1. Стратегическа визия за стандартите в Европа Европейски стандартистраница1/6
Дата22.12.2018
Размер217 Kb.
  1   2   3   4   5   6
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Стратегическа визия за европейските стандарти: към по-голям и ускорен устойчив растеж на европейската икономика до 2020 г.

(текст от значение за ЕИП)


1.Стратегическа визия за стандартите в Европа

1.1.Европейски стандарти


Стандартите са документи, които се прилагат доброволно, и с тях се определят технически или качествени изисквания, на които могат да отговарят съществуващи или бъдещи продукти, производствени процеси, услуги или методи. Стандартите са резултат от доброволното сътрудничество между предприятията, органите на публичната власт и другите заинтересовани страни, които си сътрудничат в рамките на система на основата на отвореност, прозрачност и консенсус.

Стандартите допринасят за търговския обмен поради своето въздействие за намаляване на разходите и разминаването в информацията между предлагането и търсенето, особено при трансграничните търговски операции. При няколко иконометрични изследвания се установи ясна връзка на макроикономическо ниво между стандартизацията в икономиката, увеличението на производителността, ръста на търговията и цялостния икономически растеж. Икономическите ползи от стандартизацията могат да варират значително между отделните държави от ЕС. Проучванията показват, че въздействието на стандартите върху годишния ръст на БВП може да бъде в диапазона от 0,3 % до 1 %. За Германия това отражение е изчислено на 1 % от брутния национален продукт, за Франция — на 0,8 %, а за Обединеното кралство — само на 0,3 %.

Един от отличителните аспекти на доброволното сътрудничество между предприятията, органите на публичната власт и другите заинтересовани страни в ЕС е увеличаващият се брой на европейските стандарти, приети от европейските организации за стандартизация (наричани по-нататък „ЕОС“)1 и прилагани в целия ЕС. ЕОС са независими организации, подчинени на разпоредбите на частното право. За предприятията европейските стандарти обобщават най-добрите практики в конкретни области, тъй като те са израз на знанията на всички участващи субекти. Основната част от европейските стандарти продължават да бъдат инициирани от предприятията, като това идва да покаже, че тези инструменти най-вече отговарят на техните нужди и тяхното разработване се обуславя от частния сектор.Европейската стандартизация беше изключително успешна и е един от движещите фактори при създаването на вътрешния пазар на стоки. Европейските стандарти заместват националните стандарти, които често са противоречащи и поради това могат да създадат технически пречки за достъпа до даден национален пазар. Много европейски стандарти се разработват от ЕОС по искане на Комисията. Голяма част от тези стандарти, приети от ЕОС по искане на Комисията, са т. нар. „хармонизирани стандарти“, които гарантират, че продуктите отговарят на съществените изисквания, установени в законодателството на ЕС за хармонизиране. Съблюдаването на европейски хармонизиран стандарт гарантира съответствието с приложимите изисквания, включително онези към безопасността, които са установени в релевантните законодателни актове на ЕС за хармонизиране. Използването на хармонизираните стандарти обаче продължава да бъде доброволно и производителите могат да прибягнат и до друго техническо решение, което да доказва, че продуктите им отговарят на съществените изисквания. Процентът на европейските стандарти, които са хармонизирани, се увеличи през последните две десетилетия от 3,55 % на 20 % през 2009 г.

Европейските стандарти и европейската стандартизация са много ефективни инструменти на политиката на ЕС. Въпреки че стандартите и стандартизацията имат много по-големи ползи за европейската икономика, те са използвани като политически инструменти, за да осигурят, наред с другото, оперативната съвместимост на мрежите и системите, доброто функциониране на единния пазар, високото ниво на защита на потребителите и на опазване на околната среда, повече иновации и по-активното социално приобщаване.

Безопасността на потребителите е много важен аспект в значителен брой европейски стандарти. Обикновено тя е въпрос от първостепенна важност при изготвянето и приемането на европейските стандарти. Обратно, ако се породят опасения във връзка с безопасността, когато продуктът вече е пуснат на пазара (например в резултат на проверка при надзора на пазара), тези опасения следва да се вземат предвид при подготовката на нов стандарт или при прегледа на вече съществуващ такъв. Поради това е налице тясна връзка между стандартизацията, безопасността на продуктите и наблюдението на пазара, която ще се засили при бъдещия преглед на законодателната рамка по отношение на наблюдението на пазара.

Европейските и другите стандарти са необходими в едно общество на цифровите технологии, за да се обезпечи оперативната съвместимост на мрежите и системите, особено в областта на информационните и комуникационните технологии (наричани по-нататък „ИКТ“). В едно такова общество решенията в сферата на ИКТ се използват във всички икономически сектори и във всекидневния ни живот. Трябва да е възможно да се установи връзка между решенията, приложенията и услугите в ИКТ; те следва да бъдат оперативно съвместими, а това от своя страна изисква стандарти.

1.2.…в бързо променяща се световна среда


Светът се промени обаче. Досега стандартите се ограничаваха до продуктите, но понастоящем все повече се отнасят до процеси и производствени методи, като обхващат широк диапазон от аспекти. В бъдеще европейската стандартизация ще има ключова роля в много и различни области, още по-многобройни, отколкото сега, като се започне от подпомагането на европейската конкурентоспособност, през защитата на потребителите, подобряването на достъпността за хората с увреждания и възрастните лица и се стигне до борбата с изменението на климата и ефективното използване на ресурсите. За да се реагира бързо на променящите се нужди във всички сфери, ще се наложи изработването на всеобхватна, отворена, ефикасна и технически осъвременена система за европейска стандартизация. Тя ще се изгради на базата на силните страни на системата, която съществува към днешна дата, но ще трябва също така да бъде гъвкава и с възможност да осигурява решения при появата на бъдещи предизвикателства.

Особено важно е в областите, в които Европа е „двигателят“ на иновациите при разработване на нови видове търгуеми стоки, услуги и технологии — например електрическите автомобили, сигурността, енергийната ефективност и интелигентните мрежи, — европейските стандарти да се създават бързо, като целта ще бъде те да се утвърждават като международни стандарти. Това би дало възможност да се извлекат максималните предимства от водещата роля и да се увеличи конкурентоспособността на европейската промишленост. В такива случаи, макар ролята на ЕОС да е ключова, всяко забавяне в изготвянето на стандарт ще води до бързо законодателно действие от страна на Комисията.

Европейският съвет от 4 февруари 2011 г. потвърди, че стандартизацията е ключово рамково условие за увеличаване на частните инвестиции в иновативни стоки и услуги и че процесите на стандартизация следва да се ускорят, опростят и модернизират. От основно значение за европейската икономика е европейската стандартизация да се приспособи в още по-голяма степен към бързо променящата се световна среда и икономическа конюнктура. Бързото скъсяване на иновационните цикли, съвместимостта на технологии, силната световна конкуренция и появата на нови субекти на международната сцена биха могли да породят опасения във връзка с устойчивостта на системата за европейска стандартизация при справянето с тези предизвикателства. В новата епоха на глобализация стратегическата роля на процеса на стандартизация не може да се ограничи до подпомагане на прилагането на европейското законодателство. Днес, в много области стандартизацията все повече се извършва в световен мащаб и често — чрез динамични и бързо реагиращи форуми и консорциуми, например в областта на ИКТ. В тази връзка стратегическото използване на стандартите, от една страна, и европейската стандартизация, от друга, са ключови предимства за осигуряване на конкурентоспособността на ЕС и са средство от първостепенна важност за разпространение на знанията, за оперативната съвместимост, утвърждаването на новите идеи и насърчаването на иновациите. Същевременно европейските стандарти могат да допълнят, но не могат да заместят европейското законодателство или да премахнат необходимостта европейският законодател да търси решения на основните въпроси в ЕС.

Европейската стандартизация ще обхване нови области и обекти. В условията на бързо променяща се икономическа среда и при все по-голяма глобализация стандартите ще станат още по-незаменимо средство с оглед на международната търговия. Успехът от прилагането на европейските стандарти обаче ще зависи от легитимността и ефикасността на процеса на приемането им. Процесът трябва да стане по-отворен и по-бърз, ако искаме европейските стандарти да имат роля в световен мащаб.Стандартизацията ще играе важна роля в подкрепа на изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както е подчертано в няколко водещи инициативи. В съобщението „Съюз за иновации“2 се подчертава, че е необходима динамична и бързо реагираща система за европейска стандартизация, за да се окаже подкрепа за развитието на иновациите. Във водещата инициатива за индустриалната политика3 е изтъкната нуждата от европейска стандартизация, която бързо да реагира в условията на динамично променящ се свят, за да се подпомага европейската конкурентоспособност на световния пазар и за да се отговори на потребностите на предприятията и органите на публичната власт. В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа4 се извежда на преден план значението на стандартите в областта на ИКТ с оглед на осигуряване на оперативната съвместимост между устройства, приложения, хранилища на данни, услуги и мрежи. Във водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“5 се подчертава важната роля на стандартите за насърчаване на екологичните иновации. Стандартизацията има роля и в политическите мерки, като тези, които са посочени в „Акт за единния пазар“6, съобщението за търговията, растежа и световните дела7, стратегията за хората с увреждания за периода 2010—2020 г.8. Европейската стандартизация е поставена на преден план и при прегледа на инициативата „Small Business Act“ за Европа.9. В съобщението за новата стратегия във връзка с промените в съседните държави10 също се откроява нуждата държавите партньори да изпълняват ангажиментите по приемане на стандартите на ЕС в рамките на преговорите по задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия (DCFTA).

Системата за европейска стандартизация в подкрепа на изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж ще трябва да отговори на следните стратегически цели:  1. стандартите трябва да достигат бързо до заинтересованите лица, особено, но не само, за обезпечаване на оперативната съвместимост между услугите и приложенията в областта на информационните и комуникационните технологии, за да може Европа да извлече максимални ползи от ИКТ. Най-релевантните ИКТ стандарти, разработени от ЕОС или от световни форуми и консорциуми в ИКТ, следва да имат по-важна роля при осъществяване на целите на обществената политика и с оглед на удовлетворяване на социалните нужди, при условие че тези стандарти отговарят на набор от критерии за качеството. Следва да се осигури възможност за използване на тези стандарти в областта на обществените поръчки или за улесняване на формирането на политиките и изготвянето на законодателни актове;

  2. стандартизацията в рамките на ЕС ще продължи да допринася значително за развитието на европейската икономика. Европейските стандарти са мощно средство за предприятията да увеличават своята конкурентоспособност. Тъй като европейските стандарти се използват преди всичко от предприятията като инструмент за улесняване на навлизането на пазара на иновативни стоки и за съкращаване на производствените разходи, стандартите трябва да вървят едновременно с все по-бързите цикли на разработване на продуктите;

  3. като средство за подпомагане на много европейски политики и законодателни актове европейските стандарти, разработвани от европейските органи за стандартизация, ще трябва да отговарят на увеличаващо се търсене. Европейската стандартизация има и ще продължи да има значително въздействие при подпомагане на функционирането на единния пазар на стоки и услуги и при предотвратяване на създаването на пречки пред търговията в ЕС. Използването на стандартите като стратегическо средство е възможно чрез отдавнашна традиция на стабилно партньорство между специалисти от предприятията, участващи на доброволни начала, и експерти от публичните органи на ЕС, ЕОС, националните органи за стандартизация (наричани по-нататък „НОС“) и други организации, разработващи стандарти. ЕОС отговарят за управлението на изготвянето и приемането на европейските стандарти, като се консултират със своите членове11;

  4. европейските стандарти ще засягат все повече групи в европейското общество, включително предприятия от всички браншове и много граждани. Стандартът е резултат от консенсуса, постигнат между лицата, които участват в разработването му. Достатъчно широкият кръг от участници е от ключово значение за приемането на стандарта от страна на предприятията и потребителите. Ето защо системата за европейска стандартизация трябва да включва възможно най-широк кръг от участници, като всички партньори поемат ангажимента да съблюдават правилата на една система на базата на основните ценности на отвореност, прозрачност и научна обоснованост. Също така непрекъснатото усъвършенстване на структурите и управлението на стандартизацията ще налага ефективно и по-тясно сътрудничество между всички партньори, преди всичко между европейските органи за стандартизация и националните органи за стандартизация, от една страна, и органите на публичната власт и законодателите, от друга;

  5. стандартите имат значима роля в подпомагане на конкурентоспособността на европейските предприятия на световния пазар, като им дават възможност за достъп до чуждестранни пазари и за установяване на бизнес партньорства в целия свят.

В стратегията е набелязан пакет от мерки, както законодателни, така и незаконодателни. Законодателните мерки се съдържат в придружаващото предложение за регламент за стандартизацията, с което са актуализирани и обединени съществуващите европейски законодателни актове и към което има оценка на въздействието12. Незаконодателните мерки включват действия, които трябва да предприеме Комисията, и серия от препоръки, отправени до други субекти в рамките на системата за европейска стандартизация.

Всички тези мерки се основават на резултатите от широкообхватен преглед на системата за европейска стандартизация, извършен в периода 2008—2010 г., включително от доклада EXPRESS13, две обществени обсъждания, Бялата книга за модернизирането на стандартизацията в сферата на ИКТ в ЕС14 и няколко задълбочени изследвания. Също така те се основават на доклада на Европейския парламент от октомври 2010 г. за бъдещето на европейската стандартизация15, в който е подчертана необходимостта от надграждане върху силните страни и основните ценности на съществуващата система, като се премахнат нейните слабости и се търси верният баланс между европейското, националното и международното измерение.

Значението на европейската стандартизация за европейската икономика и конкурентоспособността на европейските предприятия означава, че ще бъде необходимо в дългосрочен план да се оценява по-редовно дали системата за европейска стандартизация може в достатъчна степен да се приспособи към бързо променящата се среда и да допринася за осъществяването на вътрешните и външните стратегически цели на Европа, особено в областта на индустриалната политика, иновациите и технологичното развитие. Първата оценка ще започне най-късно през 2013 г.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница