1. Въведение 3 Регистрация на икономическите оператори 7Дата01.08.2017
Размер92.94 Kb.
#27013ДОКУМЕНТ:


Teхнически изисквания към икономическите оператори подаващи митнически документи по електронен път към Модула за опростено деклариране

Дата на създаване: 28/04/2009Последна редакция: 02/11/2011

Версия: 1.0

Статус: EСъдържание1. Въведение 3

2. Регистрация на икономическите оператори 7

3. Начини за електронен обмен на данни с МОД 7

4. Архитектура и технически изисквания 10


1.Въведение

1.1.Цел и обхват на документа

1.1.1.Цел


В този документ се определят изискванията за софтуерна, хардуерна и комуникационна обезпеченост на икономическите оператори, желаещи да подават митнически документи по електронен път към Модула за опростено деклариране.

1.1.2.Обхват


В документа са описани:

  • Изискванията към ИО за електронно подаване на документи към Митническата администрация

  • Възможните начини за електронен обмен между ИС на ИО и МОД

  • Архитектура и технически изисквания към ИО

1.2.Съкращения


МА

Митническа администрация, Агенция „Митници”, БМА

МОД, SDM

Модул за Опростено Деклариране (Simplified Declarations Module)

БИМИС

Българска Интегрирана Митническа Информационна Система на Агенция „Митници”, част от която е МОД

ИО

Икономически оператор

ИС на ИО

Информационна Система на Икономически Оператор

ОПД

Опростена процедура за деклариране

ОМ

Оформяне на място

ОбД

Облекчено деклариране

ДМД

Допълнителна митническа декларация

МУ

Митническо учреждение

B2B (“business-to-business”)

електронна комуникация от тип „система-система”

1.3.Термини


Икономически оператор – юридическо или физическо лице, което подава митнически документи по електронен път към МА.

Облекчено деклариране – ОПД, която дава възможност стоките да се поставят под даден митнически режим чрез представяне на облекчена декларация с последващо представяне на допълнителна декларация. Декларирането по тази процедура не се извършва по електронен път.

Оформяне на място – ОПД, която дава възможност за поставяне на стоките под съответния митнически режим при заинтересованото лице или на друго място, определено или одобрено от митническите органи, също с последващо представяне на допълнителна декларация.

Разрешение за използване на ОПД – оторизация на ИО от МА, чрез която митническите органи разрешават на икономическия оператор да поставя стоки под разрешен митнически режим, използвайки опростени процедури за деклариране. За да получи разрешение за използване на ОПД, ИО подава съответно искане, МА проверява условията и одобрява прилагането на ОПД. В МОД се съхранява електронен регистър на валидните разрешения за използване на ОПД, на база на които се проверяват данните в подаваните митнически декларации по процедури оформяне на място и/или облекчено деклариране.

МУ за оформяне на място – митническо учреждение, което може да приема и обработва митнически декларации на ИО за внасяне по процедура оформяне на място в зависимост от одобреното местоназначение на стоките (склад), където се извършва процедурата. Посочва се в кл.10в. (код, име и адрес) на разрешението за използване на ОПД на ИО.

Одобрено местоназначение на стоките – одобрен склад или помещение, в което ИО има право да оформя стоките по опростена процедура за ОМ. Митническите формалности при деклариране на стоките в одобреното местоназначение се извършват в МУ за оформяне на място, което е отговорно за посоченото местоназначение. Посочва се в кл.10б (код, име и адрес) на разрешението за използване на ОПД на ИО.

При деклариране ИО посочва буквено-цифровия код на склада/помещението, присвоен от МОД в етапа на издаване на разрешението за ОМ.МУ за подаване на ДМД – митническо учреждение, което може да приема и обработва отчетни ДМД на ИО (електронни и хартиени) по реда и условията, посочени в разрешението за използване на ОПД. Посочва се в кл.B15.j на разрешението.

LRN (Local Reference Number) – уникален номер на декларация, даден от ИС на ИО, чрез който тази декларация се идентифицира еднозначно в ИС на ИО. Не може да бъде нула при B2B обработка. Формира се съгласно изискванията в т. 5.5, Ключови полета, по-долу в този документ.

MRN (Movement Reference Number) – уникален номер на декларацията, чрез който тази декларация се идентифицира в МОД. Генерира се при приемане на декларацията.

EORI number (Economic Operators Registration and Identification number ) – уникален идентификационен номер на ИО в ЕО, чрез който се идентифицират лицата при взаимодействитео си с митническите органи.

Общо обезпечение е размерът на обезпечението, учредено от ИО

Свободен размер на обезпечението е размерът от общото обезпечение, който към момента не е използван (за обезпечаване на стоки от ОбД/ОМ или задължения по ДМД)

Използван размер на обезпечението е сумата от обезпеченията за стоки от ОбД/ОМ, подадени през отчетният период, и за които не е платено митническото задължение.


2.Регистрация на икономическите оператори


Икономическите оператори, които желаят да осъществяват електронен обмен на данни с МОД, трябва да бъдат предварително регистрирани за електронно подаване на митнически документи, в съответствие с изискванията на раздел II на Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път, издадена от министъра на финансите

3.Начини за електронен обмен на данни с МОД


Електронното подаване на данни от ИС на ИО към МОД се извършва по следния начин: автоматизиран обмен на XML съобщения между информационната система на икономическият оператор и МОД чрез връзка от тип “система-система”.

3.1.Валидация на XML съобщенията


При получаване на съобщение на сървъра на АМ, преди то да бъде препратено до МОД, се извършват следните предварителни проверки:

  • Валиден електронен подпис

  • Регистрация за подаване на електронни документи към Митническата администрация

Ако тази предварителна валидация на съобщението, изпратено от ИС на ИО завърши успешно, на ИС на ИО се изпраща съобщение sp811. Получаването на sp811 означава за ИО, че неговото съобщение е препратено към МОД и ще бъде обработено по бизнес сценариите, описани във функционалната спецификация.Фигура 1. Успешна валидация на съобщение

Ако се установи грешка, тогава се изпраща sp810 с информация за грешките. Получаването на sp810 означава за ИО, че неговото съобщение не е достигнало до МОД, поради описаните в съобщението грешки. Ако ИО желае да подаде документа електронно, той трябва да ги коригира.

Фигура 2. Неуспешна валидация на съобщение

Списък с възможните грешки при валидация на съобщение е дадено в Приложение 3.

Получаването на съобщение sp810 или sp811 не изисква потвърждаване от ИС на ИО.

Структурата на съобщения sp810 и sp811 е дадена в Приложение 1 към Функционалната спецификация за за електронен обмен на данни между икономическите оператори и Модула за опростено деклариране.4.Архитектура и технически изисквания

4.1.Архитектура на обмена на данни с МОД


Архитектурата на електронния обмен на данни с МОД е представена схематично на диаграмата по-долу


4.2.Софтуерни и хардуерни изисквания за реализиране на обмен на данни с МОД

4.2.1.Изисквания за използване на връзка от тип “система-система”


Информационната система на икономическия оператор трябва да дава възможност за непрекъснат обмен на XML съобщения, подписани с валиден универсален електронен подпис, предварително регистриран от икономическият оператор, със сървъра на МОД.

Обменът се осъществява посредством протокол WSDL през TCP/IP мрежа.

Услугата предоставя на ИО следните основни функционалности:


  • Изпращане на съобщение (sp815, sp813, sp890, sp880, sp885) – структурата на съобщенията е дадена в Приложение 1 към Функционалната спецификация за електронен обмен на данни между икономическите оператори и Модула за опростено деклариране

  • Заявка за получаване на съобщение/я, което е предназначено за съответната система

WSDL описанието може да бъде изтеглено от следния URL: http://10.30.14.18:8080/DTI_B2B/services/SDM_B2B?wsdl

Структурата на заявката е следната:

Описание на структурата на заявка за получаване на съобщение/я

REQUEST

R

1 x

 


 

 

 
Item

R

Format

XML tag names

Description
REQUEST

R

1x

REQUEST

 
Message sender

R

an..35

SENDER

Идентификационeн номера на изпращача на съобщението
Local reference number

O

an22

LRN

Уникален номер за всяка подавана декларация. Попълва се от търговеца съгласно дефинираната структура в техническата спецификация за търговците
Movement reference number

О

an18

MRN

Уникален номер за всяка декларация от МОД
Expired

O

a1

EXPIRED

Флаг дали да се връщат стари съобщения

Възможни стойности:  • y - да

  • n – не

Ако този елемент е пропуснат се връщат всички нови съобщения за съответния изпращач
Пример:

00098767543210000MG009BG5100SH00000255

n

Не се допуска обмен на данни в явен (некриптиран) вид.КРАЙ НА ДОКУМЕНТА


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница