10. Разврат. I.І. Обща характеристикаДата13.01.2018
Размер81.02 Kb.
#44882

10. Разврат.

I.І. Обща характеристика.


Груповият обект на посегателство са обществени отношения, свързани с:

 1. половата неприкосновеност,

 2. нормалното психо-физическо и морално развитие на подрастващите,

 3. т.нар. “добри нрави” в областта на половото общуване.

Системата на половите престъпленията се обособява съобразно “характера на половото действие” в следните подгрупи:

 1. блудство,

 2. престъпни съвкупления,

 3. хомосексуални действия,

 4. други полови престъпления, към които спадат:

 • създаващите предпоставка за развратни действия (чл.155 и 156),

 • порнография (чл.159).

Стойнов разглежда като допълнителен критерий и начина, по който се засяга половия морал.

II.ІІ. Блудство.

1. Основен състав.


Регламентиран е в чл.149 (1).

  1. От обективна страна предмет на престъплението (пострадал) е лице, ненавършило 14-годишна възраст. Няма значение, дали лицето е от женски или мъжки пол. Изпълнителното деяние се изразява в извършване на блудствени действия, т.е. действия от естество да предполагат:

 • физически допир,

 • който е от естество да съдейства най-малко за възбуждане на полово желание.

1.2. От субективна страна:

 • пряк умисъл и

 • специфична цел: да възбуди/удовлетвори полово желание без съвкупление.

2. По-тежко наказуеми случаи с пострадал малолетно лице.


Регламентирани са в чл.149 (2)¸(5). Диференциацията на НО чрез тях е по-особена в сравнение с принципното положение в Особената част (чл.93, т.8).

По ал.2 се обособяват три хипотези: • при използване на сила или заплашване спрямо пострадалия;

 • чрез използване на безпомощното състояние на пострадалия;

 • чрез привеждане на жертвата в безпомощно състояние.

При първата и третата хипотеза блудството ще представлява двуактно престъпление.

По ал.3 по-тежката квалификация се обосновава от факта, че деянието е извършено повторно по см. на чл.28 НК или представлява особено тежък случай по см. на чл.93, т. 8 - извършеното престъпление с оглед на настъпилите вредни последици на други отегчаващи обстоятелства разкрива изключителна висока степен на обществена опасност на деянието и дееца.


3. Втори основен състав (чл.150).


  1. От обективна страна основната разлика е с оглед предмета на престъплението (пострадалия) – лице, навършило 14-годишна възраст. Блудствените действия по начало не са забранени спрямо тази категория лица, но тук законът изисква и допълнителни обстоятелства, дадени в алтернатива:

 • като се използва принуда (двуактно престъпление);

 • използване на безпомощното състояние на пострадалия – деецът не е причастен към привеждане на жертвата в това състояние, т.е. престъплението не едноактно;

 • привеждане на жертвата в такова състояние (двуактно престъпление).

  1. От субективна страна (аналогично с чл.149 (1)):

 • пряк умисъл и

 • специфична цел: да възбуди/удовлетвори полово желание без съвкупление.

III.ІІІ. Престъпни съвкупления.

1. чл.151.


Регламентирани са два основни състава в двете алинеи.

Първи основен състав – алинея 1.


  1. От обективна страна пострадал е лице, ненавършило 14-годишна възраст, без значение пола. Изпълнителното деяние се изразява в самото осъществяване на съвкуплението, т.е. по принцип има запрет са осъществяване на това деяние с лице от тази категория. Квалификацията е възможна доколкото извършеното не представлява изнасилване. По този начин се подчертава, че при престъплението по чл.151 съвкуплението е със съгласието на пострадалия. Предполага се знание на факта, че пострадалият е малолетен, деецът да е знаел, че лицето не е навършило 14-годишна възраст. Несъзнаването на обстоятелство от състава на престъплението води до института на чл.14 НК - фактическа грешка.

Под “съвкупление” съдебната медицина има предвид вагинално сексуално проникване. Това означава, че при тези престъпления довършен опит е невъзможен.

  1. От субективна страна съставът се характеризира с умисъл.

Престъплението по чл.151 (1) следва да се различава от престъплението по чл.191 (3) - заживяване на съпружески начала с лице от женски пол ненавършило 14-годишна възраст. Ако чл.191 (3) е осъществен ще се изключи възможността самостоятелно да се прилага чл.151 (1) НК.


Втори основен състав – алинея 2.


Различава от състава по ал.1 по това, че става дума за лице навършило 14-годишна възраст, но което не разбира свойството и значението на извършеното и следователно е невменяемо, т.е. невменяемостта е свързана със засягане на интелектуалния момент – пострадалият не осъзнава деянието, но не е свързано с липсата на волева овладимост. Този елемент разграничава състава от случаите на изнасилване.

2. Изнасилване (чл.152).


2.1. Субект – налице е особеност: самостоятелен извършител е само лице от мъжки пол. Лица от женски пол могат да носят НО за изнасилване и то не само като помагач и подбудител, но и за съизвършителство във всички варианти, дори когато престъплението е двуактно. Жена може да участва в първия акт - принуда или привеждане на жертвата в безпомощно състояние.

2.2. От обективна страна основният състав по ал.1 има три варианта: 1. съвкуплението се осъществява с лице от женски пол, което е лишено от възможност за самоотбрана и без неговото съгласие:

 • тук деецът не е причастен към привеждането на жертвата в безпомощно състояние с оглед характера на конкретното деяние (съвкуплението), а не че преди това не е бил виновен за това;

 • пострадалата не е дала съгласие за осъществяването на съвкуплението преди да изпадне в такова състояние;

 1. съвкуплението се осъществява при използването на принуда (сила или заплашване). Така се сломява наличната или евентуална съпротива на жертвата;

 2. съвкуплението се осъществява чрез привеждането на лицето от женски пол в безпомощно състояние. Този вариант се различава от първия по това, че тук деецът е причастен към привеждането на жертвата в безпомощно състояние, а от втория - по начина, по който това се осъществява (там е чрез употреба на сила или заплашване, а тук – по всякакъв друг начин извън употреба на сила или заплашване).

Пострадал е само лице от женски пол, т.е. нашият НК не дава изрична защита на пострадало лице от мъжки пол. Когато на практика пострадал е лице от мъжки пол, съдът прибягва до квалификация по други състави – като съвкупност от престъпления (от принуда и хулиганство или от телесна повреда и хулиганство). Целта е все пак да се постигне справедливо наказване.

Изпълнителното деяние във всички случаи предполага съвкупление със жертвата. При това престъпление довършен опит не е възможен.

2.3. От субективна страна – пряк умисъл. Има и опит в теорията да се прокара становище и за евентуален умисъл.

По-тежко наказуемите състави са с голямо практическо значение.


3. чл.153.


3.1. Субект – самостоятелен извършител е само лице от мъжки пол.

3.2. От обективна страна пострадал е само лице от женски пол, но съставът се специфицира от гледна точка на особената връзка, която съществува между пострадалата и субекта на престъплението - връзка на материална или служебна зависимост.

Изпълнителното деяние се изразява в осъществяване на съвкуплението като деецът се възползва от наличието на посочената зависимост (житейски т.нар. “мек натиск” върху жертвата). Това рефлектира върху

3.3. Субективната страна – пряк умисъл, който има за съдържание съзнаване от страна на дееца, че макар да осъществява съвкуплението със съгласието на жертвата, то се дължи изключително на нейната зависимост.


4. Кръвосмешение (инцест) – чл.154.


4.1. От обективна страна това е един от вариантите на особена задружна престъпна дейност - обособява се в особената част на закона, а не сред основните форми на съучастие. Това е пример за т.нар. “необходимо съучастие”. Лицата участващи в съвкуплението се намират в близка родствена връзка:

 1. по права линия без ограничения в степените;

 2. по съребрена линия до втора степен (между братя и сестри);

 3. между осиновители и осиновени.

Тук изрично не се прави уговорка, както в чл.152, но лицето отговаря за кръвосмешение, ако няма основание да отговаря за изнасилване. Ако единият от извършителите не е навършил 14-годишна възраст няма да има кръвосмешение, а престъпно съвкупление при условията на чл.151 (1).

4.2. От субективна страна – умисъл, т.е. ако деецът не знае, че преспива с родственик, липсва основание за НО.


IV.ІV. Други полови престъпления.

1. чл.156.


Дефинира се престъплението “отвличане на лице от женски пол с цел да се предостави за развратни действия”. То следва да се различава от чл.177 (2) - отвличане на лице от женски пол с цел да се принуди да встъпи в брак.

2. Хомосексуални действия.


Биват два варианта:

 1. педерастия – предполага да се стигне до анално сношение в отношения между лица от мъжки пол и

 2. лесбийство – да се стигне до полово удовлетворение.

Законът не ги третира по принцип като престъпления, а ги криминализира в изрично посочените хипотези. Тези действия трябва да се различават от блудствените такива, осъществени между лица само от мъжки или само от женски пол. Критерият за различие между чл.149 и чл.157 (2) е ясен – дали се е стигнало до сношение. Не е ясно обаче в отношенията между лица от женски пол. Според Панайотов не е обосновано да се вземат под внимание други критерии освен законово установения - единственият възможен критерий за разграничаване на хипотезите и различната квалификация на извършеното остава факта дали се е стигнало до полово удовлетворение или не поне при една от участничките.

3. Публичен дом (чл.155 (2)).


Новата ал.3 потвърди становището, че не е задължително деянието да се обвързва с получаването на някакви доходи при организирането на публичния дом, т.е. продължава да съществува абсурдната теза, че всеки може да бъде извършител на такова престъпление.

От обективна страна е необходимо кумулативно да са налице следните обстоятелства: 1. предоставяне от страна на дееца на помещение за осъществяване на съвкупления или блудствени действия систематически - най-малко три пъти. Това престъпление представлява форма на усложнена престъпна дейност - едва с третото деяние извършеното съставлява престъпление.;

 2. предоставянето трябва да бъде на различни лица. Под “различни лица” ВС разбира участниците в трите отделни акта да бъдат най-малко трима.

От субективна страна съставът се характеризира с умисъл.

4. чл.155 (1) и (4).


4.1. От обективна страна се изисква систематическо тълкуване между двата текста с оглед третия вариант на ал.4: “свождане” – различието е само с оглед алтернативата “свождане към хомосексуални действия” по ал.4, т.е. ал.1 по-скоро е насочена към лица от женски пол, а ал.4 към лица от мъжки пол, но този критерий е неясен.

Първите два вариант на поведение обаче са ясни: 1. склоняване или

 2. принуждаване на другиго към употреба на наркотици с цел проституиране. Понятията са легално определени в чл.93, т.16 и т.19.

4.2. От субективна страна – посочената субективна цел предполага деянието да се осъществява при пряк умисъл.

5. Порнография (чл.159).


Криминализират се всички възможни форми на манипулация чрез предмети с порнографско съдържание. Кои са тези предмети по смисъла на закона? Критерият е оценъчен. И тук НО следва силно да се ограничи и да бъде в съответствие с модернистичните разбирания по въпроса с европейското законодателство.

В два аспекта би могло да се обоснове наказателно-правна намеса: 1. достъп до тях на лица на ниска възраст,

 2. места, на които би следвало човек да си купи/погледа такива материали.

6. чл.158.


Тази разпоредба урежда специфично основание са освобождаване от наказателна отговорност или за освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание за лице, осъществило блудствено действие или престъпно съвкупление по чл.151 и чл.153, когато до привеждане на съответната присъда в изпълнение е последвал брак между дееца и пострадалата. Изнасилването е изключено от кръга на възможните хипотези.

Все пак е възможно при изнасилване да не се стигне до наказване на дееца - ако изнасилването е осъществено на четири очи и последва брак между дееца и пострадалата - така тя би могла да откаже да свидетелства ползвайки правото си по чл.94 НПК и наказателното производство ще бъде прекратено поради недоказаност на обвинението (тя е единствен свидетел).
Каталог: referats
referats -> Специализирани микропроцесорни системи (курс лекции) Учебна година 2008/2009
referats -> Програмата Internet Explorer
referats -> Високоскоростни компютърни мрежи. Високоскоростни км-класификация
referats -> Бройни системи основни бройни системи
referats -> Морфология и расология съдържание
referats -> 1 Строеж на атомите – модели Ръдърфор, Бор, квантово механични представи основни принципи, атомни орбитали, квантови числа
referats -> Международно наказателно право понятие за международното наказателно право
referats -> Тема 11. Връзка на асемблер с езиците от високо ниво
referats -> Въведение в операционите системи
referats -> Тема първа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница