120 Основно училище “Георги С. Раковски” Софиястраница1/3
Дата22.07.2016
Размер451.93 Kb.
#936
  1   2   3

120 Основно училище “Георги С. Раковски” - София


Лозенец, Площад Йоан Павел ІІ № 7 тел. 02/866-25-93

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Учениците в 120 ОУ ползват правото си на безплатно образование, като:

 1. не заплащат такси за училищното обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

 2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите си.

(2) Дейности извън държавните образователни изисквания, по желание на родителите, се организират от училището срещу заплащане, по ред определен от ПС и УН и съобразен със заповед на кмета на Столична община

Чл. 2 (1) Училищното обучение до 16 годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички.

(2) Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити деца както и за други ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.

(3) Основна грижа на учителите, възпитателите и на родителите, чиито деца се учат в 120 ОУ е да допринесат за обогатяването на духовната и нравствена същност на ученика в духа на най-изконните ценности в българското училище.

Педагогическият колектив би желал в условията на демокротичност и хуманност да развива умения и знания у учениците в областта на фундаменталните науки, чуждоезиковото обучение, изкуствата и спорта.

Педагогическия колектив работи върху нравственото развитие на ученика, духовното обогатяване, възпитание в самовзискателност, самодисциплина и самообразование.

(4) УР приканва родителите за по-голяма съпричастност към училищните проблеми и оказване на всестранна помощ в изграждане на личностни качества в техните деца.

(5) училището е отворено за всички родителски проблеми и е готово да окаже помощ.

Чл. 3 (1) 120 Основно училище “Г.С. Раковски” – София:


 1. наименование, - 120 ОУ “Георги Сава Раковски”, официален адрес - Площад Йоан Павел ІІ № 7;

 2. притежава собствен кръгъл печат и печат с държавния герб;

 3. банкови сметки;

 4. Булстат – 000 66 86 19.

(2) 120 ОУ, като общинско училище има право да:

 1. осъществява образователни и педагогически услуги след делегиране на права от първостепенен разпоредеител по смисъла на чл.3, ал.1 , ал.2, Постановление № 89 /от 07.05.2008г.

 2. има право да определя вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено облекло;

 3. избира начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове;

 4. определят организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

 5. издава документи за завършен клас, степен на образование и за професионална квалификация, ако са им предоставени права за това;

 6. да се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси;

(3) 120 основно училище “Г.С. Раковски” носи отговорност за:

 1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;

 2. създаването на условия за опазването на живота и укрепване на здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;

 3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;

 4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

(4) Като юридическо лице 120 Основно училище “Г.С. Раковски” се представлява от директор, чиито права и задължения се уреждат с този правилник.

Чл. 4. Основното образование се осъществява на два етапа – начален и основен.

 1. Началният етап е от І до ІV клас включително.

 2. Основният етап е от V до VІІ клас включително.

 3. 120 ОУ предлага на своите ученици следния вариант на обучение:

 1. учебен план за СОУ І – ХІІ клас /Наредба №6 от 26.05.2001г./;

 2. желанието за обучение в групи по ЗИП и СИП и извънкласни форми се заявява от родителите на учениците от І до ІV клас две седмици преди приключване на учебната година;

 3. в V – VІ клас учениците заявяват желанието си за групите по ЗИП и СИП, преподписано от родителите най-късно до 31.05. на текущата година;

4. новопостъпващите ученици заявяват желанието си за групите по ЗИП и СИП в заявленията за записване;

5. при наложителна промяна в учебния план заявленията за ЗИП и СИП се попълват до 15.09./вкл./

(4) Към 120 ОУ се организира подготвителен клас за деца от предучилищна възраст.

Чл. 5. (1) В І клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това. По желание на родителите в ПК могат да постъпвят и деца на 5 години.

Чл. 6. (1) Децата постъпват в І клас по молба на родителите или настойниците им както следва:

1.От 01.04. до 30.05. на текущата година се приемат молби заявления за записване в 120 ОУ.

2.От 30.05. до 15.06. следва записване на децата в първи клас /записването става с оригинала на Удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. В случай, че детето не е посещавало ПГ, родителите декларират това обстоятелство/.

3.На 16.06.2015г. се изнасят списъци на приетите ученици и на свободните места в 120 ОУ.

4.Критерии за подбор на прием на ученици в 120 ОУ:

а) записване на деца, завършили ПК в 120 ОУ;

б) записване на деца, чиито братя или сестри учат в 120 ОУ;

в) записване на деца, живеещи в района на училището/доказва се с адресна регистрация непроменена след 01.01. на текущата година;

г) записване на деца чиито родители работят в района;

д) родителят е завършил 120 ОУ;

е) записване на деца на учители и служители от училището;

ж) записване на деца със специални образователни потребности, когато в предпочетеното училище има изградена достъпна архитектурна среда.

(2) Общините в срок до 30 април изготвят списък на децата, които следва да постъпят в подготвителната група, подготвителен клас и І клас и го изпращат в срок до 15 май в училищата.

Чл. 7. (1) За деца, които следва да постъпят в І клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага с решение на диагностична комисия към инспектората по образованието на МОН.

Чл. 8. (1) На децата, завършили подготвителен клас, училището издава Удостоверение за завършена ПГ/ПК.

Чл. 9. (1) Децата и учениците от подготвителен и от І до ІV клас в държавните, общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище, през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, а за децата от подготвителния клас – и удостоверение за училищната им готовност и характеристика от класния ръководител.

(2) След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително обучение. 1. Директорът на приемащото училище в 7-дневен срок от записването на преместения ученик писмено уведомява общината по местоживеенето му и директорът на училището, в което се е обучавал.

Чл. 10. (1) На децата, завършили подготвителен клас, се издава удостоверение за училищната им готовност.

(2) На учениците завършили І клас, училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резулатите от обучението по всички учебни предмети.

(3) Завършването на ІІ и ІІІ клас се удостоверява с ученическа книжка.

(4) На учениците, завършили ІV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

(5) Учениците, завършили началния етап на образование, продължават обучението си в V клас. В групите със ЗИП изобразително изкуство могат да постъпят в V клас след проверка на способностите им, съгласно училищния учебен план;

(6) Учениците от ІІ - ІV клас, подават заявления за ЗИП изобразително изкуство 15 дни преди учебната година, а учениците за І клас го заявяват при подаване на заявления за прием.Чл. 11. Учениците от V до VІІ клас могат да се преместят в друго училище при условията и по ред, определен от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключване на всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и при спазване изискванията на чл. 9, ал. 2 и 3 и характеристика от класния ръководител.

Чл. 12. (1) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.

(2) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, както и по тяхно желание.Чл. 13. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за основно образование, диплома за завъшено средно образование, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за правоспособност и удостоверение за професионално обучение се издава от директора на училище, издало оригиналния документ.

(2) Дубликатът се издава по заявление на заинтересуваното лице в случай, че документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.


Чл. 14. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

(2) В случай, че училището, издало оригиналния документ е закрито, заинтересуваното лице подава молба до училището, където се съхранява училищната документация.

(3) Когато училищната документация не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава от училище, определено от началника на регионалния инспекторат по образованието, въз основа на издаден документ от Държавния архив.

(4) В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересуваните лица могат да установят правата си по съдебен път.Чл.15. (1) Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

(2) За издаване на дубликат се заплаща такса, определена със заповед на министъра на образованието и науката.ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Раздел І

Форми на обучение

Чл. 18. (1) Формите на обучение в 120 ОУ са: дневна; индивидуална; самостоятелна.

Чл. 19. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7 и 19.30 часа в учебните дни.


 1. Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети предвидени с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

 2. Индивидуалната форма на обучение се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дини.

 2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.

 1. В случаите по ал. 2, т.1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медецински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.

 2. Знанията и уменията на учениците по ал.2, т. 1 се оценяват чрез текущи проверки, на учениците по ал. 2, т. 2 – чрез изпити.

 3. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 20. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за: 1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити ученици в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет.

 2. лица, навършили 16-годишна възраст.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 21. (1) Ученици, които следва да се обучават в инидивидуална или в самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 19, ал.2, т. 1 и чл. 20, ал. 2, т.1, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение подават писмено завление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава: от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение;

(3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

(4) Завършването на клас и на степен на образование се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавните образователни изисквания.

Раздел ІІ

Организационни форми

Чл. 22. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година, с изключение на случаите по чл.19, ал.2, т.2

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Чл. 23. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различини паралелки или да се организира индивидуално обучение.


 1. Училището може да организира сборни групи за свободноизбираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се формират от ученици от различни класове и от ученици от други училища.

Чл. 24. (1) Броят на учениците в паралелките, деленето на паралелките на групи и организирането на индивидуалното обучение се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазване на изискванията на ал. 1.

(3) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки. Класният ръководител организира и провежда часа на класа.

Чл. 25. (1) Учениците освободени по предписание на лекарска комисия и решение на Педагогическия съвет присъстват в часовете като наблюдатели и помощници в организационната работа на преподавателя.

(2) Ученици с предписание за неприсъствие във физкултурния салон остават под наблюдението на библиотекаря в училищната библиотека или педагогическия съветник.


Раздел ІІІ

Учебно време

Чл. 26. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) През учебната година, учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна или великденска и лятна ваканция.

(3) Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

(4) Учебните занятия с продължителност не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици. 1. Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

 2. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

 3. Изключения по ал. 3, 4, 5 и 6 се допускат само ако това е предвидено в учебния план.

Чл. 27. Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната, както и дните за отдих на учениците от І клас и другите неучебни дни се определят със заповед на министъра на образованието.

Чл. 28. (1) Броят на задължителните учебни часове за една седмица не може да бъде повече от:

 1. двадест и два учебни часа - в І и ІІ клас;

 2. двадесет и пет учебни часа – в ІІІ и ІV клас;

 3. тридесет учебни часа - в V, VІ, VІІ и VІІ клас.

(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове. Втория час на класа се вписва в материалната книга в ден, определен със заповед на Директора.

Чл. 29. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа. Полудневната организация може да се осъществява на две смени – предиобед и следобед.

(2) Целодневната организация може да се осъществява след съгласуване с финансиращия орган, при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих.

(3) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се изработва в съответствие с изискванията на наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на учебната година.

Чл. 30. (1) Продължителността на учебния час е:

1. тридесет минути – в подготвителния клас;

2. тридесет и пет минути – в І и ІІ клас;

3. четиридесет минути – в ІІІ и ІV клас;

4. четиридесет минути – в V и VІІ клас.

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност минимум от 10 мин. и не повече от 30 мин.

(3) Учениците от І клас се обучават само предиобяд.

(4) Разписанието на часовете се определя съобразно Наредба 10 от 19 юни 2014г. на СРЗИ.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница