103– то о с н о в н о у ч и л и щ еДата22.12.2018
Размер175 Kb.


103– то О С Н О В Н О У Ч И Л И Щ Е

гр.София– 1390, р– н Люлин, ж.к.”Филиповци”

824– 48– 85– директор, факс/тел.:927– 06– 08– канцелария
З А П О В Е Д
№ 853 / 28.09.2017 г.
На основание чл. 258, чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 33, чл. 34, ал. 1, 5, 6 и 7, чл. 40, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2, 3, 4, 6 и 7, чл. 41, ал. 1 и 2, ал. 4, т. 2, ал. 5, ал. 6, т. 2, чл. 42 от Наредба № 11/1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и във връзка с провеждане на изпити за промяна на оценка – ВТОРА редовна поправителна сесия за учениците от V – VII клас за учебната 2016 / 2017 г.
О П Р Е Д Е Л Я М:
А. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ


Учебен предмет

дата


5.

клас/ час6.

клас/ час7.

клас/ часБългарски език и литература

01.09.2017 г.

10:00

10:00

------

Български език и литература ЗИП/ИУЧ

01.09.2017 г.

14:00

14:00

------

История и цивилизация

04.09.2017 г.

10:00

10:00

10:00

Човекът и природата

04.09.2017 г.

14:00

14:00

------

Математика

05.09.2017 г.

10:00

10:00

10:00

Математика ЗИП/ИУЧ

05.09.2017 г.

14:00

14:00

14:00

Англ./Руски език - писмен

устен


07.09.2017 г.

09:00

12:00


09:00

13:30


09:00

15:00


География и икономика

08.09.2017 г.

10:00

10:00

10:00

Информационни техн.- писмен

практич.


08.09.2017 г.

---

13:00

16:00


---


Б. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ:

1. Български език и литература ЗП, ЗИП/ИУЧ

Председател : Светлана Самарина

Член: Петьо Петров, Мариана Петрова – 5. а клас; стая №8

Йорданка Първанова, Николай Първанов – 5. б клас; стая №10

Иво Христов, Никола Хаджиминев – 6. а клас; стая №11

Мариана Дукова, Нели Стоянкова – 6. б клас; стая №12
2.История и цивилизация

Председател: Светлана Самарина

Член: Николай Данов, Теменужка Димитрова – 5. а клас; стая №8

Красимира Кацарова, Николай Първанов – 5. б клас; стая №10

Мариана Петрова, Тереза Георгиева – 6. а клас; стая №11

Стилияна Божилова, Румен Найденов – 6. б клас; стая №12

Валя Игнатова, Петьо Петров – 7. клас; стая №13


3. Човекът и природата

Председател : Светлана Самарина

Член: Тереза Георгиева, Георги Рангелов – 5. клас; стая №10

Исмет Османов, Стилияна Божилова – 6. клас; стая №114. Математика ЗП, ЗИП / ИУЧ

Председател : Светлана Самарина

Член: Красимира Кацарова, Йорданка Първанова – 5. а клас; стая №8

Исмет Османов, Николай Първанов – 5. б клас; стая №10

Иво Христов, Румен Найденов – 6. а клас; стая №11

Петьо Петров, Нели Стоянкова – 6. б клас; стая №12

Марияна Дукова, Никола Хаджиминев – 7. клас; стая №13
5. Англ./Руски език

Председател : Петьо Петров

Член: Николай Данов, Теменужка Димитрова – 5. клас АЕ; стая №8

Мариана Петрова, Николай Първанов – 5. клас РЕ; стая №10

Иво Христов, Тереза Георгиева – 6. а клас; стая №11

Никола Хаджимвинев, Милка Цветанова – 6. б клас; стая №12

Валя Игнатова, Марияна Дукова – 7. клас; стая №13
6. Информационни технологии

Председател : Светлана Самарина

Член: Милка Цветанова, Румен Найденов – 6. клас; стая №10
7. География и икономика

Председател: Светлана Самарина

Член: Николай Данов, Теменужка Димитрова – 5. а клас; стая №8

Георги Рангелов, Йорданка Първанова – 5. б клас; стая №10

Исмет Османов, Милка Цветанова – 6. а клас; стая №11

Стилияна Божилова, Нели Стоянкова – 6. б клас; стая №12

Валя Игнатова, Петьо Петров – 7. клас; стая №13

В. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Български език и литература / ЗП/ЗУЧ, ЗИП/ИУЧ /
Председател: Николай Данов

Член: Тереза Георгиева


История и цивилизация

Председател: Иво Христов

Член: Даниела Йотова – 40. СУ „Луи Пастьор”
Човекът и природата

Председател: Нели Стоянкова

Член: Валя Игнатова

Математика /ЗП/ЗУЧ,ЗИП/ИУЧ/
Председател: Валя Игнатова

Член: Цветелина Кьокарова – 40. СУ „Луи Пастьор”


Английски език

Председател: Исмет Османов

Член: Светлана Самарина
Руски език

Председател: Светлана Самарина

Член: Николай Данов
Информационни технологии

Председател: Николай Първанов

Член: Зоя Проданова – 40. СУ „Луи Пастьор”
География и икономика

Председател: Иво ХристовЧлен: Биляна Атанасова – 40. СУ „Луи Пастьор

Поправителните изпити са с продължителност два астрономически часа и се провеждат в писмена форма.

Поправителният изпит по руски и английски език се провежда в две части – писмена и устна. Писмената част е с продължителност два астрономически часа, а устната – до 30 минути.

Поправителният изпит по информационни технологии се състои от две части – писмена и практическа. Писмената част е с продължителност два астрономически часа, а практическата – до 30 минути.

Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част.

Г. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИИТЕ

Училищната комисия по организиране на изпита: 1. Уведомява учениците за изпита три дни преди датата за провеждането му.

 2. Организира и провежда изпита в деня и часа, посочени в заповедта.

 3. След приключване на изпита изпитните работи се предават на директора.

 4. В срок от 3 дни след провеждане на изпита изнася резултата на таблото във фоайето на училището.

 5. След обявяване на резултатите предава протоколите и материалите на директора за съхранение.Училищна комисия по оценяването:

 1. Изготвя изпитните материали /билетите/ и ги предава на директора за утвърждаването им.

 2. Проверява изпитните работи в деня на изпита в класни стаи № 11 и № 12

 3. При проверка на писмените работи членовете на комисията работят:

    • работят независимо един от друг;

    • отбелязват грешките със съответния химикал;

    • вписват на листовете рецензия и оценка;

    • отбелязват резултатите в индивидуален оценъчен протокол;

    • не коментират съдържанието на проверените изпитни работи, оценките и рецензиите си;

    • не позволяват достъп на други лица до изпитните работи;

 4. Формира оценката на учениците като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия, съгласно чл. 29 ”з”, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 3 и чл. 42 , ал.1, 2 и 3 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 5. Най– късно три дни след приключване на изпитите оповестява резултатите.


Д. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ ЯВЯВАТ НА ПОПРАВИТЕЛНИ

ИЗПИТИ:
V а клас


Ани Рениева Войкова

РЕ, Математика-ИУЧ,

Асен Бойков Пешев

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Давид Ангелов Асенов

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Елена Мицева Методиева

РЕ, ГИ,

Емил Василев Делчев

Математика-ИУЧ, ГИ,

Илия Цветанов Велинов

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Любка Анева Методиева

БЕЛ-ИУЧ, АЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ГИ,

Митко Севдов Атанасов

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ,

Николай Ангелинов Иванов

РЕ,

Нона Дечева Шишманова

Математика, Математика-ИУЧ,

Петър Стоянов Димитров

РЕ, Математика-ИУЧ, ГИ,

Ралчо Румянов Цветанов

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, АЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Славчо Седефков Илиев

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Стойна Румянова Цветанова

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Сузана Райнова Траянова

Математика-ИУЧ,

Теменужка Стефчова Миткова

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ,

Юлия Надеждова Кочева

Математика, Математика-ИУЧ,


V б клас


Асен Анев Войков

Математика-ИУЧ,

Асен Павлинов Димитров

БЕЛ, Математика-ИУЧ, ГИ,

Божидара Софиева Георгиева

БЕЛ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ЧП, ИЦ, ГИ,

Борислав Янков Асенов

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, Математика-ИУЧ,

Вера Веселинова Баджова

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, АЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ЧП, ИЦ, ГИ,

Георги Надеждов Кочев

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Емил Росицов Александров

РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ГИ,

Илия Екатерионов Илиев

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ,

Лидия Румянова Ангелова

Математика-ИУЧ,

Мария Аделинова Илиева

Математика, Математика-ИУЧ,

Мария Стефкова Илиева

БЕЛ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Надка Иринова Атанасова

РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ,

Николай Николаев Митрушев

БЕЛ, Математика-ИУЧ,

Рени Петранова Шишкова

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Сашко Надеждов Сашков

Математика-ИУЧ, ГИ,

Спаска Асенова Райчева

Математика, Математика-ИУЧ, ЧП, ГИ,

Стефка Симеонова Божилова

БЕЛ, Математика-ИУЧ, ГИ,

Теди Емилиева Асенова

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Тома Александров Гошев

БЕЛ-ИУЧ,

Траянка Василкова Илиева

БЕЛ, БЕЛ-ИУЧ, РЕ, Математика, Математика-ИУЧ, ИЦ, ГИ,

Фелисия Танева Янкова

Математика-ИУЧ, ГИ,VІ а клас


Асен Веселинов Баджов

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Борислав Маринов Анев

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Димитринка Траянова Асенова

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Илияна Анева Димитрова

РЕ, ИЦ, ГИ,

Катя Еленова Асенова

ИТ, ГИ,

Радка Снежанова Иванова

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Радко Розев Гошев

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Стоян Илиев Спасов

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, ГИ,

Цветелина Анева Асенова

ИЦ,

Яниса Петрова Янкова

ИЦ, ГИ,


VI б клас


Антоанета Севдова Миткова

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Асен Анев Иванов

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Асен Маринов Ангелов

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Божко Бисеров Милчев

ГИ,

Бойко Емилов Живков

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП,

Борис Шалал Хасан

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Велизар Надев Альошев

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Даниела Зоркова Пенкова

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Димитър Методиев Сашков

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Димитър Катев Трайков

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ЧП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Иван Кирилов Сандов

РЕ, ИЦ, ГИ,

Марин Стойнев Цветанов

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Методи Емилов Асенов

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Найден Трайчев Чолаков

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Райчо Любомиров Михайлов

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Розалин Траянов Димитров

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Славчо Величков Янков

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,

Теодора Екатеринова Илиева

БЕЛ, БЕЛ-ЗИП, РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИТ, ИЦ, ГИ,VII клас


Алзира Розева Рангелова

ИЦ, ГИ,

Ангел Анев Методиев

ИЦ, ГИ,

Антон Камелиев Божков

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Боряна Борянова Методиева

ИЦ, ГИ,

Десислава Снежанова Иванова

РЕ, ГИ,

Елеонор Анев Петров

ИЦ, ГИ,

Йордан Рениев Райчев

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Кристина Емилиева Асенова

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Любчо Мицев Методиев

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Надя Василева Пастиркова

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Светослав Стефанов Димитров

РЕ,

София Николинова Методиева

РЕ, ИЦ, ГИ,

Стефка Димитрова Неделчева

РЕ, ИЦ, ГИ,

Трайчо Димитров Симеонов

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Траянка Веселинова Баджова

РЕ, Математика, Математика-ЗИП, ИЦ, ГИ,

Членовете на комисиите да се запознаят със заповедта.

Стриктно да изпълняват задълженията си, произтичащи от нея.

Директор : ............................/ М. Бенкова /Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница