1 в осмия месец, във втората година на Дария, Господното слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и речеДата02.02.2018
Размер179.55 Kb.
#53815
ТипГлава
КНИГАТА НА ПРОРОК ЗАХАРИЯ
ГЛАВА 1

1 В осмия месец, във втората година на Дария, Господното слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и рече: -

2 Господ се разгневи много на бащите ви.

3 За това, кажи им: така казва Господ на Силите: Върнете се при Мене, казва Господ на Силите: и Аз ще се върна при вас, казва Господ на Силите.

4 Не ставайте такива каквито бяха бащите ви, към които предишните пророци викаха и рекоха: Така казва Господ на Силите: Върнете се сега от нечестивите си пътища, и от лошите си дела; Но те не послушаха, нито дадоха внимание на Мене, казва Господ.

5 Бащите ви где са? И пророците живеят ли вечно?

6 Но думите Ми и повеленията, които заповядах на слугите Си пророците, не сполетяха ли бащите ви? И те се обърнаха та рекоха: Както Господ на Силите намисли да постъпи с нас според постъпките ни и според делата ни, така е постъпил с нас.

7 На двадесет и четвъртия ден от единадесетия месец, който е месец Сават, във втората година на Дария, Господното слово дойде към пророк Захария, син на Варахия, син на Идо, и рече:

8 Видях нощем, и ето човек който яздеше на червен кон, и стоеше между миртовите дървета, които бяха в едно сенчесто място; и зад него имаше червени, пъстри и бели коне.

9 Тогава рекох: Господарю мой, кои са тези? И ангелът, който говореше с мене, ми рече: Аз ще ти покажа кои са тези.

10 И човекът, който стоеше между миртите, рече в отговор: Те са ония, които Господ изпрати да обходят света.

11 И проговаряйки на Ангела Господен, който стоеше между миртите, рекоха: Ние обходихме света; и ето, целият свят седи спокойно и е тих.

12 Тогава ангелът Господен в отговор рече: Господи на Силите, до кога няма да покажеш милост към Ерусалим и Юдовите градове, против които си негодувал през тия седемдесет години?

13 И Господ отговори с добри думи, с утешителни думи, на ангела, който говореше с мене.

14 И тъй ангелът, който говореше с мене, ми рече - Извикай и кажи: Така казва Господ на Силите: Ревнувам твърде силно за Ерусалим и за Сион;

15 И много се сърдя на охолните народи; Защото като се разсърдих само малко, те спомогнаха към наскърбяването на Израиля.

16 Затова, така казва Господ: Аз съм се върнал с милост в Ерусалим; домът Ми ще се построи в него, казва Господ на Силите; и връв ще се опъне върху Ерусалим.

17 Извикай още веднаж и речи: така казва Господ на Силите: Градовете Ми още ще се преливат с благосъстояние; и Господ още ще утеши Сион, и пак ще избере Ерусалим.

18 И като подигнах очите си видях, и ето четири рога.

19 И рекох на ангела, който говореше с мене: Какви са тия? И той ми отговори: Тия са роговете, които разпръснаха Юда, Израиля и Ерусалим.

20 Тогава Господ ми показа четирима ковачи.

21 И рекох: Какво са дошли да правят тия? И в отговор рече: Ония са роговете, които разпръснаха Юда тъй, че никой не повдигаше главата си; но тия са дошли да ги уплашат, и да повалят роговете на народите, които подигнаха рог против Юдовата земя за да я разпръснат.


ГЛАВА 2

1 След това, подигнах очите си и видях, и ето човек с връв за мерене в ръката му.

2 Тогава рекох: Къде отиваш? А той ми рече: Да измеря Ерусалим, за да видя каква е широчината му и каква дължината му.

3 И ето, Ангелът, който говореше с мене, излезе; и друг ангел излезе да го посрещне, и му рече:

4 Тичай, говори на тоя Юноша, като кажеш: Ерусалим ще се насели без стени, поради многото човеци и добитък в него;

5 защото Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него, и ще бъда славата всред него.

6 О! О! бягайте от северната земя, казва Господ; Защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ.

7 О! отърви се, сионова дъщерьо, която живееш с вавилонската дъщеря.

8 Защото така казва Господ на Силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже който докача вас, докача зеницата на окото Му.

9 Защото ето, аз ще помахам с ръката си върху тях, и те ще станат корист на ония, които им са работили, и ще познаете, че Господ на Силите ме е изпратил.

10 Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; Защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ.

11 И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при тебе.

12 И Господ ще наследи Юда за Свой сял в светата земя, и пак ще избере Ерусалим.

13 Млъкни, всяка твар, пред Господа; Защото Той се е събудил от светото Си обиталище.


ГЛАВА 3

1 И Господ ми показа великият свещеник Исуса стоящ пред ангела Господен; И Сатана стоеше отдясно му за да му се възпротиви.

2 И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано; Да! Да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън?

3 А Исус бе в нацапани дрехи като стоеше пред ангела.

4 И ангелът проговаряйки рече на стоящите пред него като думаше: Съблечете от него нацапаните дрехи. А нему рече: Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.

5 Тогава рекох: Нека турят хубава митра на главата му. И тъй, туриха хубава митра на главата му, и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше близу,

6 и ангелът Господен заяви на Исуса казвайки:

7 Така казва Господ на Силите: Ако ходиш в пътищата Ми, и ако пазиш наредбите Ми, тогава ти пак ще съдиш домът Ми, и пак ще пазиш дворовете Ми, и ще ти дам свободен достъп между стоящите тук.

8 Слушай сега велики свещениче Исусе, ти и другарите ти, които седят пред тебе, (понеже и те са човеци поставени за знамение;) защото, ето, Аз ще доведа служителя Си Отрасъла.

9 Защото, ето камъка, Който положих пред Исуса, на тоя единствен камък има седем очи; ето, Аз ще изсека издълбаното на него, казва Господ на Силите, и ще изгладя беззаконието на тая земя в един ден.

10 В оня ден, казва Господ на Силите, ще поканите всеки ближният си под лозата си и под смоковницата си.
ГЛАВА 4

1 И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от съня си.

2 И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах, и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте светила на него, и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му,

3 и край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата, и едно от ляво й.

4 И проговорих та рекох на ангела, който говореше с мене, като казах: Какви са тия, господарю мой?

5 И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са тия? И рекох: не зная, господарю мой.

6 Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на Силите;

7 Що си ти, планино велика? Пред Зоровавела - поле! Той ще изнесе връхния камък с възклицание - Благодат! Благодат нему!

8 При това, Господното слово дойде към мене и рече: -

9 Ръцете на Зоровавела положиха основата на тоя дом; Неговите ръце тоже ще го изкарат; И ще познаеш, че Господ на Силите ме е пратил при вас.

10 Защото кой презира тоя ден на малките работи? Понеже тия ще се радват, сиреч, тия седем, които са очите Господни, тичащи през целия свят, като видят отвеса в ръката на Зоровавела.

11 Тогава отговаряйки му рекох: Какви са тия две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво му?

12 И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си маслото като злато?

13 А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И рекох: Не зная, господарю мой.

14 Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.
ГЛАВА 5

1 Тогава пак като подигнах очите си видях, и ето летящ свитък.

2 И рече ми: Що виждаш? И отговорих: Виждам летящ свитък, дълъг двадесет лакти, и широк десет лакти.

3 И рече ми: Това е проклетията, която се простира по лицето на цялата страна; защото всеки, който краде, ще се изтреби, както се пише в него от едната страна, и всеки който се кълне лъжливо ще се изтреби, както се пише в него от другата страна.

4 Аз ще я направя да излезе, и тя ще влезе в къщата на крадеца и в къщата на кълнещия се лъжливо в Моето име; и като пребъдва всред къщата му ще я разори, както дърветата й, така и камъните й.

5 Тогава ангелът, който говореше с мене, излезе та ми рече: Подигни очите си та виж що е това, което излиза.

6 И рекох: Що е това? А той каза: Това, което излиза, е ефа. Каза още: Това ги представлява, каквито са, по цялата земя;

7 (и ето, един талант олово се вдигаше;) и ето една жена седяща всред ефата.

8 рече още: Това е нечестието. И хвърля я всред ефата; После хвърли оловната теглилка в устата на ефата.

9 Тогава, като подигнах очите си видях, и ето, излизаха две жени, които летяха като вятър; защото имаха крила като крила на щъркел; и дигнаха ефата между земята и небето.

10 Тогава рекох на ангела, който говореше с мене: Къде занасят те ефата?

11 И рече ми: за да построят за нея къща в земята Сенаар; и когато се приготви, тя ще бъде поставена там на своето място.


ГЛАВА 6

1 И пак подигнах очите си та погледнах, и ето, четири колесници излизаха изсред две планини; и планините бяха медни.

2 В първата колесница имаше червени коне, във втората колесница черни коне,

3 в третата колесница бели коне, а в четвъртата колесница пъстри и пепеляви коне.

4 Тогава проговаряйки рекох на ангела, който говореше с мене: Какви са тия, господарю мой?

5 И в отговор ангелът ми рече: Тия са четирите небесни духове, които излизат отпред Господаря на целия свят, пред Когото са стояли.

6 Черните коне, които са в едната колесница, излизат към северната страна, и белите излизат след тях; а пъстрите излизат към южната страна.

7 Но пепелявите като излязоха поискаха да отидат и обходят светът; и той им рече: Идете, обходете светът. И тъй обходиха света.

8 Тогава извика към мене та ми говори казвайки: Виж ония, които излизат към северната страна, успокоиха духа Ми в северната страна.

9 И Господното слово дойде към мене и рече:

10 От върналите се от плен, сиреч, от Хелдая, от Товия, и от Иедаия, вземи та дойди в същия ден, и влез в къщата на Иосия Софониевия син, гдето дойдоха от Вавилон, -

11 да! вземи от тях сребро и злато, направи корони и положи ги на главата на великия свещеник Исус Иоседековия син;

12 и говори му казвайки: Така говори Господ на Силите, Който казва: Ето мъжът, чието име е Отрасъл; Той ще израсте от местото си, и ще построи храма Господен.

13 Да! Той ще построи храма Господен; И като приеме славата, ще седне на престола си като управител; Ще бъде и свещеник на престола си; И съвещание за установление на мир ще има между двамата.

14 И короните ще се дадат на Елема, на Товия, на Иедаия, и на Хена Софониевия син, за спомен в Господния храм.

15 И далечните люде ще дойдат и ще градят в Господния храм; и ще познаете, че Господ на Силите ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне ако послушате внимателно гласа на Господа вашия Бог.


ГЛАВА 7

1 И в четвъртата година на цар Дария Господното слово дойде към Захария, на четвъртия ден от деветия месец, месец Хаслев.

2 А жителите на Ветил бяха пратили Сарасара, Регемелеха, и човеците им да искат Господното благоволение,

3 и да говорят на свещениците от дома на Господа на Силите, и на пророците, казвайки: Да плача ли в петия месец, като се отделя, както вече съм правил толкоз години?

4 Тогава словото от Господа на Силите дойде към мене и рече:

5 Говори на всичките люде на тая земя и на свещениците, като кажеш: Когато постехте и скърбяхте в петия и в седмия месец през тия седемдесет години, наистина за Мене ли постехте, за Мене?

6 И когато ядяхте и пиехте, не ядяхте ли и не пиехте ли за себе си?

7 Не са ли тия думите, които Господ е говорил чрез предишните пророци, когато Ерусалим бе населен и благоденствуваше, както и околните му градове, и когато южната и полянската страни бяха населени?

8 И Господното слово дойде към Захария и рече:

9 Така е говорил Господ на Силите, като е рекъл: Съдете справедливо, и показвайте милост и състрадание всеки към брата си,

10 не угнетявайте вдовицата, сирачето, чужденеца, или сиромаха; и никой от вас да не измислюва зло в сърдцето си против брата си.

11 Но те отказаха да слушат, оттеглиха плещите си и запушиха ушите си за да не чуят.

12 Дори направиха сърдцето си адамат та да не слушат закона и думите, които Господ на Силите бе пратил чрез духа Си чрез предишните пророци; поради което дойде голям гняв от Господа на Силите.

13 За това, както Той викаше, а те не слушаха, така и те ще викат, казва Господ на Силите, но Аз няма да слушам;

14 но ще ги разпръсна като с вихрушка между всичките народи, които те не познаваха. Така страната запустя след тях, тъй щото нямаше кой да заминава и да се връща; защото запустиха приятната земя.
ГЛАВА 8

1 И словото от Господа на Силите дойде към мене и рече:

2 Така казва Господ на Силите: Ревнувам много силно за Сион, дори ревнувам за него с голяма ярост.

3 Така казва Господ: Върнах се към Сион и ще обитавам всред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече град на Истината, и хълм на Господа на силите Светия хълм.

4 Така казва Господ на Силите: Още ще седят старци и баби в ерусалимските улици, всеки с тояга в ръката си поради дълбоката си старост.

5 И улиците на града ще бъдат пълни с момчета и момичета играещи по пътищата му.

6 Така казва Господ на Силите: Ако това се види чудно в очите на останалите от тия люде в тия дни, ще се види ли чудно и в Моите очи? казва Господ на Силите.

7 Така казва Господ на Силите: Ето, Аз ще отърва людете Си от източната страна и от западната страна;

8 и като ги доведа, те ще се заселят всред Ерусалим; и ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и в правда.

9 Така казва Господ на Силите: Укрепете ръцете си, вие които в тия дни слушате тия думи чрез устата на пророците, които пророкуваха в деня, когато се положи основата на дома на Господа на Силите, сиреч, на храма, да се построи.

10 Защото преди ония дни нямаше надница за човека или наем за животно, нито мир за пътуващия, поради противника; защото настроих всичките човеци всекиго против ближния му.

11 Но сега няма да се докарвам към останалите от тия люде както в предишните дни, казва Господ на Силите.

12 Защото ще има семе, както във време на мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава рожбите си и небето ще дава росата си; и на останалите от тия люде ще дам да наследят всички тия неща.

13 И както бяхте предмет на проклетия между народите, доме Юдов и доме Израилев, така ще ви избавя щото да станете предмет на благословение. Не бойте се; нека се укрепят ръцете ви.

14 Защото така казва Господ на Силите: Както намислих да ви сторя зло, когато бащите ви Ме разгневиха, казва Господ на Силите, и не се разкаях,

15 така пак в тия дни намислих да сторя добро на Ерусалим и на Юдовия дом; не бойте се.

16 Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния си; и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир.

17 Никой от вас да не измисля зло в сърдцето си против ближния си, и не обичайте лъжлива клетва; защото всички тия са неща, които мразя, казва Господ.

18 И словото от Господа на Силите дойде към мене и рече:

19 Така казва Господ на Силите: Постът на четвъртия месец, постът на петия, постът на седмия, и постът на десетия ще станат на Юдовия дом радост и веселие и весели праздници; затова, обичайте истината и мира.

20 Така казва Господ на Силите: Още ще има време, когато ще дойдат люде и жителите на много градове;

21 и жителите на един град ще отидат в друг и ще рекат: Нека отидем незабавно да искаме Господното благоволение, и да потърсим Господа на Силите. Ще отида и аз.

22 Да! Много племена и силни народи ще дойдат за да търсят Господа на Силите в Ерусалим, и да искат Господното благоволение.

23 Така казва Господ на Силите: В ония дни десет мъже от всичките езици на народите ще хванат, да! ще хванат полата на един, който е юдеин, и ще рекат: Ще идем с вас, защото чухме, че Бог бил с вас.


ГЛАВА 9

1 Господното слово наложено на мене за земята Адрах, което ще се изпълни над Дамаск, (защото Господните очи са върху всички човеци както и върху всичките Израилеви племена),

2 още и над Емат, който граничи с него, и над Тир и Сидон, ако и да са много мъдри.

3 Тир си съгради крепост, и натрупа сребро като пръст, и чисто злато като калта по пътищата.

4 Ето, Господ ще го изтощи, и ще порази силата му по морето; И той ще бъде погълнат от огън.

5 Аскалон ще види и ще се уплаши; И Газа, и ще се наскърби много; И Акарон, защото ще се посрами за това, което очакваше. Царят ще погине от Газа, и Аскалон няма да се насели.

6 Узурпаторско племе ще седне като цар в Азот; И аз ще прекратя гордостта на филистимците.

7 Ще отнема кръвта от устата им, и гнусотиите измежду зъбите им; И който остане ще бъде и той за нашия Бог, и ще бъде като хилядник в Юда, и Акарон като иевусецът.

8 Около дома Си ще разположа Своя стан в защита против войска, та да не премине някой или се върне; и никой насилник няма вече да замине през тях, защото сега видях с очите Си.

9 Радвай се много сионова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе: Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица.

10 Аз ще изтребя колесница из Ефрема, и кон из Ерусалим, и ще се отсече бойният лък; Той ще говори мир на народите; И владението Му ще бъде от море до море, и от Ефрат до земните краища.

11 А колкото за тебе, Израилю, по причина на кръвта на сторения от тебе завет с Мене, Аз изведох затворниците ти из безводния ров.

12 Върнете се в крепостта, вие обнадеждени затворници; Още днес възвестявам, че ще ти въздам двойно;

13 Защото ще запъна Юда за Себе Си като лък, ще туря Ефрема като стрела; И ще възбудя чадата ти, Сионе, против твоите чада Гърцио, и ще те направя като меч на силен мъж.

14 Господ ще се яви над тях, и стрелата Му ще излезе като мълния; И Господ Иеова ще затръби, и ще върви с южни вихрушки.

15 Господ на Силите ще ги защитава; И те ще погълнат противниците, и ще ги повалят с камъни от прашка; и ще пият, ще правят шум като от вино, и ще се изпълнят като паница, като ъглите на олтара.

16 И в оня ден Господ техният Бог ще ги избави като Свои люде, за да бъдат Негово стадо; Понеже ще бъдат като камъни на корона блестящи над земята Му.

17 Защото колко велика е благостта Му, и колко голяма красотата Му! Житото ще направи юношите да цъвтят, и мъстът девиците.


ГЛАВА 10

1 Искайте от Господа дъжд във време на пролетния дъжд; И Господ, който прави светкавици, ще им даде изобилен дъжд, и трева всекиму на полето.

2 Понеже идолите говориха суета, и чародеите видяха лъжливи видения, разказаха неверни сънища, и утешаваха напраздно, затова людете се скитат като стадо, смущават се защото няма пастир.

3 Гневът Ми пламна против пастирите, и ще накажа козлите; Защото Господ на Силите посети стадото Си, Юдовия дом, и ги направи като Своя великолепен кон в бой.

4 От Него ще излезе краеъгълният камък, от Него колът, от Него боевият лък, а заедно с тях, от Него всеки първенец.

5 Те ще бъдат като силни мъже, които в боя тъпчат противниците в калта на пътищата; и ще воюват, защото Господ е с тях; И яздещите на коне ще се посрамят.

6 Аз ще укрепя Юдовия дом, и ще избавя Иосифовия дом, и пак ще ги възвърна, защото се смилих за тях. Те ще бъдат като че не бях ги отхвърлил, защото Аз съм Господ техен Бог, и ще ги послушам.

7 Ефремците ще бъдат като силен мъж, и сърдцето им ще се зарадва като от вино; Дори чадата им ще видят това и ще се зарадват, сърдцето им ще се развесели в Господа.

8 Ще им свирна и ще ги събера, защото Аз ги изкупих; и ще се наплодят както се бяха наплодили.

9 И при все, че ги сея между племената, те ще Ме помнят в далечни страни; и както те, тъй и чадата им, ще живеят и ще се върнат.

10 Ще ги доведа пак от Египетската земя, ще ги събера от Асирия, и ще ги доведа в Галаадската земя и в Ливан, додето не ще им се намери място.

11 Като премине Той върху морето, ще порази вълните на морето, и всичките дълбочини на Нил ще изсъхнат; Гордостта на Асирия ще се повали, и скиптърът на Египет ще се отнеме.

12 Аз ще ги укрепя в Господа; И те ще ходят в името Му, казва Господ.
ГЛАВА 11

1 Отвори, Ливане вратите си за да изяде огън кедрите ти.

2 Ридай, елхо, защото падна кедърът, защото отбраните кедри се разрушиха; Ридайте васански дъбове, защото непристъпният лес се изсече.

3 Глас се чува от ридаещи пастири, защото това, с което се славеха, се развали, - глас на млади лъвове, които рикаят, понеже Иордановото величие се развали.

4 Така казва Господ моя Бог: Паси стадото обречено на клане,

5 Чиито купувачи ги колят, и не считат себе си за виновни; Докато продавачите им казват: Благословен Господ, защото обогатях! И самите пастири ги не жалят.

6 Затова няма вече да пожаля жителите на тая земя, казва Господ; Но ето, ще предам човеците всеки в ръката на ближния му и в ръката на царя му; И те ще разорят земята, и Аз няма да ги избавя от ръката им.

7 И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-бедното от всички стада! Още си взех две тояги; едната нарекох Благост, а другата нарекох Връзки; и пасох стадото.

8 И изтребих трима пастира в един месец, понеже душата ми се отегчи от тях, а и тяхната душа се отврати от мене.

9 После рекох: Няма да ви паса; което умира нека умира, и което загива нека загива, а останалите нека ядат всяко месото на ближния си.

10 И като взех тоягата си Благост, пресякох я, за да унищожа завета, който бях направил с всичките племена.

11 И в същия ден когато биде пресечена, бедните от стадото, които внимаваха на мене, познаха наистина, че това бе Господното слово.

12 Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника.

13 И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря - хубавата цена с която бях оценен от тях! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря.

14 Тогава пресякох и другата си тояга, Връзки, за да прекратя братството между Юда и Израиля.

15 И Господ ми рече: Вземи си сега оръдията на безсмислен овчар.

16 Защото, ето, Аз ще въздигна пастир на земята, който няма да се сеща за изгубените, нито да търси разпръснатите, който няма да цели ранената, нито да пасе здравата, но ще яде месото на тлъстата; И ще разсича копитата им.

17 Горко на безполезния пастир, който оставя стадото! Меч ще удари върху мишцата му и върху дясното му око, мишцата му съвсем ще изсъхне, и дясното му око съвсем ще се помрачи.


ГЛАВА 12

1 Господното слово наложено на мене за Израиля: - Така казва Господ, Който простря небето, и основа земята, и образува в човека духа му:

2 Ето, Аз правя Ерусалим омайна чаша на всичките околни племена; и това ще бъде и за Юда в обсадата против Ерусалим.

3 В оня ден ще направя Ерусалим утегчителен камък на всичките племена; Всички, които се натоварят с него, ще се смажат; И против него ще се съберат всичките народи на света.

4 В оня ден, казва Господ, ще поразя всеки кон с ужас, и ездача му с изумление; А като отворя очите Си над Юдовия дом, ще поразя със слепота всеки кон на племената.

5 И Юдовите началници ще рекат в сърдцето си: Ерусалимските жители са моя подпорка чрез Господа на Силите, техния Бог.

6 В оня ден ще направя Юдовите началници като жарник с огън между дърва, и като запален факел всред снопове; Те ще погълнат всичките околни племена отдясно и отляво, и Ерусалим пак ще се насели на своето си място, в Ерусалим.

7 И Господ ще избави първо Юдовите шатри, за да не се възвеличи над Юда славата на Давидовия дом и славата на Ерусалимските жители.

8 В оня ден Господ ще защити ерусалимските жители; Слабият между тях в оня ден ще бъде като Давида, и Давидовият дом като Бога, като ангел Господен пред тях.

9 В оня ден ще потърся да изтребя всичките народи, които идат против Ерусалим;

10 А на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излея дух на благодат и на моление; И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; И ще плачат за Него както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него както скърби някой за първородния си.

11 В оня ден ще има голямо жалеене в Ерусалим, като жалеенето при Ададримон в полето Магедон.

12 Земята ще жалее, всяко домочадие насаме: Домочадието на Давидовия дом насаме, и жените им насаме; Домочадието на Натановия дом насаме, и жените им насаме;

13 Домочадието на Левиевия дом насаме, и жените им насаме; Домочадието на Семея насаме, и жените им насаме;

14 Всичките останали домочадия, всяко домочадие насаме, и жените им насаме.
ГЛАВА 13

1 В оня ден ще се отвори извор за Давидовия дом и за Ерусалимските жители за грях и за нечистота.

2 И в оня ден, казва Господ на Силите, ще изтребя имената на идолите от земята, та не ще се помнят вече; тоже ще направя лъжливите пророци и нечистият дух да се махнат от земята.

3 И ако някой още пророкува, тогава баща му и майка му, които са го родили, ще му рекат: Няма да живееш, защото говориш лъжи в името Господно, И баща му и майка му, които са го родили, ще го прободат, когато пророкува.

4 В оня ден пророците ще се посрамят, всеки от видението си, когато е пророкувал, и няма да обличат козинява дреха за преструвка.

5 Но такъв ще рече: Не съм пророк; Аз съм земледелец; Защото човек ме е хванал за роб от младостта ми.

6 И ако го попита някой: Какви са тези рани между мишниците ти? Ще отговори: Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми.

7 Събуди се, мечо, против пастира Ми, против мъжа, който Ми е съдружник, казва Господ на Силите; Порази пастиря, и овцете ще се разпръснат; И Аз ще обърна ръката Си върху малките.

8 И в цялата земя, казва Господ, Две части от жителите й ще се изтребят и изчезнат, а третата ще се остави в нея.

9 И тая трета част Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто, и изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват Моето име, и Аз ще ги послушам; Ще река: Тия са мои люде; А те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.


ГЛАВА 14

1 Ето, ден от Господ иде, когато богатството ти ще се раздели всред тебе като обир.

2 Защото ще събера всичките народи на бой против Ерусалим; Градът ще бъде превзет, къщите ще бъдат обрани, и жените изнасилвани, и половината от града ще отиде в плен; А останалите люде не ще бъдат изтребени от града.

3 Тогава Господ ще излезе и ще воюва против ония народи както когато воюва в ден на бой.

4 В оня ден нозете Му ще застанат на Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток; и Елеонският хълм ще се разцепи през средата си към изток и към запад, така че ще се образува твърде голям дол, като половината от хълма се оттегли към север, и половината му към юг.

5 И ще побегнете през тоя дол на моите хълмове, защото долът на хълмовете ще стига до Асал; Да! Ще побегнете както побягнахте от земетръса в дните на Юдовия цар Озия. И Господ мой Бог ще дойде, - И всичките свети ангели с тебе.

6 В оня ден не ще има светлина; Блестящите тела ще намалят сиянието си;

7 Но ще бъде единствен ден, познат само на Господа, - ни ден, ни нощ; А привечер ще има виделина,

8 И в оня ден живи води ще излязат из Ерусалим, половината им към източното море; И половината им към западното море; И лете и зиме ще бъде така.

9 И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.

10 Цялата страна ще се преобърне в поле, от Газа до Римон на юг от Ерусалим; И Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си, от Вениаминовата порта до мястото на първата порта, до ъгълната порта, и от кулата на Ананеила до царските линове.

11 Люде ще живеят в него, и не ще има вече проклетия; Но Ерусалим ще се насели в безопасност.

12 И ето язвата, с която Господ ще порази всичките народи, които са воювали против Ерусалим: Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, очите им ще се разтопят в ямите си, и езикът им ще тлее в устата им.

13 И в оня ден между тях ще има голям смут от Господа, тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си, и неговата ръка ще се повдига против ръката на ближния му.

14 Тоже Юда ще воюва в Ерусалим; И богатството на всичките околни народи ще се събере, - злато, сребро и дрехи - в голямо изобилие.

15 И каквато е тая язва, такава ще бъде и язвата върху коня, мъската, камилата, осела и всичките животни, които ще бъдат в ония станове.

16 И всеки, който остане от всичките народи, които са дохождали против Ерусалим, ще възлиза от година на година да се кланя на Царя, Господа на Силите, и да празднува праздника на колибите.

17 И ако някои от домочадията на света не възлизат в Ерусалим да се поклонят на Царя, Господа на Силите, на тях не ще има дъжд.

18 Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, то и на тях не ще има дъжд; Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, които не влизат да празднуват праздника на колибите.

19 Такова ще бъде наказанието на Египет, и наказанието на всичките народи, които не възлизат да празднуват праздника на колибите.20 В оня ден и върху звънците на конете ще има надпис: Посветен Господу; И самите котли в дома Господен ще бъдат като легените пред олтара.

21 Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда ще бъде посветен Господу на Силите; Всички, които жертвуват, дохождайки ще вземат от тях и ще варят в тях; И в оня ден не ще имавече който да търгува в дома на Господа на Силите.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница