1. Уйлямсън основава своя анализ като използва три основни твърдения. Кое от посочените по-долу не сред тях?Дата14.01.2018
Размер165.14 Kb.
1. Уйлямсън основава своя анализ като използва три основни твърдения. Кое от посочените по-долу не сред тях?

a. корпоративното ръководство се основава на отношения и на договори и сделки за осъществяването им между фирмата и: доставчиците, пазара на труда, пазара на капитал, регионите и прb. управлението и ръководството на корпорацията имат публичен характер

c. всички не са верни

d. специфичната структура на ръководство на корпорацията е алтернатива на пазарната регулация

e. разходите за издръжка на ръководството са публични по своя характер за всеки отделен инвеститор и подлежат на регулиране и контрол от собствениците2. Най-старата американска корпорация – The President and Fellows of Harvard College, днес известна повече като Harvard University, е създадена през:

a. 1650 г

b. 1648 г

c. 1652 г

d. 1665 г

e. 1655 г

3. Коя от описаните по-долу характеристики не е вярна за корпоративната собственост?

a. собственикът да има правото да прехвърля права на когото и да е по своя воля

b. собственикът да има право да регулира ползването ù от други субекти (индивиди или организации)

c. всички са основни характеристики

d. собствеността да бъде използвана само по волята на собственика

e. отговорност, че употребата на собствеността не нанася вреди на други субекти

4. Коя от долу посочените по-долу групи емоции не принадлежи на класификацията на А. Смит?

a. основани на способността на индивида да мечтае, т.е. да целеполагаb. всички посочени по-горе

c. произтичащи от физическите нужди на индивида

d. обществени емоции (споделяне на радостта, отговорност за другите и пр.)

e. противо обществени емоции, като омраза, страх

f. егоистични емоции, като ненавист към другия, завист и пр.

5. Българските кооперации получават по-масово разпространение като сдружения за труд от българските корпорации, главно поради:

a. недостига на (ресурси) капитали; възможността за финансирането им без набран капитал;, недалновидната държавна политика на подкрепа само на едрия бизнес и предприемачествоb. недостига на (ресурси) капитали; възможността за финансирането им без набран капитал;, неограничената отговорност на член-кооператорите; устойчивостта на колективистичната рационалност; недалновидната държавна политика на подкрепа само на едрия бизнес и предприемачество

c. недостига на (ресурси) капитали; неограничената отговорност на член-кооператорите; недалновидната държавна политика на подкрепа само на едрия бизнес и предприемачество

d. възможността за финансирането им без набран капитал;, неограничената отговорност на член-кооператорите; устойчивостта на колективистичната рационалност; недалновидната държавна политика на подкрепа само на едрия бизнес и предприемачество

e. възможността за финансирането им без набран капитал;, неограничената отговорност на член-кооператорите; недалновидната държавна политика на подкрепа само на едрия бизнес и предприемачество6. Кой от посочените по-долу принципи не е основен принцип на договора между принципала и агента според Milgrom, P., J. Roberts?

a. принцип на равното компенсиране

b. принцип на осведомяването

c. принцип на поощряване на интензивността на работа

d. принцип на мониторинг на интензивността

e. принцип на осведомеността

7. Кой от посочените по-долу фактори не е основна слабост на управлението на българските акционерни дружества

a. ниската роля на общото събраниеb. ограбване на дружеството от управляващите

c. несъздаването на всички управленски органи

d. ниската активност и непривлекателност за дребния акционер на акционерното дружество като възможност за инвестиции

e. безпринципността при определяне на системата за гласуване

f. непрозрачност при управлението на дружеството

8. В англосаксонския модел корпорацията се възприема като принадлежаща на собствениците (акционерите) и че, нейното управление е има една единствена цел

a. да обогатява нейните собственици и работнициb. да обогатява нейните собственици

c. да обогатява нейните мениджъри и директори

d. да обогатява нейните клиенти и заинтересовани страни

e. да обогатява нейните собственици и директори
9. Dutch East India Company, колонизираща Индия се създава през:

a. 1603 г

b. 1606 г

c. 1666 г

d. 1663 г

e. 1604 г

10. Кой от посочените по-долу фактори няма особено важно значение за развитието на българското стопанство след Освобождението:

a. създаване на нова система на политическо представителство

b. създаването на модерна ж. п. мрежа в цялата страна, което съществено намалява транспортните разходи на производителите и търговците и улеснява пласмента на масовите индустриални стоки в страната

c. създаването на големи чужди банки в страната, които решават от основните въпроси на стопанското развитието – въпросът за индустриалното кредитиране

d. създаване на специалното насърчително законодателство в полза на едрия промишлен капитал от 1894/5 година

e. се създават и първите професионални образователни училища като през 1912 г. те са 24 професионални и занаятчийски училища и 9 търговски гимназии

f. намаляване на съществуващите високи равнища на лихвите по кредитите поради навлизането на чуждестранните банкови капитали11. Кое от долу посочените твърдения не е сред икономическите различия между англосаксонския и континенталния корпоративен модел?

a. различия в структурата на заинтересованите страни и тяхната идентичност

b. нито едно от горепосочените

c. участие в борда на директорите на т.нар. външни директори

d. ликвидността на пазарите

e. ниската концентрация на собствениците на акции в страните реализиращи англо-саксонския корпоративен модел

12. Тhe Massachusetts Bay Company, основана за да колонизира Нова Англия, е създадена през:

a. 1658 г

b. 1622 г

c. 1628 г

d. 1688 г

e. 1629 г

13. За какво конкретно се отнася популярният в корпоративните среди израз “There is no one size fits all” („ един размер не става за всички”)?

a. относно разнообразието в конкретните форми на корпоративно ръководство

b. относно размерите на обувките на корпоративните директори

c. относно интерсите на корпоративните директори

d. относно размерите на офисите на корпоративните ръководители

e. относно възгледите на корпоративните директори

14. Кое от долу посочените твърдения не е сред организационните различия между англосаксонския и континенталния корпоративен модел?

a. всички твърдения са верни

b. в практиката на корпоративно управление в САЩ се използват два пъти повече външни директори, отколкото в континентална Европа

c. континенталният модел се придържа към двустепенна структура на управление на корпорацията, която се основава върху два борда (съвета) – управленски борд и надзорен борд, докато англо-саксонския се придържа към едностепенната структура на БД

d. американските корпорации съвместяват длъжностите на председател на борда на директорите и главния изпълнителен директор (СЕО)

e. имат различната структура и състав на органите за на корпоративното ръководство

?15. Сливането между едрия капитал и политическия елит и публичното му разграничаване от всякакви социални задължения, съпроводено от неплащането на данъци или източване на печалбата чрез дъщерни дружества, регистрирани в офшорни зони, целенасоченото натрупване на междуфирмени дългове, главно към държавните енергодоставчици, води до:

a. създаване на монополни сдружения и изкривяване на пазарното пространство

b. първоначално натрупване на капитала

c. влошаване на общите условия за бизнес и фалит на фирмитеd. реално изкривяване на пазарното пространство, липса на конкуренция и влошаване на общите условия за бизнес

e. влошаване на общите условия за бизнес и липса на конкуренция16. Насочването на вниманието към опасността от морален конфликт между акционерите и мениджърите на корпорацията от М. Йенсън и У. Меклинг се оказва изключително плодотворна област на последващи научни и практически изследвания, които могат да бъдат дефинирани в три основни направления:

a. осъществяване на оптимален проект за управление; ефект от контракта върху мениджърите; ефект от действията на мениджърите върху резултатите на фирмата

b. осъществяване на изгоден контракт за собствениците; ефект от контракта върху мениджърите; ефект от действията на мениджърите върху резултатите на фирмата

c. осъществяване на оптимален контракт; ефект от контракта върху мениджърите; ефект от действията на мениджърите върху резултатите на фирмата

d. осъществяване на оптимален контракт; ефект от контракта върху собствениците; ефект от действията на мениджърите върху резултатите на фирмата

e. осъществяване на оптимален контракт; привилегии от контракта за мениджърите; ефект от действията на мениджърите върху резултатите на фирмата

17. Кои са факторите, които не са позволили след 1978 г. “еснафския индивидуализъм” да стане широка основа за новата стопанска култура на сдружаване?

a. възможности за лична кариера в новата държава

b. възможности за лична кариера в ново създаващите се партии

c. по-лесно и по-бързо задоволяване на „глада” за признание в публичните дейности, отколкото в стопанската

d. новите публични дейности са по-доходоносни

e. всички посочени по-горе

18. Кой от посочените по-долу фактори не е сред допълнителните фактори, които влошават стопанската конюнктура след Освобождението:

a. снижаването на транспортните цени в големите европейски страни

b. запазване на ниските вносни мита, договорени от Турция с повечето европейски страни за срок от 15 години

c. разделянето на България на два протектората - Северен (под руски контрол) и Южен (под турски контрол)

d. на пряка ж.п. връзка с Европа през Белград19. Изследвайки проблема проблема „агент – принципал” той пише: “... управляващите директори на някои компании (Joint Stock Companies), обаче са човешки същества, които трябва да управляват чуждите пари по-добре от своите и не може да се очаква, че те ще го правят със същата загрижена бдителност. Кой е авторът на тази оценка?

a. Фридрих Енгелс

b. Карл Маркс

c. Чарлс Минсd. Адам Смит

e. Робърт Редфорд20. В човешката история могат да бъдат дефинирани три основни форми на сдружаване (групиране или обединяване) на индивидите:

a. семейството, сдруженията и партиитеb. семейството, държавата и сдруженията

c. семейството, държавата и общините

d. семейството, партиите и сдруженията

e. семейството, държавата и армията21. Първият кооперативен закон е създаден през:

a. 1885 г. в САЩ

b. 1882 г. в САЩ

c. 1881 г. в САЩ

d. 1889 г. в САЩ

e. 1852 г. в Англия

22. Позитивната теория за агентите се развива върху три специфични причини (обстоятелства) за формирането на институцията на представителство. Коя от посочените по-долу не е такава?

a. колкото културата и традициите на гражданско представителството и пряката демокрация са по-развити, толкова по-развита е системата за представителство

b. колкото по-развита е правната система, основана върху първенствуващата идея за защита и неприкосновеност на правата на собственост, толкова по-развита е системата за представителство

c. колкото страните са по-индустриализирани, по-развити и имат разгърната пазарна инфраструктура, толкова по-развита е системата за представителство;

d. всички не са такива

e. колкото политическата култура е по-развита, толкова по-развита е системата за представителство

23. Независимо от различните идеологически причини (при протестантите трудът е бил средство за духовно спасение, а при българите – за физическо оцеляване), резултатът от “спасението чрез труда” у българските занаятчии е бил един и същ – стопанска почтеност, спазване на дадената дума, спестовност, изпълнение на работата за деня и пр. Кои са факторите, които са попречили за широкото разпространение на тези нови етични норми?

a. затвореното, самозадоволяващо се стопанство

b. страхът от излизането извън малкото населено място

c. липсата на политически свободи

d. липсата на каквито и да е канали за масови комуникация e. всички посочени по-горе
24. Социална готовност за сдружаване се формира от сложна система от фактори на средата и от тяхната взаимно обвързаност и взаимна зависимост. Съвременната практика използва и оценява няколко основни показатели, които имат стимулиращ ефект върху готовността за сдружаване. Кой от посочените по-долу фактори не от тях?

a. характер на политическата система в страната

b. характер на целите, които си поставят индивидите

c. степента на хомогенност на културната среда

d. степента на обявената и защитена от държавата свобода на сдружаване

e. наличност и достатъчност на мобилизираните ресурси

25. Кое от посочените по-долу твърдения не е основен критерий за дефиниране на моделите на корпоративно ръководство?

a. обхватът, разпределението и балансът на интересите

b. нито един от гореизброените

c. структурата и съставът на Борда на директорите

d. еволюционният (културен) подход

e. разпределението на капитала

26. Най-старата некомерсиална корпорация е Орденът на Св. Бенедикт (The Benedictine Order of the Catholic Church), основан през:

a. 592 след Христосb. 529 след Христос

c. 529 преди Христос

d. 592 преди Христос

e. 952 след Христос??27. Понятието „Stakeholder”означава:

a. място, където се държи залога при игра със залог

b. всички твърдения са верни

c. индивид, който съхранява парите, имуществото или залога на други индивиди, на особено място (Stake), докато се установи собственика им

d. кол, място, където се връзва коня пред бараe. индивиди, групи или организации, чийто интереси могат да бъдат засегнати от действието и бездействието на корпорацията

28. Hudson Bay Company се основава в Канада през:

a. 1672 гb. 1670 г

c. 1679 г.

d. 1667 г.

e. 1677 г.29. Първото българско акционерно дружество „Провидение” се създава г. в Цариград с управители Петър А. Попов, Илия В. Дюкмеджиев и Я. и П. Карадончови през:

a. 1872 г.

b. 1861 г.

c. 1864 г.

d. 1866 г.

e. 1862 г.

30. Коя от посочените по-долу характеристики не принадлежи на корпорацията?

a. това е тяло, създадено за нуждите и целите на индивидите и държавата

b. това е група от индивиди, обединени или действащи като едно цяло

c. това е тяло, на което са дадени права да съществува като самостоятелна юридическа личност, имаща собствени права, привилегии и задължения, различни от тези на неговите основатели

d. това е тяло, което има всички индивидуални права, с изключение на правото да гласува

e. това е тяло, което е създадено за ограничен период от време

31. Социална готовност за сдружаване се формира от сложна система от фактори на средата. Кой от долу посочените не е от тях?

a. степента на хомогенност на културната среда

b. характер на целите, които си поставят индивидите

c. степента на обявената и защитена от държавата свобода на сдружаванеd. от господстващата политическа партия

e. наличност и достатъчност на мобилизираните ресурси32. В организационен план теорията за зависимостта от изминатия път се основава върху следните тези:

a. структурите на корпорацията се репродуцират и възпроизвеждат от главните организационни актьори в зависимост от техните интересиb. всички твърдения са верни

c. структурите на корпорацията се репродуцират и възпроизвеждат в зависимост от развитието и качеството на системата на корпоративна култура – норми, правила, традиции, ограничения, символи и пр

d. структурите на корпорацията се репродуцират и възпроизвеждат независимо от интересите на отделните собственици или на група от тях

e. структурите на корпорацията се репродуцират и възпроизвеждат в зависимост от „силата” на правната система и възможностите й да прилага практически нормите34. През 1869 г. варненските търговци М. Х. Попов, Н. Златев, Ст. Астарджиев, Ив. Груев и Д. Иванов отправят покана до варненската търговска общност за набиране на капитал, с цел основаване на “Българско търговско дружество – Варна”, която да работи в полза на своите членове. Дружеството се основава и през 1871 г. отчита своята дейност като номиналната стойност на всяка една акция е вече 155 гроша. Важни особености на неговата дейност са две обстоятелства:

a. 1) натрупва печалбата към основния капитал на дружеството (персонификация на капитала) и 2) набира акционери от цялата страна

b. 1) раздава най-високи дивиденти на своите акционери 2) набира акционери само от варненския регион

c. 1) раздава най-високи дивиденти на своите акционери 2) набира акционери от цялата страна

d. 1) натрупва печалбата към основния капитал на дружеството (персонификация на капитала) и 2) набира акционери само от варненския регион

e. 1) раздава най-ниски дивиденти на своите акционери 2) набира акционери от цялата страна

35. Сдруженията се създават от индивидите при различни поводи и причини (политически, икономически, военни и пр.), но винаги и само тогава, когато те (отделните индивиди):

a. не могат самостоятелно да постигнат определени цели

b. искат да воюват с други индивиди и техните сдружения

c. искат да живеят в мир с всички

d. искат да живеят заедно

e. могат самостоятелно да постигнат определени цели

36. Кое от долуописаните твърдения не се вписва в основната идея заложена в континенталния корпоративен модел?

a. двустепенна структура на борда на директоритеb. раздаването на високи дивиденти

c. „сигурността на работа” е по-важна от „дивидентите са по-важни”

d. корпорацията принадлежи на „всички заинтересовани страни

e. защита интересите на всички заинтересовани страни37. Идеята за политическия модел произлиза:

a. от нарастващата роля на политическите партии за корпоративното ръководство

b. от нарастващата роля на банките и държавата в корпоративното ръководство

c. от нарастващата роля на неправителствените организации в корпоративното ръководство

d. от нарастващата роля на собствениците-политици в корпоративното ръководство

e. от нарастващата роля на заинтересованите страни в корпоративното ръководство

38. Първият кооперативен съюз е създаден през:

a. 1869 г. в САЩb. 1869 г. в Англия

c. 1860 г. в Англия

d. 1861 г. в Англия

e. 1866 г. в Англия39. Главен принцип при гласуване в първите български корпорации е бил гласът на акционера, а не броят притежавани акции. Разбира се е имало изключение, например българско акционерно дружество “Провидение”, където правото на глас е както следва:

a. 5 акции – 1 глас; 10 акции – 2 гласа, 20 акции – 3 гласа и всеки 10 акции повече – по 5 гласа

b. 5 акции – 1 глас; 10 акции – 2 гласа, 20 акции – 3 гласа и всеки 10 акции повече – по 2 гласа

c. 5 акции – 1 глас; 10 акции – 2 гласа, 20 акции – 3 гласа и всеки 10 акции повече – по 1 глас

d. 5 акции – 1 глас; 10 акции – 2 гласа, 20 акции – 5 гласа и всеки 10 акции повече – по 1 глас

e. 1 акции – 1 глас; 10 акции – 2 гласа, 20 акции – 3 гласа и всеки 10 акции повече – по 1 глас

40. Коя е липсващата дума в текста на Иван Хайджийски?

a. решения

b. стимули

c. изгоди

d. свободи

e. органичения

41. В трипартидния модел фокусът е поставен върху взаимоотношенията между три страни, а именно:

a. (1) собствениците (2) изпълнителния директор и (3) профсъюзите

b. (1) директорите (2) профсъюзите и (3) управленския състав

c. (1) директорите (2) изпълнителния директор и (3) управленския състав

d. (1) собствениците (2) изпълнителния директор и (3) управленския състав

e. (1) собствениците (2) профсъюзите и (3) управленския състав

42. Изследванията върху културните различия между АКМ и ККМ обикновено се свързват с проблема за социалната отговорност на корпорацията. Коя от посочените по-долу дейности не е сред основните й проекции върху политиката на корпорацията?

a. мониторинг и анализ на социалните проблеми

b. осигуряване на печалба от реализирането на социалната отговорност

c. всички са

d. мониторинг и анализ на проблемите на социалното осигуряване

e. мониторинг и анализ на екологичните проблеми

43. Измерването на икономическата свобода се извършва посредством Индекса на световната икономическа свобода (ИСИС), който се съставя ежегодно от Института „Фрейзър” Индексът има следната структура:

a. (1) размер на правителството; (2) правна структура и сигурност на правата на собственост; (3) достъп до сигурни пари; (4) свобода на размяната с чужденци; (5) регулация на кредита, бизнеса и труда

b. (1) размер на правителството; (2) правна структура и сигурност на правата на придобиване; (3) достъп до бюджетни пари; (4) свобода на размяната с чужденци; (5) регулация на собствеността, кредите, бизнеса и труда

c. (1) размер на бизнеса; (2) правна структура и сигурност на правата на собственост; (3) достъп до бюджетни пари; (4) свобода на размяната с чужденци; (5) регулация на собствеността, кредита, бизнеса и труда

d. (1) размер на правителството; (2) правна структура и сигурност на правата на придобиване; (3) достъп до сигурни пари; (4) свобода на размяната с чужденци; (5) регулация на кредита, собствеността и труда

e. (1) размер на бизнеса; (2) правна структура и сигурност на правата на собственост; (3) достъп до бюджетни пари; (4) свобода на размяната с чужденци; (5) регулация на собствеността, бизнеса и труда

44. Теорията за представителството позволява да бъдат дефинирани основните конфликти в корпорацията, а именно:

a. 1) дефиниране на основните интереси в корпорацията; 2) създаване на информационната база за развитието на практиката на франчайзинга; 3) въвеждането на практиката на т.нар. proxy voting или гласуване чрез представители

b. 1) дефиниране на основните интереси в корпорацията; 2) създаване на методологичната база за развитието на практиката на франчайзинга; 3) въвеждането на практиката на т.нар. direct voting

c. 1) дефиниране на основните интереси в корпорацията; 2) създаване на информационната база за развитието на практиката на франчайзинга; 3) въвеждането на практиката на т.нар. proxy voting или гласуване чрез представителиd. 1) дефиниране на основните конфликти в корпорацията; 2) създаване на методологичната база за развитието на практиката на франчайзинга; 3) въвеждането на практиката на т.нар. proxy voting или гласуване чрез представители

e. 1) дефиниране на основните интереси в корпорацията; 2) създаване на информационната база за развитието на практиката на франчайзинга; 3) въвеждането на практиката на т.нар. direct voting45. Първата комерсиална корпорация в света Stora Kopparberg Mining се създава във Фалун през .........г., Швеция, а официалното ú признаване с указ на крал Магнус Ериксон е през ...............г.

a. 1222 г. и 1447 г.

b. 1228 г. и 1347 г.

c. 1288 г. и 1374 г.d. 1288 г. и 1347 г.

e. 1228 г. и 1344 г.46. Биологичната готовност на индивида за сдружаване се определя, според П. Лоурънс и Н. Нория, от:

a. подтикът “научаване”

b. подтикът “защита”

c. подтика “правене на връзки”

d. подтикът “придобиване”

e. подтикът “локализация”

47. Теорията за представителството, наричана още теория „принципал - агент”, отразява една от най-старите дискусии в ръководството, свързан главно:

a. с отделянето на труда по ръководство от дейността на субекта на собственост

b. с научното разделение на труда

c. с интересите на субекта на корпоративна собственост

d. с дейността на субекта на собственост като основател на корпорацията

e. с отделянето на труда по ръководство от труда по управление

48. Теорията за представителството позволява да бъдат дефинирани основните конфликти в корпорацията. Кой от посочените по-долу конфликти не е такъв?

a. между акционерите (собствениците) и борда на директорите;

b. между собствениците (акционерите) и кредиторите на корпорацията.

c. между клиентите и мениджърите

d. всички не са такиваe. между борда на директорите, изпълнителните управляващи и акционерите по повод финансовия риск


Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница