115 оу „ Св. Св. Кирил и Методий”Дата13.11.2018
Размер61.5 Kb.
#104731

________115 ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”_________

София-град;район Кремиковци;обл.София;ПК 1806; с. Горни Богров;ул.Черковна №9

тел./факс: 02/9943485

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Утвърдил:

Ирена Стамболиева

Директор на 115 Основно Училище

„Св.св. Кирил и Методий”


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
115 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Приет на заседание на педагогически съвет с

Протокол№1 от 01.09.2016 г.
Глава I

Общи положения
Чл.1. Настоящият правилник влиза в сила от деня на приемането му на ПС и е задължителен за всички учители, ученици и служители в 115 ОУ.

Чл. 2. /Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.


Чл.3. Нарушаването на този Правилник се санкционира по законен ред.

Глава II

Степен, характеристики, и форми на обучение
Чл.4. 115 ОУ е общообразователно училище, намиращо се на територията на р-н Кремиковци и е с два етапа на обучение:

 • начален

 • прогимназиален

Чл.5. В 115 ОУ се приемат ученици:

 • за 1-ви клас – навършили 7 години и подлежащи на задължително обучение, както и 6-годишни деца, ако такова е желанието на родителите им. При записването на първокласници предимство се дава на децата, живеещи на територията на селището.

 • за II-VII кл. Приемането става по преценка на ПС при стриктно спазване на ЗПУО.

Чл.6. Организацията на обучението в 115 ОУ е дневна.

Чл.7. Други форми на обучение се прилагат с решение на ПС.Глава III

Управление на училището и организация на УВР.

Чл.8. Училището се издържа от бюджетни средства,а при възможност и от спонсорства, дарения и самостоятелна стопанска инициатива.

Чл. 9. 115ОУ се управлява от директора, чиито права и функции са рег-ламентирани в ЗПУО и ППЗНП и длъжностната му характеристика и разпоредбите на МОН. Директорът управлява училището, съвместно с ПС.

Чл..10. Директорът изпълнява своите функции, съобразно ЗПУО и ППЗНП, разпоредбите на МОН и специфичните условия на училището, като информира ПС по въпросите, които са от неговата компетентност.

Чл. 11. Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училище.

Чл.12. ПС е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни въпроси. Всички въпроси, касаещи дейността на училището се съгласуват с ПС.

Чл. 13. ПС при 115 ОУ включва в състава си директора и всички учители.

Чл.14. ПС заседава най- малко веднъж на 2 месеца.

Чл.15. Решенията на ПС се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

Чл.16. Решенията на ПС могат да се отменят единствено от самия него с квалифицирано мнозинство или от Началника на РУО на МОН.

Чл. 17. За всяко заседание на ПС се води протокол.
Глава IV

Вътрешен ред

Раздел 1

Учители и възпитатели

Чл. 18. Учителските длъжности са: • „учител”

 • „учител” ПИГ

 • „старши учител”

 • „главен учител”

Чл. 19. Задължения на учителя:

 • да изпълнява задължителната си норма преподавателска работа, както и другите си задължения, залегнали в длъжностната му характеристика;

 • да преподава съответната учебна дисциплина на книжовен български език, с изключение на дисциплината „чужд език” и „майчин език”, ако такъв се изучава в училище, както и да общува с учениците си в училище и извън него, спазвайки нормите на книжовния български език;

 • да уведомява своевременно директора, ако му се налага да отсъства от работа;

 • да осигурява на родителите постоянна информация за развитието на детето му;

 • учителят няма право да ползва мобилен телефон по време на учебния час;

 • учителят няма право да пуши на територията на училището, както и да внася в сградата алкохол или оръжие;

 • учителят е длъжен да се явява на работа с облекло и във вид, отговарящи на положението му на учител, както и на добрите нрави;

 • сам да определя стила, методите и средствата на своята работа при стриктно спазване на държавните образователни изисквания

 • да повишава професионалната си квалификация

 • да членува в професионални организации

 • да дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до административните органи на РУО и МОНЧл. 20. Задължение на учителя- класен ръководител:

 • да изпълнява задълженията си, залегнали в длъжностната му характеристика;

 • да опазва живота и здравето на учениците по време на учебния процес, както и по време на други дейности, организирани от училището;

 • да изпълнява решенията на ПС;

 • да изпълнява препоръките на РУО и на МОН;

 • да уважава личното достойнство на ученика;

- да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

- да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, като своевременно информира родителите за възникнали проблеми;

- да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да възприема мерки за своевременно справяне с тях;

- да контролира посещаемостта на учебните часове на учениците от съответната паралелка;

- своевременно да уведомява родители за отсъствията на ученика от учебни часове;

- да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед на неговото пълноценно развитие;

- да изготвя и предоставя на родителя характеристика за всеки ученик;

- да организира и провежда родителски срещи;

- да работи за развитието на паралелката като общност;

- да участва в процедурата по налагане на наказания

- да води редовно и да съхранява училищната документация;

- учител или служител, подпомогнал извършването на акт на дискриминация, носи отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.


Раздел 2

Ученици
Ученикът има право:

 • да избира училището, в което да учи;

 • да участва по свой избор в извънкласни и извънучилищни дей-ности

 • да отсъстват от часовете за организиран отдих и спорт или от часовете за дейности по интереси до два учебни часа през деня или два дни от седмицата от часовете на целодневна организация на учебния ден при подадена декларация от родител или настойник.

 • да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка

 • да ползва безплатно материално- техническата база на учили-щето

Ученикът няма право да:
- унижава личното достойнство на съучениците си и да упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.

 • да отсъства от учебни занятия без уважителни причини

 • да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява алкохол и наркотични средства

 • да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя

 • да създава пречки на учителя при и по повод изпълненията на служебните му задължения

 • да се явява на училище в състояние, което му пречи да участва пълноценно в УВП;

 • да се явява на училище в неприличен външен вид, . Това включва забрана учениците да се явяват на училище с екстравагантни прически, смъкнати панталони, прекалено къси поли и блузи с дълбоки деколтета, както и обувки с висок ток /за момичетата/ и джапанки;

 • да „демонстрират” татуировки и пиърсинги, както и да се явяват на училище с грим или биещ на очи маникюр;

 • да използват мобилен телефон по време на учебните часове. Изключение се допуска само с разрешение на учителя, когато това е абсолютно наложително, като разговорът се провежда извън класната стая;

 • да правят видеоклипове и да слушат музика по време на престоя си в училище;

 • да нанасят щети на училищната сграда и на училищното имущество;

 • да влизат в двора на училището с МПС;

 • да влизат в сградата на училището с ролери;

 • да отварят прозорците на училищната сграда и да се надвесват от тях.

Ученикът е длъжен :
 • да удостоверява отсъствията си с медицинска бележка, като класните ръководители изискват и подпис на родителите /на гърба на бележката/;

 • закъснения до 15 мин. за три учебни часа се считат за едно неизвинено отсъствие;

 • при направени над 15 неизвинени отсъствия, ученикът се наказва с преместване в друго училище;

 • за ученик, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището, по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване на ученика;

Чл. 21 За неизпълнение на задълженията, регламентирани в този правилник, ученикът се наказва със:

 • забележка

 • извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време /почистване на класната стая или посочен от учителя участък от училищния двор; подреждане на уредите във физкултурния салон; подреждане на учебните помагала в кабинетите/;

 • предупреждетие за преместване в друго училище

 • преместване в друго училище до края на учебната година

Наложените наказания, както и тяхното отменяне при изтичането на учебната година се отбелязват в бележника на ученика и в дневника на класа.

Чл. 22 Когато ученикът се яви в училище в облекло или във вид, противоречащ на този правилник, той се отстранява от училище до отпадане на основанията за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява своевременно родителите на ученика;


Чл. 23 Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебния час, учителят може да го отстрани да края на учебния час;

Чл. 24 При системни нарушения на този правилник на ученика може да бъде наложена мярка намаляване на поведението
Раздел 3

Родители

Родителите имат право:


Чл. 25. Периодично да получават информация за успеха и развитието на детето си.

Чл. 26 Да се срещат с класния ръководител и с учителите в приемното им време или в удобно и за двете страни време.

Чл. 27 Да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището.

Чл. 27. Да присъстват и при изявено желание от тяхна страна да се изказват, когато се решават въпроси, касаещи правата и интересите на ученика.

Чл. 28. Да участват в училищното настоятелство.

Чл. 29. Да бъдат консултирани от специалист по въпроси, засягащи възпитанието на ученика.

Родителите са длъжни:
Чл 30. При постъпване на ученика в училище да се запознаят с училищния правилник и с плана на училището.

Чл. 31. Да присъстват на родителските срещи

Чл. 32. Да не допускат явяването на ученика в училище във вид или с облекло, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави.

Чл. 33 Редовно да се осведомяват за успеха и за развитието на детето си, както и дали ученикът спазва училищната дисциплина, какви са уменията му за общуване и интегрирането му в училищната среда.

Чл. 34. Да се явяват в училището винаги когато важна причина налага това и бъдат поканени от класния ръководител, директора или преподавател.

Чл. 35. Да следят стриктно спазването на вечерния час на учениците и да не допускат присъствието им без придружител на места, неподходящи за възрастта им.

Чл. 36. Да не допускат децата им да посещават в извънучебно време прилежащите на училището територии с МПС.

Чл. 37. При извършени нарушения по Чл. 35 и 36 от настоящия правилник директорът уведомява компетентните органи.

Чл. 38. Родителите са длъжни сами да търсят информация за успеха и поведението на детето си в удобно за двете страни време, но извън учебните часове на конкретния преподавател

Чл.39. Родителите се задължават да възстановяват в определен срок нанесените от ученика материални щетиГлава V

Работно време
Чл. 40. Учителите са длъжни да бъдат в училище най-малко 15 мин. преди започването на учебни занятия.

Чл. 41. Учителите са длъжни стриктно да спазват времетраенето на учебния час.

Чл. 42. Работното време на педагогическия персонал е в съответствие с изискванията на КТ.

Глава VI

Други положения
Чл. 43. Обучението и възпитанието на учениците се осъществява съгласно учебния план и учебните програми утвърдени от МОМН и избрани от ПС.

Чл. 44. Редът в училищната сграда се осигурява от дежурните учители.

Чл.45. Годишните и срочните оценки не са средноаритметични, а се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по съответния учебен предмет.

Чл. 46. Писмените изпитвания на учениците не могат да бъдат повече от едно на ден или повече от две на седмица.

Чл. 47.Срочни класни работи се правят само по БЕЛ и математика по предварително утвърден график. Учениците се уведомяват за графика на класните работи най-малко една седмица преди първата класна работа.

Чл. 48. Забранява се на учителите да използват допълнителни часове за преподаване и изпитване. Забраната не се отнася за часовете за консултации.

Чл. 49. Освобождаването на ученика по определен учебен предмет /физ. възпитание и спорт/ се извършва само с медицинско свидетелство, издадено от ЛК , придружено от молба на родителя и ученика. Молбата се разглежда на ПС.

Чл. 50. При отсъствие на учител училищното ръководство прегрупира учебните часове според възможностите на програмата.

Чл. 51. Дневникът е официален документ на класа. Правилното му водене и опазване е задължение на класния ръководител.

Чл. 52. Забранява се внасянето на алкохол, както и пушенето на учениците в училищната сграда и в района на училището.Чл. 53. Забранява се организирането на партийно-политически дейности сред учениците и работещите в училището.
Каталог: uploads -> page files
page files -> Център за специална образователна подкрепа гр. Силистра утвърждавам: Директор
page files -> И н а у к ат а регионален инспекторат по образованието – габрово
page files -> Приятели на природата
page files -> Кодекс на работещите с деца в дг детелина, гр. Бяла слатина и дг детелина, база с. Търнак въведение
page files -> М и н и с т е р с т в о н а о б р а з о в а н и е т о и н а у к а т а
page files -> Климент Охридски
page files -> 115 оу „ Св. Св. Кирил и Методий”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница