16. пРоцедура за извършване на административна услуга „Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, Ал. 1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност”Дата03.04.2017
Размер151.24 Kb.
#18414
ТипЗакон

16.пРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл. 46, АЛ.1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна ДЕЙНОСТ”
Звена за административно обслужване „Фронт” офис

Административни звена, обслужващи издаването на акта „Бек” офис

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”:
Валентина Славова

длъжност Главен специалист „Архив и деловодство”


Телефони: 056/ 807 104

Адрес: ул. „Александровска” №120

гр. Бургас

E.mail: rzi@rzi-burgas.com
Работно време: от 08.30 до 17.00ч.


Дирекция „Медицински дейности”

Диана Авджиева

длъжност – Началник отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” Приемно време: 10.00 – 12.00 ч.

Телефони: 056/ 807 304

Адрес: ул. „Александровска” №120

гр. Бургас

E.mail: rzi@rzi-burgas.com
І. Правно основание:
Закон за лечебните заведения

Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи


II. Характеристика
Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаването на Удостоверение на лечебни заведения по чл. 46 от ЗЛЗ, които подлежат на последващо издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност/промяна на разрешената дейност, от министъра на здравеопазването.
Предмет:
Предмет на процедурата са съответствия на фактическите обстоятелства със заявените структури и медицински дейности за получаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 49 от 18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и утвърдените медицински стандарти, по специалностите, за които лечебното заведение е подало заявление за включването им в предмета му на дейност.
Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга
1. Лечебно заведение за болнична помощ е заведение, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват всички или някои от следните дейности:

 • диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

 • родилна помощ;

 • рехабилитация;

 • диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

 • трансплантация на органи, тъкани и клетки;

 • вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;

 • диспансеризация;

 • клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;

 • учебна и научна дейност;


2. Център за психично здраве е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал извършват следните дейности:

 • спешна психиатрична помощ;

 • диагностика и лечение на лица с психични разстройства;

 • периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж;

 • психотерапия и психо-социална рехабилитация;

 • психиатрична и психологична експертна дейност;

 • създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето;

 • промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението;

 • информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве;

 • научноизследователска дейност в областта на психичното здраве.


3. Център за кожно-венерически заболявания е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал извършват следните дейности:

 • диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;

 • периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус);

 • диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;

 • периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности;

 • експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;

 • промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания;

 • информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;

 • научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания.


4. Комплексен онкологичен център е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал извършват следните дейности:

 • активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания;

 • периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози;

 • регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози;

 • създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър;

 • промоция и превенция на онкологичните заболявания;

 • информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания;

 • експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология;

 • научноизследователска дейност в областта на онкологията;

 • провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология;

 • реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи;

 • осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район;

 • извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.


5. Дом за медико-социални грижи е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение и специфични грижи за лица от различни възрастови групи с хронични заболявания, специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.
6. Диализен център - е лечебно заведение, в което лекари с помощта на други специалисти осъществяват лечение, рехабилитация и наблюдения на болни с хронична бъбречна недостатъчност.
ІII. Процедура по издаване на Удостоверение за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл. 46, ал.3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти.
Компетентен орган:

Удостоверението са издава от Директора на РЗИ – Бургас.

Заявител:

Лице (изпълнителен директор, управител), което представлява юридическото лице – лечебно заведение.


Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издадено Удостоверение за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл. 46, ал.3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти.

А. Необходими документи за подаване на Заявление
1. данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

3. диплома за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а за лицата по чл. 63, ал. 1 от Закона за лечебните заведения съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт или диплома, или свидетелство за придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

4. данните от документа за самоличност - за членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение;

5. свидетелство за съдимост - за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение;

6. разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;

7. документи за платена държавна такса по чл. 49, ал. 5 от този закон и по чл. 46 от Закона за здравето, а в случаите по ал. 7 - и документ за платена държавна такса по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.
Б. Необходими документи за извършване на оценка на изискванията на Наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти и за издаване на удостоверение.


 1. Правилник за устрлойство, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;

 2. Документи за квалификация на управителя и главна медицинска сестра, съгласно изискванията на ЗЛЗ.

 3. Длъжностни характеристики на медицинските специалисти;

 4. Правилници за вътрешния ред в отделенията и МДЛ;

 5. Кадрова окомплектованост на структурите – щатно разписание, трудови договори, дипломи, сертификати, в съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти;

 6. Оборудването и апаратурата, необходими за осъществяването на диагностичната и лечебната дейност, в съответствие с утвърдените медицински стандарти – документация за медицинското оборудване и друга техника, договори за поддръжка;

 7. Договори на лечебното заведение с други лечебни заведения, за обезпечаване на дейности, за които не са разкрити структури в съответната болница.

 8. Заповеди на ръководителя на ЛЗ за сформиране на задължителни комисии по ЗЛЗ и Наредба № 49/18.10.2010 г.

 9. Програма за профилактика и контрол на ВБИ, съгласно утвърдения медицински стандарт по превенция и контрол на ВБИ.

 10. Методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция, както и редът за осъществяване на правилата за асептика и антисептика съгласно утвърдения медицински стандарт по превенция и контрол на ВБИ.

 11. Заповеди на ръководителя на лечебното заведение за определяне на:

 • редът за изписване на лекарства, тяхното съхраняване и раздаване на пациентите, както и начинът за водене на съответната документация;

 • редът и начинът за организиране и провеждане на храненето на пациентите, лекуващи се в стационарни условия;

 • правилата за движението на медицинския и на административния документооборот.

 1. Правила за движението на медицинския документооборот.

 2. Правила за движението на административния документооборот.

 3. Заповед на ръководителя на лечебното заведение за определяне на реда за предаване на труповете на починали пациенти.


Вътрешен ход на процедурата

Заявлението за издаване на административния акт – Удостоверение за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл. 46, ал.3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти, се адресира до Министъра на здравеопазването, чрез Директора на РЗИ-Бургас, заедно с придружаващите го документи по т. А от настоящата процедура. Заявлението и придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Бургас и се завеждат в Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на длъжностното лице Началник отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” в Дирекция „Медицински дейности”.

В деня на постъпване на заявлението Началник отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” организира изпращането по служебен път на искане до РК на Българския лекарски съюз, съответно до РК на Българския зъболекарски съюз, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение, които са лекари или лекари по дентална медицина.

Началник отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” преглежда представените документи и в три-дневен срок ги представя на Заместник директора на РЗИ-Бургас, заедно със становище относно пълнотата на представените документи.

Заместник-директора на РЗИ-Бургас изготвя заповед за формиране на комисия за извършване на проверка в съответното лечебно заведение, относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти. В комисията задължително участват представители на Дирекция „Медицински дейности” и Дирекция „Надзор на заразните болести”. След това заповедта се представя за подпис от Директора на РЗИ-Бургас.

Комисията извършва проверка в лечебното заведение в 20 –дневен срок от подаване на заявлението, и в срок от 3 дни след извършването на проверката съставя протокол в три екземпляра – един за лечебното заведение, един за РЗИ- Бургас и един за МЗ. При установяване на несъответствия, комисията дава предписания и определя срок за отстраняването им.При изпълнение на изискванията по спазването на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3, правилника по чл. 28а, ал. 3 от ЗЛЗ и на утвърдените медицински стандарти или на даденото предписание, комисията предлага на заместник-директора да бъде издадено удостоверение за изпълнение на изискванията на Наредбата по чл. 46, ал.3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти.

Заместник-директорът в еднодневен срок от постъпилото предложение от комисията, изготвя проект за Удостоверение за изпълнение на изискванията на чл.26 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти и го представя за подпис от директора на РЗИ-Бургас.

Преписката се представя в Звеното за административно обслужване, което извършва окомплектоване на документите и в едноседмичен срок от извършване на проверката/изпълнение на предписанията, регионалната здравна инспекция изпраща на министъра на здравеопазването всички документи, по т. А, протоколите от извършените проверки по Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и утвърдените медицински стандарти, по специалностите, за които лечебното заведение е подало заявление за включването им в предмета му на дейност и Удостоверението.

В случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, в деня на постъпване на заявлението Началник отдел „Организация и контрол на медицинските дейности” организира изпращането по служебен път на искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията от лечебното заведение.

В тези случаи, в Министерство на здравеопазването се изпраща и удостоверението от ИАТ, че в лечебното заведение може да се извършва вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти.

Срока на изпращане на документите в министерство на здравеопазването е едноседмичен сред изтичане на 20-дневния срок за извършване на проверка от страна на РЗИ, както и 20-дневния срок за проверка от страна на ИАТ, в случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 1 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

В случаите, в които при проверката от страна на РЗИ или ИАТ са установени несъответствия и са дадени предписания с определен срок за отстраняването им, срокът започва да тече след издаване на повторен протокол, който удостоверява окончателното изпълнение на изискванията на Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и утвърдените медицински стандарти, по специалностите, за които лечебното заведение е подало заявление за включването им в предмета му на дейност, респ. спазването на утвърдените медицински стандарти в областта на трансплантацията.
Издадените от Министъра на здравеопазването разрешения се получават от Министерството на здравеопазването.
Промените във вписаните в разрешението Разрешение за осъществяване на лечебна дейност обстоятелства се правят по същия ред, като се представят само документите, касаещи промяната.
Отказ за издаване на Удостоверение:

При непълнота на представените документи за издаване на Удостоверение от РЗИ и непредставяне на същите в определения срок, както и при наличие на несъответствия на лечебното заведение с изискванията на Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и утвърдените медицински стандарти.


В тези случаи комисията издава предписания за привеждане на лечебното заведение в съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и утвърдените медицински стандарти и определят срок за изпълнението им.
Резултат от процедурата:
Права и задължения на лицата, които ще осъществяват лечебна дейност:

Издаването на Удостоверение дава право на лечебните заведения по чл. 46 от ЗЛЗ да получат разрешение за осъществяване на лечебна дейност от министъра на здравеопазването.

Регистрираните лица са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелство, вписано в регистъра, да уведомят Министерство на здравеопазването, чрез РЗИ-Бургас, като приложат съответния документ, удостоверяващ промяната.
Срок за валидност на удостоверението:

Удостоверението се издава за конкретния случай, свързан с регистрация на ЛЗБП или за промени в обстоятелствата по издадено Рарешение за осъществяване на лечебна дейност. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата с последващо издаване на ново Удостоверение или при прекратяване на разрешението за осъществяване на лечебна дейност от Министъра на здравеопазването.

Такси, администрирани от РЗИ-Бургас:

 1. Издаване оценка на изискванията на лечебното заведение – такса 134 лв. (сто тридесет и четири лева) съгласно чл.18, т.2 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (ПМС № 242 от 2007 г.);

 • Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлениет.

 • Начин на плащане: Таксата може да се заплати в брой при касиер в звеното по административно обслужване или по банковата сметка на РЗИ-Бургас.


Такси, администрирани от Министерство на здравеопазването:

1. За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения - 1066 лв., съгласно чл. 5, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения; • Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението в РЗИ-Бургас.

 • Начин на плащане: Таксата може да се заплати по банковата сметка на Министерство на здравеопазването.

2. За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ при промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения по чл. 49, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 548 лв - съгласно чл. 5, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения;

 • Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението в РЗИ-Бургас.

 • Начин на плащане: Таксата може да се заплати по банковата сметка на Министерство на здравеопазването.

3. За издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението по чл. 49, ал. 1, т. 5 от Закона за лечебните заведения, - 562 лв, съгласно чл. 5, ал. 3 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения; • Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението в РЗИ-Бургас.

 • Начин на плащане: Таксата може да се заплати по банковата сметка на Министерство на здравеопазването.

4. За издаване на препис от разрешение за лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения се събира такса 9 лв, съгласно чл. 5, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения; • Начин на плащане: Таксата може да се заплати по банковата сметка на Министерство на здравеопазването.

5. За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните заведения по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 9 лв, съгласно чл. 5, ал. 5 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения;

Начин на плащане: Таксата може да се заплати по банковата сметка на Министерство на здравеопазването.
IV. Образци и формуляри:


 • Заявление за получаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност;

 • Заявление за промяна по обстоятелствата на издадено Разрешение;

 • Удостоверениеза изпълнение на изискванията на чл.26 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница