1. Стратегическа визия за стандартите в Европа Европейски стандарти


Използването на стандартите с оглед на ключовите предизвикателства, пред които е изправено обществотостраница3/6
Дата22.12.2018
Размер217 Kb.
1   2   3   4   5   6

3.Използването на стандартите с оглед на ключовите предизвикателства, пред които е изправено обществото


В области от голямо политическо и икономическо значение стандартите могат да се използват със стратегическа цел, за да ускоряват разработването на иновативни решения, включително чрез широкото използване на ИКТ. В ХХІ в. Европа е изправена пред многобройни стратегически предизвикателства, особено в сферите, където стандартите имат особено голям потенциал да подпомагат политиките на ЕС, като защита на потребителите, достъпност, изменение на климата, ефективно използване на ресурсите, сигурност и гражданска защита, защита на личните данни и правото на личен живот21 и използването на ИКТ за целите на оперативната съвместимост в рамките на единния пазар на цифрови технологии.

Стандартите имат важна роля в подпомагането на защитата на потребителите, особено чрез включването в стандартите на параметри във връзка с безопасността, осигуряващи презумпция за съответствие с Директивата относно общата безопасност на продуктите (ДОБП)22. Ето защо Комисията разработва предложение, с което възнамерява да даде възможност за по-бързо приемане на мандати за европейски стандарти и да укрепи ролята им в рамките на Директивата.

Стандартизацията вече се превърна в основно средство за подобряване на достъпността за хората с увреждания и възрастните лица. Около една десета от всички европейски граждани имат някакво увреждане и тъй като населението на Европа застарява, тази цифра ще се увеличава. Стандартите, които вземат под внимание съображенията във връзка с достъпността, следвайки принципа „Проектирано, за да е достъпно за всички“23, имат голям потенциал за премахване на пречките и за пълноценното участие на хората с увреждания във всички аспекти на обществения живот. Принципът „Проектирано, за да е достъпно за всички“ допринася за подобряване на равния достъп на всички хора, наред с другото, до заетост, застроена околна среда, транспорт, лечебни заведения, информация и комуникация, образование, развлечения и култура. Стандартите, разработвани в съответствие с този принцип, могат също така да подпомагат иновациите и създаването на истински европейски единен пазар на достъпни продукти и услуги за хората с увреждания и възрастните лица. Процесите на европейската стандартизация, прилагани към социалните услуги, биха могли да бъдат начин за разпространение на социалните иновации сред широк кръг субекти и биха дали на доставчиците ясен стимул за осъществяване на напредък в правилната посока. Поради това изискванията по отношение на достъпността трябва да бъдат преразгледани във всички съответни дейности по стандартизацията, наред с другото, чрез по-голямо участие на организациите, представляващи хората с увреждания, експерти по въпросите на достъпността и други специалисти от тази област. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания влезе в сила за ЕС на 22 януари 2011 г. и беше ратифицирана от 17 държави-членки, докато другите държави-членки са все още в процес на ратифициране. Съгласно Конвенцията държавите, които са страни по нея, трябва да насърчават т. нар. „универсално проектиране“ при изготвянето на стандарти и да развиват, обнародват и наблюдават прилагането на минимални стандарти за достъпността на съоръжения и услуги, които са отворени за обществеността или са предоставяни на населението. Работата по европейската стандартизация може да допринесе за прилагането на Конвенцията в Европа.

Европейската стандартизация може да подпомага законодателството и политиките във връзка с изменението на климата, екологосъобразния растеж и може да насърчава прехода към икономика с ефективно използване на ресурсите и ниски въглеродни емисии. Стандартите насърчават ефективното използване на ресурсите, като включват изисквания към критериите за края на отпадъка, трайността и възможността за рециклиране. Стандартите за измерванията ще бъдат особено важни при оценка на емисиите и въздействието върху околната среда, като така ще дадат възможност за подобрения в екологичните показатели на продуктите и производствените процеси. В това отношение се насърчава използването на инструментите за анализ на жизнения цикъл, изготвени на равнището на ЕС24. Стандартите са също така от основно значение за разработване на нови пазари за по-екологосъобразни продукти и услуги и за улесняване на достъпа на нови стопански субекти. В бъдеще ще е необходимо да се разгледат екологичните фактори при разработване на стандартите в други области, като този процес е известен като „включване на екологичните изисквания“25. Комисията отчита напредъка, осъществен от ЕОС при подпомагане на лицата, разработващи стандартите, за набелязване и разбиране на основните екологични въздействия, и при установяване на възможността за разглеждането им на етапа на разработване на стандарта. Независимо от това усилията за ефективно решаване на екологичните въпроси в рамките на НОС остават разпокъсани. Ето защо включването на екологичните изисквания следва да остане задача от голям приоритет за ЕОС и НОС. Особено НОС трябва да насърчават участието на екологичните неправителствени организации (наричани по-нататък „НПО“) в процеса на разработване на стандартите.Ускоряването на стандартизацията е от основно значение при създаването на европейски пазар за свързани със сигурността продукти и вече е приоритет за Комисията26. В сферата на сигурността времето, необходимо за стандартизацията, е от първостепенно значение за справяне с новите заплахи и ето защо следва да се използват пълноценно ускорените процедури за стандартизация. Освен това стандартите за определени приложения в сферата на сигурността, като скенери на летищата или преси за печатане на банкноти, следва да се предоставят само на субекти, които притежават съответните разрешителни за достъп до информация от значение за сигурността.

Действия

  1. Комисията ще преразгледа Директивата относно общата безопасност на продуктите, при което възнамерява по-конкретно да увеличи ролята на европейските стандарти и да съкрати продължителността на процедурата за тяхното приемане.

  2. Комисията ще разшири стратегическото използване на стандартизацията в подкрепа на законодателството и политиките в областта на опазването на околната среда и достъпността и в сферата на гражданската сигурност и защита.

  3. Държавите-членки следва да гарантират ефективното участие на заинтересованите групи, екологичните НПО и представителите на хората с увреждания и възрастните лица в стандартизацията на национално ниво.

  4. ЕОС и НОС следва да гарантират, че стандартите отчитат напълно факторите във връзка със защитата на потребителите, опазването на околната среда и достъпността, и да насърчават участието на техните представителни заинтересовани групи.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница