19. ФормирователиДата13.10.2018
Размер34.5 Kb.
#86626
19.Формирователи

Най-простите формирователи на импулси използват диференциращя или интегрираща верига.На фиг 5.1/127 са показани формирователи с диференцираща верига който скъсява входните импулси съответно по нарастващия им фронт(фиг5.1а/127) и по спадащия им фронт фиг5.1б.

За схемата от фиг5.1а на входа на логическия елемент се поддържа 0 от свързания към маса резистор R. Постъпващият входен импулс се диференцира от RC веригата и частта на положителния отскок, която е над прага на превключване на логическия елемент, се формира като изходен импулс.Диодът D ограничава отрицателният отскок на диференцирания импулс, за да не се повреди входът на логическият елемент и същевременно ускорява разреждането на кондензатора.За логическите елемнти коитоимат вграден защитен диод към маса, неговото външно поставяне е излишно.

За схемата от фиг5.1б/127 с делителя R1-R2 постоянното напрежение на входа на логическия елемент се избира да съответства на минималната стойност н алогическата 1.При CMOS сериите R2 не се поставя.Диодът D се включва, за да предпази входа на логическия елемент от положителния отскок и за да ускори разреждането на кондензатора C.Той не се поставя при логически елементи, които имат вграден защитен диод към захранване.

Използването на интегрираща верига предизвиква изместване на изходните импулси фиг5.2/128.Това закъснение може да се използва при формирането на импулси.

Характерен недостатък на формирователите без обратна връзка е, че поне един от фронтовете на формирания импулс се получава при превключване на логическия елемент от експоненциално изменящо се напрежение след диференцираща или интегрираща група.Този фронт се получава полегат и съществува тенденция за съможъзбуждане на схемата.формирователите без обратна връзка се препоръчват за формиране на времена не по големи от 500ns.За по големи времена изходния логически елемент трябва да притежава тригер на Шмит.Чакащи мултивибратори

Представляват моностабилни схеми, които притежават едно стабилно и едно нестабилно състояние.В стабилното си състояние тези схеми могат да стоят неограничено време.Престояването им обаче в нестабилно състояние е само за някакво време, определено от времезадаващата верига.Те притежават специален вход за стартиране на работата им.При постъпването на активния фронт на входен иимпулс те преминават от стабилното си състояние в нвстабилното и след изтичането на времето, определено от времезадаващата верига, се връщат отново в стабилното състояние.При изграждането на чакащи мултивибратори най-често се използва комбинация от асинхронен SR-тригер и времезадаваща верига, както е показано на фигура 5.6/132.Входния импулс превключва SR-тригера, с което се запомня, и може да бъде прекратен.изходния сигнал от тригера задейства времезадаващата верига, която след определено време подава сигнал на другия вход на SR-тригера и го връща в изходно състояние.

При синтезирането на чакащи мултивибратори с логическиелементи за времезадаващи вериги могат да се използват семите на формирователи без обратна връзка.

Употребата на SR-тригер в стуктурата на чакащи мултивибратори има предимство, че паразитните трептения, които могат да възникнат в сигнала след времезадаващата верига, не се отразяват на работата на чакащия мултивибратор- тъйкато SR-тригерът се връща в изходно състояние от импулса на първото трептене, останалите не мудействат.

В интегрално изпълнение се произвеждат редица чакащи мултивибратори които имат някои бщи специфични особености:

-външно включване на дискретни времезадаващи елементи определящи продължителноста на генерирания импулс

-наличие на няколко входа за задействане по нарастващ и по спада фронт на входния сигнал.

-наличие на вход за нулиразне като подаването на импулс на този вход прекратява генерирания импулс.

По своя начин на работа интегралните чакащи мултивибратори се делят на две големи групи-с удължаване на генерирания импулс и без удължаване на генерирания импулс.

Типичен представител на чакащите мултивибратори с удължаване на генерирания импулс е ‘123, съдържа два чакащимултивибратора в един корпус фиг 5.9/134.Той има два входа за пускане А инверсен и B.Сигналите , постъпващи на тези входове, са свързани с логическата зависимост X=A.B, като пускането се получава при следните комбинации от входни сигнали

-Преход от 1->0 на вход А инверсен, докато вход B има 1

-преход от 0 -> 1 на вход В, докато вход А инверсно има 0.Тригер на Шмит

Тригерите на Шмит са формирователи на импулси по амплитуда.Те са прагови устройства с две устойчиви състояния които реагират на определено ниво на входния сигнал.Характеризират се с две критични нива на входния сигнал-ниво на задействане и ниво на отпускане.Разликата между тези нива определя хистерезисната област и е специфична особеност н атригера на Шмит.Тригерите на Шмит се използват главно за формиране на правоъгълни от бавноизменящи се сигнали които не отговарят на изискванията на цифровите схеми фиг5.15а/137.Друго основно приложение е в амплитудни дискриминатори за отделянето на импулси с по-голяма или по-малка амплитуда от зададена фиг5.15б/137.Амплитудния дискриминатор намира широко приложение в ядрената електроника за изграждането на прозоречни детектори,определящи принадлежността на даден импулс към зададен амплитуден диапазон.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница