1. Увод Теоретична частстраница1/4
Дата17.02.2023
Размер194.5 Kb.
#116640
ТипАнализ
  1   2   3   4
planirane-na-prodajbite Ardes
Свързани:
Въпроси, Офшорния бизнес - Бахрейн, СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН (1), 2 глава, Kursovi raboti po Upravlensko schetovodstvo (1), 1, казÑ Ñ Corel, MARTIN, 6.1-10, СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС по Данъчна политика, Цени и ценова политика, SSRN-id2924003, D LLMSDOCS COURSES 40866 FILES 198638 ТЕМА СЕДМА ОСМА И ДЕВЕТА, Въпроси рецензия


1.Увод
Теоретична част
1.Планиране на фирмата
2.Формулиране на мисията на фирмата
3.Анализ на целите на фирмата
4.Стратегия на фирмата
Анализна част
1.Кратка характеристика на фирмата
2.Анализ на външната среда оказваща влияние върху Ардес
3.Вътрешно фирмрна среда на фирмата
4.SWOT aнализ
5.Планиране на продажбите
5.1.Планиране на общия брой на продажбите чрез среден темп на прираст
5.2.Планиране на продажбите чрез метода на екстраполация
5.3.Планиране на продажбите чрез еднофакторния модел
5.4.Планиране на продажбите чрез коефициента на еластичност
6.Заключение

Увод

В продължение на дълги години както теорията така и практиката не отделяха голямо внимание на планирането.Стратегическия и характер се утвърди и благодарение на дълбоките изменения,намиращи израз в преминаването в дъгосречен план от високи към умерени темпове на икономическо развитие.Възоснова на това нормалното протичане на всеки производствен изисква непрекъснато осигуряване с необходимите за това стоки и настоящи запаси.


Настоящия курсов проект ни дава възможност да вникнем в системата на плановите дейности на фирма Ардес занимаваща се с информационни технологии. Той ще ни помогне да разгледаме основните направления по които се извършват плановите дейности във фирмата. Това е от изключителна важност за ръководните органи в фирмата. Те трябва така да оптимизират своите действия за да стигнат до крайната си цел, а именно печалбата.
Основната цел на проекта е да се покажат похватите на развитие по която се движи фирмата защото това е от изключителна важност за оптимално развитие в бъдеще и ако следва законите на науката ще продължава да се развива в оптимален план. Ръководните фактори от своя страна трябва да оптимизират плановата си система за развитие на фирмата. Да се сключат подходящи сделки със конкретни и лоялни фирми и по този начин да се оптимизират разходите.

Във всички теоритични изследвания планирането се определя като главна функция на мениджмънта и се разглежда в тясна взаимозависимост с цялата система на вътрешо-фирменото управление. Планирането определя какво трябва да се направи,кога,как и от кого,какви ресурси са необходими за това,за да може цялата работа по изпълнението на плана да бъде извършена в срок. То не би могло да се осъществи без взаимодействието му с останалите функции на процеса на управлението-организация на действията по изпълнение на плана,контрол за крайните резултати.


Теоретична част
1. Планиране на фирмата.
Във всички теоритични изследвания планирането се определя като главна функция на мениджмънта и следва да се разглежда в тясна взаимозависимост с цялата система на вътрешно-фирменото управление.То определя какво трябва да се направи, кога, как и от кого трябва да се направи, какви ресурси са необходими щото цялата работа по изпълнението на плана да бъде извършена в срок.
Характерна за плана е неговата координираща роля. С помощта на плана трябва да се постигне както координация на дейността вътре във фирмата, така и координация на дейността на фирмата с околната среда.
Разграничават се три вида фактори, които влияят при избора на път на развитието с различни перспективи за успех:
1.Фактори на външната система(макросредата).Тук се отнасят неконтролируеми от организацията фактори.Те са:демографски; социални, традиции, бит и култура; политическите условия и правните норми; икономическите условия; технологичните изменения; екологичните фактори; климатичните и географските фактори и условия.
2.Фактори на промеждутъчната система(микросредата): конкуренти, доставчици, канали за разпределение, клиенти, банки, пазар на труда, профсъюзи, съюзи на работодателите, обществена среда(мнения).
3.Фактори на вътрешната система,върху които фирмата може да въздейства пряко: маркетинг; иновации; производство; мощности; инвестиции; използване на материалните ресурси; подбор, квалификация и мотивация на персонала; използване на финансовите ресурси; координация на дейността на функционалните служби; координация на дейността на подразделението.
2.Формулиране на мисията на фирмата
Мисията на фирмата е писмен текст, излагащ какво представлява фирмата, каква иска да стане и как смята да го постигне. Целите на фирмената мисия са в две направления. Първото е към партньорите на фирмата – клиенти, доставчици, държавни и обществени институции и др. Към тях мисията изпълнява предимно информационна роля, но сполучливо формулираната фирмена мисия залага в основата на рекламната и public relations стратегията на съответната организация, което пък обикновено води до успешна рекламна кампания и ефективна PR - политика.
Второто направление на въздействие на мисията е вътрешнофирмено. Мисията на големите бизнесорганизации играят ролята на конституцията на всяка страна. Обяснявайки как смята да постигне целите на компанията, нейната мисия очертава ценностите, в които следва да вярват нейните сътрудници. По този начин фирмената мисия ляга в основите на политиката по набор и подбор на персонала. Съобразявайки се с фирмената мисия, мениджърът на човешките ресурси в компанията може да подбира и назначава на работа персонал, чиято ценностна система хармонира с ценностната система на фирменото ръководство и на неговия стил на управление. Хармонизирането на мирогледните ценности във всяка организация гарантира единодействието на нейните членове и до голяма степен повишава нейната устойчивост в периоди на изпитания, може да снижава текучеството на персонала ( ако това е цел на фирменото ръководство, защото съществуват много успешни мениджъри, които вярват, че трябва да „изстискат“ своите служители за максимално кратко време, след което повече не се нуждаят от тях).
3.Анализ на целите за фирмата.
Точният анализ на необходимите ресурси е пряко следствие от точният анализ на състоянието на пазара. Както и от квалификацията и опита на анализиращия. След което се прави прецизна сметка: колко войници са нужни за сломяването на противниковата съпротива, с какво трябва да ги въоръжим, къде, за колко време и до колко трябва да ги обучаваме, за да могат да си служат с него, къде да ги разположим в началото на атаката, в каква последователност трябва да атакуват, както и какви резерви са нужни в случай на непредвидими усложнения.
4.Стратегия на фирмата
Стратегията може да бъде агресивна – за завземане на допълнителни пазарни дялове, за максимализиране на печалбите и пр. Стратегията може да бъде и отбранителна – за напускане на свиващи се пазари, за задържане на вече завладени пазарни дялове. Стратегията може да бъде и комбинация между атака и отбрана. Точното определяне на стратегията е от изключително важно значение, защото иначе не е възможно формулиране на фирмените тактики.
Избор на тактика за фирмата- Те следва да отговорят на въпроса“ Как трябва да се правят нещата, за да се постигнат целите?“ Фирмените тактики задължително трябва да бъдат пряко следствие от фирмената стратегия и да са съобразени с фирмената организационна структура. Обикновено фирмените тактики намират израз в широко известните (и слабо разбирани) фирмени политики. Фирмената политика е писмено фиксирана инструкция, чието точно изпълнение е задължително за персонала, който е отговорен за съответната дейност на фирмата. Пример за фирмена политика може да бъде писмената инструкция от топ мениджъра на фирмата до мениджърите на местните клонове, в която им се забранява да рекламират самостоятелно и на място дейността на ръководените от тях клонове. Фирмена политика е и инструкцията мениджъра по пласмента да да продава фирмените продукти на вериги от супермаркети, но не и на малки бакалници.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница