143 основно училище "георги бенковски"; град софиястраница1/3
Дата23.07.2016
Размер0.53 Mb.
#1447
  1   2   3
143 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”; ГРАД СОФИЯ

РАЙОН “ПОДУЯНЕ” ; ул. „Тодорини кукли” 9;

тел./факс: 02/8465167; e-mail: ou143@abv.bg
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
ПОКАНА
за участие в процедура за избор на охранителна фирма чрез събиране на оферти с предмет „Комбинирана охранителна дейност в обект общинска собственост/143 ОУ „ Георги Бенковски”/ с невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна техника“ за учебната 2015/2016 година“, която ще се проведе на 28.07.2015 г.


РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:


 1. Възложител: На основание чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки Възложител е

143 ОУ „ Георги Бенковски”, София, ул. „Тодорини кукли” №9.
2. Предмет на обществената поръчка е: „Комбинирана охранителна дейност в обект общинска собственост/143 ОУ „ Георги Бенковски”/ с невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна техника”, като изискванията, количеството и обема на услугите са подробно описани в Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.
3. Правно и фактическо основание: Чл.14, ал.5 от ЗОП от Закона за обществените поръчки.
4. Срок за изпълнение на поръчката – една календарна година, обхващаща учебна 2015/2016 година, считано от 01.09.2015.
5. Прогнозна стойност на поръчката: Предложената обща стойност на услугата за целия период на договора не може да надвишава 13 010 лв. без ДДС.

Предлаганите от участниците цени трябва да са в български лева, без ДДС и съответно с включен ДДС, с точност до втори знак /включително/ след десетичната запетая.

В случай, че участник представи ценова оферта с по-висока цена от прогнозната, неговата оферта няма да бъде разглеждана и същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.
6. Начин на плащане: Възложителят ще заплаща стойността на извършената услуга ежемесечно, в срок до 10-то число на следващия месец срещу представена фактура по банков път по сметката на изпълнителя, посочена в договора за обществената поръчка.
7. Критерий за оценка: Допуснатите офертите се оценяват по критерий „икономически най - изгодна оферта“ съгласно подробно опосаната в настоящата документация Методика за определяне комплексната оценка на офертите - показатели и относителна тежест.
РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. Предмет на настоящата прецедура е възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител за осъществяване на денонощна комплексна охранителна дейност на обекти на 143 ОУ „Георги Бенковски“. Под денонощна комплексна охранителна дейност, да се разбира охрана на обекти, подобекти, на прилежащите към тях съоръжения, територии и имущество от физически лица, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност, осъществяване на строг пропускателен режим, осигуряване на сигурност и безопасност на учениците от 143 ОУ, своевременно реагиране на сигнали от СОТ и видеонаблюдение. Охраната се осъществява 24 часа и включва комплекс от физически, организационни мерки, обходен режим за охрана, реагиране на сигнали от сигнално-охранителна техника и видеонаблюдение (локални), осигуряващи регистрация за нерегламентиран достъп.
2. Местонахождение на обектите: Обектите, предмет на услугата по охрана са публична собственост и са на територията на гр. София, находящи се :

- основната сграда на училището - гр. София, ул. „Тодорини кукли” № 9 и

- допълнителна сграда към училището – гр.София, в помещение 46 кв.м в бл. 11, вх. Б.

3. Описание на обектите и на съществуващата към момента охранителна дейност.

Към настоящия момент охраната на обектите се извършва от охранителна фирма, като се използват и наличните системи за сигурност – видеонаблюдение, с мониторинг и реакция от охранителната фирма.

Охраната за всеки от обектите се извършва от служители на охранителната фирма по утвърден график съобразен с трудовото законодателство в Р. България, и съобразно разработен от изпълнителя план за охрана на обектите.

Основната сграда на училището, представлява административна сграда на три етажа и един подземен етаж. Към училището има прилежащ терен (2 училищни двора), ползвани за училищните мероприятия и е с обща площ от 5 600 кв.м. Училищният двор е обраден с метална ограда и от всички страни е заобграден от улици, една от които е силно натоварена.


4. Обем на поръчката.

Охраната се осъществява комбинирано – охранителен пост, гарантиращ строг контрол на достъп, извършващ и периодичен обходен маршрут на целия охраняван обект (обходите се извършват в извън учебно време) и видеонаблюдение. Местонахождението на охранителния пост е на вход/изход на училището.  1. Физическата охрана се осъществява, както следва:

 • Физическа охрана от 07:00 часа до 21:00 часа (14 часа) за всички работни дни в месеца – с пост в сградата на 143 ОУ „Георги Бенковски“, намиращ се в гр. София, ул. „Тодорини кукли № 9;

 • Физическа охрана от 09:00 часа до 13:00 часа за две съботи от всеки учебен месец за периода 01.11.2015 г. – 01.04.2016г. - с пост в сградата на 143 ОУ „Георги Бенковски“;

  1. Сигнално – охранителната техника се наблюдава, както следва:

 • Сигнално-охранителна техника /в училището има изградена система/:

 • от 21:00 часа до 07:00 часа /за остатъка от денонощието в работните дни / и

 • само със СОТ – 24 часова охрана в почивните /събота и неделя / и празнични дни

 • или със СОТ – 18 часова охрана в две съботи от всеки учебен месец за периода 01.11.2015 г. – 01.04.2016 г.

 • Сигнално-охранителна техника /в помещение 46 кв.м в бл. 11 вх. Б/:

 • от 21:00 часа до 07:00 часа /за остатъка от денонощието в работните дни / и

 • само със СОТ - 24 часова охрана в почивните /събота и неделя / и празничните дни.

 • или със СОТ – 18 часова охрана в две съботи от всеки учебен месец за периода 01.11.2015 г. – 01.04.2016 г.


5. До изтичане на срока за подаване на оферти кандидатите имат право да извършат оглед на обекта, предмет на обществената поръчка.

За уговаряне на ден и час за извършване на огледи на сградата е необходимо заинтересованите лица да се свържат на тел. 02 / 846 49 18
6. Общи изисквания към участниците в процедурата

6.1. В обявената процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП, на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация и на нормативните изисквания за изпълнение на предмета на поръчката.

6.2. Няма да бъде сключван договор с участник, който не отговоря на изискванията на чл.47 от ЗОП

6.3. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, издадени от компетентните органи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства, а по чл.47, ал.5 от ЗОП с декларация.

6.4.Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.

6.5. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в която е установен.


7. Квалификационни и други изисквания към участниците, свързани с изпълнението на поръчката:

7.1. До участие се допуска всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които извършват дейност, включваща съответния вид охрана и притежават актуален лиценз за извършване на частна охранителна дейност, съгласно чл.5, ал.1 от Закона за частната охранителна дейност (ДВ, бр. 15/24.02.2004 г., посл.изм. ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г.)

7.2. Участниците трябва да притежават собствена радиочестота за извършване на охранителна дейност и денонощен център за реагиране при спешни случаи.

7.3. Участниците следва да са вписани като администратори на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

7.4. Изпълнителят да се придържа точно към указанията на Възложителя и техническата спецификация към настоящата покана и спазва всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;

7.5. Изискванията към изпълнението на поръчката следва задължително да бъдат включени в техническото предложение на участника, изготвено съгласно Приложение № 6 към настоящата документация, и придружено с проект на план и схема за охрана на обекта, включващо следните показатели :
 • Описание на особеностите на охранявания обект, с които участника ще се съобрази;

 • организация на охраната (място, смени, графици, комуникации, средства за принуда и подходящи начини на защита);

 • предложение за правила и указания за спецификата на извършените видове охранителна дейност за всеки един от постовете, както и начина им на съхранение.

 • правила за пропусквателния режим на охраняваните обекти, с оглед постигане на максимално допустимата защита безопастността и здравето на учениците и материалната база;

Предложението се подписва от лицето представляващо участникът или от негов упълномощен представител.

7.6.За доказване на техническите възможности и/или квалификацията по чл.51 от ЗОП, участниците трябва:


 • участниците следва да разполагат с материално-технически възможности за осъществяване на съответния вид дейност – всеки участник следва да разполага с помощни средства (собствени или наети за целия период на договора) за постовете;

 • участниците следва да осигурят за всеки охранител, извършващ охранителна дейност на обектите, предмет на обществената поръчка лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло, съгласно чл.29 от ЗЧОД;

 • участниците следва да осигурят квалифициран персонал по основно трудово правоотношение на длъжност „ръководител на охранителна дейност”, съответно „охранител”, отговарящ на изискванията на чл.27 и чл.28 от ЗЧОД.

7.7.Определеният за изпълнител участник се задължава да осигури осъществяването на охранителната дейност от квалифицирани лица, запознати с Правилника за вътрешния трудов ред на Училището и съгласно Закона за частната охранителна дейност.

8. Начин на плащане и образуване на предлаганата цена

Предлаганата цена е твърдо фиксирана сума за всеки месец от срока на договора с включени всички разходи на фирмата за осигуряване охраната на обектите.

Плащането се извършва в лева, в срок от 10 (десет) работни дни, считано от последния ден на месеца, през който е извършена услугата, след представяне на оригинална фактура и двустранен протокол за приета без забележки извършена дейност за отчетния период.

9. Гаранция за изпълнение

При сключване на договор, избраният за Изпълнител участник внася гаранцията за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС.

Гаранцията се представя в една от формите (по избор на Изпълнителя):


 1. Паричен депозит, вносим по банковата сметка на Възложителя :

BIG SOMBBGSF

BG 29SOMB91303326312001

ОБ –АД клон „Мария Луиза“

 1. Банкова гаранция. Ако Изпълнителя предпочете да предостави банкова гаранция, то тя трябва да е безусловна и неотменима и да е по образец на Възложителя, който ще бъде представен на Изпълнителя.

В случай, че договорът се гарантира с банкова гаранция, същата трябва да бъде с валидност 30 дни след обявения краен срок за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто-договора. Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение на договора, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всеки участник има право да представи само една оферта за всички обекти и охранителни постове от предмета на обществената поръчка. В този случай участникът подава ЕДИН общ плик, в който се поставят всички приложими документи, върху който трябва да бъде отбелязана следната информация:


Адрес на възложителя: гр. София, ул. „Тодорини кукли” No 9, 143 ОУ „Георги Бенковски“

ОФЕРТА за поръчка с предмет: Комбинирана охранителна дейност в обект общинска собственост / 143 ОУ „ Георги Бенковски”/ с невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна техника.”

Име, адрес, телефонен и факс номер и по възможност електронен адрес на подателя на офертата;

Офертите се подават от участниците в сградата на училището до 12,00 ч. на 28.07.2015 г.

Офертата се изготвя указанията в настоящата документация. При приемането на офертата в училището, върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часът на завеждането /получаването/ и се вписва във входящия регистър на процедурата, а на лицето входирало офертата се издава документ за поредния номер и дата. Офертата се подава в срока, посочен в поканата. В случаите, когато офертата е подадена след посочения срок или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатан, прозрачен или скъсан плик/, съответното длъжностно лице отбелязва това обстоятелство във входящия регистър и офертата не се приема и се връща незабавно на приносителя.

Офертата се представя лично от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като получаване чрез поискване от пощенски клон или други подобни.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да променят офертите си.
A. Указания за подготовка на офертата

Офертата за участие в процедурата за възлагане на поръчката се изготвя, предава и приема в съответствие с изискванията на настоящата документация.

Офертата и всички документи в нея се подписват от законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице като в този случай се представя пълномощно в оригинал или с нотариална заверка на подписите.

Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език. Всички документи, които придружават офертата и не са оригинални и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф “Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат, в случай, че участникът е задължен по закон да осъществява своята дейност използвайки печат.

Офертата следва да бъде функционално разпределена, както следва:


 • Документи за подбор - административни сведения за участника, доказателства за минимални възможности за изпълнение на поръчката, декларации и други.

 • Документи, свързани с възможностите на участника да осигури най-добри и подходящи условия за охрана на училището, съобразно условията на Възложителя.

 • документ с „Ценова оферта” и име на участника.

Офертата следва да бъде изготвена съгласно образеца, приложен към настоящата документация, като същата се поставя в плика.
Б. Съдържание на офертата:

Офертите на участниците следва да съдържат следните документи:

1. Оферта по образец (Приложение №1).

2. Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация. Заверено копие на документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.(Документите по 1. се представят от всеки участник в обединението, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.)

3. При участници обединения – документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

4. Заверено копие на валидно Удостоверение за извършване на частна охранителна дейност, издаден на името на участника, съгласно Закона за частната охранителна дейност и съобразно предмета на поръчката.

5. Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване на участника като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

6. Заверено копие на полица за валидна застраховка за професионална отговорност на участника;

7. За доказване на техническите възможности и квалификация, участникът трябва да представи следните документи:


а/ Списък - декларация за наличие на разрешени от ЗЧОД помощни средства, средства за комуникация, в т.ч. Оперативен диспечерски център (ОДЦ) за контрол и помощ на охранителите, оръжие и друго техническото оборудване за реагиране, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката с приложен снимков материал. (декларация – свободен текст);

б/ Образец на идентификационна карта, снимков материал или скица (схема) на униформено облекло с отличителен знак на участника, които охранителите трябва да носят при упражняване на дейността по охраната на обектите.

в/ Списък на лицата, които ще осъществяват дейността, в който задължително са посочени професионалната им квалификация и опит, отговорящ на предмета на поръчката. (свободен текст);

г/ Декларация за собствени или наети патрулни коли, които фирмата – участник ще използва за реагиране на сигнали.

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9, от ЗОП, подават се от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, (Приложение № 2);

10. Декларация по чл.56,ал.1, т.11 от ЗОП за спазване изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3);

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55,ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8,ал 8, т.2 от ЗОП (Приложение № 4);

12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец (Приложение № 5);

13. Декларация, че Изпълнителят ще сключи и поддържа за целия срок на изпълнение на договора застраховка “Обща гражданска отговорност” за нанесени имуществени вреди на Възложителя вследствие кражби с лимит за 1 събитие - 10 000 лв.,

14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №6).

Документ с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” представлява обяснителна записка, в която подробно следва да разясни реда и начина, по който ще изпълнява поръчката, Обяснителната записка трябва да съдържа план за охрана на всеки един от обектите: • Описание на особеностите на охранявания обект, с които участника ще се съобрази;

 • организация на охраната (място, смени, графици, комуникации, средства за принуда и подходящи начини на защита);

 • предложение за правила и указания за спецификата на извършените видове охранителна дейност за всеки един от постовете, както и начина им на съхранение.

 • правила за пропусквателния режим на охраняваните обекти;

Предложението се подписва от лицето представляващо участникът или от негов упълномощен представител.

15. Ценово предложение

„Предлагана цена“ съдържа ценовата оферта на участника, без ДДС. (Приложение № 7). Участникът представя ценовата оферта по образец с обозначено наименование/име на участника.

Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец.Ценовата оферта следва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон.

В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи за извършване на услугата, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

Ценовата оферта трябва да съответства на техническото предложение на участника.

При несъответствие между единичните цени на отделните компоненти и калкулираната обща стойност за валидни се считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно единичните цени.В. Срок на валидност на офертите

Офертите следва да бъдат валидни най-малко 60 календарни дни от обявения краен срок за получаване на офертите.

При необходимост възложителят може да изиска чрез писмо или по факс от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.
Г. Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците

От участие в процедурата се отстранява участник, чията оферта отговаря на общите изисквания на ЗОП и тези, посочени в настоящата документация за участие.


РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Членовете на комисията представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за целостта на плика на предложението чрез полагане на подписи .

След извършване на горните действия, комисията разглежда документацията в отворените пликовете по реда на тяхната поредност и оповестява документите, които той съдържа.

След извършването на посочените по-горе действия, приключва публичната част от работата на комисията.

Комисията разглежда документите за технически възможности и ги оценява в сравнителна таблица, която се явява неразделна част от протокола на комисията.

След това комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя и критериите, касаещи техническите възможности на участниците за осъществяване на охраната в 143 ОУ. Комисията не разглежда Ценовата оферта на участниците, които не отговарят на критериите за подбор и техническите изискания на Възложителя.

Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица, да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от документите, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на настоящата документация, назначената комисия извършва оценка по критерия „икономически най- най-изгодна оферта ”, съгласно следната методика :

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.

Комплексната оценка на офертите се формира като аритметичен сбор от получените оценки на отделните показатели.

Класирането на участниците се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила най-висока комплексна оценка.

Участникът класиран от комисията на първа място се определя за Изпълнител на обществената поръчка.

При еднаква комплексна оценка на двама или повече участници, комисията извършва класиране съгласно чл.71, ал.4 или провежда публично жребий между класираните на първо място оферти, съгласно чл.71, ал.5, т.2 от ЗОП.

1.Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база оценките на техническите и ценови показетели по следната формула:
KО = 70%*Ц +30%*Т
Критерият за оценка на офертите съгласно чл. 37 от ЗОП е „икономически най-изгодна оферта”, при който класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по следните предварително определени показатели и относителна тежест:


Показатели за оценка на офертите

Относителна тежест на показателите в

комплексната оценка в проценти (Ко)


Максимално възможен брой точки

Ц – Финансов показател (цена)

70 %

100 т.


Т – Техническо предложение

30 %

100 т.2. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ

2.1. Финансов показател (цена) Ц (максимален брой точки – 100, относително тегло в комплексната оценка (коефициент на тежест) – 70 %.

Посочва се общата цена, която участникът предлага за изпълнението на пълния обем на предмета на настоящата обществена поръчка. Преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява ценовите предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя.

След извършването на посочената проверка комисията продължава с оценката по показател Ц.

Участникът посочил най-ниска цена получава 100 точки по този показател. Останалите участници получават точки по този показател, изчислявани по следната формула:Цmin

Ц = ------------ х 100

Цn

където:


Цmin – най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката.

Цn – предложена обща цена за изпълнение на съответния участник.

Ц се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
2.2. Показател –„ Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (Т) е с максимален брой точки – 100 точки и с коефициент на тежест –30 %.

Всеки участник следва да представи „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, представляващо обяснителна записка, в която подробно следва да разясни реда и начина, по който ще изпълнява поръчката, Обяснителната записка трябва да съдържа план за охрана на всеки един от обектите: • Описание на особеностите на охранявания обект, с които участника ще се съобрази;

 • организация на охраната (място, смени, графици, комуникации, средства за принуда и подходящи начини на защита);

 • предложение за правила и указания за спецификата на извършените видове охранителна дейност за всеки един от постовете, както и начина им на съхранение.

 • правила за пропусквателния режим на охраняваните обекти;

Важно и съществено за възложителя е да бъде представено техническото предложение с възможно най-пълно описание, съдържащо всички потенциални рискове и планове за охрана, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не по принцип.
Точките по качествения показател – ТТехническо предложение за изпълнение на поръчката ще се присъждат от оценителната комисия въз основа на мотивирана оценка.

Скалата за оценка по показател „Т” е четиристепенна. Всяка оферта получава 100, 75, 50 или 25 точки, в съответствие с качеството на представената оферта, съгласно изискванията на Възложителя, по следната скала: 25 точки – ниско качество; 50 точки – добро качество; 75 точки – много добро качество; 100 точки – отлично качество. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 100, 75, 50 или 25 точки:Критерии: Точки:

Офертата на участника получава максималния брой точки – 100, когато за представената Обяснителна записка всички от следните са в сила:

- Участникът предлага детайлно и ясно описание и подробно обяснение на особеностите на охранявания обект, с които ще се съобрази; идентифицираните рискове които биха оказали влияние върху навременното и качествено изпълнение на договора;

- Участникът е посочил и разгледал подробно организация на охраната (място, смени, графици, комуникации, средства за принуда и подходящи начини на защита безопасността на учениците и материалната база); конкретни начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране;

- Участникът е разработил подробно предложение за правила и указания за спецификата на извършените видове охранителна дейност за всеки един от постовете, както и начина им на съхранение.

- В представената от участника Обяснителна записка има правила за пропусквателния режим на охраняваните обекти и липсват съществени или несъществени непълноти/пропуски, както и съществени неясноти на идентифицираните рискове, предложените начин/и за преодоляването/минимизирането им, както и на стратегията за управление на рисковете.


100 точки

Офертата на участника получава брой точки – 75, когато за представената Обяснителна записка три от следните са в сила:

- Участникът предлага детайлно и ясно описание и подробно обяснение на на особеностите на охранявания обект, с които ще се съобрази; идентифицираните рискове които биха оказали влияние върху навременното и качествено изпълнение на договора;

- Участникът е посочил и разгледал подробно организация на охраната (място, смени, графици, комуникации, средства за принуда и подходящи начини на защита безопасността на учениците и материалната база);конкретни начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране;

- Участникът е разработил подробно предложение за правила и указания за спецификата на извършените видове охранителна дейност за всеки един от постовете, както и начина им на съхранение.

- В представената от участника Обяснителна записка има подробни и детайлни разработки по горепосочените точки, както и правила за пропусквателния режим на охраняваните обекти и липсват съществени или несъществени непълноти/пропуски, както и съществени неясноти по тях, включително и разработки на идентифицираните рискове, предложените начин/и за преодоляването/минимизирането им, както и на стратегията за управление на рисковете.


75 точки

Офертата на участника получава брой точки – 50, когато за представената Обяснителна записка две от следните са в сила:

- Участникът предлага детайлно и ясно описание и подробно обяснение на идентифицираните рискове които биха оказали влияние върху навременното и качествено изпълнение на договора;

- Участникът е посочил и разгледал подробно конкретни начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране;

- Участникът е разработил подробна стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете.

- В представената от участника Обяснителна записка липсват съществени или несъществени непълноти/пропуски по посочените по-горе три пункта, както и съществени неясноти на идентифицираните рискове, предложените начин/и за преодоляването/минимизирането им, както и на стратегията за управление на рисковете.


50 точки

Офертата на участника получава брой точки – 25, когато за представената Обяснителна записка едно от следните е в сила:

- Участникът предлага детайлно и ясно описание и подробно обяснение на идентифицираните рискове които биха оказали влияние върху навременното и качествено изпълнение на договора;

- Участникът е посочил и разгледал подробно конкретни начин/и за преодоляване на рисковете или за тяхното минимизиране;

- Участникът е разработил подробна стратегия (адекватни мерки) за управление на рисковете.

- В представената от участника Обяснителна записка липсват съществени или несъществени непълноти/пропуски по посочените по-горе три пункта, както и съществени неясноти, както и съществени неясноти на идентифицираните рискове, предложените начин/и за преодоляването/минимизирането им, както и на стратегията за управление на рисковете.


25 точки

За целите на методиката за оценка на офертите, в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗОП, използваните в предложената таблица за оценка определения /понятия/ са изрично дефинирани по-долу:

* „Ясно“ – следва да се разбира описание, което недвусмислено характеризира конкретния етап или конкретния вид дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Детайлно“ - описанието, което освен че съдържа отделни етапи и видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието на отделните документи или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

*** Несъществени са тези непълноти/пропуски/слабости в предложението на участника, които не го правят неотговарящо на изискванията, но представляват пропуски в описанието, липса на детайлна информация и др. Налице са, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените непълноти/пропуски/грешки не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на действащото законодателство в областта и изискванията, заложени в документацията за участие. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти”.

**** Съществени са тези непълноти/пропуски/грешки в предложението на участника, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания.
За работата си комисията съставя протокол за разглеждането и оценяването на офертите и класирането на участниците. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Всеки участник се уведомява за резултатите от проведената процедура.


3. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Комплексната оценка на всеки участник е сборът от получения брой точки по всеки един от показателите.

Комплексната оценка /K0/ се изчислява по формулата:

KО = 70%*Ц +30%*Т

КО се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Максималната стойност на общата оценка КО е 100.

На оценка подлежат всички допуснати предложения.

Комплексната оценка на офертите се формира като аритметичен сбор от получените индивидуални оценки по отделните показатели.


5. Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците

От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и за е от обстоятелствата по чл.47, от ЗОП и описани в раздел ІІІ-ти на настоящата документация. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява при подаване на офертата със собственоръчно подписана декларация по образец.

От участие в процедурата се отстранява участник, чиято офертата не отговаря на общите изисквания, посочени в тази документация за участие.

РАЗДЕЛ V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:

Процедурата за избор на охранителна фирма ще се проведе в 143 ОУ на 06.08.2015 г. от 13,00 часа.

До процедурата ще бъдат допуснати всички фирми, които представят заедно с офертата и документите по ПРИЛОЖЕНИЯТА в определения срок.

Фирмите могат да приложат и други документи по избор, доказващи качеството на тяхната дейност.
  ПРИЛОЖЕНИЯ:

  Приложение № 1: Образец на оферта

  Приложение №2: Образец на декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП;

  Приложение №3: Декларация по чл.56,ал.1, т.11 от ЗОП;

  Приложение №4: Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

  Приложение №5 : Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата

  Приложение №6 : Образец на техническо предложение.

  Приложение №7. Проект на ценова оферта.

  Приложение №8. Проект на договор.Директор на 143 ОУ „Г.Бенковски”: подпис

/Ирена Дойчинова/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
До

143 ОУ „ Г. Бенковски“

гр. София


О Ф Е Р Т А
От ................................................................................. (наименование на участника), с ЕИК …...................................., регистрация по ДДС: …................................................., със седалище и адрес на управление …..................................................................................., адрес за кореспонденция: …....................................................................................................., телефон за контакт …........................................., факс …......................................, представлявано от ............................................................. (трите имена) в качеството на .................................. (длъжност или друго качество)
за участие във вътрешна процедура чрез съберане на оферти с предмет: „Комбинирана охранителна дейност в обект общинска собственост / 143 ОУ „ Георги Бенковски”/ с невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна техника.”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас вътрешна процедура чрез представяне на оферти за определяне на изпълнител с предмет:

Комбинирана охранителна дейност в обект общинска собственост / 143 ОУ „ Георги Бенковски”/ с невъоръжена физическа охрана и сигнално-охранителна техника.”

За учебната 2015-2016 година


1. Декларираме, че сме разгледали документацията и проложения списък с документи за участие и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 2. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

3. Валидността на настоящата офертата е 60 календарни дни, считано от крайния ден за подаване на офертите по процедурата.

4. 5. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме (оставя се вярното) подизпълнители. Видът на работите, които ще извършват и делът на участието им, са както следва:


Подизпълнител

Обхват на дейностите, които ще извършва подизпълнителя

Процента от общата стойност и конкретна част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя5. Декларираме, че в случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при сключване на договора ще представим:

- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП за лицата, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП;

- декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

- гаранция за изпълнение на договора;

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по образец;

6. Декларираме, че ще уведомим ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно, ако настъпи някаква промяна в гореизброените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на договора. Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до прекратяване на договора.

7. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:


 1. Заверено копие на документ, съгласно т.2, буква Б от раздел III;

 2. Документ (оригинал или нотариално заверено копие) по т.3, буква Б от раздел III (при необходимост)

 3. Заверено копие на валидно Удостоверение за извършване на частна охранителна дейност, издаден на името на участника, съгласно Закона за частната охранителна дейност и съобразно предмета на поръчката.

 4. Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване на участника като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

 5. Заверено копие на полица за валидна застраховка за професионална отговорност на участника;

 6. Списък - декларация за наличие на разрешени от ЗЧОД помощни средства, средства за комуникация, в т.ч. Оперативен диспечерски център (ОДЦ) за контрол и помощ на охранителите, оръжие и друго техническото оборудване за реагиране, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката;

 7. Образец на идентификационна карта, снимков материал или скица (схема) на униформено облекло с отличителен знак на участника, които охранителите трябва да носят при упражняване на дейността по охраната на обектите.

 8. Списък на лицата, които ще осъществяват дейността, в който задължително са посочени професионалната им квалификация и опит, отговорящ на предмета на поръчката.

 9. Списък – декларация за собствени или наети патрулни коли, които фирмата – участник ще използва за реагиране на сигнали.

 10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9, от ЗОП, подават се от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП;

 11. Декларация по чл.56,ал.1, т.11 за спазване изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5 от ЗОП;

 12. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55,ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8,ал 8, т.2 от ЗОП;

 13. Декларация за поддържане за целия срок на изпълнение на договора застраховка “Обща гражданска отговорност” за нанесени имуществени вреди на Възложителя вследствие кражби с лимит за 1 събитие - 10 000 лв.;

 14. Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложения.

 15. Ценово предложение.

.................... Подпис:

дата печат

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
По чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Подписаният ……….…………………..................................…..…………........................……..(трите имена)

В качеството си на ……….……….……………….…….………………………...........(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)

на ……………………………………………………………………………….............................…(наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е обявен/о в несъстоятелност.

3. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

5. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил/ извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или е преустановил/о дейността си.

5. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с предмета на настоящата поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

6. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

7. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

8. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

9. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

10. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е сключил/о договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Декларираните обстоятелства се съдържат в ……………………….
Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: ....................... ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис)

Забележки:

Декларацията се попълва от представителите на участниците и на подизпълнителите, когато юридическите лица са установени/регистрирани извън България.

Декларацията се попълва и представя съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

По отношение на обстоятелствата в точка 7, деклараторът избира, това обстоятелство, което ще декларира и посочва само него.

Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.
Каталог: uploads -> assets
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> Сцена раковина 16h : djforceMan / dj кирил Мелконов
assets -> Отправят т ъ р г о в о п р е д л о ж е н и е
assets -> Програма на училищни прожекции във Фестивален и конгресен център, Кафе-театър Януари-Юни 2011 Дата
assets -> Vous avez la possibilité de vous inscrire aux examens du delf et du dalf et du delf juniors sans vous déplacer
assets -> Джерман – софия”ад документ за предлаганите ценни книжа част III от проспекта за първично
assets -> Пълномощно – образец


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница