1. Същност на функционалните приложни програмиДата20.06.2017
Размер74.14 Kb.
#24006
Функционални приложни програми.
Същност, класификация на функционалните приложни програми
1. Същност на функционалните приложни програми

Обща тенденция в развитието системите за управление на бизнеса през последните години е постоянното разширяване функционалността им. Фирмите разработващи икономически софтуер се стремят своевременно да предоставят средствата необходими на потребителите и в резултат голяма част от програмни пакети предлагат сходни функции – разликата е в концепцията на разработчиците и в нейната реализация.

Всички продукти за управление на персонала и развитие на човешките ресурси включват следните функционални възможности:


 • Автоматизирано изчисление на работните заплати;

 • Поддържане на данни за персонала;

 • Въвеждане и поддържане на данни за организационната структура (зависимости между подразделения и звена, данни за работни места в тях);

 • Автоматизирано изготвяне на документи, отнасящи за персонала - трудови договори, допълнителни споразумения, граждански договори и т.н.;

 • Поддържане данни за напуснали служители;

 • Следене на отсъствия (отпуски, болнични и т.н.), автоматизирани изчисления на полагаем отпуск.

Различието между отделните продукти се определя от степента на поддържане на тези функции.

Потребителите на приложен софтуер непрекъснато повишават своите изисквания към функционалните възможности на приложния софтуер.

Търсената функционалност от тях според проведена анкета от сп. “Системи за бизнес управление” е:


 • възможности за автоматично създаване на платежни нареждания, разплащане с банки, статистически справки;

 • средства даващи възможност при минимална входна информация да се получава автоматично и пълно изчисление на работната заплата, начисления и удръжки;

 • възможности за модификация както на методите на изчисление на заплати, така и на съществуващите справки;

 • инструменти за конфигуриране на елементите от ведомостите, рекапитулациите и фишовете, както и средствата за подготовка на изходни файлове за НОИ и генериране на различни служебни бележки.

В много случаи системите за изчисление на работната заплата и управление на персонала, запазват своите позиции в организацията.

Малките и средни фирми се задоволяват с базови възможности –формиране на трудово възнаграждение и изчисляване на дължимите осигуровки и данъци, възможност за стандартни справки ведомости и фишове. Големите компании с обособени отдели за управление на човешките ресурси изискват наличието на специфична функционалност – поддържане на БД с кандидати за работа, управление на обучението и квалификацията на персонала, съставяне на специфични справки.2. Програмно осигуряване и класификация на програмното осигуряване

Понятието софтуер /програмно осигуряване / се използва за означаване на съвкупност от програми, предназначени за конкретен компютър.

Програмното осигуряване е посредник между техническата /апаратната/ част на компютъра, така наречения хардуер и задачите, които потребителят иска да реши чрез него.

Два са основните вида софтуер /програмно осигуряване/: базов софтуер /базово програмно осигураване/ и приложен софтуер /приложно програмно осигуряване/.
Базовия софтуер осигурява дейности, които са общи за компютърната система и не са свързани с конкретни приложения или потребители.

Приложния софтуер се разработва, поддържа и експлоатира с използване на програми, влизащи в състава на базовия софтуер.

Приложният софтуер /Приложно програмно осигуряване/ представлява съвкупност или система от програми, които подпомагат потребителя при решаването на определени задачи с помощта на компютър. Целта е да се оптимизира ефективността на работата на потребителя.

Програмите за компютърна обработка на финансово-счетоводна информация, програмите за управление на персонала и човешките ресурси, текстови редактори, електронни таблици, графични редактори, информационни системи за работа с база данни, програбите за създаване на компютърни презентации и др., са приложни програми.

Приложния софтуер се разпространява във вид на програмни продукти и програмни пакети.Програмен продукт се нарича професионално изготвена компютърна програма, снабдена с документация, която е предназна­чена да се ползва от широк кръг потребители независимо от нейния създател и може да бъде предмет на покупко-продажба. При съвременните условия непрекъснато нарастват потребностите от съвременни софтуерни продукти от една страна и от друга страна непрекъснато възникват нови компании, производители на ПО. По-известни софтуерни компании в света са: Microsoft, Novell, Borland, Lotus и др. Със своята продукция те участват пряко на софтуерния пазар.

Програмният продукт е програма, която осигуряват конкретна дейност (специфично приложение) на потребителя при решаване на определена задача.Програмния пакет е логическо свързано множество от програмни продукти съответстващи на изискванията на дадена предметна област.

За различни приложни проблеми в дадена сфера на науката и практиката се предлагат програми за решаване на конкретни проблеми. Много често резултатите от една програма са входни данни за други програми. В днешно време тези програми автоматично обменят данни помежду си и образуват интегрирани програмни системи, които обслужват информационния процес в съответното направление. Приложното програмно осигуряване съдържа пакети приложни програми, бази от данни, системи за управление на бази от данни, информационни системи, експертни системи и други специализирани системи. Пакети приложни програми представляват специализирана програмна система със собствено управление и език за общуване с потребителите и всички програми, създадени за решаване задачите на потребителите.2. Класификация на функционалните приложни програми

Най-общо приложния софтуер е два вида : фирмен и потребителски

2.1. Потребителски програми - предназначени са за използване от отделни лица или организации и се проектират и създават за удовлетворяване на техните специфични нужди, които не могат да се решат от друг вид софтуер. Характерно за този вид софтуер е високата му цена.

2.2. Фирмени програми /Фирмен софтуер/

Фирмените програми се създават от организации специализирани в производството на софтуер с комерсиална цел – продажба на потребителите.

Той може да бъде два вида:

2.2.1. Универсален софтуер/Софтуер с общо предназначение/

Това е фирмен софтуер с общо предназначение и е предназначен за потребители работещи в различни области при извършването на една и съща дейност.

Универсален фирмен софтуер е например :


 • Текстов редактор

 • Електронна таблица

 • Информационна система

 • Графични пакети.

Недостатъци :

 • Необходимо е добро познаване за създаване на конкретно приложение;

 • Потребителят носи отговорност за целесъобразното му използване.

2.2.2. Специализиран софтуер

Това е фирмен софтуер със специално предназначение се използва за подпомагане на специфични дейности и може да бъде специализиран фирмен софтуер и универсален.Класификацията на функционални приложни програми се отнася именно за специализирания, фирмен софтуер.

От своя страна специализирания фирмен софтуер се класифицира в следните групи/фиг.2/: • локализирани системи;

 • системи за комплексно управление на бизнеса;

 • системи с разширена функционалност, системи с базова функци­оналност;

 • специализирани продукти.

Всяка една от посочените системи има свое място на приложение в стопанската практика.

Към локализираните системи, които се предлагат на българския пазар могат да се причислят около 20 чужди програмни продукта, които са адаптирани и се внедряват преди всичко в предприятия, в клонове или при партньори на чуждестранни компании. В тази група са водещите в световен мащаб ERP SAP AG и Oracle, Maconomy, Scala и други. По-правило тези системи са по-комплексни – осигуряват широка функционалност, поддържат работа с различни езици и многовалутна отчетност.

Към системите за комплексно уnравление на бизнеса, които са раз­работени от български фирми могат да бъдат включени: Бизнес навигатор, ProMan и Progress Manager, Ажур, Boга Enterprise System и други. Все още на българския пазар програмните пакети с възможности за обхващане на целия информационен поток и създаване на т.нар. интегрална система за управление в предприятието имат много високи цени, изискват много мощни и последни модели компютри, което предполага ограниченото им приложение само в големи компании или холдинги.

Към системите с разширена функционалност се отнасят приложни програми за управление на вземания и задължения, валутни сметки, материални запаси, главна книга, материални активи, себестойност и поръчки – най-известните са: Ажур, Конто, Профит и други.

Масово се използват в практиката и т.нар:Системи за базова функционалност, които поддържат между 5 и 7 от посочените обекти на счетоводната отчетност. Много от продуктите, които са първоначално изградени,

изградени, като тези за базова функционалност в последствие прерас­тват към разширена и към системи за комплексно управление на биз­неса.Специализирани пpoдyкти са системите, ориентирани към управле­н·ието на конкретна дейност - изчисление на работна заплата, управ­ление на ресторантска дейност и т.н.

Специализиран фирмен софтуер е например една програма за резервиране на стаи в хотела – съдържаща информация за стаите в хотела, приемаща заявки на клиентите и осъществяваща резервации за определено време.

Предимства :

Продава се на ниска цена – определя се от тираж;

Подходящ е за широко използване;

Има лесен интерфейс с потребителите;

Съпроводен с документация за използване;

Фирмата гарантира възможности за обновяване;

Гарантира липсата на вируси и грешки.

Съвременната тенденция в развитие на софтуера с общо предназначение е да може да изпълнява колкото се може повече функции.Интегрираните пакети са програмни пакети, за няколко взаимносвързани разнотипни приложения. Всяко отделно приложение се реализира от съответната приложна програма. Те предоставят еднообразен интерфейс и среда за работа и възможност за обмен на данни между приложенията. Основно предимство, е че когато потребителят се научи да работи с едно от приложенията, голяма част от знанията и уменията могат да се използват за работа с други приложения. Пример за такъв пакет е пакетът Microsoft Office с вградени приложения Word, Excеl, Access и др.
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница