143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9страница1/2
Дата23.07.2016
Размер483.45 Kb.
#1446
  1   2

143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”; ГРАД СОФИЯ

РАЙОН “ПОДУЯНЕ”; УЛИЦА “ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

Тел./факс 02 846-51-67;e-mail:ou143@abv.bg


ОДОБРЕНА!
Ирена Дойчинова

Директор на 143 ОУ „Г.Бенковски”- гр.София


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

публична покана
с предмет:Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

Настоящата покана е публикувана в АОП и на интернет страницата на училището

www. ou143.com

София, 2015 год.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София“ , съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас“ на Министерството на образованието, младежта и науката
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Възложител - 143 ОУ „Георги Бенковски“ адрес: в гр.София, ул. „Тодорини кукли“ №9.

 2. Предмет на поръчката е определянето на доставчик, на когото да бъде възложено да доставя пакетирани закуски /сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски".

 3. Правно и фактическо основание: чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки във връзка с ПМС № 308 от 20.12.2010 г., по Програма „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас“ на Министерството на образованието, младежта и науката.

 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

1. Мястото на изпълнение на поръчките е гр.София, ул. „Тодорини кукли“№9.

2. Обемът на цялата поръчка е съобразно броят на учениците от първи до четвърти клас, който е приблизително 407. Количествата за доставките са прогнозни, на база брой учащи се. Възложителят си запазва правото да намалява броя на доставките съобразно броя на отсъстващите от учебни занятия ученици.

3. Общата прогнозна стойност на поръчката е 28220 лева без вкл. ДДС, изчислена на база прогнозния брой ученици за 2015 година и срокът на договора.

4. Количествата на доставките ще се изпълняват ежедневно, по предварителни заявки от Възложителя. Заявките от Възложителя ще се изпращат на Изпълнителя по телефон, факс или имейл. Самите доставките следва да се изпълняват на база поръчаните количества, всеки ден до 9.00 часа на посоченото от Възложителя място на изпълнение.

5. Разходите за доставка- транспорт, товарене и разтоварване са включени в ценовата оферта и са за сметка на доставчика.

6. Всички поръчани стоки следва да отговарят на нормативните изисквания, в това число, но не само на:

 • Закон за храните;

 • Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните;

 • Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от Министерството на здравеопазването;

 • Наредба № 9 от 16.11.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерството на земеделието и храните, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;

 • Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци;

 • Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението;

 • Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните;

 • Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни;

 • Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните;

 • Наредба за изискванията към бързо замразените храни;

 • Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните,

както и с цялата действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни продукти.
7. Всяка доставена партида закуска/сандвич, шоколад или плод/ трябва да бъде придружена със съответните сертификати за качество и произход и да са в срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него.

8. Участниците трябва да притежават технически възможности и персонал с необходимото образование и квалификация за изпълнение на поръчката.

Участниците трябва задължително да предложат разнообразни седмични менюта.

Предлаганите менюта трябва да включват храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие с всички приложими нормативни актове.

Избраният изпълнител ще представя седмично меню в четвъртък от предходната седмица, което ще се утвърждава от Възложител.

Директорът на училището, или друго упълномощено от него лице може да изисква промяна в менюто, ако то или част от него не отговаря на задължителните нормативни изисквания, или ако учениците не са одобрили вкусовите му качества, дори менюто да отговаря на всички законови изисквания. В този случай изпълнителят е длъжен да направи съответните промени в менюто.

Доставяните закуски следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р България законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания.

Грамажът на закуската не може да е по-малък от 150 гр., като изключение се допуска единствено, когато закуската е шоколад или шоколадов десерт.

Доставяната закуска трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят.

Закуската да бъде някоя от следните видове:

- плодове /различни видове според сезона/ - доставка минимум 2 пъти седмично;

- млечен шоколад– доставка минимум 1 път седмично;

- сандвич/ с различни сирена, кашкавал, месен продукт и др. със зеленчукова добавка/– доставка 2 пъти седмично.

Сандвичите да се приготвят с ръжен или пълнозърнест хляб. Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а сирената, кашкавала без растителни мазнини. Доставяните сандвичи да се предлагат в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване и с индивидуална книжна салфетка. Сандвичите да бъдат произведени не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да са съхранявани в хладилни условия при температури + 4°С + 2°С.

Възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на грамажа на доставяните закуски,както и при необходимост да изисква доставка на закуски, подходящи за диабетно болни деца.

Ежедневно директорът на училището или друг служител, определен от него, контролира количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене на децата.

При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящите технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове, директорът на училището или друг служител, определен от него, има право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне на закуска, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество, начин на доставяне на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай изпълнителят е задължен незабавно и своевременно, според предложения от него срок за реакция в техническото му предложение, да достави закуска, която напълно съответства на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай транспортните разходи за неприетата доставка са за сметка на изпълнителя.

Няма да се допускат доставки на закуски/сандвич, шоколад или плод/ с генетично модифицирани храни.

Когато се доставят закуски с вложени в тях млечни продукти няма да се допуска в продуктите да се съдържа растителна мазнина.

Предлаганата цена трябва да е в лева, франко местоизпълнението, и да включва всички разходи, необходими за изпълнение на поръчката. Възложителят няма да приеме цени с цифрово изражение 0 (нула). Всеки участник, неспазил това изискване, ще бъде отстранен от процедурата.

9. Възложителят ще сключи договор за доставка за всички учебни дни до края на календарната 2015 г. или до изчерпване на общата стойност по договора. Доставките се извършват само в учебните дни от годината или при провеждане на допълнителни мероприятия по данни и заявка на Възложителя.

10. Плащането на доставките ще се извършва по банков път по сметка на избрания Изпълнител, след представяне на фактура и приложен към нея месечен отчет, приет от Възложителя за извършените доставки на закуски /сандвич, шоколад или плод/ за учениците І-ви до ІV-ти клас.

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА


 1. Условия за участие.

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на обединението подписват договор за обединение, в който задължително се посочва наименованието на участника, разпределението между съдружниците относно какви дейности ще извършва при изпълнение на обществената поръчка и упълномощеното лице, което ще представлява и подписва обединението. Договорът трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

B) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.

Копие на договора за обединение задължително се прилага към офертата на участника.

2. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, представя декларация за Участието на подизпълнител/и, в която посочва видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, при условията на чл.45а и чл.45б от ЗОП.

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие.3. Участниците могат да подават оферти за участие в процедурата, в които да оферират целия обем от дейности, предмет на настоящата процедура. Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника.

Поставянето от страна на участника на изисквания и/или условия, които не отговарят на обявените в документацията за настоящата поръчка, води до отстраняването му от участие в процедурата.
 1. Указания за подаване на офертата:

Всеки участник подава своята оферта, като окомплектова всички документи, описани в раздел III от Публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки, съгласно ЗОП, и документацията за участие. Всички документи се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик. Върху плика с офертата се записват: адресът, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Офертите се представят всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. и до 12.00 часа на последния ден от срока /06.03.2015 г./, посочен в Публичната покана, в деловодството на 143 ОУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. София 1510, ул. ”Тодорини кукли” №9, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра.
В случай, че офертата на участника е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст "Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)".

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за пръчката.

Валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подаване на офертата. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.

Критерий за оценка на допуснатите оферти: „икономически най-изгодна оферта”.

Отварянето на офертите се извършва от комисия, съгласно чл. 101г и при условията на чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Информация за датата и часа на отваряне на офертите се намира в Публичната покана.

Комисията класира допуснатите оферти за всяка позиция по отделно при критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта” по методика, подробно описана в Приложение № 1 към настоящата документация.Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е до края на 2015 година или до изчерпване на общата стойност на договора.
III. Документи представяни от участника:

Документите, описани в раздел III от Публичната покана, публикувана на Портала за обществени поръчки, съгласно ЗОП са следните :
 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

 2. Документи за лицето което прави предложението:

а) Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено копие) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, като документът се представя в официален превод. (превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи).

б) При участници обединения се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.


3. За доказване на технически възможности участникът следва да представи:

3.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата за подаване на оферти (свободна редакция), съдържащ следната информация : стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, в което е изпълнявал договора (в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител), дата и получател, заедно с доказателство за извършената доставка :

- удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или

- посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.

3.2. Списък-декларация на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка), на ръководните му служители, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството по извършването на услугата, с посочени образование, професионална квалификация, стаж и професионалния опит.

3.3. Списък-декларация на техническото оборудване на участника, доказващо възможностите му за точно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и приложени към списъка документи, включващи задължително:

- данни за собствен, нает или предоставен му за ползване складова площ и хладилна техника, необходима за съхранение на хранителните продукти, на територията на град София или на собствен или нает хранителен обект, регистриран, съгласно чл. 12 от Закона за храните;

- данни за собствено, наето или предоставено му за ползване транспортно средство, необходимо за извършване на доставката, отговарящо на нормативните изисквания за транспорт на такъв вид стоки;


4. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Приложение № 5).

5. Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение № 3) – ако е приложимо.

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от ДР към от ЗОП (Приложение № 4).

7. Оферта, включваща Техническо предложение и Ценово предложение, изготвени в съответствие с изискванията на Възложителя (попълва се приложеният образец - Приложение № 2 покана)

Място и условия за получаване на документацията - желаещите да получат документация за участие могат да я изтеглят от интернет страницата на училището -http://www.143ou.com/

Забележки:

 • Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените настоящата документация документи се представят в официален превод на български език, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

 • Всички документи се представят в оригинал или заверено от участника копие "Вярно с оригинала".

 • Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез "заверено от участника копие", за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текста "Вярно с оригинала" и има собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

 • По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. При неспазване на това изискване участникът се отстранява от участие.В случай, че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.

 • При несъответствие между единична и обща цена ще се взема предвид единичната.

 • При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

 • Цените следва да бъдат в български лева без ДДС.

 • Грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника  цени са за негова сметка.

 • Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки по нея.

 • Всички страници от офертата, с изключение на оригиналните документи или на документите с нотариална заверка следва да бъдат подписани и/или подпечатани от лицето, подписало офертата.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия;

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.
УЧАСТНИК, КОЙТО Е ПОДАЛ ОФЕРТА, КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЩЕ БЪДЕ ОТСТРАНЕН ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА!
IV.Сключване на договор и гаранция за изпълнение на договора:

Възложителят сключва с участника, определен за Изпълнител, писмен договор, който включва всички приложения от офертата на определения изпълнител.

При подписване на договора Изпълнителя, представя гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на поръчката. Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.

В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на 143 ОУ „Георги Бенковски“ :ОБЩИНСКА БАНКА ФЦ МАРИЯ ЛУИЗА БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА 88

BG29SOMB91303326312001

BIC SOMBBGSF

В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от банката, съгласно образеца на Възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител.

При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. Ако участникът е обединение, следва същото да представи удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение регистър БУЛСТАТ, ведно с изискуемите документи по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5.

При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран, той го поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по чл.48, ал.2 от ППЗОП.

Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- Не изпълни задължението си по чл.101е, ал.2 от ЗОП;

- Не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата;

- не внесе гаранция за добро изпълнение.


Лице за контакти: Иванка Ценкова, тел.02 8464918;
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Методика за определяне на оценката на офертите

Приложение № 2 - Образец на Оферта, включваща :

Приложение № 2.1 – Образец на Техническо предложение и 2.1.1. – Примерно меню;

Приложение № 2.2. – Образец на Ценово предложение;

Приложение № 3 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител(ако е приложимо);

Приложение № 4 – Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП;

Приложение № 5 - Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Приложение № 6 - Проект на договор.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Показатели за оценка и начин на определяне на тежестта им при формиране на крайната оценка.
Критерий за избор на изпълнител по настоящата обществена поръчка е „икономически най-изгодна оферта”.

Всяка оферта се оценява от комисията по методиката, подробно описана по-долу. Комисията класира допуснатите до оценяване оферти на участници в процедурата по броя точки. Печели участникът с най-висока крайна оценка /КО/.

Комплексната оценка на подадена оферта се определя от сбора на оценките на техническите и ценови показатели по следната формула:

КО = КТ х 0.40 + КЦ х 0.60

Където

КО е комплексната оценка на участника;

КТ е оценката по техническите показатели;

КЦ е оценката по ценовите показатели.

Максималната стойност на КО е 100 точки. Относителните тежести по показателите в комплексната оценка е следната КТ – 40 и КЦ - 60.

1.Технически показател КТ

1.1. Брой менюта, отговарящи на изискванията на Възложителя.

1.2. Срок за доставка в часове.

1.3. Срок на реакция в случай на замяна или подмяна на вече доставени дневни поръчки


Тежест на всеки от показателите в комплексната оценка по този показател КТ в точки е:
Показател

Тежест /в точки/

1.1.

КТ1

Брой менюта, отговарящи на изискванията на Възложител40

1.2.

КТ2

Срок за доставка (в часове)40

1.3.

КТ3

Срок на реакция в случай на замяна или подмяна на вече доставени дневни поръчки20
Общо :

100

КТ= КТ1+КТ2+КТ3


Максималната оценка по показателя КТ е 100 точки, с относителна тежест в общата комплексната оценка (КО) - 40.
КТ1 с тежест 40 точки - Участникът, предложил най-много менюта, отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в техническото си предложение получава максималния брой от 40 точки. Останалите участници получават точки, формирани по следния начин: най-мaлко предложени менюта се дели на предложения брой менюта на съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия. Показателят се изчислява по следната формула:

КТmin


КТ1 = ------------ х 40

КТn


където:

КТ1 е оценката по технически показател;

КТmах са броя менюта, предложени от участниците;

КТn е броят на метютата, предложени от оценявания участник.


КТ2 с тежест 40 точки - Участникът, предложил най-кратък срок за доставка (в часове), посочени в техническото предложение, получава максималния брой от 40 точки. Останалите участници получават точки, формирани по следния начин: най-краткия предложен срок се дели на предложения срок от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 40. Показателят се изчислява по следната формула:

КТmin


КТ2 = ------------ х 40

КТn


където:

КТ2 е оценката по технически показател;

КТmin е най – краткия срок, предложен от участниците;

КТn е срокът предложен от оценявания участник.


КТ3 с тежест 20 точки - Участникът, предложил най-кратък срок в случай на замяна или подмяна на вече доставени дневни поръчки, посочен в техническото предложение, получава максималния брой от 20 точки. Останалите участници получават точки, формирани по следния начин: най-краткият предложен срок за подмяна на стока се дели на предложения срок от съответния участник и резултатът се умножава по тежестта на критерия – 20. Показателят се изчислява по следната формула:

КТmin


КТ3 = ------------ х 20

КТn


където:

КТ3 е оценката по технически показател;

КТmin е най – краткия срок, предложен от участниците;

КТn е срокът предложен от оценявания участник.2. Ценови показател КЦ

Показателят КЦ се посочва от участника в ценовото предложение и представлява единична цена на един брой закуска за храноден за един ученик/дете.

Максималният брой точки по този показател – КЦ е 100 точки, с относителна тежест в общата комплексна оценка (КО) - 60.

Участникът, предложил най-ниска цена по този показател, посочена в ценовото предложение, получава максималния брой от 100 точки. Останалите участници получават точки, формирани по следния начин: най-краткият предложен срок за подмяна на стока се дели на предложения срок от съответния участник. Показателят се изчислява по следната формула:

КЦ min

КЦ =––––––––––––––––– х 100КТ n

където


КЦ е е оценката по ценови показател;

Кmin е най – ниската, предложена от участниците цена;

Кn е цената, предложена от оценявания участник.

Офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) се класира на първо място.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий "икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Образец

До

Директора на 143 ОУ «Георги Бенковски»

гр. София 1517,

ул. „Тодорини кукли”№ 9
О Ф Е Р Т А
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

От ................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................,(улица, град, община)

........................................................................................................................................,

представлявано от ............... .........................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ............................................................................

.........................................................................................................................................,

адрес за съобщения .....................................................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,
Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ........ ...................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................
Уеб адреси, на които могат да бъдат открити публични данни за представляваното от мен юридическо лице / едноличен търговец:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
След като се запознахме с условията в обявената от Вас Публична покана за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва:

Заявявам, че желая да участвам в процедурата за възлагане на обществена поръчка при условията, обявени в поканата и приети от представляваното от мен дружество.

Приемам, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане срока на договора.
Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране, както и с цялата документация за участие в настоящата процедура и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
До подписването на официален договор, тази оферта, заедно с Публичната покана за избор на изпълнител на обществена поръчка, ще формират обвързващо споразумение помежду ни.
Приложения : Техническо и Ценово предложение по образец.

[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Образец
До

Директора на 143 ОУ «Георги Бенковски»

гр. София 1517,

ул. „Тодорини кукли”№ 9

Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

От ................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,(улица, град, община)

........................................................................................................................................................,


представлявано от ............... .......................................................................................................,

(име/длъжност)

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

С представянето на настоящата оферта кандидатстваме за изпълнението на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката".


След запознаване с условията за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана заявяваме:

1. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката, както и с изискванията за изготвяне и представяне на офертата, и заявяваме, че ги приемаме.

2. При изпълнението на обществената поръчка не предвиждаме / предвиждаме (вярното остава) участие на подизпълнител, който ще изпълни следните видове работи............................................................................................................................................................

Делът на участие на подизпълнителя е ..............% от обществената поръчка. В съответствие с изискванията на чл. 56, ал. 2 от ЗОП представяме всички необходими документи за посочения подизпълнител.3. Нашето конкретното предложение за изпълнение на поръчката е: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(предлаган начин за изпълнение, наличие на директни търговски връзки с производители и т.н)

4. Съгласни сме срока на плащане да е до 30 ( тридесет) календарни дни след представянето на фактура на Възложителя.

5. Задължаваме да извършваме доставките за всеки учебен ден, в пълния обем и брой закуски/сандвич, шоколад или плод/ в срок от ……… (……………….) часа, но не по-късно от 9,00 часа сутринта на деня, за която се изисква доставката.

6. Задължаваме се да заменим некачествена закуска/сандвич, шоколад или плод/ след получаване на рекламация от Възложителя в срок от ……… (…………) часа, считано от искането на Възложителя.

7. Предлагам ……… (…………) броя примерни седмични менюта, изготвено по образец № 1.1 на Възложителя.
Приложение: Примерни месечни менюта, изготвени по образец № 1.1 на Възложителя, неразделна част от настоящото техническото предложение.

[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1.1

Образец
Наименование: [наименование на участника/подизпълнителя],

Регистрация: [данни за регистрацията]

регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

Представляван от [трите имена на представляващия] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […],

адрес за кореспонденция: […………………], участник в процедура за събиране на оферти чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката".


ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО МЕНЮ

за закуска/сандвич, шоколад или плодове/


Ден от седмицата

сандвич

шоколад

плод

Собствено производство

Да/Не

ЗабележкаПърва седмица


.........
...........
..............

Забележка: Попълват се четири седмици по пет учебни дни в седмицата.

[дата] ПОДПИСПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

Образец

До

Директора на 143 ОУ «Георги Бенковски»

гр. София 1517,

ул. „Тодорини кукли”№ 9

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

От ................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ........................................................................................,(улица, град, община)

........................................................................................................................................................,


представлявано от ............... .......................................................................................................,

(име/длъжност)

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,


УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

След като се запознах с документацията за участие от публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

, заявявам следното:

1. Предлагам единична цена за доставка на един брой закуска за един храноден на едно дете/ученик за учениците от първи до четвърти клас в 143 ОУ "Георги Бенковски", съгласно условията на документацията за участие, в размер на .............. (словом .......................) лв без ДДС.

2. Така предложената цена включва всички разходи по доставката и е франко сградата на 143 ОУ „Георги Бенковски” с административен адрес: гр.София, Район „Подуяне”, ул. „Тодорини кукли” № 9.

3. Предложената цена за доставка е окончателна и не подлежи на увеличение за целия срок на договора.

4. Плащането на Цената за доставка се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

[дата] ПОДПИС и ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
Долуподписаният /та/ ___________________________________________________,
в качеството ми на ___________________________________________________________,

/длъжност, или друго качество/

съгласно ____________________________________________________________________,

/документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр./

на _________________________________________________________________________,

/наименование на подизпълнителя/


с БУЛСТАТ/ЕИК _________________, регистрирано в _____________________________,
със седалище и адрес на управление ____________________________________________,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]1] ще [участвам/участва2] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

2. Вида на работите, които ще извършвам като подизпълнител и дела на участието ми са съгласно посоченото от участника [наименование на участника] в попълнената и подписана от него Оферта.

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
2015 г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП


Долуподписаният/ата/...........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

в качеството си на .................................................................................................................,

(ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД , член на УС или друго),


и представляващ ................................................................................................................., (наименование на ЮЛ,ФЛ, ЕТ или обединение),

участник в процедура за възлагане на обществената поръчка чрез публична покана, с предмет: Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"


като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:ДЕКЛАРИРАМ, че:
При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т.12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обеществените поръчки.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: ДЕКЛАРАТОР: ………………………

(име и длъжност)


ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ _________________________________________ с ЕГН , в качеството ми на____________________________________(посочете длъжността, която заемате)

на ___________,ЕИК_________________________,(посочете името на участника)

със седалище и адрес на управление ___________________________________

участник в процедура по събиране на оферти чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Във връзка с участието ми в процедура по събиране на оферти чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

приемам условията в проекта на договор.


2015г. Декларатор: ­

(дата на подписване) (подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Образец

Д О Г О В О Р
Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

Днес, ............... 2015 година, в гр. София, между:


1. 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София , със седалище и адрес на управление: гр. София, ……………….., ЕИК по Булстат: ………………….., представлявано от ……………………….– директор, и ………………………….. – счетоводител, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ,

и

2. “ ......................................................................”....... със седалище и адрес на управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК ........................., ИД по ЗДДС BG.........................., представлявано от .................................................................... - ..........................., наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧсе сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител, обявена чрез Публична покана по реда на глава осем “a” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставки на пакетирани закуски/сандвич, шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София, съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010г. по Програма «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката"

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава срещу заплащане да доставя всеки учебен ден пакетирани закуски/сандвич,шоколад или плод/ за учениците от първи до четвърти клас на 143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София по Програмата «Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието, младежта и науката.Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница