1. упи Х с площ 1380 кв м., кв. 33 по плана на с. Плъстина, общ. Омуртаг, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 3450. 00/три хиляди четиристотин и петдесет/ лева без включен ддсДата23.10.2018
Размер29.5 Kb.
#93521
Втори пореден явен търг за продажба на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, който ще се проведе на 30.09.2010 г.от 14.00 часа в общинска администрация в стая № 27, а именно:
1. УПИ Х с площ 1380 кв.м., кв. 33 по плана на с. Плъстина, общ.Омуртаг, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 3450.00/три хиляди четиристотин и петдесет/ лева без включен ДДС.

2. УПИ V с площ 950 кв.м. в кв.15 по плана на с. Могилец, общ.Омуртаг отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 2565/ две хиляди петстотин шестдесет и пет/ лева без включен ДДС.

3. УПИ ХVII в кв.19 по плана на с. Могилец, общ.Омуртаг с площ 800 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 2000/ две хиляди / лева без включен ДДС.

4. УПИ ХV в кв.15 по плана на с. Врани кон, общ.Омуртаг с площ 960 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 3200/ три хиляди и двеста/ лева без включен ДДС.

5. УПИ VІ в кв.15 по плана на с. Врани кон с площ 1050 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 3500/три хиляди и петстотин/ лева без включен ДДС.

6. УПИ ХІ в кв.5 по плана на с. Долно Козарево с площ 700 кв.м, отреден за жилищно строителство, с първоначална тръжна цена в размер на 1700/хиляда и седемстотин/ лева без включен ДДС.
Кандидатите следва да закупят от отдел “ОСПК” тръжни книжа, съдържащи тръжни условия, АОС,скица на имота и проекто договор на стойност 10.00 лева на обект, платими в Дирекция „Местни приходи” до 10.00 часа в деня на провеждането на търга.

Кандидатите подават молби за участие на търг до Кмета на общината и внасят депозит в размер на 10% върху първоначалната тръжна цена в касата на общината до 10.00часа в деня на провеждането на търга. При явяването на търга кандидатите са длъжни да представят документ за самоличност, квитанции за внесен депозит, квитанция за заплатени тръжни книжа и удостоверение за липса на задължения към Община Омуртаг. Ако участието е на ЮЛ се представят и: копие от документа за регистрация и единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, копие от Булстат на фирмата, копие от документ за самоличност на управителя и пълномощно при участие на упълномощен представител.

Обектите се предоставят за оглед всеки работен ден от 14.00-16.00 часа до деня предшестващ датата на провеждане на търга.

Кмет :………………/Н.Шабан/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница