16. Броячи с модул на броене, различен от 2n. Делители на честотаДата22.07.2016
Размер32.83 Kb.
#731
16.Броячи с модул на броене, различен от 2n. Делители на честота.
Съкратените броячи се наричат тези, чиито модул на броене е по- малък от 2n. Те се реализират от двоични броячи, от които са изклучени част от състоянията. Двоично десетичните броячи също се числят към съкратените броячи.

Разликата между брояч и делител на честота е само терминологична. Те са едни и същи структури като две понятия се използват ж зависимост от приложението на структурите. Всеки брояч е делител на честота, но основно се използва за отброяване на импулси в дадена броина система, за което се използват всичките му изходи.

Основно приложение на делителите на честота е да изработят честота, която е определено число пъти по-ниска от постъпващия на тактовия вход.При тях не е от значение броината система, в която работи структурата, а се обръща внимание на коеф. на делене и коеф. на изпълване на изходната честота.Честопри делителите на честота се използват само някои от броячините изходи, като останалите могат да не бъдат изведени.

Когато е необходимо брояч или делител с модул на броене по малък от 2n , с какъвто не се рзполага в интегрално изпълнение се използват броячи с модул по голям от зададения, като се сукращават част от сустоянията им.

При един от начините за реализиране на съкратени броячи се съкращават последните излишни състояния на брояча фиг. 4.44/111.В изходите на брояча се поставя детектор на определено състояние , които нулира брояча при достигане на това състояние. Детектираното състояние зависи от изискжания модул на броене и от типа на нулирането. Например при зададен модул на броене К(състояния на брояча от 0 до К-1) при изплзване на брояч с асинхронно нулиране детекторът трябва да открие състояние К, докато при използване на брояч със синхронно нулиране детекторът трябжа да открие състояние К-1. Необходимо условие за правилна работа и в двата случая е активното ниво в изхода на детектора да съвпада с активното ниво на входа за асинхронно нулиране на брояча.

На фиг. 4.45/111 е синтезиран браяч с модул на броене К=13 с използването на брояч с асинхронно нулиране. До състояние 12 вклучително броячът работи като двоичен.След 13 импулс броячът преминава в състояние 13 , но детекторът детектира това състояние и веднага асинхронно нулира брояча.При следващия импулс брояча ще отброи състояние 1.При този начин на реализиране на съкратен брояч се появява за кратко време допълнително състояние К.При някои приожения това допълнително кратко състояние може да бъде нежелано и вредно. В схемата е използван непълен детектор на състояние 13, реализиран с тривходов елемент NAND. Той би детектирал и състояние 15,но последното не се използва.

На фиг. 4.46/112 е показан същият пример но чрез брояч на синхронно нулиране. Използва се двоичен брояч 163 тои притежава синхронно нулиране.От жремедиаграмите на работата се вижда , че при състояние 12 детекторът изработва сигнал за нулиране на брояча,но нулирането постъпва синхронно при постъпването на 13 импулс.Времедиаграмите нямат наличие на допълнителни състояния.Препоръчва се когато няма допълнителни изисквания, да се използва този начин на реализиране на съкратен брояч.В схемата от фиг.4.46/113 като детектор на състояние12 е използванкомпаратор. Това решение има предимство, че модулът на броене може да се задава и променя текущо.

Друг начин за изграйдане на съкратени броячи е, като се отсранят младшите излишни състояния. Такъв брояч брои от определено число 2n-(К+1) до 2n-1. Нарича се още (Modulo K divider)

За съкращажане на младшите състояния изходът за пренос на брояча се свързва към входа му за зареждане а на входовете за даннисе подава определено число, както е показано на фиг.4.47/113.Числото зависи от модула на броячаи от вида на зареждането.При зареден модул К и използване на брояч с асинхроннозареждане числото трябва да е 2n –(К+1),а при синхронно зареждане то трябва да е 2n-К.

Пример на брояч със сукратени младши състояния с използването на интегралния брояч’193, имащ асинхронно зареждане при К=13, е показан на фиг.4.48/114.Числото, което се зарежда паралелно в брояча от неговия собствен пренос е 2.Броячът работи като двоичен от състояние 3 до 14. След 15 импулс тои преминава в състояние 15, появявасе преносът, които принудително го зарежда с 2.След зарежданетопреносът отпада и при следващия входен импулс броячът отброява състояние 3.При това пешение се появява допълнително състояние 2, което замества част от състояние 15.В някои приложения това сустояние може да бъде нежелателно.

Фиг. 4.49/115брояч 161 със синхронно зареждане при К=13.Паралелно зарейданото число е 3 . Между изхода за пренос и входа за синхронно паралелно зареждане е вклучен инвертор за съгласуване на двете ективни нива.Когато броячът премине в състояние 15, на изхода му ТС се появява пренос, които активира паралелно зареждане, но зареждането постъпва при следващия постъпил входен импулс . Броячът се зарежда с 3, преносът отпада и броячът преминава в режим на броене.

Съкратените броячи, работещи с отстранени младши състояния, са предпочитани при изграждането на делители на честота поради по простото пешение.Възможно е да се изгради съкратен брояч, при които да бъдат премахнати както старшите и младшите сустояния.При тях в изходите им се поставя детектор за краино състояние, но неговия изход се подава към входа на паралелно зареждане на брояча с определено начално състояние.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница