№1 Счетоводни системи. Текущо счетоводно отчитане в кооперацията. Общи изискваияДата18.12.2018
Размер0.75 Mb.
№1 Счетоводни системи.Текущо счетоводно отчитане в кооперацията.
1.Общи изискваия

Задължениято за водене на счетоводство и спазване на ЗС,произтичат от ТЗ.

Всеки търговец е длъжен да води счетоводство.Кооперациите също водят счетоводство, както и юридическите лица,които не са търговци(неперсофицирани дружества),образуват се по ЗЗД.Бюджетните предприятия и всички регистрирани по ДДС лица,водят счетоводство.Счетоводството както всички други икономически закони постигат всеобхват и законност(елемент на пазарното стопанство).Основен закон регламентиращ счетоводството е закона за счетоводството(ЗС).Кооперацията организира своето счетоводство,така че да отразява всички стопански операции в хронологичен и систематизиран ред.Като чрез съпоставяне промените настъпили от началото на отчетния период да отчита дейноста в развитие.Счетоводството се организира въз основа на два признака:

1) действащо предприятие-кооперацията ще остане такава и за в бъдеще и няма намерение или нужда да се ликвидира

2) текущо начисляване-то задължава прходите и разходите и резултатите от сделките и събитията да се начисляват в момента на възникването им,а не при ореждане на сметните отношения(независимо от момента на плащане),включва се в финансови отчет задължително.

Допълнителни изисквания при създаване и поддържане на счетоводни задължения за всяка кооперация:

◄ всеобхватно хронологично регистриране на стопанските операции и контрол върху достоверноста на информацията.

◄ системи а счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация,които се откриват в началото на отчетния период и се закриват в края му.

◄ синтетични и аналитични счетоводни регистри(сметки) с връзки иравенства между тях.

◄ междинно и годишно приключване на счетоводни сметки и съставяне на оборотна ведомост.

◄ измененията з счетоводния запис се извършват с коригиращи статии.

◄ прилагане на индивидуален сметкоплан.

Наред с двата принципа и изисквания към счетоводството кооперациите са задължени да спазват и да се съобразяват със следните принципи:

● предпазливост-разумно оценяване и отчитане на стопанските операции,с цел получаване на действителен финансов резултат(отчитат се всички рискове,прогнозирани загуби,обезценки и други)

● принцип на документна обоснованост-чрез първични и вторични счетоводни документи и с помоща на счетоводните регистри се се документира всяка стопанска операция в кооперацията

● възможно запазване на счетоводната политика-счетоводната политика е съвкупност от правила,бази,принципи,които се разработват от всяка кооперация.Тя не може да се променя през отчетния период,ако е необходимо това се прави с цел вярно и честно да се отчетат операциите.

● съпоставимост между приходите и разходите-разходите,извършени за определена операция се отразяват във финансовия резултат за периода,през които кооперацията черпи икономическа изгода от тях,а приходите се отразяват в периода на отчитане на разходите

Информацията от първичните счетоводни документи се рагистрира хронологично и систематизирано.Регистрирането се извършва чрез счетоводни документи2.Счетоводни документи

Всички счетоводни документи трябва да са на български език,с арабски цифри,в лева и натурален измерител.Могат да се съставят документи на чужд език (във валута),когато сделката се договаря с чуждестранни контрагенти,но задължително са преведени на български език.Счетоводните документи биват първични,вторични и регистри.

Първичните документи трябва да отговарят на следните реквизити:

- име,номер,място и дата на съставяне;

- име и адрес на издателя и получателя на документа;

- номер по националния данъчен регистър и Булстат на издателя и получателя,ако получателя е физическо лице ЕГН

- основание,предмет,стойностно и натурално изражение на стопанската операция

- съставителя и получателя(имена и фамилии)

- подписи на лицата отговорни за осъществяване на стопанската операция

При неизпълнение на задълженията чрез не попълване на реквизитите,документа губи правната доказателна сила,с която се нарушава принципа на документо обоснованост.Данъчната администрация не го признава.

Първичния счетоводен документ не може да се поправя и да се правят добавки,при допускане на грешка,той се анолира и се съставя нов.В последно време започва изготвянето на електронни документи.Те се изготвят с помоща на тахнически средства.Те трябва да отговарят на посочените изисквания,като подписа върху тях може да се замени с индентификационни шифри или електронни подписи.

Входящата информация от първичните счетоводни документи задължително се въвежда в определена класификация.

Унищожаването на първичните счетоводни документи се извършва и протоколира от комисия.Тя се определя от председателя на кооперацията.Той осигурява начина на запазване на информацията,ако първичния документ е изет от държавните органи(съд,прокуратура,полиция и други).

При организиране на счетоводството в кооперацията.Този ред се нарича документооборот.Елемент е на счетоводната политика и регламентира пътя от:получаване или оформянето на документа;класиране и подготовка за счетоводна обработка,счетоводно отразяване(контиране),обобщаване;движение на документа между звената в кооперацията;отразяване в регистрите;отразяване в годишния финансов отчет.В реда на документооборота трябва да се отрази и обраотката за съхранение и архивиране на първичните счетоводни документи.Те се съхраняват както следва:

- ведомостите за заплати-50 години(в държавния архив)


  • сетоводни регистри-10 години

- документи за данъчен контрол-5 години

Всички други се съхраняват 3 години.
3.Счетоводни сметки

За получаване на систематични данни за използване средствата на кооперацията в обичйна,основна и спомагателна дейност и за отчитане на продаьжбите, инвестициитея,взаимоотношенията с бюджета и с кооперативните съюзи се систематизира чрез системите на счетоводните сметки.Те са средство,способ и ред за групиране и отразяване в хронологичен ред протичащите цтопански операции.Всяка счетоводна сметка е таблица.Лявата част е дебит,а дясната кредит.Думата дебит произлиза oт латинската дума дебит(дължи),кредит е също е латинска дума(вярва).Схематично счетоводните сметки се поставят в зависимост от

отчитането на отделните операции.В зависимост от обектите на кооперацията се обособяват синтетични и аналитични сметки.Аналитичните счетоводни сметки са в зависимост от необходимата степен на диференциациа на информацията.Това е необходимо за анализ,контрол(към всички синтетични сметки се водят аналитични).

Използват се двете части на счетоводните сметки за отразяване на протичаштите изменения на обектите,те се определят като активни или пасивни.Активните сметки са тези,които в началото състояние на активите и всички увеличения през отчетния период се отразяват по дебита,а намаленията по кредита.Схематично една активна сметка изглежда така:Пасивните сметки са тези,при които състоянието на източниците на средства в началото на пелиода и всички увеличения през периода се отразяват по кредита,а нмаленията по дебита.Схематично една пасивна сметка изглежда така:В практиката са известни наред с активните и пасивните и другите видове счетоводни сметки,като балансови и задбалансови сметки,финансов резултат,за отчитане на разходи и приходи и други.

Извършването на първото счетоводно записване е откриване на счетоводна сметка и начално(първоначално салдо),в края на отчетния период задължително се осъществява приключване на счетоводните сметки.То обхваща изчисления на салдото по синтетияните сметки через обобщаване на дебитния и кредитния оборот,установяване на салдата по аналитичните сметки,сборуването им и осигуряване на аритметично равенство със салдата от синтетичните сметки.Аналитичните сметки на машини и оборудване могат да са машини в цех 1, цех 2,цех 3(в зависимост от местонахождението им);производствени машини или обслужващи търговията;машини на МОЛ.Въз основа оборотитеи салдата по счетоводните сметки за всеки отчетен период се съставя оборотна ведомост.Тя е задължителна за кооперацията,изготвя се в следната форма:


Балансова

Шифър

Остатъци към....

 

Обороти

Остатъци

 

 

сметка

 

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

Дебит

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Оборотната ведомост има за цел да установи равенство между дебитния и кредитния оборот и на дебитните и кредитните остатъци.Ако има неравенство (грешка),трябва да се търси неточност при счетоводното отразяване.Тази зависимост произтича от прилагане способа на двойното записване.Той се осоновава в нашето счетоводство.4.Индивидуален сметкоплан

За осъщиствяване на счетоводство от всички субекти в република България и от кооперациите се прилага национален сметкоплан,съобразен с международните и националните счетоводни стандарти,с останалата част от счетоводното законодателство.

Националния сметкоплан е съобразен с някои специфики при отчитаве на определени операции,със специфика на някои субекти и с възможност за компютърна обработка на информацията.Сметките в националния сметкоплан са в раздели и групи.

Те са кодирани с цифри.С едноцифрени числа са номерирани разделите от 1 до 9,в тях са включени сметките,чрез които се отчитат капитал,ДМА,стоково-материални запаси,

финансови средства,приходи и разходи.В последния девети раздел са включенисметки, чрез които се отчитат условните активи и пасиви.Информацията от тях се посочва на отделен ред,извън информацията от баланса,което ги определя като задбалансови сметки.Групите сметки са номерирани с двуцифрени числа.

Раздел 2 Сметки за дълготрайни активи

група 20 Дълготрайни материални активи(ДМА)

Синтетични сметки

201 Земя

202 Подобрения върху земята

203 Сгради

204 Машини

205 Транспортни средства

206 Компютри

207 Офис оборудване

208 Биологични фондове

209 Други дълготрайни активи

Всички субекти,които прилагат счетоводство изготвят индивидуален сметкоплан.В него включват толкова счетоводни сметки,колкото са необходими за дейноста.По препоръчителни раздели,групи и сметки,с които се отчита дейноста на копрерацията са:сметките от група 10 капитали.Раздел 1 Сметки за отчитане на капитали

Група 10 Капитали

Чрез сметките от тази група се отчитат парични и непарични вноски при учередяване на кооперацията,дяловите вноски,ликвидация на капитал(ако е ликвидирана коопрерацията)Група 11 Капиталови резерви

Със сметките от тази група се отчитат резерви заделени от печалбата или създадени по решение на член кооператорите,резервите от последна оценка на дълготрайни активи и друти резерви,свързани с дейноста на коопреацията.Група 12 Финансов резултат

Отчитат се непокрити загуби от минал период,неразпределена печалба от минали периоди,краткосрочен резултат от текущата година,финансов резултат при несъстоятелност и ликвиддацияГрупа 13 Резерви по застрахователни договори

Не засяга коопрацията.Група 15 Получени заеми

Сметки 151 и 152 за получени краткосрочни и дългосрочни заеми и заеми от член кооператориГрупа 16 Привлечени средства по депозити

Група 17 Привлечени средства по разплащателни и други сметки

Банките отчитат своите задължения от приети средства на депозит,а чраз сметките от група 17 привлечени средства по сметки на участници в осигурителни фондове(банките отчитат задължения към тези фондове).

Тези сметки се прилагат и от кооперации развиващи взимнокредитна дейност за членовете си.

Раздел 2 Сметки за дълготрайни активи

Група 20 Дълготрайни материални активи(ДМА)

Група 21 Дълготрайни нематериални активи(ДНА) -продукти от развойна дейност,програмни продукти,права върху интелектуални дейности и други ДНА

Група 22 Дълготрайни финансови активи

Чрез сметките от тази гпупа кооперацията отчита инвестициите,които във формата на различни финансови инструменти.Група 24 Амортизации

- на ДМА и ДНА(241 и 242)

Кооперациите чрез сметките от група 27 Дългосрочни биологични продукти,отчитат горите,трайните насъждения и други

Раздел 3 Материални запаси

Група 30 Материали,продукция и стоки

Тази група отчита доставките и получаването на материали и стоки,произведена продукция и стоки за продажба.Група 31 Краткотрайни биологични активи

Това са:дребни продуктивни животни,птици,млади животни и други


Раздел 4 Разчети

Група 40 Доставчици

Група 41 Клиенти

Взимане от продажба на активи или оказване на услуги.Група 42 Персонал и съдружници

Разчети с персонал,за начисляване на заплати,социални помощи,семейни добавки и други.Група 44 Взимане по липси,начети и съдебни спорове

Кооперацията отговаря с тях взимане по рекламации,ценови разлики по липси и начети,взимане по съдебни спорове,присъдени вземания и другиГрупа 45 Разчети с бюджета и ведомствата

Отчитат се взаимоотношенията с държавния и общински бюджет.Група 46 Разчети с осигурители

Това са вземания и задължения с осигурителни организации за доброволно социално и здравно осигуряване.Група 47 Разчети с международни валутни институци
Раздел 5 Финансови средства

Група 50 Парични средства

Отчита паричните средства в касата кооперацията,по сметки в банки в лева и валута , разплащателните чекове и полици,предоставени на депозит средства и парични средства за обезпечения.Група 51 Краткосрочни финансови активи

Това са акции,облигации,ценни книжа и благородни метали.Раздел 6 Разходи

Група 60 Разходи по икономически елементи

Всички разходи елементи на калкулирането и образуване на стойноста.Отчитат се израсходваните суровини,материали,горива,енергия,начислени осигуровки,заплати , начислени разходи за командировки,начислени амортизации,разходи за данъци.

Сметките от тази група се приключват в края на отчетния период.Те остават без салдо защото са оперативни.

Група 61 Разходи за дейноста

Разходи за основна и спомагателна дейност,за ликвидация и несъстоятелност и административни разходи.Група 65 Разходи за бъдещи периоди

Разходи за учередяване и разширение на кооперацията.


Раздел 7 Приходи

Група 70 Приходи от продажби

Продажби на стоки и услуги,продажба на дълготрайни активи,приходи от ликвидация и несъстоятелност.Група 72 Финансови приходи

Приходи от лихви,съучастие,влутни операции.Група 75 Приходи за бъдещи периоди

Такси за обучение,стипендии,членство


Раздер 9 Сметки за условни активи и пасиви(задбалансови сметки)

Това са:чужди материали,собствени активи и пасиви(невнесени в стопанския оборот).


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница