1. Стратегическа визия за стандартите в Европа Европейски стандарти


Европейската стандартизация в подкрепа на индустриалната политика и иновациитестраница2/6
Дата22.12.2018
Размер217 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.Европейската стандартизация в подкрепа на индустриалната политика и иновациите


Във време на засилваща се световна конкуренция, застаряване на европейското население и бюджетни ограничения европейската конкурентоспособност зависи от способността ни да увеличим иновациите в продукти, услуги и процеси. Поради това на иновациите беше отделено централно място в стратегията „Европа 2020“ и във водещите инициативи на Комисията „Индустриална политика“16 и „Съюз за иновации“17.

Ползите от стандартите за европейската промишленост са огромни. Стандартите водят до съкращаване на разходите, най-вече в резултат на икономиите от мащаба, възможността да се прогнозират техническите изисквания, намаляването на разходите по операциите и възможността за достъп до стандартизирани компоненти. Според Световната банка18 една от най-големите икономически ползи от стандартите е увеличението на производителността и ефикасността в областта на иновациите. Стандартите дават възможност на доставчиците да постигнат по-ниски единични разходи, като произвеждат големи еднородни партиди. Освен това производителите придобиват умения и опит, като се концентрират върху по-малко на брой различни продукти. Друга полза е подобреният достъп до пазара в резултат на увеличената конкурентоспособност от повишената ефикасност, намалените търговски разходи, опростените договорни споразумения (тъй като характеристиките и функционалните показатели на продукта са ясни вследствие на стандартите) и подобреното качество. Стандартите водят и до по-добри отношения с доставчиците и клиентите в резултат на увеличената безопасност за потребителите, повишеното доверие, намаления риск във връзка с отговорността и по-големия избор от доставчици поради същите причини, споменати по-горе. Минималните стандарти във връзка с безопасността са най-недвусмисленият пример за стандарти, използвани за решаване на проблемите, породени от неточната информация. Европейските стандарти са от огромна полза за конкурентоспособността на предприятията от областта на транспорта, машиностроенето, електротехническите продукти и други отрасли на преработващата промишленост, както и на далекосъобщенията.

Добре и своевременно разработените европейски стандарти могат да подпомогнат иновациите по няколко начина. Съществуващите стандарти могат да обобщават и разпространяват актуалните технически знания в различни технологични области. Също така те могат да улесняват въвеждането на иновативни продукти, като осигуряват оперативна съвместимост между нови и съществуващи продукти, услуги и процеси, например в областта на екопроектирането, интелигентните мрежи, енергийната ефективност на сградите, нанотехнологиите, сигурността и електронната мобилност. В някои случаи иновациите могат по-лесно да бъдат възприети от пазара, ако отговарят на съществуващите стандарти за безопасността, качеството и експлоатационните характеристики. Стандартите за оперативната съвместимост могат да подпомагат дадена технологична платформа, на която евентуално да се реализират други иновации, особено за услугите (например, като се използват LTE мобилни услуги като платформа за мобилни търговски решения или т. нар. „публични облачни изчислителни платформи“ за приложения във връзка с електронното управление).

На последно място, стандартите могат да допринесат за „скъсяване на разстоянието“ между научните изследвания и пускането на пазара на продукти или предоставянето на нови услуги. Стандартът може да обобщава резултатите от финансирани с публични средства научни изследвания, като по този начин ги направи достъпни като база за по-нататъшни иновации. Това може да бъде високоефективен механизъм за трансфер на знания и технологии. За съжаление пълният потенциал на стандартизацията в подкрепа на иновациите не е реализиран. Все още съществува нужда от по-добро разбиране на взаимодействието между различните начини, по които стандартите могат да стимулират развитието на иновациите.

Научните дейности имат ключов принос за процеса на стандартизация. Методите, процесите и материалите, които водят до стандартите, са установени, било частично или изцяло, чрез наличните научни знания. Несъмнено научните изследвания на предрегулаторен етап са необходима предпоставка за многобройни обещаващи промишлени приложения като начин за установяване на равнопоставеност за промишленото сътрудничество и на предсказуема регулаторна среда за бъдещето пазарно разработване.

Следва да се възприеме системен подход към научните изследвания, иновациите и стандартизацията, за да се подобри използването на резултатите от научните изследвания, да се подкрепят най-добрите идеи за достигането им до пазара и за по-широкото им възприемане от предприятията.

Когато стандарти с научен компонент трябва да се включат в политика на Европейския съюз, ще бъдат установени процедури, за да се гарантира, че те са обективни, стабилни и основани на балансирани научни доказателства, и отчитат въздействието в рамките на жизнения цикъл на продуктите и услугите. В допълнение към резултатите от значение за стандартизацията, получени в рамките на научноизследователски проекти, финансирани от ЕС и други източници, Съвместният изследователски център на Европейската комисия ще осигури научни експертни знания в своите области на компетентност, за да гарантира, че стандартите вземат предвид икономическата производителност и нуждите на обществото, като екологосъобразност, безопасност и сигурност. Осведомеността за потенциалното взаимодействие между научните изследвания, иновациите и стандартизацията също трябва да се увеличи чрез по-добро образование и обучение в областта на стандартите. Освен това стандартите могат да включват собствени технологии, особено в иновативните области. Поради това политиката по отношение на правата върху интелектуална собственост, която прилагат ЕОС, следва да се основава на точния баланс между интересите на собствениците на съответната технология и тези на потребителите ѝ, за да се избегнат ограниченията пред конкуренцията.

Европейските стандарти са важна крачка за превръщане на резултатите от научните изследвания в пазарни продукти и за утвърждаване на технологиите. Стандартите могат да имат ключова роля само ако вървят едновременно с разработването на технологиите и с все по-бързите цикли за разработване на продуктите. В миналото времето за разработка на проекта преди началото на работата по стандартизацията, последвано от 3 до 5 години за разработването на европейски стандарт, означаваше, че стандартите изоставаха твърде много спрямо бързо развиващите се технологии, като поради това понякога бяха неактуални при приемането им накрая. Това става все по-значим проблем, ако стандартите трябва да се използват като стратегическо средство за насърчаване на иновациите и на оперативната съвместимост на иновативни продукти. Вследствие на това определени сектори не искаха да започват процеса на стандартизация или не са в състояние да се възползват от положителните последици от стандартите, като например за оперативната съвместимост.

За да се преодолее тази слабост, от ключово значение са два фактора: първо, ефективно прогнозиране и планиране на стандартизацията и, второ, самото време, необходимо за разработване на стандартите. Прогнозите и предвижданията могат да допринесат, за да се прогнозират нуждите от разработване на стандарти, като се свържат новите технологии и техните потребности от научни изследвания за бъдещи продукти и процеси, от една страна, със създаването на политиките, от друга. Могат да се извършат много подобрения в тези области, без да се подкопават основните ценности на системата за стандартизация, като отвореност, консенсус и доброволно прилагане на стандартите.

За да подобри планирането на свързаните със стандартизацията дейности, които извършва Европейската комисия, тя ще приема годишна работна програма за стандартизацията, както е посочено в придружаващото настоящия документ предложение за регламент. В тази работна програма ще бъдат набелязвани стратегическите приоритети за европейската стандартизация, мандатите19 и другите необходими дейности. Иновативните области ще бъдат подреждани по важност, като се използват механизмите, посочени във водещата инициатива „Съюз за иновации“, като например използването на иновативни партньорства и наблюдението на иновативните области от страна на Европейската комисия. Предложеният регламент също така ще модернизира процедурата за формулиране на възражения по хармонизираните стандарти, приети с оглед прилагането на законодателни актове на ЕС. Финансирането от страна на Комисията на европейската стандартизация ще се ръководи от приоритетите, набелязвани в годишната работна програма.

Повечето заинтересовани страни застъпват мнението, че процесите на европейската стандартизация следва да се ускорят, опростят и модернизират. Ето защо финансовата подкрепа, оказвана от ЕС на ЕОС, ще бъде използвана за непрекъснато подобряване на резултатите от дейността на ЕОС. В своите искания за стандарти Комисията ще поставя крайни срокове, а към финансирането ще се прилагат критерии, на които ще трябва да отговарят ЕОС, свързани, наред с другото, с необходимото време за разработване на стандартите, подходящото представителство на заинтересованите групи, качеството, относимостта и актуалността на разработените стандарти. Целта на Комисията е да се намали средното време за разработване на европейските стандарти или европейските стандартизационни документи, изготвяни по искане на Комисията, с 50 % до 2020 г.20.

Финансовата подкрепа ще зависи преди всичко от това, доколко ЕОС подобряват ефикасността на системата за европейска стандартизация, и от степента, в която централните секретариати постигат заложените цели. Последните вече предприеха някои стъпки, като създаването на съвместен център на CEN и CENELEC за управление с общ генерален директор. Сега обаче ЕОС трябва да модернизират своите вътрешни процеси, например чрез проучване и възприемане на най-добрите практики от други организации за разработване на стандарти и чрез подобряване на съвместната работа помежду си и с други организации. Също така ЕОС следва да увеличат осведомеността за съществуващите механизми за уреждане на спорове и да гарантират, че тези механизми водят до консенсус в рамките на подходящ срок.

Финансирането на дейността по стандарти, разработвани по мандати, ще остане основно средство за изготвяне на стандартите, чиято главна функция е подпомагане на обществената политика и законодателството на ЕС. Също така Комисията ще продължи да оказва съдействие за превода на хармонизираните стандарти на официалните езици на ЕС.Действия

  1. В съответствие с приложеното предложение за регламент Комисията ще изработва годишна работна програма, в която ще се набелязват приоритетите за европейската стандартизация и необходимите мандати, както и ще се определят съответните срокове. Комисията ще изготвя работната програма след широко обсъждане със съответните заинтересовани групи.

  2. Комисията ще изисква европейските стандарти за иновативни продукти и услуги да се разработват и приемат бързо, например в областта на екопроектирането, интелигентните мрежи, енергийната ефективност на сградите, нанотехнологиите, сигурността и електронната мобилност.

  3. Комисията ще прилага към финансирането на ЕОС следните условия: ЕОС да отговарят на критериите по отношение на резултатите и да изпълняват заложените цели, като, наред с другото, тя ще посочва, че ЕОС трябва да извършват подобрения във връзка с времето за разработване на стандартите и да модернизират своите работни процеси. ЕОС следва да намалят средното време за разработване на европейските стандарти или европейските стандартизационни документи, изготвяни по искане на Комисията, с 50 % до 2020 г. Освен това Регламентът ще опрости и съкрати продължителността на процедурата за формулиране на възражения във връзка с хармонизираните стандарти.

  4. Когато стандарти с научен компонент трябва да се включат в политика на Европейския съюз, Комисията ще предприема всички необходими мерки, за да се гарантира, че в основата на процеса на европейската стандартизация са залегнали обективни, стабилни и балансирани научни доказателства. В допълнение към резултатите от значение за стандартизацията от научноизследователски проекти, финансирани от ЕС и други източници, Съвместният изследователски център на Европейската комисия ще осигурява експертни научни знания в своите области на компетентност, за да гарантира, че стандартите вземат предвид аспектите във връзка с конкурентоспособността на икономиката и нуждите на обществото, безопасността/сигурността и въздействието върху околната среда през жизнения цикъл.

  5. От ЕОС, държавите-членки и другите органи за стандартизация се очаква да подобрят осведомеността и обучението във връзка със стандартизацията и евентуалните връзки с научноизследователски проекти. Обществеността следва да бъде по-добре запозната със стандартизацията чрез обучение, дейности за повишаване на осведомеността и семинари по темата.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница