120 Основно училище “Георги С. Раковски” София


Дневен режим в групата от ПКстраница2/3
Дата22.07.2016
Размер451.93 Kb.
1   2   3

5. Дневен режим в групата от ПК:

от 0830 до 1230 ч.


6.Ваканции:

1. – Есенна – 31.10. – 02.11.

- Коледна – 24.12. – 04.01.


 • Зимна – 31.01. - 03.02.

 • Пролетна – 02.04.- 13.04.

2. Приключване на учебната година:

 • първи клас – 21.05.

 • втори – четвърти – 29.05.

 • пети - седми – 15.06.

7.Организацията на отдиха и туризма на учениците се извършва според изискванията на Наредба 2 на МОН за организация на ученическия отдих и туризъм.

8.Неучебни дни: 1. 01.Ноември –Ден на народните будители.

 2. 25 Май – Ден на българската просвета, култура и славянската писменост.

 3. 20. и 22. май ДЗИ по БЕЛ и Втори ДЗИ

 4. Национален празник – 03. Март.

 5. Официални празници- 06.09 и 22.09.

6. Училищни празници: 15. 09. - Откриване на учебната година 17.09. отбелязване празник на София; 17. октомври - Ден на природолюбието; месец. ХІІ. - училищни Коледни тържества; месец май – Празник на буквите в І клас след ограмотяване на учениците в І клас; 14. ІV. - Патронен празник; месец V - Тържества за приключване на учебната година по сценарии ІІ – ІV клас; 1 юни – Ден на детето; 15. VІ – Закриване на учебната година.

9. Дати за провеждане на национално външно оценяване, както следва:ІV клас

Български език и литература 07 май 2015г.

Математика 08 май 2015г.

Човекът и природата 12 май 2015г.

Човекът и обществото 13 май 2015г.

VІІ клас

Български език и литература 20 май 2015г.

Чужд език 27 май 2015г.

Математика 22 май 2015г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” 26 май 2015г.

КОО „Природни науки и екология” 28 май 2015г.
Раздел ІV

Съдържание на училищното обучение

Чл. 31. (1) Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

(2) Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум до VІІ клас.

(3) Задължителноизбираемата подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

(4) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.Чл. 31а. Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през сводобното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Чл. 32. (1) Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и описание на организацията на обучението в съответното училище.

(2) Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал.1 и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

(3) Училищните учебни планове се приемат с решение на Педагогическия съвет на училището и се одобряват от: началника на Регионалния инспекторат по образованието за общинските училища и държавните училища, които се финансират чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.

Чл. 33. (1) Учебната програма определя целите на обучението и учебното съдържание по всеки учебен предмет и за всеки клас.

(2) Учебните програми за задължителна, за профилирана подготовка и за задължителна професионална подготовка се утвърждават от министъра на образованието и науката.

(3) Учебните програми за задължителноизбираемата подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по образованието и се утвърждават от началника на Регионалния инспекторат по образованието, а тези за свободноизбираема подготовка – от директора на училището.

Чл. 34. (1) Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.

Чл. 35. (1) Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.
Раздел V

Форми за проверка и оценка

Чл. 36. (1) Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват според Наредба 3 на МОН за системата на оценяване.

(2) Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически форми.Чл. 37. (1) Текущата проверка се осъществява от учителите, системно през първия и втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.

(2) Периодичната проверка се осъществяна от учителите по график, утвърден от директора на училището.

(3) Знанията и уменията на учащите могат да се проверяват от упълномощени длъжностни лица от инспекторатите по образованието и от Министерството на образованието и науката.

(4) Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.Чл. 38. (1) Знанията и уменията на учениците при училищното обучението се оценяват с отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3) и слаб (2) и съгласно дължавното образователно изискване за системата на оценяване.

(2) В случаите, когато знанията и уменията на учениците се оценяват по друг начин, оценките им се приравняват към оценките по ал. 1.Чл. 39. (1) Текущите, срочните и годишните оценки се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа и главната книга.

(2) Оценките от изпитите се вписват в съответни изпитни протоколи и в главната книга.


Раздел VІ

Завършване на клас

Чл. 40. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната, задължителноизбираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).

(2) Ученици V-VІІ, които имат годишната оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителноизбираемата, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия – през месец юни или юли и от 1 до 13 септември по ред, определен със заповед на директора на училището.

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медецински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се яват на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

(4) Ученици V-VІІ, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(5) Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

(6) Записването на нови ученици е съгласно ППЗНП.

Чл. 41. (1)Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.

(2) За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.

(3) За ученици, които постъпват в I клас без удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на регионалния инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното настоятелство и други органи и организации организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.

(4) В удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен клас при необходимост се правят препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език.Чл. 42. (1) Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната степен на образование.

(2) Изпитите по ал. 1 се полагат при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището, върху учебното съдържание за съответния клас.

(3) Получената оценка на изпит по ал. 1 е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит.

Чл. 43. (1) За ученици, застрашени от отпадане, училището с помоща на регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:


 1. индивидуални програми за психо-педагогическо въздействие на ученика;

 2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

 3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика;

 4. консултации и насочване към професионално обучение съобразено с възрастта и интересите на ученика.

Раздел VІІСъдържание на документите за завършен клас, за степен на образование и за професионална квалификация

Чл. 44. (1) В удостоверение за завършена подготвителна гупа или подготвителен клас се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в І клас.

Чл. 45. (1) В удостоверението за завършен І клас се вписва общата годишна оценка с думи за резултата от обучението по всички учебни предмети.

(2) В удостоверението за завършен начален етап на основно образование се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с училищния учебен план.

(3) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се съхранява в папка в училището и екземпляр се предоставя на родителя срещу подпис.

(4) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(5) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Чл. 46. (1) В свидетелството за завършено основно образование се вписват годишните оценки за VІІ клас по учебни предмети, определени с училищния учебен план.

Чл. 47. (1) В удостоверението за завършен клас се вписват годишнете оценки по учебните предмети, определени с годишния план.

Чл. 48. (1) Удостоверението за завършен клас, удостоверението за завършен начален етап на основното образование и свидетелството за основно образование съдържат следните задължителни реквизити:


 1. данни, индентифициращи притежателя на документа;

 2. данни за обучението на притежателя на документа – вид, наименование и местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; резултати от обучението; подпис на директора; регистрационен номер и дата; серия и номер на свидетелството за основно образование;

 3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището.


ГЛАВА ТРЕТА

УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


Раздел І

Учители и възпитатели

Чл. 49. (1) Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценото им интегриране в училищната и социална среда.

Чл. 50. (1) За заемане на дъжностите “учител” се изисква диплома за завършена степен на висшето образование “бакалавър” или “магистър” .

Учителските длъжности са:

1. "младши учител";

2. "учител";

3. "старши учител";

4. "главен учител";

5. "учител методик".


Възпитателските длъжности са:

1. "младши възпитател";

2. "възпитател";

3. "старши възпитател".

Длъжностите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се заемат от лица с придобито висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по ал. 1, т. 5 и 6 - с висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър"."

Длъжността "възпитател" се заема от лица с придобито висше образование на образовател-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър"."

(2) Длъжността “учител” по учебни предмети от професионалната подготовка, както и по учебни предмети по изкуствата в училищата по изкуствата и в профилирани паралелки по изкуства, може да се заема и от лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответната специалност.

Чл. 51. Длъжностите по чл. 50, ал. 1 и 2, не могат да се заемат от лица, които:


 1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

 2. са лишени от право да упражняват професията си;

 3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.

Чл. 52. (1) Обществеността, административните органи, децата и учениците изразяват почит и уважение към учителите.

(2) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.

(3) Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата и учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.

Чл. 53. (1) Учителят има следните права:

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;

5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището,

6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

7. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи.Чл. 54. (1) Учителят има следните задължения:

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовноезиковите норми;

3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

6. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището,

7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

9. да не ползва мобилен телефон по време на час;

10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;

11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави, а именно:11.1. да не се явява с дрехи откриващи части от корема и блузи със силно изрязани деколтета;

11.2. забранява се носенето на поли с дължина под 15 см;

11.3. забранява се идването в училище с бижута, които демонстрират сектантска принадлежност или други уклони;

11.4. учителят да се явява в училище в добър естетически вид.

12. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

13. учителят по предмета Информационни технологии има задължението да контролира електронното общуване на учениците в час по ИТ.

(2) Учителят изслушва внимателно ученика и отговаря изчерпателно на поставените въпроси.

(3) Учителят е длъжен да спазва Етичния кодекс за работа с деца и Етичния кодекс на организацията.

(4) Учителят е длъжен да спазва Закона за защита срещу дискриминацията.

(5) Класният ръководител запознава учениците с Правилника за дейността на училището в деня на откриване на учебната година.

(6) Класният ръководител припомня на учениците Правилника за вътрешния ред и Правилника за безопастност на движението в ЧК всеки първи ЧК от месеца.

(7) Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в съответствие с чл.45, ал.3, 4 и 5;

7. да организира и да провежда родителски срещи;

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;

14. да отбелязва в дневника на клас отсъствията на ученика и веднъж месечно да ги вписва в ученическата книжка.

(8) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

(9) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището и на директора, с Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния ред, Инструктаж за безопасна работа в час по информационни технологии, Правилника за безопасност на движението и Инструктаж за безопасна работа в часовете по ФВС. Запознаването на родителите става срещу подпис.

(10) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се съхранява в папка в училището и екземпляр се предоставя на родителя срещу подпис.

(11) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(12) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.(13) Учителите нямат право да предоставят лична информация за учениците и колегите.

(14) Лицата, заемащи длъжностите "младши възпитател", "възпитател" и "старши възпитател" изпълняват следните задължения:

1. планират, организират и провеждат възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове;

2. подпомагат процеса на самоподготовка на децата и учениците;

3. избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране

на възпитателната дейност;

4. формират социални умения у децата и учениците;

5. диагностицират и насърчават постиженията на децата и учениците;

6. участват в разработването на индивидуалните образователни програми;

7. водят необходимата документация;

8. отговарят за опазване здравето и живота на децата и учениците;

9. осъществяват връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите;

10. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището или обслужващото звено;

Чл. 55. (1) Учителят не може да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях.

(2) Учителят не трябва да допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл. 56. (1) Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

(2) Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.Чл. 57. Училището създава условия на учителите да повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

Чл. 58. Средствата за повишаване на професионалната квалификация на учителите се осигурява от бюджета на училището според съществуващата нормативна уредба.

Раздел ІІУченици

Чл. 59. (1)Учениците се възпитават и обучават при условия, които гарантират:

 1. равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

 2. техните права, свобода и сигурност;

 3. зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;

 4. възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;

 5. приобщаване към националните традиции и културните ценности.

(2) Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психологическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия, се наказва съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Чл. 60. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.

Чл. 61. (1) Ученикът има следните права:

1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

11. участва в работата на педагогическия съвет, при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици.
Чл. 62. (1)Ученикът има следните задължения:

1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;

4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени;

5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

7. мобилните телефони, други технически и електронни средства по време на учебен час да бъдат изключени;

8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;

12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.14. Училището не носи отговорност за общуването на учениците в социалните мрежи извън часовете по Информационни технологии.

Чл. 63. (1) Задължения на ученика към учебната работа са:

1. да не закъснява сутрин и след обяд, да идва 10 мин. преди началото на учебния час;

2. да идва в училище винаги с написани домашни и научени уроци;

3. по време на учебните занимания да не шуми – да пази тишина и внимава, какво обяснява учителя.

4. да носи всички учебници, тетрадки и необходими учебни помагала за учебните предмети по програма за деня и ученическата си книжка;

5. да не създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, като се явява в училище:

т.1) без домашни работи;

т.2) без пособия за чертане;

т.3) без спортен екип;

т.4) без учебници и тетрадки по съответния учебен предмет;

т.5) без материали по ИИ, Домашен бит и техника и лабораторни упражнения;

т.6) отказва изпълнение на поставените задачи от директора, пом. директора и учителя.

6. да не взема чужда вещ, нито училищна, нито намерена в училище или на друго място, принадлежаща на някой друг;

7. при увреждане или унищожаване на училищното имущество, щетата се възстановява в троен размер.(2) Задължения на ученика, относно културата на поведение:

1. да не предизвиква с поведението си другите ученици;

2. да не употребява ниприлични думи и псувни;

3. да не рита и драска по стените, масите, чиновете и столовете;

4. да не плюе по коридорите, мебелите, стълбите и дрехите на другите ученици;

5. да не хвърля чашки и твърди предмети в отходните канали, за да не ги запуши;

6. да гаси осветлението в класните стаи и коридорите, когато дневната светлина е достатъчна;

7. да се държи дисциплинирано, възпитано и етично в столовата на училището при ползване на училищния бюфет и по време на хранене;

8. да опазва чисти личните си вещи, екипи, пособия и др. ученически принадлежности;

9. да спазва лична хигиена като поддържа приличен външния си вид;

10. по улицата да се съобразява с уличното движение, да бъде навсякъде разумен, мъдър и прилежен.

(3) Съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции.Чл. 64. Ученикът може да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност както следва:

(1) Похвали, Грамоти, Отличия и Писмени благодарности.

т.1) за класирали се в олимпиади на училищен кръг;

т.2) за участие в концерти, изложби, състезания;

т.3) за отличен успех І – ІV клас;

т.4) за активно участие в дейността на класа и училището, обогатяване традициите в училище;

т.5) на отлично представили се на външно оценяване.

(2) Поощренията по ал. (1) т.1, 2, 3 , 4 и 5 се изказват със заповед на Директора на училището по предложение на класния ръководител.Чл. 65. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя

(2) При направени повече от 100 извинени отсъствия родителят е длъжен да се срещне с директора и с училищния лекар и да представи необходимите медицински или други документи, налагащи отсъствията на детето.

(3) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.


Чл. 66. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

(2) Закъснение до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

(3) Максимален брой неизвинени отсъствия - 15.

(4) Ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебна година.

Чл. 67. (1) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.

(2) За допуснати отсъствия по чл. 65 (1), (2) и (3) класният ръководител своевременно уведомява регистрирано /с подпис на родителя в дневника/ или с писмо с обратна разписка /по служебен път/ родителя или настойника на ученика.Чл. 68. (1) За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника за дейността на училището и допуснати неизвинени отсъствия, ученикът се наказва със :

1. забележка – 3 неизвинени отсъствия;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време - 6 неизвинени отсъствия;

3. мъмрене и първо предупреждение за преместване в друго училище – 10 отсъствия;

4. второ предупреждение за преместване в друго училище

13 неизвинени отсъствия;

5. преместване в друго училище - за допуснати над 15 неизвинени отсъствия;

(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете дейности са:

1. Подреждане и почистване книгите в училищната библиотека.

2. Подпомагане на учителите в подреждане на спортните уреди.

3. Поливане и пресаждане на цветята в класните стаи на училището.

4. Да дава дежурства в стола на училището.

Педагогическия съветник следи за изпълнение на наказанията.

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.1. Забранява се явяване в скъсани и мръсни дрехи.

2. Забранява се носене на поли с дължина под 15 см, блузи със силно изрязани деколтета и дрехи откриващи части от корема.

3. Забранява се носене на ярък и силен грим, червило и лак за нокти.

4. Забранява се явяване в училище на ученици несресани, на кичури и с бретони, които закриват очите.

5. На момчетата се забранява носенето на прекалено дълги коси и опашки.

6. Забранява се идването с бижута, които демонстрират сектанска принадлежност или други уклони.

7. Забранява се явяване с татуировки и пиърсинг.

Мярката се налага със заповед на директора.

Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

За времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.

(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.


 1. Отстранения ученик се качва в библиотеката и се вписва в тетрадка за отразяване работата на учениците в библиотеката.

 2. Ако библиотекаря отсъства, ученика отива в компютърния кабинет под наблюдението на свободния учител.

 3. За часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето на отстраняването си.

(5) Освен налагането на наказание по чл. 68 ал. 1 ученикът може да бъде насочен към консултации, педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.

(6) Наказанията по чл. 68 ал. 1, т. 1 се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по

т. 2,3,4 и 5 – със заповед на директора по предложение на ПС.

(7) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 68, ал. 1 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.

(8) Преди налагане на наказанията по чл. 68, ал. 1, директорът - за наказанието по чл. 68, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(9) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

(10) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник или ресурсен учител.

(11) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

(12) Преди налагане на наказание по чл. 68, ал. 1 т.2,3,4,5 класният ръководител е длъжен своевременно да уведомява дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика.

(13) Преди налагане на наказание по чл. 68 ал. 1 ученикът има право да бъде информиран и консултиран от представител на дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене на ученика с цел защита на неговите права и интереси.

(14) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 68, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.

(15) Срокът на наказанието по чл. 68, ал. 1, т. 1 и 5 е до края на учебната година и се обявява от класния ръководител пред класа.

(16) В заповедта за налагане на наказанията се посочват видът на наказанието, срокът и мотивите за налагането им.

(17) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските училища, съответно пред министъра на образованието и науката - за държавните училища.

(18) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

(19) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

(20) Ученик, наказан по чл. 68 ал. 1, т. 5, продължава обучението си в друго училище при условие и по ред, определени със заповед на началника на инспектората по образованието при МОН.

(21) Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

(22) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 68, ал. 1, т. 5 той може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.

(23) Когато наказанието по чл. 68 ал. 1 т. 5 е наложено до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, то влиза в сила от началото на следващата учебна година.

(24) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

(25) Наказанието по чл. 68 ал. 1, т. 5 се налага като крайна мярка при тежки нарушения и за допуснати над повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година.Чл. 69. Процедурата по наказанието започва да тече от момента на установяване на провинението.

Чл. 70. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница