17 соу „дамян груев” с ранно чуждоезиково обучениеДата18.12.2018
Размер153 Kb.
17 СОУ „ДАМЯН ГРУЕВ” С РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

1373 София, район Красна поляна, ж.к. Западен парк 132, тел. 821 71 88

e-mail:lycee17_bg@yahoo.fr

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в обществена поръчка по реда на глава осма„а” от ЗОП с предмет: "Доставка на плод, мляко, млечни произведения и закуски на учениците от 1 до 4 клас на 17 СОУ "Дамян Груев".
I. Предмет на обществената поръчка

"Доставка на плод, мляко, млечни произведения и закуски на учениците от 1 до 4 клас на 17 СОУ "Дамян Груев".II. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност е сума в размер на 26 000,00 лв. без ДДС и включва доставката на закуски за приблизителен брой от 422 ученици.III. Технически изисквания за изпълнение на поръчката

Мястото на изпълнение на поръчката е в сградата на 17 СОУ "Дамян Груев", гр. София, район "Красна поляна", ж.к. „Западен парк” № 132.

Срокът за изпълнение на поръчката е 1 година, считано от датата на подписване на договора. Доставките се извършват само в учебните дни от годината.

Обемът на доставката на плод, мляко и млечни произведения и/или закуски ще се определя и ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора.IV. Изисквания към храните и доставките

Доставяната храна трябваща отговаря на следните изисквания:

-Да е висококачествена, пълноценна и безопасна в съответствие с всички норми на националното и европейското законодателство в тази област;

-Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове;

-Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; Да отговаря на изискванията на Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;

-Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07,2005 г. на Министерство на здравеопазването за физиологичните нормш на хранене на населението;

-Да отговаря на изискванията на Наредба № 5/25,05.2006 г. на Министерство на земеделието и храните за хигиената на храните;

-Доставяната храна трябва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, одобрен е писмо № 74-01-73/28,06.2012 г. на Министерство на здравеопазването и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците;

-Доставяната закуска трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят.

Закуската може да бъде някоя от следните видове:

-плодове / различни видове според сезона/ - доставка минимум 2 пъти седмично;

- сандвичи /тестени закуски/ с млечен, месен, зеленчуков продукт и др. - доставка 2 пъти седмично.

Грамажът на закуските следва да е съобразен с рецептите в „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети” Хр. Юруков и съавтори, изд. Техника 2012г. Сандвичите да се приготвят с ръжен или пълнозърнест хляб. Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а млечните продукти да са с намалена масленост. Доставяните сандвичи да се предлагат в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване и с индивидуална книжна салфетка. Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да са съхранявани в хладилни условия при температури +4°С +2°С. Предлаганите мляко и/или млечни произведения да се съхраняват до консумацията в охладено състояние, но да се предлагат при температура не по-ниска от 10°С.

V. Условия за участие в обществената поръчка

Участници в процедурата могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, или обединения между тях. Участниците следва да отговорят на условията на Възложителя, съгласно настоящата документация, ЗОП, ППЗОП и действащата приложима нормативна уредба. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на Възложителя.

Участниците могат да подават оферти за участие, в които да оферират целия обем от дейности, предмет на настоящата обществена поръчка. Един участник може да подаде само една оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на оферта от участника.

Поставянето от страна на участника на изисквания и/или условия, които не отговарят на обявените в документацията за настоящата обществена поръчка, води до отстраняването му от участие.

Когато участникът в обществена поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1,т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд превод, се представят и в превод.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума сключват нотариално заверено споразумение, в което задължително се посочва представляващият обединението. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установениVI. Изисквания към участниците за участие в настоящата обществена поръчка

1. Всеки от участниците трябва да притежава минимум един собствен или нает обект, регистриран като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните. Когато участникът е само доставчик, а не производител на доставяните храни и не извършва опаковане и/или разфасоване на същите, това изискване не е необходимо да бъде спазено,

- за доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем за помещението, в което ще бъде съхранявана храната на учениците и удостоверения издадени от компетентните органи, съгласно нормативните изисквания към момента на издаването им за регистрация на хранителен обект по чл. 12 от Закона за храните. Ако участникът е само доставчик и не приготвя закуските, не представя посочените по-горе доказателства.

2. Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно средство, с което ще се изпълняват доставките, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти.

- за доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще се извършва доставката на храна, което да е регистрирано от РЗИ по реда на чл, 3, ал.З от Наредба № 9 за условията й реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

3. Всеки един от участниците трябва да е изпълнил успешно поне 2 договора с предмет приготвяне и/или доставка на храни/хранителни продукти за последните 3 /три/ години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

- тези обстоятелства участникът доказва с представяне на списък на изпълнените договори с предмет приготвяне и/или доставка на храни/хранителни продукти, придружен от копия на съответните договори и/или референции за доброто им изпълнение.

4. За последната една година, считано от месеца, предхождащ месеца на публикуване на настоящата публична покана, участниците следва да имат назначени не по-малко от 10 служители и работници по трудови правоотношения на месец, за всеки месец от периода.

- изискването по т. 4 се доказва, чрез предоставяне на декларация - свободен текст.

5. Всеки един от участниците задължително следва да представи:

5.1.Оферта за участие (Приложение №1);

5.2. Удостоверение за актуално състояние или посочване на единен идентификационен код;

5.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №2);

5.4. Ценово предложение (Приложение №3)

5.5. Административни сведения (Приложение №4);

5.6.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №5);

5.7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Приложение №6);

5.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение №7);

5.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП(Приложение №8);

5.10.Декларация за приемане условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Приложение №9);

5.11. Проект на договор (Приложение №10);

5.12. Списък на приложените документи съставен от участника.


VII .Методика и критерии за определяне на комплексна оценка Критерий за оценка - „Икономически най-изгодна оферта”Показател

Тежест в комплексната оценка

А 1

Ценово предложение

40

А 2

Асортимент на предлаганите продукти

30

А 3

Концепция за изпълнение

30


Методика за изчисляване оценката на Офертите:

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, изразено чрез следната формула:

КО=( А1 + А2+АЗ)

Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.А1. Ценово предложение (като предложената цена не следва да бъде по-викока от 0,50 лв, и по ниска от 0,45 лв. с ДДС).

Оценката по този показател се опредем по формулата:А1 = Ц min х 40

Цуч.


Където;

А1. е показателя - ценово предложение,

Ц уч. е предложената цена от Ценовото предложение на съответния Участник,

Ц min е най-ниската предложена цена от участник Максималната оценка по този показател е 40 точки.

Максимален брой точки получава участникът с предложена най-ниска цена.

Участник, предложил цена по-викока от 0,50 лв. с ДДС или по ниска от 0,45 лв, с ДДС, ще бъде отстранен от настоящата обществена поръчка.А2. Асортимент на предлаганите продукти

Оценката по този показател се определя по формулата:А2 = Ас уч, х 30,

Ас мах.


Където:

А2 е показателят - Асортимент на предлаганите продукти,

Ас уч. е брой на Асортимент от предлаганите продукти на съответния участник,

Ac max е най-големият брой на Асортимент от предлаганите продукти.

Максимална оценка но този подпоказател е 30 точки.

Максимален брой точки получава участникът с предложения най-голям брой на Асортимент от предлаганите продукти.АЗ. Концепция за изпълнение (Участникът следва да представи описание за начина на доставка - организация и изпълнение, срока на доставка и срока за рекламация).

Оценката по този показател се определя по формулата:

А3 =___Х__ х 30

30
Където (X) е средноаритметична стойност от оценките на членовете на комисията, при 30 бр. максимални точки за оценка.

АЗ е показателят - Концепция,

Максималната оценка по този показател е 30 точки.Приложение № 1
ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

от ………......................................................................................................................................

/наименование на участника /

седалище: ...................................................................................., адрес за кореспонденция:...............................................................................................................

телефон: .............................., факс: ................................, моб.телефон: ................................., е-mail:..................................., ЕИК: .......................................................,

представляван от: ..................................................................................УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на плод, мляко, млечни произведения и закуски на учениците от 1 до 4 клас на 17 СОУ "Дамян Груев".

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законно установения срок.

Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане на 90/ деветдесет/ календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и неразделна част от нея "Техническо предложение за изпълнение на поръчката" и "Ценово предложение".
Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Т Е Х Н И Ч Е С К О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: с предмет: "Доставка на плод, мляко, млечни произведения и закуски на учениците от 1 до 4 клас на 17 СОУ "Дамян Груев".

Уважаеми Господа,
Представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите изисквания и спецификации.

Показател за оценка А2 "Асортимент на предлаганите продукти". Участниците следва да разработят Асортимент, включващ брой на предлаганите продукти, който представлява неразделна част от техническото предложение*.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Указание: Всеки участник описва конкретно своето предложение, съобразявайки се с нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Описва се конкретното предложение на участника за вида, асортимента на предлаганите закуски, плодове, мляко и млечни продукти и грамаж.

Показател за оценка А3 "Концепция за изпълнение"

Описание на начина за доставка- организация на изпълнение, срока на доставка, и срока за рекламация*.

...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Указание: Всеки участник описва конкретно своето предложение, съобразявайки се с нормативните изисквания и изискванията на Възложителя. Описва се конкретния начин на изпълнение, къде се произвеждат храните, как се доставят, с какви превозни средства, какво е времето и часовете за доставка, при рекламация какъв е срока за реагиране и др.
Дата: Подпис: .............................

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Долуподписаният /ата/ .................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: ................................, притежаващ л.к. № ......................, издадена на ..........................,

от ...................., с постоянен адрес: гр.(с) ................................., община ..............................,

област ......................................., ул. ........................................, бл. ........., ет. .........., ап. ....,

тел. ...................................., факс ................................., е-mail ..................................,

в качеството си на ............................................................................................................,(длъжност)

на ................................................................................................................................................,(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като получихме документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на плод, мляко, млечни произведения и закуски на учениците от 1 до 4 клас на 17 СОУ "Дамян Груев".

П Р Е Д Л А Г А М Е :

Да изпълним обществената поръчка за доставка при следните цени /с включен ДДС/:


Критерий А1 - Цена за доставка на /плод, мляко, млечни произведения, закуски/ на дете на ден в лева ...................................... /цифром и словом/ лева с ДДС.
Забележка:

Предложената цена не следва да бъде по-висока от 0,50 лв с ДДС и по-ниска от 0,45 лв. с ДДС
Към заявените цени ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по изпълнение на поръчката.

Дата: .................... УПРАВИТЕЛ: ............................

/подпис и печат/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника

_________________________________________________________________________


2. Адрес

________________________________________________________________________ /град, код, улица № /

телефон: _________________ мобилен телефон:________________

факс: _________________

E-mail: ______________________________________________
3. Данни на ръководителя /пълномощника/

____________________________________________________

/трите имена/

4. Фирмени данни:

ЕИК ________________________________________5. Банкова сметка на участника

Име на обслужваща банка:_______________________________

IBAN сметка: ___________________________

BIC код: ________________________________

титуляр на сметката: _________________________________________________________


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.9 от ЗОП

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП
Долуподписаният/ата ..................................................................................................,

/трите имена/

в качеството си на .................................................. на ................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление .........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

5. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник ................................................................... (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

8. Не съм осъждан/а с влязла сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчка.

9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-10 от настоящата декларация, служебно на възложителя:

............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.


Дата: ............ ДЕКЛАРАТОР:

(подпис, печат)


ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва и представя задължително от всички лица, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, като съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП подизпълнителите декларират само обстоятелствата по т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.9 от настоящата декларация.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6Д Е К Л А Р А Ц ИЯ

по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Долуподписаният/ата..........................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ......................................., притежаващ/а лична карта №......................................,

издадена на .............................................. от МВР гр. .................................................,

(дата на издаване) (място на издаване)

представляващ ...............................................................................................................,

(наименование на юридическото лице)

със седалище и адрес на управление ..........................................................................,

тел./факс .................................................................., вписано в търговския регистър

при ............................................ съд по фирмено дело №.............../..........................г., или ЕИК...................................................................., Булстат ......................................,

в качеството си на ...........................................................................................................

(длъжност)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.При изпълнението на обществената поръчка с предмет: "Доставка на плод, мляко, млечни произведения и закуски на учениците от 1 до 4 клас на 17- СОУ "Дамян Груев".

няма да използвам / ще използвам подизпълнители. (подчертава се това, което е вярно)

2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

/наименование на фирмите на подизпълнителите/

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видовете работи които ще изпълнят са: ...................................................................

............................................................................................................................................

3.Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .............................. % от общата стойност на поръчката .

Известна ми е отговорността която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на република България.

Дата.................. Подпис...........................

*Декларацията се попълва задължително, независимо дали ще се използва подизпълнител или не.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител
Декларирам, че ще участвам като подизпълнител на ............................

.........................................................................................................

/ посочва се името на участника/

в обществена поръчка с предмет: "Доставка на плод, мляко, млечни произведения и закуски на учениците от 1 до 4 клас на 17 СОУ "Дамян Груев".Дела на участието ми ще бъде _____________________________, който ще обхване следните дейности:__________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Декларирам, че при изпълнение на задълженията си, ще бъдат в съответствие с договорените условия.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност)
Дата: …...........................

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ната/ ....………………………………………....………………….

с лична карта № ………………….........., издадена на …………..............от ……...………..

в качеството ми на ……………….................................................. (посочете длъжността)

на …………………………………………..……………(посочете фирмата на участника)

ЕИК....................................., със седалище и адрес на управление:…....................................

…………………………………………………………………………………………………..

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на плод, мляко, млечни произведения и закуски на учениците от 1 до 4 клас на 17 СОУ "Дамян Груев".
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм свързано лице или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в горецитираната процедура.
2. Не съм участвал в подготовката на процедурата като външен експерт.
За промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя писмено Възложителя в 7 – дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата………….2015 г. ДЕКЛАРАТОР:……………….………

гр……………………. /подпис и печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)
Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)


в качеството си на ...........................................................................................................

(длъжност)


на участник: ……...………………………………….............................................……

(наименование на участника)
Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваният от мен участник в публичната покана приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор.

Дата:................ Подпис и печат:.......................

Приложение №10Проект !
ДОГОВОР

Днес, .............. г. в гр. София, между:

1. 17 СОУ „Дамян Груев“ , ЕИК .................., с адрес: гр. София 1373, ж.к. "Западен парк", представлявано от Тодоринка Атанасова -Директор на училището, наричан за краткост Възложител и

2. Фирма , ЕИК , със седалище и адрес на управление:

представлявано от

, наричано за краткост Изпълнител

На основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.СРОК

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва ежедневни доставки на плодове, мляко/млечни произведения и/или закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас срещу цена, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя /Приложение № 1 от настоящия договор/ и при условията на проведената процедура за обществена поръчка и клаузите на този договор.

(2) Изпълнителят се задължава да доставя плодове, мляко/млечни произведения и/или закуски, които да отговарят на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; Наредба № 9 / 16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 23/19.07.2005 г. на Министерство на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на населението и Наредба 5/25.05.2006 г, на Министерство на земеделието и храните за хигиената на храните.

(3) Предлаганите плодове, мляко/млечни произведение и/или закуски, както и вложените продукти в приготвените закуски трябва да отговарят на изискванията, установени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове, при спазване на добрата производствена и хигиенна практика.

(4) Предлаганите от Изпълнителя менюта трябва да представляват плодове, мляко/млечни произведение и/или закуски, описани в техническото му предложение за изпълнение на поръчката.

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписване на договора.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.( 1) Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя закуските на цени, предложени в ценовата му оферта, въз основа на която е определен за Изпълнител.

(2) Възложителят заплаща цената на съответното заявено от него количество доставени закуски до 30 (тридесет) календарни дни от издаването и връчването на фактура от Изпълнителя.

(3) Плащанията се извършват от Възложителя с платежно нареждане по банковата сметка на Изпълнителя:

IBAN-

BIC-


При банка

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4 Възложителят има право:

1. Да получи доставките в сроковете, в заявените количества и по цени, уговорени с настоящия договор и Ценовата оферта на Изпълнителя;

2. Да получава информация по всяко време от Изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящия договор;

3. Да упражнява контрол върху дейността на Изпълнителя;

4. Да изисква от Изпълнителя изготвянето на писмени отчети за изпълнението на договора.

Чл.5 Възложителят се задължава:

1. Да предоставя своевременно на Изпълнителя необходимата информация, свързана е качественото изпълнение на договора;

2. Да уведомява Изпълнителя за всяка промяна, свързана с изпълнението на договора;

3. Да направи рекламация за негодните за консумация плодове/закуски незабавно след доставката им;

4. Да заплати извършените доставки по цени и при условия, съгласно този договор. Чл.6. Изпълнителят има право:

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията на настоящия договор;

2. Да изисква от Възложителя съдействие и информация за изпълнение предмета на този договор.

Чл. 7. Изпълнителят се задължава:

1. Да доставя на Възложителя висококачествена, пълноценна и безопасна храна в съответствие с нормативните изисквания в областта на храните и изискванията на Възложителя;

2. Да доставя за своя сметка по една контролна бройка от плодовете/закуските;

3. Да отстрани за своя сметка, в рамките на предложения от него рекламационен срок, доставените некачествени и негодни за консумация закуски/плодове;

4. Да предостави при поискване сертификат за качество за доставените хранителни продукти;

5. Да предоставя при по искане от Възложителя на своевременна информация за изпълнението на настоящия договор.

6. Да извършва ежедневно отчитане на количествата генерирани биоразградими отпадъци в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

7. Да изготвя обобщени месечни отчети за събраните количества отпадъци, които да представя в Дирекция „Управление на отпадъците”-Столична община до 10-то число на следващия месец.

8. Да определи място за събиране на биоразградими отпадъци.
IV. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 8(1) В случай на забава на задължението за плащане от страна на Възложителя, той дължи на изпълнителя неустойка в размер на 0,5 процента върху забавеното плащане за всеки ден забава, но общо не повече от 10 процента от стойността на забавеното плащане.

(2) При неизпълнение на което и да е от задълженията на Изпълнителя, произтичащи от клаузите на настоящия договор, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 процента от общата договорена цена по този договор.

Чл. 9. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност надвишава изплатените неустойки по реда на този раздел.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок;

2. Предсрочно по взаимно съгласие на страните;

3. С едностранно предизвестие от страна на Възложителя в случай на системни /повече от три пъти/ доставки в отклонение от предвиденото количество и качество от страна на Изпълнителя.

Чл.11. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят е длъжен да заплати на изпълнителя реално изпълнената част от договора.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Изпълнителят и Възложителят определят като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 13. Съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените лица.

Чл. 14. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Чл. 15. Споровете между страните се решават с писмено споразумение, а при непостигане на съгласие, се предявяват пред съответния съд по реда на ГПК.

Чл. 16. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 17. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са неразделна негова част;

Ценова оферта на Изпълнителя - Приложение № 1 Оферта - Приложение №2

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се подписа от тях, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница