1. профил на общината 4 Основни географски характеристики 4страница1/19
Дата24.07.2016
Размер2.98 Mb.
#3433
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ 1

1. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 4

1.1. Основни географски характеристики 4

1.2. Природни ресурси и културно-историческо наследство 4

1.2.1. Природни условия и ресурси 4

1.2.2. Селищна структура и връзки със съседни общини 8

1.2.3. Културно-историческо наследство 9

1.3. Анализ на действащи планове и разработки 10

1.4. Човешки ресурси 13

1.5. Стопански сектор 24

1.5.1. Развитие на икономиката - тенденции, процеси, проблеми 24

1.5.2. Развитие на селското стопанство 30

1.5.3. Развитие на индустрията 37

1.6. Техническа инфраструктура и опазване на околната среда 39

2. СИНТЕЗИРАН АНАЛИЗ (SWOT) 47

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 51

3.1. Визия за развитие на общината 52

3.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 54

4. ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 57

Път ІV-74013-Отклонение с.Момино – от км 0+000 до км 5+000 72

5. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 81

6. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 84

ПРИЛОЖЕНИЯ 88

Приложение 1 89

Приложение 3 5

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

3.1 Визия за развитие на общината

3.2 Стратегически цели за развитие на общината

4. ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

5. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

6.1 Изпълнение на плана

6.2 Мониторинг /наблюдение, оценка и актуализация

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

БЯХ,

СЪМ,

ЩЕ БЪДА”

ВЪВЕДЕНИЕ


Община Търговище е пред прага на икономическо съживяване, устремена към подобряване на благосъстоянието и самочувствието на населението си, решена да препотвърди името си на “място за търговия”. Пред нейното развитие стои и предизвикателството за успешно вливане в процеса на европейската интеграция, за превръщането й в равностоен партньор на европейските общини и региони.Планът за развитие на община Търговище1 е основният документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът представлява отправна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите му и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на общината.
Основните задачи на плана за развитие на община Търговище са:

 • Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.

 • Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти.

 • Да дефинира институционалното и финансово осигуряване на плана.

 • Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели.

 • Да създаде работещ ефективен “контакт” с очакваните структурни фондове на ЕС и привличането им в територията на общината2.

 • Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.

 • Да въвлече всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки и така да разшири социалната основа на стратегическото планиране и демократизацията на управлението.


Принципът на партньорство е приложен при всички етапи на разработване на плана. Активни участници са общинската администрация, деконцентрираните държавни служби на територията на общината, Агенция за регионално развитие, Търговско-промишлена палата и консултанти от Националния център по териториално развитие.
Изработването на плана премина последователно през следните фази:

 • Предварителни проучвания: В тази фаза бяха проучени наличните документи за стратегическо планиране в общината3 и събрана актуална статистическа информация. Бяха създадени и разпространени секторни анкети за допълнителна информация от общината;

 • Междинно съгласуване и принос на партньорите: В работни срещи с представители на общинска администрация бяха обсъдени основните проблеми на общината, стратегическите цели и приоритети. Представителна група на общинския съвет оформи информирано мнение по визията, приоритетите и мерките на плана;

 • Предварителен проект: Пред разширен състав на работните групи от общинска администрация, представители на общинския съвет и на много други публични институции и неправителствени организации, беше представен предварителен проект на плана. Всички участници се ангажираха с изготвяне на писмени бележки и предложения

 • Окончателен проект: Настоящият проект е окончателен, отразил е всички забележки и предложения от предварителните обсъждания и се представя за приемане от общинския съвет.

Новите моменти в този план са: • Принципи на регионалното развитие, приложени на общинско ниво: Наложени върху територия с мащаб на общината, целите на регионалното развитие намират сериозни “обекти” – дисбалансирано и неустойчиво развитие на селската част от общината, особено големи вътрешно-общински различия, отсъствие на условия за заетост и растеж на доходи в голяма част от селата.

 • Териториално адресирано планиране: От позиция на общинската политика за развитие, комплексният териториален анализ на общината дава основание за ясно разграничаване на два подрайона – “Център”, и “Общинска периферия”, които имат различни характеристики, принципно различни проблемни ситуации, различни потребности и потенциали.

 • Мотивация на приоритетите и мерките на териториален и клъстерен принцип (а не само на досегашния секторен принцип): Разчетите от досегашните планирани секторни мерки и проекти показват два основни дефицита – многократно превишаване на наличните/възможните ресурси и ниска ефективност (от гледна точка на стратегическите цели) поради секторния/фрагментарен характер на реализираните мерки/проекти.

 • Осигуряване на инвестиционните клъстери4 с пакет от “меки” (неинвестиционни) мерки, създаващи институционална рамка и капацитет за реализация на клъстерите. Анализът на реализацията на общинските планове показва “успеваемост” в секторите, осигурени с профилирана/опитна администрация и обратно – все още слаба реализация на мерки и проектни идеи в направления, изискващи проектни апликации по донорски фондове и партньорства с частния бизнес и “третия сектор”.

В разработването на настоящия план е използвана цялата налична информация и компетенции на партньорите. Въпреки всичко, планът има аспекти на несигурност. Заплахите за реализацията му се коренят в недостатъчни ресурси и все още силен секторен/ведомствен подход в планирането и управлението. Това води до слаба координация на финансовите ресурси и дисбаланс в защитените приоритети.

Планът за развитие на общината е разработен съгласно Методическите указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за разработване на общински планове за развитие до 2013 г.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.


Каталог: economic -> file
file -> Приложение №14 второстепенни разпоредители с бюджетни и извънбюджетни кредити и средства за финансовата 2013 Г
file -> За развитието на туризма в Община Търговище
file -> Община търговище
file -> Списък на общинските недвижими имоти, с които Община Търговище
file -> Община търговище обявява
file -> Д о г о в о р за обществена поръчка
file -> Конкурс за наемане на общинско имущество на основание заповед № з-оп-92 от 13. 08. 2013 г на кмета на Община Търговище
file -> На общинските недвижими имоти, в които Община Търговище може да учреди право на строеж по реда на чл. 37, ал. 1 от зос при проявен инвеститорски интерес през 2012 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница