14 март 2011 г. Тема: здравеопазване


Българите осигурили безсрочен заем от 30 милиона на Чехиястраница3/3
Дата05.02.2018
Размер456.28 Kb.
1   2   3

Българите осигурили безсрочен заем от 30 милиона на Чехия
Плащаме двойно услугите на ЧЕЗ
Публикуваме пълния текст на доклада на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране относно извършен регулаторен одит на трите електроразпределителни дружества - ЧЕЗ, ЕВН и ЕОН.
Партия АТАКА публикува в цялост одитния доклад за дейността на трите чужди електроразпределителни предприятия (ЕРП) - ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН. Целта ни е да дадем възможност на всеки български гражданин да прецени сам как е бил ограбван от чуждите енергийни колонизатори, а българското правителство да обясни защо позволява този престъпен грабеж да продължава.

Днес продължаваме анализа на далаверата в "ЧЕЗ Разпределение България"АД. Тя е част от групата ЧЕЗ а.с. - Република Чехия.

В България по данни от Търговския регистър са вписани следните дружества от групата ЧЕЗ :

1."ЧЕЗ Електро България"АД (ЕИК175133827)

2."ЧЕЗ България" ЕАД (ЕИК131434768)

3."ЧЕЗ Трейд България" ЕАД (ЕИК113570147)

4. "ЧЕЗ Разпределение България " АД (ЕИК130277958)

5. "ЧЕЗ Лабораторис България" ЕООД (ЕИК175123128)

6. "ЧЕЗ Електропроизводство България" ЕАД (ЕИК200511185)

7. ТЕЦ Варна ЕАД (ЕИК103551629)

Капиталът на всички регистрирани на територията на България търговски дружества без "ЧЕЗ Електро България"АД, ЕИК 175133827 и "ЧЕЗ Разпределение България" АД са изцяло собственост на чешката ЧЕЗ а.с. Само в две от тези предприятия - "ЧЕЗ Електро България"АД (ЕИК 175133827) и "ЧЕЗ Разпределение България " АД (ЕИК 130277958) България държи 33% от капитала, а останалите 67% са на чешката държава. Но тези две дружества са прехвърлили цялата си дейност с договори за превъзлагане (аутсорсване) на "ЧЕЗ България" ЕАД, която е чуждестранно юридическо лице, регистрирано по законодателството на Република Чехия, което не се подчинява на българсите закони и не подлежи на контрол от страна на ДКЕВР или друга българск институция. Това е незаконно и представлява предателство спрямо българския национален интерес, но… е било разрешено, т.е. узаконено от ДКЕВР при управлението на министър Румен Овчаров!

В миналия брой бе направен общ анализ на договорите за аутсорсване на лицензионната дейност на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Лабораторис България" ЕООД на небългарската компания "ЧЕЗ България" ЕАД.

Тази компания е източвала българските си клонове, т.е. българските потребители, по много начина. Единият от тях, който видяхме при анализа на договорите й с "ЧЕЗ Електро" (Виж в. "Атака" от 11 март т.г.) е като тегли заеми от тях от по 15 милиона лв. В днешния брой стигаме до договора, с който същата сума е била дадена на чехите и от другата им българска компания, "ЧЕЗ Разпределение България", при същите нарушения на българската нормативна уредба и при нищожна лихва. Това означава, че дотук ние, бедните българи, сме осигурили и безсрочен безлихвен заем от 30 милиона лв. на държавата Чехия, чиято собственост е "ЧЕЗ България" ЕАД.

Нарушили са лицензията и с това, че не са осигурили независимост на различните предприятия в групата ЧЕЗ - едни и същи лица участват в производството на еленергия (ТЕЦ "Варна), после я продават на себе си и я разпределят, после разпределението я предоставя на снабдяването (т.е. пак на себе си) за доставка до нашите жилища и ни я продава. На цени, които влизат дублирани разходи за услуги и - вероятно! - двойни разходи за заплати, тъй като според подозрението на одиторите едни и същи лица се водят на основен трудов договор в едното предприятие и на втори договор в другото предприятие - за една съща работа! Целта е една - грабеж, при който фабрикуването на гигантските (фиктивни или незаконни) разходи, освен че обогатява незаконно управителите на групата ЧЕЗ, не оставя нито лев за българската хазна. Ограбват ни два пъти - веднъж като не дават дивидент на българската държава и втори път - като надуват от два до три пъти сметките, които им плащаме за ток.

Към момента на анализа "ЧЕЗ Разпределение България" АД има двустепенна система на управление:

I. Надзорен съвет:

1. Владимир Шмалц

2. Томаш Плескач

3. Владимир Йоханес

4. Иванка Георгиева Диловска

5. Лъчезар Димитров Борисов

6. Ирена Трунечкова

7. Атанас Петров Мишев

и

II. Управителен съвет:1. Иван Коваржчик

2. Атанас Антонов Дандаров

3. Владимир Марек

4. Иржи Постолка

5. Мария Александова Йовчева-панайотова

3.1. Анализ на договорите за външни услуги на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

В рамките на настоящия регулаторен одит ни бяха предоставени 20 класьора с копия от договори, сключвани от "ЧЕЗ Разпределение България" АД през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Така представените ни копия на договори не са хронологически подредени (във всеки от класьорите има договори от различни години). Липсва единна номерация на договорите, поради което не може да се направи извод дали са предоставени копия от всички договори за проверявания период или само част от тях.

Поради изложеното и с оглед възложената задача в рамките на настоящия регулаторен одит, на този етап на специален анализ бяха подложени: Договор за услуги между "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ България" ЕАД и Договор за услуги между "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Лабораторис България" ЕООД.

3.2. По-горе в изложението по т.2. от настоящия доклад бе направен анализ на част от клаузите на Договор за услуги между "ЧЕЗ Електро България"АД и "ЧЕЗ България" ЕАД и "ЧЕЗ Лабораторис България" ЕООД, поради което ще се спрем на останалите клаузи от първия от тези договори.

Предметът на договора между "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ България" ЕАД е индивидуализиран и конкретизиран в 10 на брой приложения, както следва:

Приложение 1.1. - финансови и счетоводни услуги - 28 позиции Приложение 1.2. - услуги в областта на човешките ресурси - 7 позиции с подпозиции;

Прложение 1.3 - услуги в областта на връзките с обществеността и комуникацията - 7 позиции с подпозиции

Приложение 1.4 - услуги в областта на обслужването на клиенти - 9 групи позиции с подпозиции

Приложение 1. - услуги в областта на информационните технологии и комуникациите - 6 групи дефинирани услуги

Приложение 1.6 - правни услуги - 4 групи услуги с дефинирани позиции

Приложение 1.7 - услуги в областта на управлението на собствеността

Приложение 1.8 - транспортни услуги

Приложение 1.9 - услуги в областта на логистиката

Приложение 1.10 - услуги в областта на консултации по управление и стопанска дейност.

Договорът е сключен на основание чл. 12, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки - договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 със свързано предприятие, при условие че поне 80 на сто от неговия среден годишен оборот от реализираните в Република България услуги, доставки или строителство за последните три години е от предоставянето им на свързани предприятия. Към момента не сме в състояние да преценим дали е спазено това условие в случая.

"ЧЕЗ България" ЕАД е задължено заедно с всяка фактура за извършени услуги да предоставя на "ЧЕЗ Разпределение България"АД справка по икономически елементи на разходите, влизащи в пълната себестойност на предоставените услуги. Плащането се извършва след подписване на протокол за извършените услуги и въз основа на издадена фактура.

Договорът е сключен за срок от 3 години, като се подновява автоматично за всяка следваща година, освен ако не бъде прекратен едностранно с тримесечно предизвестие.

Съгласно т.5.3 от договора за извършените услуги през предходния месец се представят протоколи, съдържащи данни за всяка предоставена услуга и постигнатото изпълнение, сравнено с поставената задача. Уговорено е на всяко тримесечие да се провеждат срещи за отчет и анализ на предоставените услуги.

От изложеното се налага извода, че възложените по горецитирания договор услуги се осъществяват от "ЧЕЗ България" ЕАД - дружество, чиято дейност не се регулира от ДКЕВР и не е субект по Закона за обществени поръчки. Това дава законова възможност "ЧЕЗ България" ЕАД по свое усмотрение (включително чрез сключване на договори с подизпълнители от Република Чехия, където часовите ставки са значително по-високи от тези на български подизпълнители) да сключва договори с подизпълнители за изпълнение на изнесените услуги, като не е задължено да съблюдава критерия, залегнал в лицензията - при разходи, не по-високи от тези, при които лицензиантът сам би извършил тези дейности.

Отделно от това остава открит въпросът доколко изобщо е целесъобразно и икономически по-изгодно възлагането на въпросните услуги на външен изпълнител. За да се отговори на този въпрос, по наше мнение, е необходимо задълбочено да се анализира структурата и размера на разходите за тези услуги през всяка от годините на одитирания период и се съпостави с разходите за същите през определен базов период - например 2005 г.. В рамките на подобна проверка е препоръчително ДКЕВР да изиска официална справка от НОИ и НЗОК относно лицата, осигурени по трудов договор (основен и допълнителен) в "ЧЕЗ България" ЕАД и "ЧЕЗ Разпределение България"АД.

При това положение може да се изясни дали това не са едни и същи хора, които са на основен трудов договор в "ЧЕЗ Разпределение България"АД (3177 заети) и на втори трудов договор в "ЧЕЗ България" ЕАД (над 2000 заети) изпълнявайки част от услугите, за които "ЧЕЗ Разпределение България"АД и "ЧЕЗ Електро България" АД заплащат огромни суми по посочените по- горе Договори за услуги. Само така би могло да се разсее съмнението, че за въпросните услуги се заплаща два пъти на различни правни основания и това дава основание да се отчитат счетоводно като разходи за регулаторни цели.

3.3. Договор за заем от 26.08.2008 г. между "ЧЕЗ Разпределение България" АД (заемодател) и "ЧЕЗ България" ЕАД (заемател) и анекс към него.

С този договор "ЧЕЗ Разпределение България" АД в качеството си на заемодател се е задължило да предостави в заем на "ЧЕЗ България" ЕАД сума в размер до 15 000 000,00 лв., първоначално за срок от 12 месеца, а по-късно с анекс този срок е увеличен на 24 месеца. Съгласно изричната разпоредба на чл. 82 ал.1, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за сключването на договори за заем със срок, по-голям от една година, лицензиантьт е длъжен да поиска и получи от ДКЕВР разрешение. При сключването на въпросния договор такова разрешение не е било необходимо, но за продължаване срока на договора на 24 месеца това е било задължително. "ЧЕЗ Разпределение България" АД не е изпълнило това си задължение, с което е нарушило въпросната разпоредба от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

По този заем дължимата от "ЧЕЗ България" ЕАД лихва се формира по следния начин -ежемесечен 8ОР1ВОК плюс постоянна надбавка в размер на 0.20 процентни пункта. По наше мнение би следвало специалистите икономисти да преценят доколко така определената лихва е съответствала на пазарните нива на лихвите по банковите заеми за периода, както и да се съпостави с размерите на лихвите плащани от "ЧЕЗ Разпределение България" АД за привлечения от него заемен капитал.

4. Правна рамка за независимост на оператора на електроразпределителната мрежа

4.1. Изисквания по закон

Разпоредбите на чл. 113а от ЗЕ, чл. 13а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката и Директива 2003/54/ЕС, чл.15, т.2 изискват когато операторът на разпределителната мрежа е част от вертикално интегрирано предприятие, да бъде независим по правно организационната си форма и при вземане на решения от другите дейности, които не са свързани с разпределение.

За осигуряване независимостта на разпределителното предприятие лицата, отговорни за управлението, включително оперативното управление на разпределителните мрежи:

1. не могат да участват в управлението на другите дружества на вертикално интегрираното предприятие, които извършват производство, пренос, обществена доставка, обществено снабдяване и търговия с електрическа енергия (т.3.7.1.1. от Лицензията);

Тук следва да се отбележи, че двама от членовете на управителните съвети и двама от членовете на надзорните съвети на "ЧЕЗ Разпределение България"АД и "ЧЕЗ България" ЕАД са едни и същи лица

- Владимир Марек и Иржи Постолка - членове на управителните съвети и Томаш Плескач и Владимир Шмалц - членове на надзорните съвети. Това обстоятелство не може да бъде квалифицирано като нарушение на т.1, тъй като "ЧЕЗ България" ЕАД не притежава лицензия по Закона за енергетиката и не е регулирано дружество, но доколкото последното осъществява голям обем изнесени дейности както за "ЧЕЗ Разпределение България"АД така и за "ЧЕЗ Електор България"АД, то дублирането на лица в управителните и надзорни органи на въпросните дружества създава предпоставки за накърняване на независимостта на електроразпределителното дружество.

2. вземат самостоятелно решения при изпълнение на възложените им с този закон задължения (т.3.7.1.2. от Лицензията);

3. са длъжни да не допускат дискриминационно поведение при изпълнение на възложените им с този закон задължения (т.3.7.1.3. от Лицензията).


Липсата на независимост - ново нарушение на лицензията

4.2. Програма за независимост на оператора на разпределителната мрежа

За обезпечаване изпълнението на горните изисквания разпределителното предприятие изготвя програма, в която посочва мерки за изпълнение на целта за осигуряване независимостта на оператора, която съдържа конкретни задължения на служителите за постигането й и определя служител, който отговаря за контрола по изпълнението на програмата - чл. 11За, ал.З от ЗЕ и чл.13а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (т. 3.7.2.-3.7.5. от Лицензията).

Разпределителното предприятие е длъжно да изготвя и представя на комисията годишен отчет за мерките по утвърдената програма за независимост.

В Раздел 3.7. от Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. са възпроизведени мерки, които следва задължително да се спазват за осигуряване на независимост на разпределителното предприятие и на оператора на мрежата.

С Решение N0 Р-048 от 29.11.2006 г. ДКЕВР е разрешила преобразуване (юридическо отделяне), като е поставила изискване за функционалното разграничаване, чиято цел е да осигури независимостта на оператора на разпределителната мрежа във вертикално интегрираното предприятие, като група от разпределителното и снабдителното дружество (група ЧЕЗ), които се контролират пряко или косвено от един мажоритарен акционер ЧЕЗ а.с, Република Чехия (вертикално интегрирано предприятие по смисъла на чл. 2, т. 21 от директива 2003/54/ЕС във връзка с т. 2.1 от тълкувателните бележки на администрацията на Европейската комисия по директива 2003/54/ЕС и директива 2003/55/ЕС).

В тази връзка комисията е възприела, че за да се осигури независимо предоставяне на тези услуги разпределителното и снабдителното дружество следва или да ги извършват сами, или ако е икономически целесъобразно, да ги ползват от други, но различни лица. Основно изискване е тези услуги да се предоставят от отделни служители, отделни офиси, отделни компютри и софтуер (1Т услуги, без връзки между тях и без право на достъп от едната компютърна система до другата), отделен транспорт, отделно счетоводство и т.н.

В т.2.2.4. от настоящия доклад бяха изложени съображенията, поради които не бихме могли да приемем, че е осигурена реална независимост на разпределителното предприятие.
Дублирането на дейности - най-сладката част от далаверата

От предоставената справка в отговор на Писмо изх.№ Е-13-46-15/07.06.2010 г. на ДКЕВР за лицата, заявяващи и приемащи извършената работа по изнесените дейности от контрагент "ЧЕЗ България" ЕАД и копия от длъжностните им характеристики, прави впечатление, следното:

В "ЧЕЗ Разпределение България" АД съществуват длъжности, чийто задължения се дублират с изнесени дейности по договора от 01.01.2008 г. с "ЧЕЗ България" ЕАД. Например в "ЧЕЗ Разпределение България" АД съществува отдел "Регистър на активите и управление и имуществото" към Дирекция "Управление на Дружеството". Старши юрисконсултът в отдела им конкретни задължения, подробно изброени в длъжностната характеристика, които по съществото си дублират Раздел IV "Вещно правно обслужване и Обслужване на клиенти".и "Управление на собствеността" от Приложение 1.6. Правни услуги от Договора с "ЧЕЗ България" ЕАД за изнесен услуги от.01.01.2008 г.

Въз основа на изложеното считаме, че дублирането на видове дейности и конкретни задължения на длъжностни лица, назначени по трудов договор с "ЧЕЗ Разпределение България* АД с предвидени задължения на "ЧЕЗ България" ЕАД, съгласно Договора за изнесени услуги от.01.01.2008 г., поставя под съмнение изпълнението на Решение № 3-048 от 29.11.2006 г. на ДКЕВР изнесените дейности да се осъществяват независимо за "ЧЕЗ Разпределение България АД и "ЧЕЗ Електро България" АД (от различни лица и само при изключителни обстоятелства съвместно, но от отделни служители, отделни офиси и т.н.) и то при положение, че това става "по най-икономичния начин".


Вдигат център за онкоболни в Пазарджик
ДИАНА ВАРНИКОВА

Онкоболните в Пазарджик ще се сдобият с Център за социална рехабилитация и интеграция, обяви кметът Тодор Попов. Центърът ще се финансира от държавата. В него ще се грижат месечно за по 30 болни, обясни градоначалникът. В бъдещия Център ще има социален работник, който на място ще разяснява на какви помощи има право онкоболен пациент и каква е възможността за подкрепа от държавата. Ще бъдат осигурени психолог, юрист и кинезитерапевт, съобщи шефката на общинската дирекция „Социални дейности" Димитрия Церова. Предвижда се и разкриването на мобилен център, купуването на автомобил и посещение на болните по домовете. Общината е заявила желание да разкрие такава услуга още в средата на 2010 г., а грижата за хората с онкозаболявания е залегнала в дългосрочната стратегия на Пазарджик до 2015 г.
15% от пловдивчани стерилни
Около 15%, или 23 000 жители на Пловдив имат репродуктивни проблеми, като 1148 жени се нуждаят от ин витро. Това са данни за 2009 г., които бяха оповестени на кръгла маса „Стерилитетът-поглед от всички страни", организирана от сдружение „Зачатие". Според д-р Мариела Даскалова от медицински център „Надежда репродуктив" статистиката за 2010 г. ще е още по-обезпокоителна. Към момента Пловдив не фигурира в списъка с български общини, заделяли пари за лечение на стерилитет. Най-голяма сума заделя община Варна с 250 хил. лв., следвана от Бургас - 200 хил. лв. и Благоевград -100 хил. лв. Според специалистите един от най-сериозните проблеми е мъжкият стерилитет. По думите им допреди 2 години в държавата тази тема въобще не е била повдигана.


23,6% от избирателите подкрепят ГЕРБ, БСП – 15,8%
Най-одобрявани политици са Кристалина Георгиева, Георги Първанов и Бойко Борисов
Ако имаше избори сега, за ГЕРБ биха гласували 23.6%. Това заяви вчера социологът Кольо Колев, който представи изследване на агенция „Медиана“ за обществените нагласи през периода 1-8 март. Според данните подкрепата за управляващите е намаляла с 4.3% спрямо декември 2010 г., но това не е довело до увеличаване на подкрепата за други политически сили.

„Отливът на гласове е за сметка на хората, които няма да отидат да гласуват и са разочаровани от политиката“, обясни Колев. Според резултатите на проучването гражданите, които няма да отидат до урните, са 43 на сто.

Другите политически сили запазват стабилни своите нива на одобрение сред гражданите. БСП повишава рейтинга си с 1 % и достига до 15.8%. ДПС търпи отлив от 1.5% и има подкрепата на 5.1% от българите. Синята коалиция е променила рейтинга си само с 0.2% и е поддържана от 4.4% от избирателите. Според Колев близките отношения на „Атака“ с управляващите са довели до спада на подкрепата за нея с близо 1 % и в момента тя може да разчита на 3.9% от гласовете. РЗС се задържа на 1.5%.

Социологът беше категоричен, че ако изборите бяха днес ГЕРБ и „Атака” не биха могли да формират парламентарно мнозинство. „За разлика от предишните избори ще имаме много по-ниска избирателна активност и тя до голяма степен ще удари електоралния потенциал на управляващите”, прогнозира Колев.

При рейтингите на политиците се наблюдава разместване. Кристалина Георгиева вдига рейтинга си с 1% и е първа по доверие с 58%. Георги Първанов е на второ място с 48%, въпреки че губи доверие с 3%. Премиерът Борисов е слязъл на трето място, след като е загубил доверието на 10% от българите спрямо декември 2010 година и е паднал на 42%. Според резултатите на проучването най-драстичен спад на рейтинг има при министър Цветан Цветанов, който е загубил 17% и в момента се радва на доверие от 33%.

Спадът на доверието към управляващите не се отразява поотделно на министрите. „Причина за това е, че много от членовете на кабинета не са пряко обвързвани с ГЕРБ“, обясни Колев. Като пример той посочи министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, който запазва одобрението към своята политика на нивата от декември 2010 година на 44% и е на първо място сред колегите си. Плевнелиев е следван от земеделския министър Мирослав Найденов, който е повишил подкрепата за себе си с 4% до 38 на сто. Според Колев усложнената международна ситуация, напрежението в Северна Африка и повишеното медийно участие са се отразили положително на рейтинга на външния министър Николай Младенов, който получава с 2% по-висока подкрепа от избирателите и стига до 36%. Другият министър с „добра оценка“ е Сергей Игнатов, който е одобряван от 17 %, което е с 1% повече спрямо декември 2010 година. Вицепремиерът Симеон Дянков регистрира спад на подкрепата за своята политика с 2% и е с 16% одобрение. При останалите членове на кабинета ситуацията е следната: Вежди Рашидов е с 14% одобрение (спад с 2%), Аню Ангелов – 13% (спад с 5%), Свилен Нейков – 13% (спад с 2%), Нона Караджова – 12% (спад с 2%), Томислав Дончев – 10% (спад с 3%), Александър Цветков – 10% (спад с 1%), Стефан Константинов – 9% ( спад с 2%) и Маргарита Попова – 9% (спад с 1%).

„Без ясни позитивни сигнали за икономическо развитие на страната, кризата в доверието ще се задълбочава, така че оттук нататък икономиката ще диктува отношението към политиката“, заяви социологът. Според него за дълъг период от време хората у нас са оценявали политиката през призмата на миналото, но сега с настъпването на икономическата криза българите са започнали да оценяват политиката през джоба си, както е в останалите страни.

Той беше категоричен, че ценовият шок драстично променя политическите нагласи.

Данните от изследването, което е представително за цялата страна, показват, че 44% от хората драстично са свили разходите си, 48% - донякъде, и само 8% запазват стандарта си.

Относно оптимизма и песимизма - 52% смятат, че ще им се наложи още да свиват разходите си, 35% - че може би ще им се наложи да ги ограничат, и 13 % смятат, че ще запазят потреблението си.
Париж съживи болката на София от насилието срещу медиците
Натискът на Никола Саркози да признае бунтовниците в Либия ядоса София, която твърди, че ключови членове от либийския национален преходен съвет са тясно свързани с изтезанието на 6 български медици, пише в.“ИЮ Обзървър“. Изданието цитира българския премиер Бойко Борисов, който обясни на европейските лидери на срещата в петък в Брюксел, че в този съвет влизат хора, които са изтезавали задържаните българи 8 г. и това е струвало на страната почти 60 млн. долара – дългът на Триполи, който София е опростила.

Миналия месец бившият либийски правосъден министър Мустафа Абудел-Джалил призна, че режимът на полковник Муамар Кадафи е отговорен за заразяването на 400 деца, за което бяха обвинени българските медици.

Румънският президент Траян Бъсеску също изрази съмнение дали може да се гласува доверие на бунтовниците на срещата в Брюксел, което предизвика гневен изблик от страна на Саркози и се наложи германският канцлер Ангела Меркел да призове към спокойствие, разкрива още изданието. То отбелязва също, че Румъния и България са недоволни от съпротивата на Париж за присъединяването им към Шенген.


Икономиите в здравеопазването изпразват социалните фондове
Когато не се обръща внимание на социално значими заболявания, расте броят на пенсионерите по болест
Повече от тревожна е новината, че 20 000 българи, които са болни от глаукома, са спрели да се лекуват, защото здравната каса вече плаща 50 на сто, а не изцяло лекарствата за тази тежка очна болест. Тревожна е по две причини.

Първо - 20 хиляди души са една четвърт от 80-те хиляди българи, които глаукомата заплашва с ослепяване. Второ - намаляването на средствата за реимбурсация на медикаментите е криворазбрана икономия и в никакъв случай не се връзва с целите на здравната реформа. Повече от ясно е, че хората с намалено или изгубено зрение трайно се инвалидизират и стават пенсионери по болест. И какво излиза? Обществото два пъти плаща социалната цена за деформациите в здравеопазването – с инвалидизирането и с отпускането на ранни пенсии, които натоварват и без това недостигащите социални фондове.

Което е поредният парадокс у нас. И поредното доказателство за абсурдността на сиромахилска философия в здравеопазването, която продължава да кърпи дупки, вместо да търси и намира ефективност на разходите, модерно здравеопазване и мир между лекари и пациенти.

Всъщност не от вчера е усещането, че Министерството на здравеопазването и здравната каса обитават различни, в най-добрия случай – паралелни светове. Което не може да доведе до друго, освен до поредните пациентски протести. А те трябва да бъдат подкрепени от всички, защото бъркат в джоба на българските данъкоплатци.
Великобритания може да въведе ин витро с трима родители
Великобритания обмисля дали да одобри ин витро технология, която ще позволява да се създават бебета от трима биологични родители с цел да се предотвратят някои нелечими вродени заболявания, съобщи Ройтерс.

Здравният министър Андрю Лансли е поискал от Службата за човешко оплождане и ембриология (HFEA) да даде своята оценка за ин витро оплождането с трима родители, след като британски учени обявиха, че са усвоили този метод с помощта на технологията за клониране. HFEA трябва да оцени ефективността и безопасността на този метод, който е забранен от британското законодателство. Технологията, разработена от учени от Университета на Нюкасъл, разменя ДНК между две оплодени човешки яйцеклетки. Той включва интервенция в процеса по оплождане, която цели да се премахне дефектната митохондриална ДНК, която може да доведе до различни заболявания, включително фатални проблеми със сърцето, чернодробна недостатъчност, мозъчни разстройства, слепота и мускулна слабост.Учените са използвали вариант на технологията, която позволи клонирането на овцата Доли през 1996 г. Няколко дни след оплождането на яйцеклетката, ядрената ДНК се отстранява от ембриона и се имплантира в донорска яйцеклетка, от която също е било премахнато ядрото. Полученият ембрион унаследява гени от двамата си родители, както и митохондриална ДНК от втората „майка“, дарила здравата яйцеклетка. При хората около 37 гена се намират в митохондриите, а останалите повече от 20 000 известни гени са в клетъчното ядро. Митохондриите са „батериите“ на клетките и се наследяват само от майката. Около едно от всеки 6500 деца се ражда със сериозни заболявания, причинени от увредена митохондриална ДНК.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница