13. Обръщаемост на оборотния капитал и управление на материалните запаси. Обръщаемост на оборотния капиталстраница1/3
Дата28.02.2022
Размер28.9 Kb.
#113702
  1   2   3
13

13.Обръщаемост на оборотния капитал и управление на материалните запаси.

Обръщаемост на оборотния капитал
Управлението на оборотния капитал включва контрол върху инвестициите в краткотрайни активи, както и определяне на политики при финансиране на КА.Съгласно приетите счетоводни дефиниции КА са тези, които се конвертират в парична форма в рамките на 1 година.
Финансирането на КА може да става като от дългосрочни източници (собствен капитал и дългосрочни банкови кредити) , така и чрез краткосрочни задължения.Краткосрочни задължения са тези източници, които са дължими в рамките на 1 година.
В зависимост от начина на финансиране различаваме два вида оборотен капитал:
-нетен оборотен капитал(НОК)-това е частта от КА на предприятието, която се финансира за сметка на дългосрочни източници на капитал, т.е.
НОК=КА-КЗ, където
КА-краткотрайни активи
КЗ-краткосрочни задължения
-брутния оборотен капитал(БОК) представлява сумата от НОК и краткосрочните задължения, т.е. БОК представлява общата сума на краткотрайните активи;
БОК=НОК+КЗ
Управлението на оборотния капитал влияе както върху рентабилността , така и върху ликвидността на предприятието.От една страна, предприятието ще се стреми да сведе до необходимия минимум финансовия ресурс, инвестиран в КА, които са недоходоносни, от друга страна, предприятието трябва да осигури такова равнище на КА, при което не е застрашена непрекъснатостта на стопанската дейност.
Ефективността на използване на брутния оборотен капитал(КА на предприятието) се оценява чрез показателите за обръщаемост.Колкото е по-висока обръщаемостта на КА , толкова по-малко БОК ще е необходим при реализирането на определен обем продажби.
Показателите за измерване обръщаемостта на КА са следните:

  1. Коефициент на обръщаемост(Ко)- Ко=(продажби по производствена себестойност)/(средна наличност на КА)

  2. Коефициент на натовареност(Кн)- Кн=(средна наличност на КА)/ (продажби по производствена себестойност)

  3. Дни на обръщение(До)

До={(средна наличност на КА)/(продажби по производствена себестойност)}*Дп, където
Дп-продължителност на периода в дни
Ефектът на ускоряване(забавяне) на обръщаемостта се измерва чрез сумата на освободения или допълнително ангажиран капитал:
Е={П2*(До2-До1)}/Дп , където:
Е-ефектът от промяна в скоростта на обръщение
П2-обем на продажби по производствена себестойност през анлизирания период
До2-обръщаемост в дни през анализирания период
До1-обръщаемост в дни през базисния период
Дп-продължителност на периода в дни
Ускоряването на обръщаемостта води до абсолютно или относително освобождаване на оборотен капитал.При абсолютното освобождаване част от оборотния капитал се освобождава за други нужди на стопанска дейност на предприятието.При относителното освобождаване предприятието увеличава продажбите със същия или относително по-малък размер на оборотния капитал.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница