1. Стратегическа визия за стандартите в Европа Европейски стандарти


Процес на разработване на стандартите с по-широко участиестраница4/6
Дата22.12.2018
Размер217 Kb.
1   2   3   4   5   6

4.Процес на разработване на стандартите с по-широко участие


Солидността на даден доброволен стандарт зависи от степента на консенсус при разработването му, което е от ключово значение за възприемането и използването на стандарта от предприятията. Приемането на стандарта от другите заинтересовани групи е важно в областите, където стандартите се използват в подкрепа на обществената политика и законодателството. Към настоящия момент обаче не всички съответни заинтересовани групи са подходящо представени в процеса на стандартизация. Въпреки че МСП съставляват „гръбнака“ на европейската икономика, големите предприятия продължават да са по-добре представени в различните технически органи на европейската стандартизация. Това се дължи на факта, че МСП имат малко служители и трудно могат да си позволят да разпределят работата така, че един служител да има достатъчно време, за да участва в разработването на стандартите. Разходите от гледна точка на време, пътни разноски и членски вноски са твърде високи в пропорционално отношение.

Освен това стандартизацията навлиза и в нови области. Обикновено стандартите бяха изготвяни с оглед на техническата координация. Днес стандартите се разработват и за по-широка употреба в рамките на организациите, например за осигуряване на насоки във връзка със системите за управление, услугите или екологични и социални въпроси. Освен това, въпреки че стандартите се разработват от частноправни субекти, често по-традиционните стандарти имат значително въздействие върху по-широк кръг от обществото, като засягат безопасността и благоденствието на гражданите, ефикасността на мрежите, опазването на околната среда и други сфери на обществената политика.

Ето защо МСП и заинтересованите обществени групи, които представляват тези по-широки групи (например потребители, синдикати, екологични НПО, организации на и за хората с увреждания) трябва да участват по-непосредствено в процеса на стандартизация. Една от възможностите за ЕОС да изпълнят тази цел е да почерпят идеи от модела, използван за разработването на стандарта на ISO с насоките27 относно социалната отговорност, т. нар. „алтернативен подход за изготвяне на стандарти“. Този модел е особено уместен за работа по обекти на стандартизацията с чувствително съдържание или от особен обществен интерес.

Понастоящем членството в ETSI е вече отворено за пряко участие от МСП. При CEN и CENELEC участието на МСП и заинтересованите обществени групи в разработването на европейски стандарти се осъществява в рамките на НОС. Това е последица от „принципа на националното представителство“, при който всички национални заинтересовани групи са представени от НОС в рамките на CEN и CENELEC. Предимството на този принцип е в това, че много голяма част от работата се извършва на национално ниво, така че разходите по участието, особено пътните разноски, могат да бъдат по-ниски и националните особености, например езика, могат да се вземат под внимание. Тъй като този принцип ще продължава да подпомага системата за стандартизация в рамките на CEN и CENELEC, НОС трябва да могат да осигуряват солидна платформа за формиране на консенсус. Въпреки че някои НОС осъществиха добър напредък в това отношение, други трябва да бъдат проактивни в по-голяма степен, за да включат заинтересованите групи, които обикновено не са участвали в процеса на стандартизация. В някои случаи цената на стандартите остава пречка за достъпа на МСП и заинтересованите обществени групи. Най-добрите практики, като специални цени или намалена цена за пакети стандарти, могат да отстранят тези пречки, като едновременно запазят или дори подобрят финансовата жизнеспособност на системата.

Във всички свои дейности CEN, CENELEC и ETSI следват основните принципи за стандартизацията28, установени от Световната търговска организация (наричана по-нататък „СТО“) в контекста на Споразумението за техническите пречки пред търговията29.Предвид на критериите на СТО, ЕОС и НОС следва доброволно да разработят схема с измерими показатели, за да се следи дали НОС отговарят на тези критерии и за да се гарантира непрекъснато усъвършенстване на системата за европейска стандартизация.

Такава схема следва да формира основата за бъдеща партньорска проверка на НОС, която следва да включва други аспекти, като структура на разходите, прозрачност и ефикасност. Увеличеното сътрудничество между НОС, включително обменът на добри практики и туининг проектите, също ще допринесат за подобряване на резултатите от дейността на НОС.Значително поле за действие съществува и за увеличаване на участието на МСП и заинтересованите обществени групи в европейските комитети за стандартизация, въпреки че въпросите във връзка с времето и разходите представляват значителни пречки пред достъпа. Макар че ЕОС предприеха мерки в посока на увеличение на участието на МСП и ползите за тях от стандартизацията, трябва да се предприемат и допълнителни действия. Поради това Комисията ще продължи да оказва финансова подкрепа за участието на МСП и заинтересованите обществени групи в европейските комитети за стандартизация30. Също така тя ще продължи да подпомага европейските организации, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи, като финансира дейностите на секретариатите им. Освен това CEN и CENELEC следва в пълна степен да прилагат препоръките от доклада „Достъпът на МСП до европейската стандартизация“31. Те следва също така да приспособят своите вътрешни правилници, за да укрепят ролята на европейските сдружения на МСП и заинтересованите обществени групи.

Действия

  1. Комисията ще поиска от ЕОС да оценят въвеждането на алтернативен работен процес с по-широко участие (т. нар. „алтернативен подход за изготвяне на стандарти“), а именно за обекти, които са с чувствително съдържание или от особен обществен интерес.

  2. Комисията ще поиска от ЕОС и НОС да прилагат доброволна схема, за да се следи дали НОС отговарят на критериите за членство на базата на принципите от Споразумението на СТО за техническите пречки пред търговията, и дали ЕОС осъществяват редовно наблюдение на съответствието с тези критерии. Освен това Комисията ще поиска от ЕОС да ѝ докладват всяка година за резултатите от това наблюдение.

  3. Комисията ще поиска също така от ЕОС и НОС да разработят система за партньорски проверки за активно наблюдение, наред с другото, на широкото участие в процеса на стандартизация.

  4. Участието на националните представителни организации на МСП и националните заинтересовани обществени групи следва да се подкрепя от държавите-членки, включително чрез финансови средства, ако е целесъобразно.

  5. Националните органи за стандартизация се насърчават да предоставят на МСП и заинтересованите обществени групи стандарти на специални цени или пакети стандарти на намалена цена.

  6. Позицията на европейските сдружения, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи, следва да се укрепи, наред с другото, чрез непрекъсната финансова подкрепа от страна на Комисията.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница