1. Проблеми, свързани с документите за произход на очцм – сертификат за произход от юридически лицаДата09.12.2017
Размер108.06 Kb.
#36412
Прилагане на законодателството, свързано с управлението на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

1. Проблеми, свързани с документите за произход на ОЧЦМ – сертификат за произход от юридически лица
Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) предаването и приемането на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.

Изискването на горецитираната разпоредба се отнася само за случаите, в които се предават ОЧЦМ, които нямат битов характер от лицата, при чиято дейност те се образуват. Лицето, което е приело тези отпадъци и ги предава на друго лице, притежаващо разрешение за третиране не е задължено да предава заедно с отпадъците и получените от него сертификати за произход. Също така, лицето което предава приетите от него ОЧЦМ не следва да издава свой собствен сертификат, тъй като тези отпадъци не са се образували от неговата дейност.

В същото време всички лица, които приемат и предават ОЧЦМ са задължени да попълват отчетни книги за отпадъците, в които стриктно да вписват количествата предавани и приемани отпадъци, както и лицата, от които ги приемат и на които ги предават.
2. Тълкуване на наказанието, свързано с: „невписване в отчетните документи на всички обстоятелства след непосредственото извършване на сделката за получаване и/или експедиране на ОЧЦМ“
Съгласно чл. 145, ал. 1 от ЗУО с имуществена санкция се наказва едноличен търговец или юридическо лице, което непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране на ОЧЦМ не вписва в отчетните документи всички обстоятелства.

В случая „непосредствено след получаване на отпадъците/извършване на сделката “се има предвид момента, когато те постъпят на площадката на лицето, което ги приема. Тогава той е длъжен да ги впише в отчетната книга. В последствие ако се окаже, че част от отпадъците не отговарят на изискванията на получателя – замърсени са, съдържат други видове отпадъци от предварително договорените и др., тогава получателят има право да ги върне на доставчика, като съответното количество отпадъци се впише в отчетната книга като върнато на доставчика.


3. Прилагане на ЗУО и на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Металите (включително техните сплави) от група 17 04 по приложение № 1 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО се класифицират като строителни отпадъци. Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗУО кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО и общинската наредбата по чл. 22 от ЗУО.

В тази връзка металните отпадъци, генерирани от домакинствата по време на текущи ремонти или строителство следва да се предават от гражданите по реда, регламентиран в общинските наредби, заедно с другите строителни отпадъци., Съгласно чл. 160, ал. 2 от Закона за устройство на територията строително ремонтните дейности и дейностите по разрушаване се извършват след одобрен проект от правоспособна строителна фирма с договор между физическото лице и изпълнителя.

По тази причина физическото лице не може да предава отпадъци директно на площадка за ОЧЦМ, а трябва да ги предава на строителната фирма.

Примери за:

- строителни отпадъци с произход от бита: арматурно желязо, ВиК тръби, метални врати, радиатори, метални огради и други.

- метални отпадъци с битов характер: метални домакински съдове, смесителни батерии, мивки, водопроводни кранове и други.4. Тълкуване на разпоредбите за съхраняване и разделно съхраняване на отпадъци

В съответствие с приложение № 2 към чл. 12 от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци всички съхранявани на дадена площадка отпадъци следва да бъдат обозначени с точен код и наименование по приложение № 1 от наредбата по чл. 3 от Закона за управление на отпадъците.


Прилагане разпоредбата на чл. 39, ал. 5 от ЗУО

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 5 от ЗУО, която е във връзка с ал. 1 на чл. 39, ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.

Смисълът на тази разпоредба е когато на дадена площадка се извършват дейности по съхраняване и подготовка за оползотворяване на различни видове ОЧЦМ, тези които са изброени в ал. 1 на чл. 39 от ЗУО да бъдат съхранявани и подготвяни за оползотворяване отделно от всички останали ОЧЦМ. Това означава, че площадката следва да има обособени места за съхраняване и подготовка за оползотворяване на ОЧЦМ, попадащи в обхвата на чл. 39, ал. 1 от ЗУО.

С други думи, ако изброените в чл. 39, ал. 1 от ЗУО ОЧЦМ се съхраняват смесени с други видове ОЧЦМ, това ще бъде нарушение на закона.


Прилагане на разпоредбата на чл. 39, ал. 6 от ЗУО

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 6 от ЗУО в случаите, когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ, както и отпадъците, получени в резултат на тяхната предварителна обработка, те се съхраняват отделно на обособени части на площадката. При последващо предаване на отпадъците от метални опаковки и на ОЧЦМ, образувани след предварителна подготовка преди оползотворяване на ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС, те се отчитат отделно с код и наименование съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

Смисълът на тази разпоредба е ако на една площадка се приемат едновременно метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС на нея да има обособени места за тяхното съхраняване, отделно от всички останали отпадъци. Още повече, че в наредбите по чл. 13 от ЗУО има редица специфични изисквания за начините за съхраняване и третиране на тези отпадъци. Ако дадена част от една площадка отговаря на изискванията за съхраняване на метални опаковки, например, това не означава, че тя отговаря на изискванията за съхраняване на излезли от употреба хладилници или на ИУМПС и т.н.

Подготовката за оползотворяване на тези четири групи отпадъци също е различна и специфична. Затова тези четири групи отпадъци следва да се съхраняват отделно на дадена площадка и да се подготвят за оползотворяване отделно. Ако подготовката за оползотворяване включва само ръчно разкомплектоване, при което от ИУМПС се образуват метали от група 16, от ИУЕЕО и НУБА – от подгрупа 19 12 съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, то тези метали следва също да се съхраняват отделно останалите ОЧЦМ. Предаването на образуваните метали за последващо третиране може да се извършва чрез общи транспортни единици, но отчитането им следва задължително да става със съответния код и наименование по наредбата по чл. 3 от ЗУО.

В случай, че на площадката е разположен шредер и в него постъпват едновременно метали или отпадъци с различен произход, задължително следва да се проследи количеството им на вход и на изход. Получените след шредирането отпадъци се съхраняват на обособени места на площадката със съответния код от подгрупа 19 10.
4.1) Относно това, кои отпадъци следва да се съхраняват отделно след извършване на подготовка за оползотворяване:

На една площадка следва да се съхраняват отделно различните по вид отпадъци от подгрупи 19 10 и 19 12, а именно – от стъкло, черни метали, цветни метали, пластмаси и др. Когато обаче става дума за ОЧЦМ, получени от подготовка за оползотворяване на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА без наличие на шредер или друго подобно съоръжение, в което е възможно третиране на различни по произход метали, тези ОЧЦМ също следва да се съхраняват отделно от останалите.


4.2) Относно това дали отпадъците, образувани след предварителна обработка на ОЧЦМ с кодове 02 01 10, 12 01 03, 16 01 17, 17 04 05 и 20 01 40, и класифицирани с код от подгрупа 19 12 следва да се съхраняват отделно или на един куп:

Цитираните по-горе отпадъци не са в обхвата на разпоредбата на чл. 39, ал. 6 с изключение на тези с код 16 01 17.

Ако отпадъци с код 16 01 17 са отделени при ръчно разкомплектоване на ИУМПС и са подготвени за оползотворяване чрез метод, който не включва преминаване през шредер или друго подобно съоръжение, то те следва да се съхраняват на отделна част на площадката. При предаването им за последващо третиране могат да бъдат смесени с останалите ОЧЦМ, но задължително следва да бъдат отчетени отделно с код 16 01 17.

4.3) Относно това дали, за да се съхраняват на един куп отпадъците трябва да са преминали през една и съща операция по третиране?

Критерий за съхраняване на отпадъците на отделни купове не е методът на подготовка за оползотворяване, а видът на ОЧЦМ.


5. С какъв произход следва да се приема и съхранява отпадък с код и наименование 16 01 06 – излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти: от еднолични търговци и юридически лица или от физически и юридически лица?
Отпадък с код и наименование 16 01 06 – Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти се образува при извършване на дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (класифицирани с код 16 01 04*), от които са отделени течностите и опасните компоненти. Тези дейности могат да се извършват само от лица, притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

Следователно, в заявлението, съответно в разрешението на лице, което заявява дейности с отпадък с код 16 01 06 в графа произход, следва да се запише: „от лице, което притежава разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС за дейност по подготовка за оползотворяване на ИУМПС – код R 12.” Това означава физическо или юридическо лице по смисъла на Търговския закон.


6. Могат ли да се приемат и съхраняват отпадъци с кодове и наименования 16 02 15* - опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване и 16 02 16* - компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 на площадка, на която същите не се образуват?
Разрешаването на дейности по съхраняване на посочените по-горе отпадъци не следва да се обвързва с дейност по подготовка за оползотворяване на цели уреди ИУЕЕО на същата площадка. В този смисъл може да се разреши съхраняване на тези отпадъци на площадка, на която не се извършва дейност по предварително третиране (разглобяване) на цели уреди.
7. Прилагане на чл. 38, ал. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 9 от ЗУО
Съобразно чл. 38, ал. 1 от ЗУО дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда.

Също така съгласно чл. 69, ал. 1, т. 9 от ЗУО един от задължителните документи за издаване на разрешение за дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО, това е „оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1 от ЗУО и оригинал или заверено от компетентния орган копие - извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО.

В НАРЕДБА № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.) са разписани реда и условията за определяне на площадките за третиране на отпадъци.

Следователно към заявлението за издаване на разрешение по чл. 67 от ЗУО съгласно чл. 69, ал. 1, т. 9 от ЗУО трябва да се представи извадка от влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП). Когато се касае за дейности по третиране на ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС изискванията на чл. 38, ал. 1 и чл. 69, ал. 1, т. 9 от ЗУО трябва да се прилагат едновременно, което означава, че е необходимо представения ПУП или друг устройствен план да доказват съответствието на площадката с изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО.


8. Събиране и съхраняване на отпадъци на площадки, разположени на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.
Съгласно § 1, т. 41 и 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУО „събирането“ е дейност по натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване на отпадъци, с цел транспортирането им до съоръжение за третиране на отпадъци, а "транспортирането" е превозът на отпадъци, включително съпътстващите го дейности по товарене, претоварване и разтоварване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност.

Предварителното съхраняване на отпадъци, което е споменато в определението на „събиране” следва да се разбира като „съхраняване до събирането на отпадъците в съоръжения, в които отпадъците се разтоварват, за да бъдат подготвени за по-нататъшно транспортиране за оползотворяване или обезвреждане на друго място”. Разграничението между предварителното съхраняване на отпадъците до събирането им и съхраняването на отпадъците до тяхното третиране следва да се прави от гледна точна на целите на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците според вида на отпадъка, размерите му и периода на съхраняване и целите на третиране след събирането.

Следователно за площадка, определена от съответните власти, на която се извършват дейности по натрупване на предварително събрани ОЧЦМ с цел подготвяне за транспортиране с кораб или влак не следва да се издава разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности с отпадъци.

В случай обаче, че на същата площадка се приемат и съхраняват отпадъци от ОЧЦМ от други лица (дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13), както и когато се извършва предварително третиране на тези отпадъци (дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12), то за тази дейност се изисква разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО. В този случай, за изпълнение на изискванията на чл. 69, ал. 1, т. 9 от ЗУО е необходимо да се представи документ от съответния компетентен орган, че площадката е разположена на пристанище за обществен транспорт с национално и регионално значение или на обект на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

Ако дадено лице извършва дейности по оползотворяване на отпадъците на площадка, определена за подготовка на ОЧЦМ за транспортиране, то същото подлежи на санкции по ЗУО за извършване на дейности с отпадъци без разрешение.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница