1. Стратегическа визия за стандартите в Европа Европейски стандарти


Стандартите и увеличаването на конкурентоспособността на ЕС на световния пазарстраница6/6
Дата22.12.2018
Размер217 Kb.
1   2   3   4   5   6

7.Стандартите и увеличаването на конкурентоспособността на ЕС на световния пазар


Европа вече има водеща роля в международната стандартизация чрез европейските НОС, всички от които са членове на ISO и IEC. Стандартите имат значима роля в подпомагане на конкурентоспособността на европейските предприятия на световния пазар, като им дават възможност да имат достъп до чуждестранни пазари и да създават бизнес партньорства в целия свят36.

Ето защо системата за европейска стандартизация отчита предимството, с което се ползват международните стандарти, чрез споразуменията от Виена и Дрезден, които установяват рамката за сътрудничеството между ЕОС и международните органи за стандартизация. По-конкретно международните стандарти допринасят за отстраняване на пречките пред търговията вследствие на разликите в техническите регулации на различните държави и са средство с голям потенциал за насърчаване на регулаторното сближаване. Поради това, когато е възможно, европейските стандарти следва да се базират на международно приетите стандарти на ISO, IEC и ITU. Ето защо следва да се разгледат допълнителни възможности за по-голяма съгласуваност с международните стандарти. Европейските стандарти са необходими в области, където международните стандарти не съществуват или не обслужват адекватно легитимните регулаторни и политически цели. Когато европейските стандарти се отклоняват от съществуващите международни стандарти, следва накратко да се изложат причините за тази разлика.

Докато ЕС и ЕАСТ поеха ангажимент да прилагат всички международни стандарти, които са съвместими с ценностите на европейската стандартизация, като отменят противоречащите европейски стандарти, никоя друга държава или регионална организация не е поела такъв всеобхватен ангажимент за използване на международните стандарти. Ето защо ЕС ще продължи да насърчава използването на международните стандарти, ще остане проактивен с оглед на избягването на протекционистичните мерки и ще очаква сходно поведение от партньорите си.

Често Европа е новатор при разработването на нови видове търгуеми стоки, услуги и технологии, например в области като електрическите автомобили, сигурността, енергийната ефективност и интелигентните мрежи. Заемайки челно място в разработването на европейски или международни стандарти в тези области, Европа може да максимизира предимствата и да увеличи конкурентоспособността на европейската промишленост. Ето защо органите за стандартизация в ЕС следва да продължат да изготвят предложения за международни стандарти в областите, в които Европа е световен лидер, за да се извлече максимална полза от европейското конкурентно предимство. Международната стандартизация ще бъде също така важна при справяне с предизвикателствата пред обществото, като изменението на климата, достъпността и условията на живот на едно застаряващо население. Ефективните действия ще изискват по-голямо сътрудничество между ЕОС и техните международни партньори в подготвителната фаза на разработването на стандартите.Европейската стандартизация може да служи като база за съседните държави и други региони по света. Системата за европейска стандартизация следва да се насърчава чрез по-голямо и по-добре координирано популяризиране и чрез инициативи за техническа подкрепа, например за увеличение на участието на развиващите се и най-слабо развитите държави в работата по международната стандартизация, или чрез подпомагане на изграждането на експерти по стандартизацията и регулирането на вътрешния пазар в трети държави.

Тъй като в търговската политика на ЕС се обръща особено внимание на САЩ, Китай, Русия, Япония, Индия и Бразилия, е важно за икономическите ни отношения с тези държави да се задълбочи сътрудничеството с тях в областта на стандартизацията. В тази връзка Комисията особено радушно приветства резултатите от Трансатлантическия икономически съвет (ТЕС) и Форума за регулаторно сътрудничество на високо равнище (HLRCF) за подобряване на сътрудничеството на по-ранен етап между ЕС и САЩ в областта на енергийната ефективност, електрическите автомобили, достъпността и интелигентните мрежи. Сътрудничеството между Комисията и Китай показа също така обещаващи резултати и сходни инициативи следва да се приемат с други партньори, като Индия например.

В рамките на европейската политика за съседство се изтъкват предимствата на регулаторния модел на ЕС и партньорите се насърчават да се възползват от предимствата на една обща регулаторна среда. Няколко партньори вече възприеха широкообхватен подход за съгласуване със стандартите на ЕС и работят по изпълнението на ангажиментите си за приемане на тези европейски стандарти с оглед на договаряне на задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия (DCFTA) с ЕС.

По-широкото използване на доброволни международни стандарти в регулирането е също така средство с голям потенциал за регулаторно сближаване между отделните държави и търговски съюзи, за да се гарантира правилното функциониране на световните пазари, включително финансовите. Ето защо при търговските преговори и разговорите във връзка с регулаторната политика Европейската комисия и държавите-членки следва да продължават да насърчават регулаторното сближаване и да използват съществуващите секторни инициативи, които включват стандартизация. Също така ЕС следва да работи със своите международни партньори за насърчаване на използването на доброволни международни стандарти в регулаторната политика и за увеличаване на отвореността, прозрачността и качеството/ефективността на съответните ни процеси.

ЕОС вече си сътрудничат и координират своите дейности с международните си партньори. Те следва съвместно да сключват допълнителни споразумения с признатите органи за стандартизация в трети държави и региони.Действия

  1. Комисията ще продължи да насърчава засиленото сближаване с международните стандарти, използването на доброволни стандарти в регулаторната политика и на съществуващи секторни инициативи за регулаторно сближаване в контекста на разговори във връзка с регулаторната политика и на търговски преговори. Комисията ще подкрепя и насърчава провежданите понастоящем разговори във връзка с регулаторната политика, особено онези, в които експлицитно е включена стандартизацията, и ще разгледа възможността за започване на други разговори с нови партньори.

  2. Комисията ще предоставя техническо съдействие на държави и региони с оглед на насърчаване на участието им в работата по международната стандартизация.

  3. Чрез подкрепата на експертите по европейската стандартизация в държавите със стратегическо търговско значение за ЕС, Комисията ще укрепи сътрудничеството си с техните органи за стандартизация.

  4. Комисията очаква от ЕОС и НОС да изготвят повече предложения за международни стандарти в областите, в които Европа е световен лидер. Освен това Комисията ще поиска от ЕОС активно да следят за европейските резултати в международната стандартизация и да ѝ докладват всяка година по този въпрос.

  5. От ЕОС се очаква да действат съвместно по международните въпроси и да укрепват съществуващото сътрудничество със своите международни партньори. Това подобрено сътрудничество следва да включва иновативни области на разработване на стандарти и по-нататъшно насърчаване на механизмите за съвместно изготвяне на стандарти.

8.Проследяване на напредъка и разработване на стратегия след 2020 г.


Комисията ще започне прилагането на дейностите си веднага, макар че е възможно някои дейности да изискват влизането в сила на придружаващия регламент, в най-добрия случай на 1-ви януари 2013 г.

До 2013 г. най-късно ще започне независим преглед за оценка на осъществяването на стратегическите цели на това съобщение. Неговата основна цел ще бъде оценка в дългосрочен план на възможността на системата за европейска стандартизация да се приспособи към бързо променящата се среда и да допринася за стратегическите вътрешни и външни цели на Европа, особено в областта на индустриалната политика, иновациите и технологичното развитие. При него също така ще се разгледа адекватността на системата за европейска стандартизация с оглед на нуждите на пазара, възможността за по-широко участие в нея и представителността. В тази връзка при него също така ще се проучи въпросът, дали следва да се предостави право на глас в ЕОС на избрани европейски организации, представляващи МСП и заинтересованите обществени групи. Освен това при прегледа също така ще се прецени по какъв начин системата за европейска стандартизация може да подпомага европейските стандарти извън единния пазар в условията на една глобализирана икономика. Комисията ще гарантира също така пълното съответствие с многогодишната финансова рамка, прилагана след 2013 г., и с разпоредбите на Финансовия регламент. Също така при независимия преглед ще се осигури полезна информация за набелязване на стратегическите приоритети за стандартизацията след 2020 г. Тези приоритети ще осигурят стабилна база за европейската политика на стандартизация, като гарантират, че стандартизацията ще продължи да има важна роля за бъдещето на Европа.Действие

  1. Най-късно през 2013 г. ще започне независим преглед за оценка на напредъка спрямо стратегическите цели и на резултатите от сегашното управление в системата за европейска стандартизация. Ще бъдат разгледани мерки за ускоряване на стандартизацията, увеличаване на участието в нея и ефикасността ѝ, като едновременно с това се запази стратегическата позиция на ЕС спрямо неговите основни търговски партньори. Комисията ще гарантира също така съответствието с многогодишната финансова рамка, прилагана след 2013 г., и с разпоредбите на Финансовия регламент.

1ЕОС са Европейският комитет за стандартизация (CEN), Европейският комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI).

2COM(2010) 546.

3COM(2010) 614.

4COM(2010) 245.

5COM(2011) 21.

6COM(2011) 206.

7COM(2010) 612.

8COM(2010) 636.

9COM(2011) 78.

10COM(2011) 303.

11Членове на CEN и CENELEC са НОС, докато ETSI използва „смесен“ модел, в който членовете от предприятията участват пряко в разработването на стандартите, а националните комитети вземат участие в крайните етапи на приемане на съответния европейски стандарт.

12В оценката на въздействието също така е оценена значимостта на дейностите по стандартизация, получаващи финансиране от ЕС, от гледна точка на изискванията на политиките и законодателството на ЕС, установени в член 6, параграф 2 от Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за финансиране на европейската стандартизация.

13Експертна група за преглед на системата за европейска стандартизация (EXPRESS), „Standardisation for a competitive and innovative Europe: а vision for 2020“), доклад на Европейската комисия, 2010 г., http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/files/express/exp_384_express_report_final_distrib_en.pdf.

14COM(2009) 324, 3.7.2009 г.

15A7-0276/2010.

16COM(2010) 614.

17COM(2010) 546.

18„Quality Systems and Standards for a Competitive Edge“ (на J. Luis Guasch, Jean-Louis Racine, Isabel Sánchez and Makhtar Diop), Международна банка за възстановяване и развитие/Световна банка, 2007 г.

19Мандатите са искания, отправени до ЕОС за извършване на работа във връзка с планирането или разработването на стандарти.

20Намаление на средното време за разработване от 36 месеца на 18 месеца до 2020 г.

21COM(2010) 609 „Всеобхватен подход за защита на личните данни в Европейския съюз “.

22Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите.

23Мандат M 473 „Проектирано, за да е достъпно за всички“.

24„International Life Cycle Database Handbook (http://lct.jrc.ec.europa.eu/)“; текуща работа по т. нар. „екологичен отпечатък“ на продуктите и предприятията (http://ec.europa.eu/environment/eussd/corporate_footprint.htm, http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm).

25Вж. мандатите за екопроектирането, издадени за набор от продуктови групи, напр. M/439, M/450, M/451, M/469 и M/470.

26COM(2009) 691.

27ISO 26000.

28Основните принципи са прозрачност, отвореност, обективност, консенсус, ефективност, относимост и съгласуваност.

29Споразумение на Световната търговска организация за техническите пречки пред търговията: приложение 3в от Кодекса за добра практика за разработване, одобряване и прилагане на стандартите: »»»»»http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm.

30Например чрез Наръчника за участието на малките и средните предприятия в стандартизацията (Small and Medium Enterprises Standardisation Toolkit—SMEST 1 & 2).

31de Vries, Blind, Mangelsdorf, Verheul, van der Zwann, „SME access to European standardization“, Ротердам, 2009 г.

32COM(2010) 608.

33COM(2010) 608.

34Модернизиране на стандартизацията в сферата на ИКТ в ЕС – Пътят напред, COM(2009) 324, 3.7.2009 г.

35COM(2010) 245.

36Водеща инициатива от стратегията „Европа 2020“ за търговията, растежа и световните дела, СОМ(2010) 612.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница