148 = Да се възстанови в работилница и подготви само за движение на собствени колела, след което да се изложи в остъклен павилион или друго затворено помещениеДата25.10.2018
Размер131.1 Kb.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНАТА СЪДБА

НА МУЗЕЙНИТЕ ЛОКОМОТИВИ В Б Д ЖА. Локомотиви за нормално междурелсие
Лок. № 148 = Да се възстанови в работилница и подготви само за движение на

собствени колела, след което да се изложи в остъклен павилион

или друго затворено помещение, далече от сегашната близост с

високата атмосферна влажност около река Дунав – например в

старото ветрилообразно депо Варна.
Лок. 01.05 = Да се възстанови за движение със собствена сила. До тогава да се

напръска външно с отработило машинно масло и пази на закрито в

цеха за парни локомотиви – депо Г. Оряховица, там където стоеше

локомотив 03.12 преди възстановяването му.


Лок. 01.06 = Да се разкомплектова като се запазят машинните колооси и талиги

-комплект, сцепни щанги, останалото от котелната арматура, кноро-

ва и мазилни помпи и всичко което може да послужи за резервни

части за другите локомотиви. Тендера да се запази комплект, като

се напръска външно с отработило машинно масло и съхранява под

навес в база Асеново.


Лок. 01.07 = Да се запази за стационарен експонат, като образец на локомотив

с пълно мазутно горене. До привеждането му в подходящ за експо-

ниране вид, да се омасли външно закара и пази на закрито в

старото ветрилообразно депо Варна.


Лок. 01.13 = Да се закара от Калояновец в база Асеново. Да се омасли външно

и пази под навес, като същевременно се обяви за продажба –

комплект, като музеен експонат.
Лок. 01.14 = Да се запази комплект и подготви за стационарен експонат на

Централна гара София, в дъното на първи челен коловоз страна

Пловдив, като представител на най-масовата серия бързоходни

парни локомотиви на БДЖ, домували и експлоатирани в продъл-

жение над 30 години в Локомотивно депо София. Дотогава да се

омасли външно и пази под навес в база Асеново.


Лок. 01.15 = Локомотивът да се запази и комплектова с тендера от 01.06, а

тендерът 01.15 да се разкомплектова, като се запазят само

тендерните колооси за резервни. Да се омасли външно и пази в

база Асеново.


Лок. 01.23 = Действащ музеен локомотив, домува в депо София.
Лок. 02.02 = Да се запази комплект и подготви за стационарен експонат на гара

Пловдив, като представител на бързоходните локомотиви серия


1

02, домували най-дълго в депо Пловдив. До тогава да се омасли

външно и пази в халето на база Калояновец.

Лок. 03.12 = Локомотивът се възстановява за действащ музеен експонат в депо

Горна Оряховица и ще остане да домува в това депо.
Лок. 05.01 = Локомотивът се възстановява за действащ музеен експонат в депо

София и ще остане да домува в това депо.


Лок. 10.10 = Локомотивът да се подготви за стационарен експонат. До тогава да

се омасли външно и подслони на един от крайните коловози вътре

във ветрилообразното депо Стара Загора.
Лок. 11.10 = Локомотивът може да се възстанови като действащ. До тогава към

него да се прикачи тендера от 05.01 и пази в депо Горна Оряховица

на закрито. Ако се възстановява, да се разменят тендерите с този

на снегорина 99.081, чийто тендер е от 11.08.


Лок. 12.03 = Да се закара от Калояновец в база Асеново. Да се омасли външно

и остане под навес, докато се предприеме възстановяването на

локомотив 12.17, като действащ. Ако не се извърши последното, да

се предложи за продажба или разкомплектова.


Лок. 12.17 = Локомотивът може да се възстанови за движение под пара. Да се

омасли външно с отработило машинно масло. Произведен е, както

и 12.03 през 1940 г. Ако се възстановява, от двете машини ще се

комплектова една, която ще бъде действащ представител на

локомотивите, които не са предвиждани да бъда доставяни за

нашия локомотивен парк.


Лок. 13.20 = Локомотивът да се подготви за стационарен експонат. Дотогава да

се омасли и закара от депо Дупница в база Асеново. Тендерът е тип

2'2'Т26, но много рядко срещана конструкция, даже и в Германия.
Локомотиви 14.05, 14.25, 14.26, 14.33, 14.41, 14.42, 14.49 и 14.50 = Да се огледат

още веднаж от вещи лица за състоянието на главите на анкърните

болтове по стоящите котли и ако има подходящ котел да се

възстанови за движение под пара. Да се отделят други две машини

за стационарни експонати – в депо Пловдив и в депо Стара Загора.

Останалите да се предложат за продажба или разкомплектоват,

като се запазят тендерите на 14.05, 14.26, 14.41, 14.42 и 14.49 за

приспособяването им като втори тендери (водни резервоари) за

действащите музейни локомотиви, вместо да се возят 72 м3

вагони-цистерни. Всички локомотиви да се напръскат с отработило

машинно масло и останат на отделен коловоз за да се охраняват в

база Калояновец, докато очакват ново решение за тяхното бъдещо

разпределение по горепоставените въпроси.
Тендер от лок. 15.04 = Да се продаде на скрап, като се запазят само колоосите

(талиговите рами са в лошо състояние) – комплект с колоосните

букси за резервни.

2

Лок. 15.17 = Да се възстанови като действащ музеен експонат, като на тендераму се монтират колоосите от разкомплектования тендер на 15.04.

Дотогава да се омасли външно и приеме за съхраняване в закрито

помещение в депо Горна Оряховица.
Лок. 15.24 = Да се възстанови съгласно Предварителният опис от 22 май 2003 г.

за стационарен музеен експонат, като единствения оцелял локомо-

тив с тендер тип 4Т30 – „кенгуру”. Дотогава да се омасли външно и

закара да се съхранява на закрито в старото ветрилообразно депо

Варна.
Лок. 15.47 = Да се закара в база Асеново, да се омасли външно и доколкото е

възможно вътрешно и съхранява като дублиращ на локомотив

15.131, ако изпитванията на котелната стомана на последния се

окажат неприемливи.


Лок. 15.131 = Да се възстанови като действащ музеен експонат и евентуално

предложи за продажба на някой музей като възстановен за

движение със собствена сила. Дотогава да се омасли и изпрати

на съхранение във старото ветрилообразно депо Варна.


Лок. 15.215 = Да се подготви за стационарен музеен експонат. Дотогава да се

съхранава на закрито вътре в депо Бойчиновци.


Лок. 15.242 = Да се предложи за продажба в състоянието в което се намира. До

намирането на купувач да се омасли и съхранява при машините

серия 14 в база Калояновец. Ако не се продаде, да се разком-

плектова, да се запазят машинните и тендерните килооси с

буксите, ресорите, други комлектни възли и части.
Лок. 16.01 = Действащ музеен локомотив, домува в депо Горна Оряховица.
Лок. 16.27 = Да се закара от Клояновец в база Асеново, омасли външно и пази

за резервни възли и части за действащия локомотив 16.01.


Лок. 16.33 = Да се закара от депо Г. Оряховица в база Асеново. Да сеомасли и

пази за резервни части, както лок. 16.27.


Лок. 17.01 = Да се възстанови за стационарен музеен експонат. Дотогава да се

закара от депо Русе в старото ветрилообразно депо депо Варна.


Лок. 17.68 = Да се възстанови за стационарен музеен експонат. Дотогава да се

закара от депо Левски в старото ветрилообразно депо Варна.


Лок. 18.01 = Локомотивът е гордостта на българската железопътна промишле-

ност. Това е първата голяма реконструкция извършена в Главната

ж п работилница – София и както времето показа – най сполучли-

вата. За съжаление при прместването на локомотива от музея до

депо Русе е извършена вандалска постъпка – срязани са и

четирите бутални стержена на парната машина.Виж приложената тук докладна записка до изпълнителния

директор на БДЖ ЕАД. 3

Локомотивът да се възстанови за стационарен музеен експонат.

Дотогава да омасли и се закара от депо Русе в старото депо

Варна.
Лок. 19.25 = Да се закара от Калояновец в база Асеново под навес. Да се

омасли и пази до възстановяването на лок. 19.62 като стационарен

експонат, след което да се резкомплектова.

Лок. 19.62 = Да се закара от депо Русе в депо Горна Оряховица. Да се омасли и

пази в халето за парни локомотиви, докато се възстанови с необ-

ходимата прецизност, като стационарен музеен експонат и изложи

в гара Горна Оряховица – пътническа, в дъното на глухото парче

срещу стрелковата кабина – страна София. Така 19.62 ще

представя прочутата серия 19, най-големият бастион на която в

миналото беше депо Горна Оряховица.
Лок. 20.06 = с тендер от локомотив 20.05. Локомотивът е в извънредно лошо

състояние – да се предаде за скрап.


Лок. 26.19 = Да се продаде в състоянието в което се намира. До тогава да се

омасли външно и пази в депо Димитровград, където се намира

сега. Ако не се продаде да се разкомплектова и заделят части за

доокомплектоването на локомотив 26.26.


Лок. 26.26 = Да се доокомплектова с липсите в депо София, като стационарен

музеен експонат и пази под покрив в централното деповско хале.


Лок. 27.08 = И на този локомотив са срязани буталните стержени. Да се

възстанови като стационарен музеен експонат. Дотогава да се

омасли и закара от депо Русе в старото депо Варна.
Лок. 28.22 = Да се възстанови като стационарен музеен експонат. Дотогава да

се закара от Калояновец в база Асеново под навес, да се омасли и

чака окомплектованеване.
Лок. 28.28 (555) = Локомотивът да се свали от постамента в градината зад

приемното здание, да се възстановят номерните табели28.48, да се прибере в ветрилообразното хале на депо Стара

Загора, да се омасли и чака окомплектоване като

стационарен музеен експонат. Тогава ще се решава къде да

бъде изложен на достъпен коловоз, за да може периодично

да се прибира в депо за освежаване.
Лок. 28.53 = Локомотивът да се предаде за скрап, а машинните колооси да се

запазят комплект с буксите и ресорите.


Лок. 35.02 = Локомотивът е експониран на гара Монтана в остъклен павилион.
Лок. 35.05 = Локомотивът е експониран на гара Царева ливада върху релсово

звено на открито.

4

Лок. 36.01 = Локомотивът да се пази под навес в база Асеново за резервнивъзли и части докато се възстановят за действащи машините 36.09

и 36.10, след което да се разкомплектова.

Лок. 36.04 = Да се пази под навес в база Асеново, както 36.01.
Лок. 36.05 = Да се разкомплектова като се запазят комплектни възли и части за

възстановяването на локомотиви 36.09 и 36.10.


Лок. 36.09 = Локомотивът може да се възстанови за движение под пара.

Дотогава да се закара и съхранява на отговорно пазене вътре във

ветрилообразното депо Плевен.
Лок. 36.10 = Локомотивът може да се възстанови за движение под пара.

Дотогава да се пази във ветрилообразното депо Варна.


Лок. 45.06 = Да се възстанови като стационарен музеен експонат. Дотогава да

се пази под навес в база Асеново. Да се направи опис на щангите

от сцепното движение и те да се пазят отделно, за да може после

да се комплектоват и монтират на машината.


Лок. 46.03 = Локомотивът може да се възстанови за движение под пара.

Дотогава да се закара и съхранява на отговорно пазене вътре във

ветрилообразното депо Плевен.
Лок. 46.13 = Да се възстанови като стационарн музеен експонат. Дотогава да се

пази под навес в база Асеново. Да се направи опис на щангите от

сцепното движение и те да се пазет отделно, за да може после да

се комплектоват и монират на машината.


Лок. 47.05 = Локомотивът е експониран на Централна гара София, на открито.

Да се направи подходящо оформен остъклен павилион или най-

малкото навес-козирка за защита от валежите.
Лок. 47.31 = Да се възстанови като стационарен експонат. Дотогава да се пази

във ветрилообразното депо Варна.


Лок. 48.04 = Това е първият локомотив произведен изцяло в България.

Машината може да се възстанови за движение под пара с демон-

страционна цел. Дотогава да се пази под покрив в центалното хале

на депо София.

Лок. 49.02 = Да се възстанови като стационарен експонат. Дотогава да се

закара и съхранява във ветрилообразното депо Варна, заедно с

лок. 47.31.
Лок. 49.19 = Да се възстанови като стационарен експонат. Дотогава да се пази

под покрив заедно с 48.04 в централното хале на депо София.


Лок. 50.01 = Да се предаде на скрап.

5

Б. Теснолинейни локомотиви


Лок. 176 = Да се възстанови като стационарен музеен експонат и изложи в

теснолинейната музейна колекция – депо Банско. Дотогава да се

омасли външно и вътрешно и съхранява под навес от леки материали

в депо Септември.


Лок. 1076 = Да се възстанови като стационарен музеен експонат и изложи на

гара Септември -теснолинейна в подходящ остъклен павилион.

Дотогава да се омасли външно и вътрешно и съхранява под навес в

депо Септември.


Лок. 50376 = Да се предаде на скрап.
Лок. 50476 = Да се възстанови като стационарен музеен експонат и изложи в

теснолинейната музейна колекция – депо Банско. Дотогава да се

омасли външно и вътрешно и остане на отговорно пазене в гара

Банско. По възможност да се направи навес от леки материали за

защита поне от валежите.
Лок. 50676 = Да се възстанови като стационарен музеен експонат и изложи в

теснолинейната музейна колекция – депо Банско. Дотогава да се

омасли външно и вътрешно и съхранява под навес за защита от

валежите в депо Септември.


Лок. 60976 = Действащ музеен локомотив, домува в депо Септември.
Лок. 61076 = Да се пази в депо Септември докато се възстанови лок. 61376, след

което да се разкомплектова като се запазят годни възли и части.


Лок. 61176 = Да се пази в депо Септември докато се възстанови лок. 61376, след

което да се разкомплектова като се запази парния котел, който еизследван, а така също годни възли и части.
Лок. 61376 = Да се възстанови за движение под пара. Дотогава да се закара от

депо Банско в депо Септември, да се омасли външно и вътрешно и

пази под навес.
Лок. 61576 = Експониран е в двора на ВТУ „Т. Таблешков”, на открито. Да се

направи подходящо оформен павилион или навес за защита поне

от валежите.
Лок. 20060 = Експониран е на улицата пред музея в Русе. Да се направи

подходящо оформен остъклен павилион за защита от

атмосферните влияния.
Лок. 20260 = Експониран е в двора на Локомотивно депо Стара Загора. Да се

направи подходящо оформен остъклен павилион за защита от

атмосферните влияния.

6

Лок. 47060 = Да се възстанови за стационарен експонат и постави върху плат-формения вагон К4 № 4060, след основен ремонт на последния, с

цел да бъдат транспортирани безпрепятствено по теснолинейката

Септември – Добринище и изложат като общ музеен експонат в

теснолинейната музейна колекция – Банско. Дотогава да се

омаслят локомотива и вагона и пазят под навес в локомотивно депо

Септември.


Лок. 47960 = Локомотивът е експониран в голямата чакалня на Централна гара

София.
Лок. 48960 = Локомотивът е експониран на открито на улицата пред Локомотивно

депо Дупница и е в крайно тежко състояние. Необходимо е да се

възстанови като стационарен експонат и изложи в подходящо

оформен остъклен павилион на гара Дупница. Ако не се направи

това да се изпрати в депо Септември и монтира върху вагон серия

4000, както лок. 47060.
В. Други возила
99.081 = Парен роторен снегорин. Да се възстранови като стационарен музеен

експонат с възможност за разглеждане на машините във вътрешността

му. Дотогава да се пази в база Асеново.
04 012.1 = Да се възстанови като действащ музеен локомотив и използва само

за атракционни пътувания.


04 025.3 = Да се пази докато се възстанови лок. 04 012.1, след което да се

ракомплектова като се запазят годните възли и части.


42 077.8 = Да се възстанови като действащ музеен локомотив и използва само

за атракционни пътувания.


60 003.1 = Да се възстанови като действащ музеен локомотив и използва само

за атракционни пътувания.


80 001.1 = Да се възстанови като действащ музеен локомотив и използва само

за атракционни пътувания.


За останалите возила, без 100-тонния кран, който мисля че трябва да се даде на скрап, съм съгласен с предложенията в доклада на г-н Георги Динчев.
Приложение: Докладна записка до Изпълнителния директор на БДЖ ЕАД с

вх. № 36-00-324 от 26 август 2009 г.


София, 2 ноември 2010 г.

СЪСТАВИЛ:

инж. Димитир Деянов

7

П р и л о ж е н и е8
_ 9


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница