120 Основно училище “Георги С. Раковски” Софиястраница3/3
Дата22.07.2016
Размер451.93 Kb.
1   2   3
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


Раздел І

Органи за управление

Чл. 71. (1) Директорът на общинските детски градини и училища е орган за управлението им.

Чл. 72. (1) Директор на училищата по чл.16, 19,19а и 23 от ППЗНП от 2001 г. може да е физическо лице, упълномощено от лицето, получило разрешение да управлява училището. Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверени подписи и има действие спрямо третите лица след обнародване на заповедта по чл.18, ал.2, т.1 от ППЗНП в “Държавен вестник”.

(2) Директорът може да е и физическо лице по ал.1, получило разрешение за откриване.Чл. 73. (1) Директорът, като орган за управление на училището :

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

 2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

 3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

 4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица в съответствие с предоставените му правомощия;

 5. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

 6. сключва и прекратява трудови договори с помошник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците по реда на Кодекса на труда;

 7. обявява свободните места в бюрата по труда и в регионалните инспекторати по образованието в 3 дневен срок от овакантяването им;

 8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този правилник;

 9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответсвие с държавните образователни изисквания;

 10. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището;

 11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от Закона за народната просвета;

 12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

 13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището;

 14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава писмено разписание на длъжностите и работните заплати и допп. Споразумения по чл.147 от ППЗНП;

 15. организира допълнително обучение по време на лятната ваканция за ученици от начален курс завършили със слаба оценка;

 16. Директорът на училището, в рамките на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.

(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(3) Административните актове на директорите на общинските училища могат да се отменят от началника на инспектората по образованието.Чл. 74. При отсъствие на директора за срок по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.

Чл. 75. Помощник-директорът подпомага директора при организирането на учебната, административната работа, съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.

Раздел ІІПедагогически съвет и училищно настоятелство

Чл. 76. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1.приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

2. приема правилника за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. избира формите на обучение;

5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

8.прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст”;

9.определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

10.приема годишен план за дейността на училището.

11.взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 84, ал.2, т.1 от ППЗНП.

12.обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и два препоръки за дейността й.

13.утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали, след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на ученици от училището.Чл. 77. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите, педагогически съветник, учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.

(2) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинскато лице, което обслужва училището.Чл. 78. (1) Педагогическият съвет се свикви най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на инспектората по образованието на Министерството на образонавието и науката.

(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.Чл. 79. (1) Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на дейността на училището.

(2) Устройството и дейността на училищното настоятелство се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) С цел изграждане облика на училището, настоятелството/или родители на ученици от училището предлага на педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

(4) УН подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.

(5) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на регионалните инспекторати на МОН.

(6) Ръководството научилището подпомага дейността на училищното настоятелство.


ГЛАВА ПЕТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В УЧИЛИЩАТА


Чл. 80. (1) Задължителната документация в училището и срокът за нейното съхраняване са:

 1. книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст – 5 години;

 2. сведение за организацията на дейността в училището за учебната година (списък- образец №1) – 5 години;

 3. дневник за всяка паралелка – 5 години;

 4. материална книга за взетите учебни часове – до следващата финансова ревизия;

 5. главна книга на учениците от І до VІІ клас

 6. протоколни книги – 10 години;

 7. книга за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна и индивидуална форма на обучение постоянен;

8. регистрационни книги за издадените документи: за завършена степен на образование – постоянен;

9. входящ и изходящ дневник – 5 години;

10. книга за контролната дейност в училището – 5 години;

11. книга с протоколите от заседанията на педагогическия съвет – 5 години;

12. инвентарна книга и отчетни форми и счетоводни регистри – срок съгласно Закона за счетоводството;

13. книга за санитарното състояние – 5 години;

14. книга за регистриране даренията – постоянен;

15.книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди към нея.

(2) Документите по ал. 1, т. 1,2,3,4,5,6,7,8, и 15 се водят по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката.

(3) В училището може да се води летописна книга и друга документация, свързана с дейността на училището.Чл. 81. (1) Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен клас, удостоверението за преместване, удостоверението за завършен начален етап на основно образование, свидетелството за основно образование се издават по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката и се заверяват от директора на училището.

(2) За издаване на дубликати на удостоверения за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за правоспособност и удостоверение на професионално обучение се ползват утвърдените от МОН образци на съответните документи, като се изписва “ДУБЛИКАТ” и се удостоверява с подписа на директора и с печата на училището.

(3) В училището се водят и документи за здравословното състояние на ученика.

Чл. 82. Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхраняването на задължителната документация в училищата се определят с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и с други нормативни актове.
ГЛАВА ШЕСТА

ФИНАНСИРАНЕЧл. 83. (1) Финансирането на дейности в общинските училища се осъществява със средства от общинския бюджет.

(2) Размерът на средствата по ал. 1 се определя съгласно държавното образователно изискване за едногодишна издръжка на общинските училища.

(3) Чрез държавния и общинските бюджети се осигуряват средства за: заплати, социални осигуровки, хранене, учебници от 5-7 клас и учебници и учебни помагала 1-4 клас, както и поддържане на материално-техническата база.

(4) Училищата могат да реализират приходи в левове и във валута за подпомагане на издръжката и развитието на материално-техническата им база в съответствие с нормативните актове.

(5) Средства за издръжка и развитие на материално-техническата база, училището осигурява от собствени приходи: наеми, такси, дарения, целеви средства от юридически или физически лица.

(6) Под средства от такси по предходната алинея се разбира:

1. такса за изпитване на ученици, чуждестранни граждани – съгласно указанията на МОН;

(7) Дарения за подобряване материално-техническата база на училището.

(8) Целеви средства от юридически или физически лица:


 • награди - безплатна екскурзия, безплатна почивка за отлично завършилите клас или етап, ученик на годината и учител на годината;

Чл. 84. (1) Директорът разработва проект за бюджет и го предлага за утвърждаване на съответния финансиращ орган.

(2) След утвърждаване на бюджета директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

(3) Директорът или упълномощено от него лице на всяко тримесечие извършва отчет пред Педагогическия съвет за изразходване на средствата.

ГЛАВА СЕДМА

РОДИТЕЛИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 ОТ 30 юни 2009г.

(1) Училището осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

2. да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

3. да участват в родителските срещи;

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за устройството и дейността на училището при записване на детето или ученика;

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

6. да проверяват редовно електронните си пощи за съобщения от класните ръководители.

7. да организират прибирането на децата и свободното им време преди започване и след завършване на учебните часове;

8. За родители, които не се съобразяват с правилника за дейността на училището, ще бъде информирана службата за Социално подпомагане и отдел Закрила на детето.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница