1. Стратегическа визия за стандартите в Европа Европейски стандарти


Стандартизацията и европейският единен пазар на услугистраница5/6
Дата22.12.2018
Размер217 Kb.
1   2   3   4   5   6

5.Стандартизацията и европейският единен пазар на услуги


Процъфтяващ и напълно функциониращ европейски единен пазар е ключът към осъществяване на целите по стратегията „Европа 2020“, както е посочено във водещата инициатива „За Акт за единния пазар“32. Основите на единния пазар са четирите свободи на движение, а именно на хора, стоки, услуги и капитали. В една от тези области системата за европейска стандартизация вече допринесе значително, основно чрез т. нар. „нов подход“, за законодателството, насочено към предотвратяване на създаването на технически пречки пред търговията.

Въпреки че европейските стандарти вече широко се използват в областта на транспорта и логистиката, пощенските услуги и мрежите и услугите в областта на електронните комуникации, доброволните европейски стандарти имаха по-малка роля за реализирането на единния пазар на услуги и за подпомагане за конкурентоспособността на този ключов сектор на европейската икономика. Днес услугите са един от основните „двигатели“ на икономиката на ЕС, като съставляват повече от две трети от БВП на ЕС и са в основата на създаването на нови работни места през последните години. Единният пазар на услуги обаче не е разгърнал пълния си потенциал, тъй като в неговите рамки продължават да съществуват многобройни правни и административни пречки. В тази връзка стандартите имат огромен потенциал, за да допринесат за по-европейски и процъфтяващ сектор на услугите, а оттук и за по-иновативна и по конкурентоспособна икономика, като подобряват оперативната съвместимост и качеството на услугите.Напредъкът в разработването на европейските стандарти за услуги обаче беше по-бавен и в последните години се наблюдаваше бързо увеличение на стандартите за услуги, което беше по-скоро на национално ниво, отколкото на европейско равнище (453 нови национални стандарта през 2005—2009 г. срещу само 24 европейски стандарти). Възможно е това увеличение на националните стандарти да създаде пречки пред предоставянето на услуги в рамките на ЕС, тъй като изисква от предприятията да се приспособяват към постоянно увеличаващ се брой различни национални стандарти в единния пазар.

Ето защо съобщението на Комисията „Акт за единния пазар: дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“ включва между посочените в него дванайсет ключови приоритетни действия, които трябва да бъдат предприети от институциите на ЕС преди края на 2012 г., разширяването на системата за европейска стандартизация, така че да обхване и услугите. Ето защо предложеният регламент за европейската стандартизация включва в обхвата си и доброволни стандарти за услуги, за да се ограничи вероятността от наличие на противоречащи и многобройни национални стандарти, като едновременно с това се даде възможност на Комисията, след надлежно разглеждане, да издава мандати с искане за разработване на европейски стандарти за услуги. От отговорите в рамките на общественото обсъждане на реформата на системата за стандартизация е видна широката подкрепа за това предложение. Предложеният регламент обаче няма да разширява към услугите уведомяването за проекти за задължителни правила, което съществува за продуктите, тъй като това не е предметът му. Предложението не внася изменения в тази система, съгласно която трябва да се уведомяват Комисията и другите държави-членки за проектите за технически регулации за продуктите и услугите за информационното общество. Разширяването на тази система към сферата на услугите може да бъде разгледано при прегледа на Директива 98/34/ЕО.Европейските стандарти за услуги трябва да вземат предвид обществения интерес и да се основават на консенсус и потребностите на пазара, при което да се отчитат приоритетно нуждите на стопанските субекти и заинтересованите групи, пряко или косвено засегнати от стандартите. Ето защо Комисията възнамерява да се консултира със заинтересованите групи от сектора на услугите, за да гарантира, че всеки бъдещ стандарт наистина ще отговаря на това изискване за относимост към пазара. Групата на високо равнище по въпросите на услугите за бизнеса, предложена в съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар“33, следва също така да се използва като форум за обсъждане на тези и други въпроси във връзка със стандартизацията в областта на услугите. Трябва да се отбележи, че огромната част от предприятията в сектора на услугите са малки предприятия. Поради това участието на МСП и заинтересованите обществени групи е от ключово значение за процеса на стандартизация.

Действия

  1. Стандартите за услуги ще бъдат включени в обхвата на придружаващия нов регламент за стандартизацията.

  2. При формулирано искане от страна на стопански субекти и след обсъждане със заинтересованите групи, за сферата на услугите Комисията ще иска разработването на доброволни стандарти, които да са на базата на консенсус и нуждите на пазара и да отчитат обществения интерес.

  3. Комисията ще създаде група на високо равнище по въпросите на услугите за бизнеса, която също ще разглежда въпроси във връзка със стандартите в отделните отрасли.

6.Стандартизацията, информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и оперативната съвместимост


На ИКТ се дължат 5 % от европейския БВП, като годишната му пазарна стойност възлиза на 660 млрд. EUR. Въпреки това икономическото въздействие не отразява отражението на ролята на ИКТ за ръста на производителността на всички други стопански отрасли. Освен това ИКТ пряко засягат живота на гражданите, тъй като в ЕС повече от 250 млн. души ежедневно използват Интернет и почти всички европейски граждани имат мобилен телефон. Този факт вече дълбоко промени търговския обмен и обществото в много отношения и тези промени ще се ускоряват в бъдеще: атрактивното съдържание и услугите, предоставяни в ефективна интернет среда, стимулират търсенето на по-голяма скорост и капацитет, което на свой ред ще създаде нови стопански възможности и още по-иновативни услуги.

Трябва да има стандарти, за да се гарантира оперативната съвместимост между устройства, приложения, хранилища на данни, услуги и мрежи, за да може Европа да извлече пълните ползи от ИКТ. Използването на стандартите трябва също така да се насърчава, включително чрез обществени поръчки и съответни политики и законодателни актове на ЕС.

В същото време, както изключително много се промениха ИКТ, така се промени и стандартизацията в тази сфера. Наред с традиционните организации по разработване на стандарти, специализираните и, в по-голямата си част, световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ станаха по-активни и някои от тях се наложиха като водещи организации за разработване на ИКТ стандарти. Тези водещи организации също обикновено прилагат правила, процеси и процедури, които до голяма степен съответстват на тези, които са установени от СТО за международните организации за стандартизация. Въпреки че ЕОС вече положиха значителни усилия, за да си сътрудничат по-тясно с форумите и консорциумите, стандартите, които се изготвят от тях, не са включени в европейските стандарти.

Необходимо е да се достигне поне подходящо равнище на оперативна съвместимост и да се гарантира, че възложителите от публичния сектор могат да получават оперативно съвместими услуги и приложения в областта на ИКТ. Това следва да се реализира, като се отчитат съвременните технологии, където по-скоро форуми и консорциуми, а не толкова ЕОС, се занимават със задачите на стандартизацията в области като Интернет и световната мрежа (World Wide Web). За целта Комисията изготви за обществено обсъждане подробни предложения за модернизиране на европейската стандартизация в областта на ИКТ под формата на Бяла книга34. Предвид на положителните реакции на Бялата книга сега Комисията ще придвижи напред тези предложения.

Както е предвидено в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа35, с Регламента ще се създаде система, с която най-релевантните ИКТ стандарти, разработени от водещи световни форуми и консорциуми в сферата на ИКТ, ще могат да се използват в областта на обществените поръчки, за да се избегне блокирането на конкуренцията и за да се насърчава нейното развитие при предлагането на оперативно съвместими услуги, приложения и продукти в ИКТ. В някои случаи, в зависимост от политиките и стратегическите инициативи, от архитектурите и рамките за оперативна съвместимост в областта на ИКТ, въвеждането на стандартизирани в световен план интерфейсове може да се превърне в изискване в областта на обществените поръчки, при условие че са спазени принципите за отвореност, равнопоставеност, обективност и недискриминация, както и разпоредбите на директивите за обществените поръчки.

Избраните ИКТ стандарти ще допълнят европейските стандарти и трябва да отговарят на критериите за качество. Критериите, които засягат процесите на разработване на стандарти и самите стандарти, обхващат въпроси, като отвореност, прозрачност и неутралност, и налагат същите минимални изисквания, като тези, прилагани от ЕОС при разглеждането на въпроси, свързани с правата върху интелектуална собственост.

Комисията все повече ще използва избрани ИКТ стандарти, разработени от организации за изготвяне на стандарти, различни от ЕОС, с оглед на европейските политики, при условие че тези стандарти отговарят на критериите за качество, особено когато трябва допълнително да се увеличи оперативната съвместимост между устройства, приложения, хранилища на данни, услуги и мрежи. Например в променящата се среда на т. нар. „облачни изчисления“ работата по стандартизацията е разпокъсана, а самите стандарти са многобройни. Необходими са усилия, за да се гарантира, че тези стандарти са полезни с оглед гарантиране на избора на потребителите чрез оперативна съвместимост и преносимост на данните.

Ако Европа иска да разполага своевременно с ИКТ стандартите, които са ѝ необходими, трябва да се установят постоянен диалог между органите на публичната власт и заинтересованите групи и диалог между организациите за разработване на стандарти, включително форуми и консорциуми. Също така Комисията ще продължи да обсъжда със заинтересованите групи начините за по-нататъшно увеличение на прозрачността и предсказуемостта при разглеждането на правата върху интелектуална собственост при стандартизацията в ИКТ. Паралелно Комисията ще подпомага и насърчава ЕОС да задълбочават сътрудничеството си с форуми и консорциуми, особено във връзка с интегрирането на спецификации на форуми/консорциуми в системата за европейска стандартизация, например чрез ускорени процедури.Действия

  1. Приложеното предложение за регламент ще даде възможност за позоваване в документацията във връзка с обществените поръчки на избрани ИКТ стандарти, които са широко приети от пазара и отговарят на набор от критерии за качеството на базата на принципите на СТО за международните процеси на стандартизация, в областите, където ЕОС не са активни, където стандартите на ЕОС не са възприети от предприятията или където тези стандарти не са повече актуални.

  2. В политиките на ЕС Комисията все повече ще използва избрани ИКТ стандарти, които отговарят на същия набор от критерии, особено когато оперативната съвместимост между устройства, приложения, хранилища на данни, услуги и мрежи трябва да се увеличи.

  3. През 2011 г. Комисията ще създаде и ще ръководи специална многостранна платформа от заинтересовани групи с оглед консултиране на Комисията по въпроси във връзка с прилагането на политиката по стандартизацията в областта на ИКТ, включително работната програма за стандартизацията в ИКТ, залагането на приоритети в подкрепа на законодателството и политиките и набелязването на спецификации, разработени от световни форуми и консорциуми в областта на ИКТ.

  4. Държавите-членки следва да увеличат използването на стандарти, включително избрани ИКТ стандарти, в областта на обществените поръчки в сферата на ИКТ, за да насърчават оперативната съвместимост и иновациите и за да се избегне блокирането на конкуренцията.

  5. От ЕОС се очаква да продължат да подобряват процесите за включването на ИКТ стандартите, разработени от други организации по изготвяне на стандарти, в системата за европейска стандартизация, например чрез ускорени процедури.

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница