15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртъкДата23.07.2016
Размер106.32 Kb.
#1735

BG


Точка Б.1. a)
502-ра

сесия/октомври


КРАТЪК ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

_____________


15 и 16 октомври 2014 г., сряда и четвъртък

Сграда „Charlemagne“ (Европейска комисия), зала S3

B – 1040 Брюксел

_____________


Откриване на сесията: 15 октомври 2014 г., сряда, в 14,30 ч.

_____________


Дебат на тема „Перспективи пред ЕС“,15 октомври 2014, сряда, в 14,40 ч., с изказване на:
г-н Valéry Giscard D'Estaing, бивш президент на Франция
Дебат относно преразглеждането на стратегията „Европа 2020“, във връзка с приемането на становище SC/39, 15 октомври 2014 г. в 16,00 ч., с участието на:
г-н Markus Beyrer, генерален директор на BusinessEurope, г-н Gary Kneip, председател на Икономическия и социален съвет на Люксембург, г-н Marcello Messori, директор на LUISS School of European Political Economy (Рим), г-н Philippe Pochet, генерален директор на Европейския синдикален институт и г-н Conny Reuter, генерален секретар на Европейската мрежа на неправителствени организации (SOLIDAR), съпредседател на Групата за връзка с европейските организации и мрежи на гражданското общество
Дебат на тема „На верен път ли е европейският селскостопански модел и може ли да служи за пример?“,16 октомври 2014 г., четвъртък, в 9,15 ч., с изказване на:
г-н Peter Kendall, председател на Световната организация на селскостопанските производители и г-н Czeslaw Adam Siekierski, председател на комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП
Връчване на Наградата на гражданското общество, 16 октомври 2014 г., четвъртък, в 11,00 ч.
Напомняме Ви да се подпишете в присъствения списък на влизане в залата.
_____________
Внимание: това не е окончателният вариант на проекта на дневен ред, който ще бъде одобрен от Бюрото на 14 октомври 2014 г.

15 октомври 2014 г., сряда


10,00 ч.

I група

Зала JDE 52


9,30 ч.

II група

Зала JDE 51

10,00 ч.

III група

Зала JDE 6214,30 ч.


ОТКРИВАНЕ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ


Европейска комисия, сграда „Charlemagne“

Зала S3Проверка на кворума

Приемане на проекта на дневен ред

Приемане на протокола от 501-ата пленарна сесия, състояла се на 10 и 11 септември 2014 г. (EESC-2014-04038-00-00-PV-TRA)


ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩАТА НА КОМИТЕТА

(редът на разглеждане ще бъде определен допълнително)

-
CCMI/121

Въздействие на бизнес услугите в промишлеността (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-00493-00-00-PA-TRAДокладчик: г-н Joost van Iersel (I гр. – NL)

Съдокладчик: г-н Hannes Leo (Кат. 3 – AT)
REX/389

Ролята на гражданското общество в споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония (становище по собствена инициатива)

EESC-2013-08140-00-01-PA-TRAДокладчик: г-жа Laure Batut (II гр. – FR)

Докладчик: г-жа Eve Päärendson (І гр. – ЕЕ)


REX/399

Икономическото и социалното положение на младите хора в Евро-Средиземноморския регион (информационен доклад)

EESC-2014-00875-00-00-PRI-TRAДокладчик: г-н Pedro Narro (III гр. – ES)
REX/403

Положение на украинското гражданско общество в контекста на европейските стремежи на Украйна (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-03088-00-00-PA-TRAДокладчик: г-н Andrzej Adamczyk (ІІ гр. – PL)
SC/39

Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“ (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Преглед на резултатите от стратегията „Европа 2020“

COM(2014) 130 final

EESC-2014-03600-00-00-PAC-TRAДокладчик: г-н Stefano Palmieri (ІІ гр. – IT)
INT/732

Уязвимостта на потребителите по отношение на търговските практики на вътрешния пазар (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-01032-00-00-PA-TRAДокладчик: г-н Bernardo Hernández Bataller (III гр. – ES)
INT/746

Доклад за политиката на конкуренция за 2013 година

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Доклад за политиката в областта на конкуренцията за 2013 г.

COM(2014) 249 final

EESC-2014-03690-00-00-PA-TRAДокладчик: г-н Paulo Barros Vale (I гр. – PT)
INT/751

Разпространение на спътникови данни от наблюдение

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята

COM(2014) 344 final -2014/0176 COD

EESC-2014-04468-00-02-PA-TRAДокладчик: г-н Thomas McDonogh (I гр. – IE)
INT/752

Хоризонтална държавна помощ

Предложение за регламент на Съвета относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (кодифициран текст)

COM(2014) 377 final -2014/0192 COD1

EESC-2014-04239-00-00-PAC-TRA


ECO/367

Управление на макрорегионалните стратегии

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно управлението на макрорегионалните стратегии

COM(2014) 284 final

EESC-2014-03857-00-00-PA-TRAДокладчик: г-н Etele Baráth (ІІІ гр. – HU)
SOC/502

Жените в науката (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-00625-00-00-PA-TRAДокладчик: г-жа Indrė Vareikytė (III гр. – LT)
SOC/508

Развиване на предоставяни на семействата услуги с цел повишаване на заетостта и насърчаване на равенството между половете на работното място (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-01456-00-00-PA-TRAДокладчик: г-жа Béatrice Ouin (ІІ гр. – FR)
SOC/515

Международна закрила на непридружено непълнолетно лице

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 604/2013 по отношение на определянето на държавата членка, компетентна да разгледа молбата за международна закрила на непридружени ненавършили пълнолетие лица, на които нито един член на семейството, брат или сестра или роднина не се намира законно в някоя от държавите членки

COM(2014) 382 final -2014/0202 COD2

EESC-2014-04595-00-00-PA-TRA

Докладчик: г-жа Grace Attard (III гр. – MT)

TEN/540

Мултимодални пътувания

Работен документ на службите на Комисията „Към пътна карта за общоевропейско предоставяне на информация за мултимодални пътувания, услуги по планиране и продажба на билети

SWD(2014) 194 final

EESC-2014-03456-00-00-PA-TRAДокладчик: г-н Jan Simons (I гр. – NL)
TEN/553

Дистанционно управляеми летателни системи (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета – „Нова ера във въздухоплаването – Отваряне на европейския авиационен пазар за сигурно и устойчиво гражданско използване на дистанционно управляеми летателни системи

COM(2014) 207 final

EESC-2014-03189-00-00-PA-TRAДокладчик: г-н Jan Simons (I гр. – NL)
TEN/554

Иновации в синята икономика (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – „Иновации в синята икономика: реализиране на потенциала на нашите морета и океани за създаване на работни места и растеж“

COM(2014) 254 final/2

EESC-2014-03567-00-00-PA-TRAДокладчик: г-н Seamus Boland (III гр. – IE)

Съдокладчик: г-н Gonçalo Lobo Xavier (І гр. – PT)
TEN/556

Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор

Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации, предприятията и гражданите (ISA2): „Оперативната съвместимост като средство за модернизиране на обществения сектор“

COM(2014) 367 final -2014/0185 COD

EESC-2014-04603-00-00-PA-TRAСъдокладчик: г-н Stuart Etherington (III гр. – UK)
TEN/561

Изисквания по отношение на пътната безопасност

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата

COM(2014) 476 final -2014/0218 COD

EESC-2014-05279-00-00 PAC TRA


NAT/633

Недостатъци на настоящата система за гарантиране на продоволствена сигурност за европейците (становище по собствена инициатива)

EESC-2014-02479-00-00-APA-TRAДокладчик: г-н Igor Šarmír (I гр. – SK)

Съдокладчик: г-н Pedro Narro (ІІІ гр. – ES)
NAT/644

Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока (становище по собствена инициатива)3

EESC-2014-02361-00-00-AS-TRAДокладчик: г-жа An Le Nouail Marlière (II гр. – FR)
NAT/647

Биологично производство / етикетиране (съобщение)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – План за действие за бъдещето на биологичното производство в Европейския съюз

COM(2014) 179 final

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти, за изменение на Регламент (ЕС) № XXX/XXX на Европейския парламент и на Съвета [регламент относно официалния контрол] и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета

COM(2014) 180 final -2014/0100 COD

EESC-2014-02977-00-00-APA-TRAДокладчик: г-н Armands Krauze (III гр. – LV)
NAT/653

Риболов в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море)

COM(2014) 457 final -2014/0213 COD

EESC-2014-05181-00-00-PAC-TRA


NAT/654

Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива (Кодифициран текст)

COM(2014) 466 final -2014/0216 COD

EESC-2014-05183-00-00-PAC-TRA


Оценка на въздействието на Обсерваторията на устойчивото развитие (ОУР) върху изпълнението на Директивата за енергията от възобновяеми източници на ЕС, представена от


  • г-н Lutz Ribbe, председател на ОУР и докладчик за оценката (III гр. – DE)
Заключения относно проекта за социално предприемачество, представени от


  • г-жа Ariane Rodert (III гр. – SE), координатор


Разни

а) Промяна в състава на органите на ЕИСК
Определяне на датата на следващата пленарна сесия

КРАЙ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯДокументът е достъпен на

https://membersportal.eesc.europa.eu/Toad_EESC/EESCAgendas.aspx?body=PLEN


_____________1 Незадължително сезиране от Съвета.

2 Незадължително сезиране от ЕП/Съвета.

3 Преобразуване на становището в становище по собствена инициатива (заседание на Бюрото на 9 септември)

EESC-2014-05150-00-00-CONVPOJ-TRA (FR) - 19/09/2014 14:58 /3

Каталог: documentsanonymous
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 10 март 2011 г. Точка 4: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Програма на Европейския парламент, 10 декември 2014 г., сряда, от 16,30 ч с участието на: г-н Martin Schulz, председател на Европейския парламент
documentsanonymous -> Bg европейски икономически и социален комитет
documentsanonymous -> Заседание на комисия nat на 14 октомври 2010 г. Точка 7 от дневния ред: бюджетът на ес след 2013 г
documentsanonymous -> Сесия/октомври
documentsanonymous -> Заседание на комисия enve на 17 април 2012 г. Точка 4 от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията
documentsanonymous -> Заседание на Комисия deve на 17 и 18 февруари 2009 г. Точка от дневния ред: организация на бъдещата работа на комисията 1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница