1. Предмет на зоологията. Основи на зоологическата класификация и номенклатура


Клас Crustacea (Ракообразни)-обща характеристика, класификация и по-важни представителистраница2/3
Дата21.08.2016
Размер393.63 Kb.
1   2   3

15.Клас Crustacea (Ракообразни)-обща характеристика, класификация и по-важни представители.

Обща характеристика. Ракообразните са разпространени предимно в моретата и сладководните водоеми . Срещат се както планктонни , така и бентосни форми.

Тялотот им се разделя на глава,гърди и коремче. Много често сегментите на гърдите се срастват с тези на главата и образуват главогръд. Коремчето завършва с краен сегмент (телсон),на който се намира аналния отвор. Телсонът няма крайници.

Двойките крайници на брой са винаги по-малко от сегментите. Най-пълен брой крайници има у висшите ракообразни .

Коремните сегменти винаги са лишени от крайници при низшите ракообразни . На главата са разположени антенуили. Те съответстват на пипалата на многочетинестите червеи и имат аналогични на техните функции.

Антените при ларвите са двуколесни, а при възрастните са по-често едноклонести. При водните бълхи служат за плуване. При висшите ракообразни изпълняват осезателна функция.

Мандибулите при повечето ракообразни са загубили двуклонестия си характер . Главната роля на мандибулите е раздробяването на храната.

Максилите са две двойки. В повечето случаи са органи на движението. Те завършват с щипки и се наричат максилоподи.

Коремни крайници има само при висшите ракообразни-подклас Malacostraca.

Храносмилателна система е добре развита . Състои се от предно , средно и задно черво. Има и чифтна смилателна жлеза, наречена черен дроб. Предното и задното черво имат ектодермален произход и са покрити с кутикула

Ракообразните се хранят с различни малки животни и разлагащи се животински и растителни отпадъци.

Дихателната система . Малките ракообразни дишат с цялата повърхност на тялото. У повечето ракообразни има специални дихателни органи-хриле.Кръвоносна система е отворена. Хемолимфата се движи по съдове със собствен епител и учатъци от телесната празнина -синуси.

Нервната система се състои от чифтен главен мозък и, окологлътъчен пръстен и двойна коремна нервна верига с ганглии във всеки сегмент.

Сетивни органи при ракообразните са добре развити . Те се състоят от органи на осезанието, обонянието ,равновесието и зрението. С най-голямо значение са осезателните и зрителните органи.

Отделителната система е представена от две двойки отделителни жлезисти органи , които са видоизменени метанефридии. Едната двойка жлези са в главовата част на тялото и се отварят навън в основата на антените . Поради това те се наричат антенални жлези. Тези жлези представляват силно извит канал.

Втората двойка отделителни жлези се отварят в основата на втората двойка максили, поради което се наричат максиларни жлези. Само в много редки случаи двете двойки отделителни жлези присъстват едновременно.

Размножаването на ракообразните е полово. По правило те са разделнополови. Много често има изразен полов деморфизъм.

Класификация. Известни са около 20000вида.

Подклас Branchiopoda (Хрилнокраки)

Подклас Cephalocarida (цефалокариди)

Подклас Maxillopoda (челюстнокраки)

Подклас Malacostraca (висши ракообразни)16.Клас Arachnida (Паякообразни)-обща характеристика , класификация и по-важни представители.
Тялото на повечето от тях се състои от главогръд и коремче .

Хелицерите се намират пред устат и най-чето са като къси щипки за улавяне и задържане на храната.

Педипалпите се състоят от няколко членчета. При скорпионите и псевдоскорпионите те са здрави хитинови щипки за улавяне на жертвите.При паяците и сенокосците педипалпите функционират като пипала.

Другите четири двойки от крайниците на главогръда са съставени от 6-7 членчета и завършват с нокътчета. Те служат за движение.

Телесната покривка на паякообразните е образувана от хитинизирана кутикула , под която има хиподерма (слой плоски клетки) и базална мембрана.

Храносмилателната система има различно устройство при отделните разреди.

Отделителната система се отваря в храносмилателния канал на границата между средното и задното черво.Тя е представена от двойка разклонени малпигиеви съдове.

Дихателната сиситема. При различните групи дихателните органи могат да бъдат белодробни торбички, трахея или да има едновременно развитие и на двата вида дихателни органи.

Кръвоносната система е добре развита в едрите форми , които дишат с белодробни торбички. Те имат пулсиращ гръбен съд-сърце, на което има няколко двойки странични отвори , снабдени с клапани .От сърцето се отделят предна аорта и няколко двойки сегментни артерии, които се разклоняват.

Зрителните органи са развити слабо.Слабото зрение се компенсира от осезанието, което играе първостепенна роля в поведението на паякообразните .

Полова система. Паякообразните са разделнополови. Половите жлези са в коремчето. Повечето от паякообразните снасят яйца. Някои кърлежи, лъжескорпиони и скорпиони са живораждащи.

Класификация.

Разред Scorpiones (Скорпиони).

Разред Pseudoscorpiones (Лъжескорпиони) .

Разред Salifugae(Солифуги).

Разред Opiliones (Сенокосци).

Разред Aranei (Паяци).

Разред Acari (Кърлежи)


17.Клас Insecta (Насекоми) -обща характеристика и класификация .

Обща характеристика. Състои се от три тяла : глава , гърди и коремче. Имат три двойки ходила крайници. Дишат с трахеи или с цялата повърхност на тялото . Повечето от тях могат да летят.

Почти всички мускули са напречно набраздени.

Храносмилателната система се състои от предно , средно и задно черво .

Отделителната система е представена главно от малпигиеви съдове.

Дихателната система при повечето насекоми се състои от система от вътрешни тръбички -трахеи. Тази система се нарича трахейна и е устроена доста сложно.

Всяка трахея завършва с крайна клетка с радиално разделящи се израстъци. Крайните клончета -трахеолите-проникват даже вътре в отделителните клетки на тялото.

Отделянето на въглероден диоксид и постъпването на кислород в трахейната система се извършва пасивно (чрез дифузия). При нужда от повече кислород насекомите извършват дихателни движения - свиване и разпускане на коремчето.

Кръвоносната система на насекомите е развита сравнително слабо. В коремчето над червото се намира дълго тръбовидно сърце. В задния край то е затворено сляпо

Сетивните органи на насекомите са много добре развити. Най-сложно са устроени зрителните органи. Осезателните сенсили са разположени по цялата повърхност на тялото. Слуховите органи на насекомите са тимпалните органи . Обонятелните органи са сенсили , разположени на антените и челюстните крайници.

Вкусовите сенсили са на устните крайници , на дисталните тарзални членчета и на последните членчета на антените. Насекомите различават сладко , кисело, горчиво и солено.

Органите на зрението при насекомите са сложни(фасетни) очи , прости дорзални очички и прости латерални очички.

Насекомите са разделнополови. Половите жлези са двойни .

Класификация .

Клас Insecta се разделя на два подкласа : Entognatha(скриточелюстни) и Ectognatha (външночелюстни). Към тях се включват повече от 30 разреда

18. Клас Insecta (Насекоми):разред Blattodea (Хлебарки) , разред Odonata (Водни кончета) , разред Orthoptera (Правокрили)-характеристика и по-важни представители.

Разред Blattodea (Хлебарки) обединява средни до големи насекоми с гръбнокоремнокоремно сплеснато тяло. Първата двойка крила са кожести , а втората-по-широки и ципести. Те са летални . Женските понякога нямат крила. На края на коремчето има видоизменени коремни крайници-церки. Устният апарат е гризещ. Развитието е с непълно превръщане. Всеядни, активни са предимно нощем. Хлебарките са твърде древна група-известни са от средата на карбон , когато са били широко разпространени.

Семейството Blattidae (Хлебарки) ;

Разред Odonata (Водни кончета ) са летяще насекоми .Главата е голяма и подвижна. Очите са големи и заемат по-голямата част от главата. Гърдите са странично сплеснати. Антените са къси , понякога незабележими . Крилата са две двойки с еднакво устройство . Те са обхванати от гъста мрежа от жилки. Устните органи са гризещи. Коремчето е силно удължено, състои се от 10 сегмента.

Разред Orthoptera (Правокрили) включва насекоми най-често с две двойки крила. Понякога крилата не са развити . Наричат се “правокрили”, защото първата двойка криле при покой сключва прав ъгъл с плоскостта , върху която е кацнало насекомото. Задните крака са приспособени за скачане. Женските имат яйцеполагало. Устния апарат е гризещ.

Семейство Grilled (Щурци) ;19. Клас Insecta (Насекоми): разред Hemiptera (Полутвърдокрили) , разред Anoplura (Въшки) , разред Mallophaga (Космояди и пухоперояди), разред Aphaniptera (Бълхи) - характеристика и по-важни представители.

Разред Hemiptera (Полутвърдокрили и Дървеници) . С малки изключения двете двойки крила са развити добре. Предните са силно склеротизирани в основата и ципести във връхната част. Задните са ципести. Срещат се и видове без крила . Развитието им е с непълно превръщане. Това е биологически нееднородна група , обединяват около 50 семейства . Към нея се отнасят сухоземни форми , живеещи в почвената постилка , по тревисти и дървесни растения , водни насекоми и кръвосмучещи паразити.

Семейство Cimicidae ,

Семеиство Nepidae ,

Разред Anoplura (Въшки) обединяват кръвосмучещи паразитни насекоми по бозайниците с дължина 0,4-6мм . Тялото е гръбно-коремно сплеснато . Нямат крила. Някои имат 2 прости очички , други са без очи. Устният апарат е пробиващо-смучещ. Развитието е с непълно превръщане. Яйцата (гнидите) са залепени за космите или гънките на дрехите. Към разреда принадлежат около300 вида , разпределени в три семейства. Семейство Haematopinidaе ,Семейство Pediculidae ...

Разред Aphaniptera (Бълхи) включва ектопаразитни кръвосмучещи насекоми , които са загубили напълно способността да летят (вторично безкрили). Тялото е сплеснато странично и е приспособено за движение в космената покривка на гостоприемниците. Устният апарат е пробиващосмучещ. Краката са добре развити , като задните са приспособени за скачане. Повечето имат прости очи. Развитието е с пълно превръщане. Излюпената ларва се храни с разлагащи се органични вещества. Какавидират в пашкул. Живеят до три години . Около 1000 вида. Паразити на птици и бозайници . Широко разпространени са Pulex irritans (по човека), Ctenocephalus canis -по кучето и Ceratophyllus fasciatus по плъха. Бълхите са преносители на чума, рикетсиози и др. Могат да бъдат и междинни гостоприемници.20.Клас Insecta (Насекоми): разред Coleoptera (Твърдокрили), разред Hymenoptera (Цитокрили) , разред Diptera (Двукрили)-обща характеристика и по-важни представители.

Разред Coleoptera (Твърдокрили или Бръмбари) . Първата двойки криле е преобразувана в елитри. Те защитават втората двойка , състояща се от меки летатлни криле. Главата и преднегръдът са съчленени подвижно с останалата част от тялото. Разделнополови , почти винаги яйцеснасящи. Устният им апарат е гризещ . Развитието им е холометаболно.

Семейство Бегачи ,Семейство Листороги бръмбари,Семейство Хоботници ,Семейство Калинки ,Семейството Чернотелки ,Семейството Сечковци ;

Разред Hymenoptera (Ципокрили) . Крилата им са ципести и прозрачни , като правило две двойки. Има и вторично безкрили форми. Устните органи са гризещи или ближещи . Женските са с яйцеполагало. Развитието е с пълно превръщане . За ципокрилите е характерно развитието на мъжки от хаплоидни яйца, а на женските -от диплоидни , обикновенно оплодени , но понякога и от неоплодени.

Семейство Стъблени оси,Семейство Истински листни оси,Семейство Сколиеви оси ,Семейство Оси ,Семейство Пчели,Семейство Мравки ,Семейство Ихнеумови;

Разред Diptera (Двукрили) са само с една двойка криле(задните криле са превърнати в халтери). Имат голяма глава , която е подвижно свързана с гърдите. Очите са добре развити , понякога оцветени ярко. Устният апарат е пробиващо-смучещ или ближещ.

Подразред Nematode (Дългопипални двукрили) се характеризират с дълги многочисленисти антени и добре или частично развита глава на ларвите. Ларвите има най-често живеят във влажна почва и гниещи растителни отпадъци. Ларвите на зелевата дългоножка(Tipula oleracea) са вредители по зелето.

Семейство Culicidae (Кръвосмучещи комари) ;


21.Тип Mollusca (Мекотели)-обща характеристика, класификация и по-важни представители.

Обща характеристика. Мекотелите са двустранно симетрични животни с вторична телесна празнина. Тялото на мекотелите се състои от глава, труп и крак. Кракът е удебелен израстък на коремната стена на трупа. Тялото често е покрито с раковина от минерално-органичен произход. Вътрешната повърхност на ръковината е покрита от кожна гънка (мантия), която израстък от трупа. Между мантията и раковината има тясна цепнатина (екстрапалиална празнина).

Мекотелите имат обособена глава с устен отвор. Нервната система е с различна степен на сложност при отделните класове.

Храносмилателната система започва с устен отвор, водещ в устната празнина с мускулести стени (глътка). От устната празнина започва хранопровод, който води до стомаха. В него се отваря и храносмилателната жлеза. От стомаха започва червото , завършващо с анус.

Кръвоносната система се състои от сърце , кръвоносни съдове и лакуни.

Дихателтелната система най-често се състои от чифтни ктенидии(хриле). Отделителната система се състои от два бъбрека, но единия често е редуциран .

Половата система варира от двойка полови жлези с прости протоци до сложен комплекс от полова жлеза , придатъчни жлези и сложни органи за оплождане. Най-често се среща кръстосаното оплождане , но не са редки самооплождането и партеногенезата..

Класификация.

Подтип Amphineura (Страничнонервни)

Това са примитивни мекотели с ошипена кутикула , често с гръбна раковина от 8 метамерни пластинки. Нямат висцерална торба. Нервната система е с две двойки нервни стволове , като страничните стволове се сливат зад ануса. Главата е без очи и пипала. Нямат статоцисти.Клас Polyplacophora (Полиплакофори , хитони)

Хитоните живеят предимно в морета с нормална соленост. Middendorffia caprearum и Lepidochitona cinerea се срещат в Черно море.

Клас Solenogastres

Клас Monoplacophora (Моноплакофори)

Клас Gastropoda (Коремоноги , Охлюви)

Класът се състои от три подкласа.

Клас Bivalvia (Миди).

Клас Cephalopoda (Главоноги).


22

24.Клас Osteichthyes (Костни риби)-обща характеристика.


25. Клас Osteichthyes (Костни риби) : разред Acipenseriformes (Есетрообразни) , разред Clupeiformes(Селдообразни) , разред Salmoniformes (Пъстървообразни) - характеристика и по-важни представители.

Разред Acipenseriformes (Есетрообразни). Семейство Acipenseridae (Есетрови) включват проходни и сладководни риби, населяващи водоемите на Европа , Северна Азия и Северна Америка. Маруната се среща в Черно море и др. Размножава се във вливащите се в тези морета реки - Днепър и Дунав. Зрялост достигато на 12-18 години. Максималните й размери са 9м и тегло 1,5 тона. Някои екземпляри живеят над 100 години.

Чигата е речен вид , който в редки случаи се среща в устията на реките. На дължина достига до 1,25м и до 16кг тегло.

Есетровите риби високо се ценят заради вкусното месо и хайвера. Замърсяването на реките , изграждането на хидротехнически съоръжения и прекомерният улов водят до рязко снижаване на числеността им , а понякога и до пълното им изчезване.

Разред Clupeiformes(Селдоподобни) се характеризира със странично сплеснато сребристо тяло , покрито с леко опадващи люспи. Хранят се с планктон и са разпространени повсеместно. Най-голямо е разнообразието им в тропиците. Сред тях има и проходни форми - живеят в морето и се размножават в реките. Наброяват около 300 вида, включени в 4 семейства. Повечето са с важно стопанско значение.

Семейство Clupeidae(Селди) ,Семейство Engraulidae (Хамсиеви) ;

Разред Salmaniformes (Пъстървоподобни) обединява около 400 вида, включени в 28-30 семейства. Повечето от видовете имат т.нар. “мазен “ плавник, който е зад гърбната перка. Има проходни и сладководни видове.

Семейство Saloniddae (Пъстървови) ,Семейство Еsocidae(Щукови) ;26. Клас Osteichthyes (Костни риби): разред Cypriniformes (Шаранообразни), разред Siluriformes (Сомообразни) , разред Perciformes ( Костурообразни)-характеристика и по-важни представители.

Разред Cypriniformes (Шараноподобни) включва повече от 4500 вида. При тях плавателния мехур запазва връзката си с хранопровода. Шарановите риби са почти половината от сладководните риби. В моретата се срещат рядко. Имат почти повсеместно разпространение . Изкопаеми представители от този разред са установени през креда.

Семейство Cyprinid (Шаранови) ,Семейство Serrasalmidae (Пиранови) ,Семейство Cobitidae (Виюнови);

Разред Siluriformes (Сомоподобни) обединява повече от 1200 вида. Характеризират се с голо тяло с характерна форма. Семейство Silurian (Сомови) са сладководни видове , които са разпространени в Европа и Азия. У нас се среща един род с един вид - сом (Silurus glanis).Разпространен е в реките и езерата на Европа. Дълъг е до 3-5м и тежи до 100-300кг.

Разред Perciformes (Костуроподобни). Това е най-богатия на видове разред костни риби-6500вид. Срещат се в морски и сладководни басейни.

Семейство Percidae (Костурови) ,Семейство Carangid (Сафридови) ,Семейство Pomatomidae (Леферови), Семейство Scombriidae (Скумриеви),Семейство Cybiidae (Паламудови), Семейство Gobiidae (Попчета) ;
27. Клас Amphibia (Земноводни) - обща характеристика и класификация.

Земноводните са първите наземни животни.

Имат два кръга на кръвообращение. Сърцето е с две предсърдия и една камера. Очите са с подвижни клепачи. Предния мозък е с две полукълба и струпвания от нервни клетки. Отделянето се извършва посредством мезонефросни бъбреци и през кожата.

Обща характеристика. Формата на тялото на безкраките земноводни е червеобразна. Имат малка глава. При опашатите земноводни тялото е цилиндрично или слабо странично сплеснато , с неголяма глава и къси крайници. При безопашатите земноводни липсва опашка при възрастните; тялото е късо, спеснато гръбно-коремно, със сравнително голяма главаи добре развити крайници, като задните са по-дълги от предните.

Кожата се състои от два слоя. Вроговения епидермис се сменя периодично(линене). Долния слой (дерма) е изграден от съединителнотъканни влакна. Той е наситен богато с капиляри. Кожата на земноводните е с много жлези. Жлезите са от два типа - малки(слузести) и големи (отровни). При видовете, обитаващи по-сухи места , кожата е покрита от плътна ципа засъхнал секрет, който намалява загубата на влага.

Двигателни системи и типове движения. Опашатите земноводни се движат във водата чрез силни странични извивки на тялото и опашката. По дъното и на сушата се движат чрез крачене , като дължината на крачката се увеличава със странично извиване на тялото.

Мускулатурата съшествено се различава от тази на рибите. Само част от мускулатурата на тялото запазва метамерно разположение . Появяват се лентовидни мускули, организирани в сложна система от антагонистична мускулатура за сгъване и разгъване на крайниците.

Храносмилателната система се състои от устна кухина, глътка, хранопровод , стомах , дванадесетопръстник, тънко и право черво , и завършва с клоака.

Дишането се осъществява най-вече с бели дробове или хриле. До 30% от дишането може да се извършва през кожата , а понякога и през лигавицата на устната кухина и глътката.

Кръвоносната система. При възрастните земноводни сърцето се състои от две предсърдия и една камера.

Лимфната система е развита много добре.

Отделителната система. Ларвите са с предбъбреци. През време на метаморфозата те закърняват и се заменят от първични бъбреци.

Оплождането при безопашатите земноводни е външно.При безкраките оплождането е вътрешно. За копулативен орган служи стената на клоаката , която при мъжките може да се обръща и изхвърля навън.

При земноводните симпатиковата нервна система е добре развита. Тя инервира вътрешните органи.

Сетивни органи. При ларвите и водните земноводни е добре развита страничната линия. При възрастните органите на страничната линия обаче са разпръснати по повърхността на тялото , като по повърхността на тялото , като могат да образуват струпвания по главата.

Класификация. Съвременните земноводни се разпределят в три разреда-Apoda или Gymnophiona (Безкраки земноводни) , Urodela или Caudata (Опашати земноводни) и Anura или Ecaudata (Безопашати земноводни).28. Клас Amphibia (Земноводни)-класификация и по-важни представители.

Класификация. Съвременните земноводни се разпределят в три разреда- Безкраки земноводни , Опашати земноводни и Безопашати земноводни.

Разред Безкраки земноводни- обединени 165 вида от 4 семейства. Семейство Рибозмии ;

Разред Oпашати земноводни- обединява около 340 вида. Тук се отнасят саламндрите , тритоните , амфиумите , протеите и сирените. Тялото им е голо , източено и завършва с опашка.

Подразред Cryptobranchoidea се характеризира с амфицьолни прешлени и външно оплождане.

Семейство Cryptobranchidae (Скритохрилници);

Подразред Proteidea включва едно семейство - Proteidae (Протеи) , което включва 6 вида. Вътрешните хриле се запазват и при възрастните форми. Очите са скрити под кожата. Липсева горна челюст. Тялото е силно удължено. Крайниците са слаби . Белите дробове са просто устроени.

Подразред Ambystomoidea включва едно семейство - Aмбистоми . Използва се като лабораторно животно.

Подразред Salamandroidea

Семейство Саламандри ;

Разред Безопашати земноводни .

Подразред Opisthocoela се характеризира с опистоцьолни прешлени , къси ребра и малък език . Езикът не се използва за улавяне на плячката , защото е прикрепен с цялата си долна повърхност. Обединява две семейства.

Подразред Anomocoela включва само едно семейство -Чесновници.

Подразред Procoela се характеризира с процьолни прешлени и пълна редукция на ребрата. Включва три семейства. Семейство Крастави жаби, Семейство Дървесни жаби, Семейство Водни жаби ;
29.КласReptilia (влечуги) - обща характеристика и класификация на съвременните влечуги

Обща характеристика.влечугите са първите гръбначни животни , приспособили се изцяло за живот на сушата.Вторично част от тях се върнали към водната среда.Характеризират се с вътрешно оплождане и сравнително едри яйца; последните са богати на жълтък и са покрити с пергаментноподобна обвивка.Развитието е без ларвен стадии, извършва се във въздушна среда и се характеризира с образуване на зародишни обвивки. Външните слоеве на епидерми са вроговяват. Кожата е суха, почти без жлези, с рогови люспи или костни щитчета. Крайниците са пригодени за ходене с интеркарпални и интертарзални стави. Предният пояс е свързан с гръбнак чрез гръдния кош, а задния пояс- чрез напречните израстаци на два кръстн прешлена. Дишат с бял дроб.Поемат въздуха чрез промяна на обема на гръдния кош . За пръв път при тях се образуват трахея и бронхи. Сърцето е триделно. Камерата е най- често с непълна преграда. Вместо общ ствол на аортата влечугите имат три отделни кръвоносни съда (две дъги на аортата и белодробна артерия). Бъбреците са метанефрични (тазови). В сравнение със земноводните мозъкът е по-добре развит, особено полукълбата на предния мозък и малкия мозък. Осевият скелет се състои от 5 дяла. Имат и втори шиен прешлен (епистрофей), осигоряващ страничното движение на главата. Черепът е с един кондилус. Телесната температура се повлиява в голяма степен от температурата на средата (пойкилотермни животни).

Класификация. Съвременната фауна на влечугите включва около 6300 вида.


30. Клас Reptilia (Влечуги)-класификация и по-важни представители.
Подклас Костенурки имат костна броня , покриваща тяло . Тя се състои от два щита - гръбен и коремен , които са свързани с костна или сухожилна връзка. Карапаксът е изграден от костни пластини с кожен произход , а пласстронът - от костни пластини, хомоложни на ключицата и коремните ребра. Шийният и опашният отдел на тялото са подвижни, останалите са сраснали с карапакса. Челюстите са без зъби , с остри режещи рогови краища. Белият дроб е устроен сложно. Главният мозък в сравнение с гръбначния е с неголеми размери. Зрението и обонянието са добре развити , а слухът -по-слабо. Разпространени са в тропичните и топлите части на умерените зони. Обитават сухоземните биотопи.

Семейство Сухоземни костенурки , Семейство Emydidae;

Подклас Лепидозаври

Разред Люспести

Подразред Гущери. Повечето са четирикраки , но има и безкраки гущери. Много гущери са способни да откъснат опашката си (автотомия) , която след това регенерира.

Семейство Гекони,Семейство Сцинкови,Семейство Гущери,Семейство Слепоци ;

Подразред Змии. Те са безкраки , рядко имат рудименти от таза и задните крайници. Нямат гръден кош. Отровните видове имат тръбни или набраздени отровни зъби за вкарване на отровата в тялото на жертвата.

Семейство Червейници ,Семейство Бои ,Семейство Смокове ,Семейсво Отровници;

Подклас Архозаври

Разред Крокодили. Тялото им е гущероподобно. Имат страничноспесната опашка и плавателна ципа между пръстите на задните крака. Ноздрите и очите са над горната линия на черепа,. Тялото е покрито с рогови щитчета и костни пластинки под тях. Черепът е с вторично небце и възможност за дишане през ноздрите при отворена под водата уста. Хранят се с риба и други гръбначни животни. Ядат у трупове. Снасят яйцата си в гнездови ями на бреговете на водоемите и след това ги зариват. Женската охранява гнездото, помага при излюпване на малките и при тяхното придвижване до водата. Живеят до 100 години. Преследвани са заради кожата. Много видове се отглеждат във ферми.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница