1. Резюме на петициятаДата27.10.2018
Размер67 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI} Комисия по петиции Commission>

{09/07/2007}09.07.2007 г.

Петиция 380/2004, внесена от Andrea Fey, с германско гражданствоNATIONALITE>, от името на „Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure“ (Асоциация на геодезистите в обществения сектор), за предполагаемо неспазване в Германия на разпоредбите на ЕС относно единна основа за начисляване на ДДС ITRE>1. Резюме на петицията

<TEXTE>Вносителката повдига оплакване във връзка със ставката на ДДС, прилагана по отношение на дейността на геодезистите в Германия, притежаващи официално удостоверение за правоспособност, поради която техните услуги струват 16 % повече от тези на органите по картография и кадастър. Тя твърди, че това води до нарушаване на конкуренцията и подчертава, че държавните органи също са данъчнозадължени съгласно приложимите закони на Общността, когато техните услуги се заплащат. Ето защо вносителката призовава Европейския парламент да вземе мерки, за да осигури спазването на съответните разпоредби от законодателството на ЕС от компетентните германски органи и в тази връзка се позовава на Директива 77/388/ЕИО на Съвета относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота.TEXTE>
2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2004 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор от Комисията, получен на 30 ноември 2005 г.

Вносителката твърди, че определени държавни органи, като бюрата по кадастъра, предоставящи геодезически услуги от кадастрално и картографско естество, са в пряка конкуренция с услугите, предоставяни от правоспособни инженери по кадастъра. Според вносителката, когато тези услуги се предоставят от въпросните държавни органи срещу възнаграждение, те са освободени от ДДС по "§ 2 UStG" (§ 2 от германския Закон за ДДС) и "Abschnitt 23 Umsatzsteuer-Richtlinien" (Раздел 23 от германските административни указания относно прилагането на ДДС). Ако същите услуги се предоставят от правоспособни инженери по кадастъра, те подлежат на 16 % ДДС. Вносителката твърди, че това води до нарушаване на конкуренцията и подчертава, че държавните органи също трябва да дължат данък, когато техните услуги се заплащат и че те не трябва да бъдат освободени от данък за тези услуги по член 4, параграф 5 от Шестата директива за ДДС 77/388/ЕИО1. Следователно вносителката призовава Европейския парламент да вземе мерки, за да осигури спазването на разпоредбите на член 4, параграф 5 от Шестата директива за ДДС от компетентните германски органи, прилагани в съответствие с принципа на фискална неутралност, съгласно тълкуванието на Съда на Европейските общности2.


Вносителката е внесла също така жалба до Комисията в съответствие с член 226 от Договора, която е регистрирана под № 2004/4443.
1. Правна оценка
Член 4, параграф 5 от Шестата директива за ДДС постановява, че държавите, регионалните и местни органи, както и другите публичноправни субекти не са данъчнозадължени лица по отношение на дейностите или сделките, които извършват в качеството им на органи на държавната власт, дори когато събират мита, такси, вноски или плащания във връзка с такива дейности или сделки. Въпреки това, когато те извършват такива дейности или сделки, те се смятат за данъчно задължени лица по отношение на дейностите или сделките, при които третирането им като данъчно незадължени лица би довело до значително нарушаване на конкуренцията. Във всеки случай тези субекти се смятат за данъчно задължени лица във връзка с дейностите, изброени в приложение Г, при условие че същите не се извършват в толкова малък размер, за да бъдат определени като незначителни. Държавите-членки могат да разглеждат дейностите на тези субекти, които са освободени от данък съгласно член 13 или член 28, за дейности, които същите извършват в качеството им на органи на държавната власт.
Във връзка с това следва да се отбележи, че освобождаванията следва да се прилагат в съответствие с принципа на фискална неутралност, присъщ за общата система на ДДС (вж. в този смисъл дело C-45/95 Комисията срещу Италия [1997] ECR I-3605, параграф 15). Това изискване се прилага също така, когато държавите-членки упражняват своето правомощие за определяне на условията и ограниченията за освобождаване от данък. Следователно освобождаването, прилагано от държавите-членки в съответствие с член 4, параграф 5 от Шестата директива за ДДС, трябва да съответства на принципа на фискална неутралност, присъщ на общата система на ДДС, което би изключило различното третиране за целите на ДДС на подобни конкуриращи се услуги. От установената съдебна практика на Съда на Европейските общности следва, че дейности, извършвани в качеството на орган на държавна власт, по смисъла на алинея първа от член 4, параграф 5 от Шестата директива, са онези дейности, извършвани от органите на държавна власт по специалния правен режим, приложим по отношение на тях, и те не включват дейностите, изпълнявани от тях при същите правни условия, както онези, отнасящи се за частните икономически оператори.
Въпреки това, след анализ на германските разпоредби и по-конкретно на Раздел 23 от германските административни указания относно прилагането на ДДС, се оказва, че освобождаването се отнася единствено за услуги, които се предоставят от въпросните държавни органи на други организации, които са част от същата „организация майка“. Също така все още не е ясно дали услугите, предоставяни от въпросните държавни органи, са предмет на същите правни разпоредби като услугите, предоставяни от правоспособни инженери по кадастъра. Освен това все още не е ясно въз основа на кои факти германските държавни органи са достигнали до заключението, че не съществуват нарушения на конкуренцията между услугите, предоставяни от въпросните държавни органи, и услугите, предоставяни от правоспособните инженери по кадастъра. Затова, в рамките на жалба дело 2004/4443, службите на Комисията се свързаха с германското правителство, за да получат допълнителни сведения по тези въпроси.
2. Заключение
Тъй като фактите все още не са установени напълно, предлага се разглеждането на петицията да се отложи до получаване на необходимата информация, позволяваща да се прецени дали съществува нарушение на европейските закони.
4. Отговор от Комисията, получен на 9 юли 2007 г.

I. Кратка информация/Обобщение на фактите/Хронология

1.Обобщение на фактите


Петицията се отнася до третирането за целите на ДДС на определени услуги, които подлежат на облагане с ДДС, предоставяни от правоспособни инженери по кадастъра. Вносителката твърди, че в Германия същите услуги, предоставяни от държавни органи като бюрата по кадастъра не са данъчно облагаеми.
2.Кратка информация
След съобщението си от 30 ноември 2005 г. Комисията би желала да предостави следната допълнителна информация относно петицията.

II. Жалбата


Вносителката прави оплакване, че различното третиране на услугите за целите на ДДС води до нарушаване на конкуренцията.

III. Забележки на Комисията по аргументите на петицията


Член 13, параграф 1, алинея първа от Директива 2006/112/ЕО1 постановява, че държавите, регионалните и местни органи, както и другите публичноправни субекти не са данъчнозадължени лица по отношение на дейностите или сделките, които извършват в качеството им на органи на държавната власт, дори когато събират мита, такси, вноски или плащания във връзка с такива дейности или сделки.
Както Съдът на Европейските общности се е произнасял неколкократно1, от член 13, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО, разглеждан в светлината на целите на Директивата за ДДС, става ясно, че за да се прилага правилото за третиране като данъчно незадължен субект, трябва да са изпълнени две условия: дейностите трябва да се извършват от публичноправен орган и те трябва да се извършват от този орган в качеството му на орган на държавна власт. Относно последното условие, начинът, по който се извършват дейностите, определя предмета, за който държавните органи се третират като данъчно необлагаеми субекти. От съдебната практика на Съда следва, че това са две различни условия. При отсъствието на едното от тях въпросната сделка ще бъде облагаема.
Освен това алинея втора от член 13, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО постановява, че ако държавните органите извършват посочените по-горе дейности и сделки, те се смятат за данъчнозадължени лица по отношение на дейностите или сделките, при които третирането им като данъчно незадължени лица би довело до значително нарушаване на конкуренцията. Следователно държавният орган е данъчно задължен, когато е изпълнено условието на член 13, параграф 1, алинея втора – значителни нарушения на конкуренцията.
Ако де факто публичноправните субекти извършват такива дейности, Комисията смята, че третирането им като данъчно необлагаеми субекти значително нарушава конкуренцията, тъй като търговските оператори, извършващи идентична дейност, трябва да начисляват ДДС. От установената съдебна практика на Съда на Европейските общности следва, че дейности, извършвани в качеството на орган на държавна власт, по смисъла на член 13, параграф 1, алинея първа от Директива 2006/112/ЕО, са онези дейности, извършвани от публичноправните субекти по специалния правен режим, приложим по отношение на тях, и те не включват дейностите, изпълнявани от тях при същите правни условия, както онези, отнасящи се за частните икономически оператори.2
Тъй като вносителката е внесла също така жалба до Комисията, която е регистрирана под № 2004/4443, службите на Комисията се свързаха с германското правителство, за да получат допълнителни сведения в рамките на делото по тази жалба.
В своя отговор германското правителство посочва, че по принцип дейностите, извършвани от бюрата по кадастър също са данъчно облагаеми, както и дейностите, извършвани от въпросните инженери. Въпреки това определен вид услуги, наречени „Amtshilfe” (взаимопомощ) не са включени и затова не са данъчно облагаеми.
С допълнително писмо Комисията изиска от жалбоподателя да представи наредби или информация, показващи, че услугите, извършвани от правоспособните инженери по кадастъра, и които са предмет на ДДС, са подобни на някои дейности, извършвани от държавни бюра по кадастъра които не подлежат на ДДС. След няколко контакта между Комисията и жалбоподателя, жалбоподателят обеща да представи необходимите коментари най-късно през м. март 2007 г. Въпреки това Комисията не получи никаква друга информация в тази връзка.
Въз основа на информацията, с която разполага в момента, Комисията смята, че специалните услуги, предоставяни от държавни органи, не са същите както онези, извършвани от инженерите. Тъй като не се засягат подобни доставки на услуги и за целите на ДДС не се третират различно, дейностите не се конкурират.
IV. Заключение
Следователно Комисията заключава, че няма признаци за нарушение на законите на Общността. Въпреки това Комисията би разгледала допълнителна информация, представена от вносителката.

1 ОВ L 145, 13.06.1977 г., стр. 1, последно изменена с Директива 2004/66/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г., ОВ L 168, 01.05.2004 г., стр. 35

2 Решение на Съда (шести състав) от 11 юни 1998 г. - Karlheinz Fischer срещу Finanzamt Donaueschingen - Дело C-283/95, Сборник съдебна практика 1998 г., страница I-03369

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр.1. Считано от 1 януари 2007 г., тази директива бе заменена от Шестата директива за ДДС, превръщайки се в основен акт от законодателството на Общността.


1 Решение от 26.03.1987 г. по дело 235/85 Комисия на Европейските общности срещу Кралство Нидерландия и решения от 12.09.2000 по дела C-276/97 Комисия на Европейските общности срещу Френската република и C-359/97 Комисия на Европейските общности срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

2 Виж по-специално Дело C-276/97 Комисия на Европейските общности срещу Франция, параграф 40; Дело C-358/97 Комисия на Европейските общности срещу Ирландия, параграф 38; Дело C-359/97 Комисия на Европейските общности срещу Обединеното кралство, параграф 50; Дело C-408/97 Комисия на Европейските общности срещу Нидерландия, параграф 35; Дело C-260/98 Комисия на Европейските общности срещу Гърция, параграф 35; Дело C-446/98 Fazenda Publica и Câmara Municipal do Porto, параграф 17.


CM\678145BG.doc
PE 367.708/rREVv01-00

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница