19 соу “ елин пелин ”- софиястраница1/3
Дата24.07.2016
Размер0.57 Mb.
#3155
  1   2   3

19 СОУ “ ЕЛИН ПЕЛИН ”- СОФИЯ

ул. Яков Крайков №16; тел. 952 24 84, 952 30 16 www.19sou.bg;; e-mail: sou_19@mail.bgУТВЪРДИЛ:

…………………..
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

Офис оборудване по проект Център за създаване на лидери“гр. София, юни 2014 г.

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се провежда в изпълнение на Заповед 583/27.06.2014г. на Директора на 19 СОУ „Елин Пелин“, гр. София и във връзка с изразходване на средства, целева субсидия от Фондация „Америка за България” и собствени средства за реализацията на проект „Център за създаване на лидери“ в сградата на училището.

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се провежда на основание чл.14, ал.4, т.2 и чл.101а от ЗОП.

Възложител на процедурата по реда на чл.14, ал.4, т.1 и чл. 101а от глава осем „а“ от Закона за обществените поръчки 19 СОУ „Елин Пелин”, представлявано от директора Детелина Александрова Арнаудова
Предмет на обществената поръчка: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“
Прогнозна стойност на поръчката: Максималната допустима стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава сумата от 41002 (четиридесет и една хиляди и два лева) без ДДС. Плащанията са по банков път, съгласно условията на проекта на договора. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и се оферира от участника в ценовата оферта.
Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Не се предвиждат обособени позиции.
Място и срок за изпълнение на поръчката:
Място за изпълнение – 19 СОУ „Елин Пелин“, гр. София
Срокът за изпълнение на поръчката - максималният срок за изпълнение на предмета на поръчката е до 30 (тидесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договор. Срокът се оферира от участниците в Техническо предложение.
Срок на валидност на офертите:

Срокът за валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.


Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците.

Място и срок за подаване на оферти: Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до17.00 ч. в канцеларията на 19 СОУ „Елин Пелин“, гр. София, ул. „Яков Крайков“ 16

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в учителската стая на 19 СОУ „Елин Пелин“ на 11.07.2014 г. в 18.00 ч.


СЪДЪРЖАНИЕ

на документация за процедура по глава Осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“

 1. Указание към кандидатите/участниците и изисквания към офертата по процедурата за възлагане на обществена поръчка за услуга;

 2. Техническо задание (Приложение № 1);

 3. Списък на представените документи, подписан от участника (Приложение № 2);

 4. Декларация за запознаване с условията на поръчката - подписана от участника (Приложение № 3);

 5. Административни сведения (Приложение № 4)– подписан и подпечатен от участника;

 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – попълват се, подписват се и се подпечатват в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП (Приложение № 5, 5а, 5б). Съгласно чл. 23, ал. 3 от ППЗОП – за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите (Приложение № 6);

 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва (Приложение № 6а, ако е приложимо);

 9. Декларация, съдържаща списък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (Приложение 7);

 10. Декларация по образец (Приложение № 8), която съдържа информация за общия оборот общо за последните 3 (три) счетоводно приключили години;

 11. Образец на ценово предложение за участие (Приложение № 9);

 12. Техническо предложение по образец (Приложение № 10);

 13. Методика за оценка на офертите (Приложение № 11);

 14. Парафиран проект на договора (Приложение № 12);

 15. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (Приложение № 13).


УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
за подготовка на офертата за участие в процедура по реда на глава Осма „а” от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Тези указания определят правилата за подготовка на офертата и изискванията към кандидатите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител на услуга с предмет:

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“


Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки и с Правилника за приложението му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е публична покана, като дава равни възможности за участие на всички кандидати/участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.
Изисквания към участника:
1. Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения.

2. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участника:

2.1. Участникът (сумарно обединението) трябва да е изпълнил успешно през последните 3 (три) години минимум 3 (три) договора за сходни услуги.

2.2. Участникът да притежава сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент сертификат.


Подготовка на офертата
3. Всяка оферта трябва да съдържа следните приложения:

3.1. Списък на представените документи, подписан от участника (Приложение № 2);

3.1.1. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните юридически лица еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

3.1.2. При участници обединения документ /договор/, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.

3.2Административни сведения (Приложение № 4)– подписан и подпечатен от участника;

3.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП:

3.3.1. Декларация, съдържаща списък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (Приложение 7) за подобни услуги през последните 3(три) години, придружена с препоръки (референции) за изпълнение на договорите, посочени в декларацията.3.3.3. Сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент сертификат.

3.4. Оригинал на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП (Приложение № 5, 5а и 5б).

Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 , 3 и 4, и ал. 5, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Забележка: Когато кандидатът или участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията за декларации по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 се прилагат и за подизпълнителите.

Забележка: Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, и ал.2 от ЗОП.

Забележка: Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2, се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

 • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

 • в случаите изброени по-горе и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.


3.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите (Приложение № 6); участникът декларира, дали ще ползва/няма да ползва подизпълнители и посочва списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката (ако има такива), и дела на тяхното участие (с процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).

3.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва (Приложение № 6а, ако е приложимо);

3.7. Образец на ценово предложение за участие (Приложение № 9);

3.8. Техническо предложение по образец (Приложение № 10);

3.9. Парафиран проект на договора (Приложение № 12);

3.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (Приложение № 13).3.11. Декларация за запознаване с условията на поръчката - подписана от участника (Приложение № 3);
3.12. Пълномощно, нотариално заверено в случай, че офертата се подписва от пълномощник; • Обединения: Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението , прилага се и оригинал или нотариално заверен препис на споразумение (договор) за създаване на обединение, за участващите като обединение по смисъла на чл. 9 от ЗОП; Споразумението за създаване на обединение трябва да отговаря на следните изисквания:

А) в него задължително се посочва представляващия обединението;

Б) да не допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата;

В) да гарантира, че всички членове на обединението са солидарно отговорни, за изпълнението на договора за обществена поръчка.


 • Чуждестранни участници: Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът се представят в легализиран превод, всички други документите, които са на чужд език се представят и в превод.

5. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в публичната покана, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци.

6. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни. Офертите на участниците трябва да бъдат съобразени с тези образци.

7. Всеки участник може да представи само една оферта по предмета на процедурата. Не се допуска представянето на варианти на офертата.

8. Оферти могат да се подават само и единствено на български език.

9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

10. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице/а с нотариално заверено пълномощно, като към офертата се прилага пълномощно от представляващия участника.

11. Всички разходи по изработването и представянето на офертите са за сметка на участниците.
Разяснения по документацията

12. Съгласно разпоредбата на чл.101б, ал.2 от ЗОП възложителят определя срок за публичен достъп до поканата 10 дни от датата на публикуване поканата в портала на АОП. Едновременно с това поканата е публикувана и в профила на купувача, т.е. на сайта на 19 СОУ „Елин Пелин“ – 19sou.bg
Подаване на офертата:

13. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Върху плика участникът посочва:
За участие в процедура с предмет:

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“

/име на участника/
адрес за кореспонденция
лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес”
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

14. Офертите следва да бъдат валидни най-малко 90 дни от крайния срок за получаване на офертите. Офертата с по-малък срок на действие ще доведе до отстраняване на кандидата от участие в процедурата. Всяка оферта трябва да съдържа документите, посочени в т. 4 от настоящите указания.

15. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 , 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:

А). Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните юридически лица еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

При участници обединения документ /договор/, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.

Б). Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП:

- Декларация, съдържаща списък на договори с предмет, сходен с предмета на поръчката (Приложение 7) за подобни услуги през последните 3(три) години, придружена с препоръки (референции) за изпълнение на договорите, посочени в декларацията.- Сертификат за въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент сертификат.

В). Оригинал на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (Приложение № 5, 5а и 5б).

Г). Декларация за ползването на подизпълнители (Приложение № 6); участникът декларира, дали ще ползва/няма да ползва подизпълнители и посочва списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката (ако има такива), и дела на тяхното участие (с процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).

Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т."4.1", "4.2.", "4.3.", “4.4.”, ”4.5.”, "4.6." "4.7.", се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Д). Декларации за съгласие за участие от подизпълнител(и) по образец (Приложение № 6а).

Е).Парафиран проект на договор - (Приложение № 12).
Ж). Декларация за приемане условията в проекта на договор.- (Приложение № 13).

З). Пълномощно, нотариално заверено в случай, че офертата се подписва от пълномощник;

И). Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Приложение № 2);
2. Плик № 2 с надпис "Техническо предложение", в който се поставят документите по чл. 56, ал.1 т.7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерии и посочените в документацията изисквания, а именно:

А). Техническо предложение (Приложение № 10). Към Техническото предложение участниците трябва да представят начина на изпълнение на поръчката, включващо:

- описание и метод за организиране изпълнението на поръчката;

- концептуална обосновка на визуалното решение на всеки артикул – описателен и графичен документ / снимки, компютърна визуализация и чертежи/, в които участникът излага последователно виждането си за изпълнение на поръчката, обосновава и онагледява предложението си за обзавеждане и оборудване с присъщите им естетически и функционални характеристики, както и демонстрира цялостно разбиране на потребностите на Възложителя, обективирано в пълното описание обекта на поръчката и техническите спецификации.

- цветни фотографски снимки и / или изображения / чертежи, визуализации, каталози на артикулите/, които ще се доставят, съгласно техническата спецификация в документацията за участие. В случай, че се представят каталози и други печатни материали, същите не трябва да съдържат информация за цени.

- срок на отложено плащане;
3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника (Приложение №9).

16. Краен срок за подаване на офертата: Офертата следва да бъде представена в канцеларията на 19 СОУ „Елин Пелин“ на адрес: ул. „Яков Крайков“№ 16, най-късно до 17.00ч. на 10.07.2014г.17. Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед № 583/27.06.2014г. на Възложителя комисия на 15.07.2014г. от 14.00 часа в учителската стая на 19 СОУ „Елин Пелин“, гр. София. Прогнозна стойност на поръчката: Максималната допустима стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава сумата от 41002 лева / четиридесет и една хиляди и два лева /.

18. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

19. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, е за сметка на участника. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

20. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

21. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

22. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост /скъсан плик/. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра на Възложителя.

23. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да извършват изменения и допълване на офертите и същите не могат да бъдат оттегляни.

24. Всички документи, поставени в пликовете следва да бъдат подписани и подпечатани от кандидата или лицето, упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно, което трябва да придружава офертата, за документи, които могат да бъдат подписвани и подпечатвани от него.
Провеждане на процедурата - разглеждане, оценка и класиране на офертите:
25. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите по реда на глава Осма А от ЗОП, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

26. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от длъжностни лица, определени от възложителя. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3.

27. Оценяването на офертите ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта“ със следните показатели:

– П1 – цена;- П2 - съвместимост на предлаганото оборудване с изискванията на възложителя, технологична последователност на изпълнението;

– П3 - условия на гаранционно обслужване;– П4 - условия на извънгаранционно обслужване;

- П5 - срок на отложено плащане.
Същите са подробно посочени в Методиката за оценка на офертите (Приложение № 11)
28. Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване.

29. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.

30. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

Ако участникът е обединение, следва същото да представи удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение регистър БУЛСТАТ, ведно с изискуемите документи по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5.


Сключване на договор

31. Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител, след предоставяне на документите по т.30 от настоящата документация.

32. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран, той го поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по чл.48, ал.2 от ППЗОП.33. Неразделна част към договора за обществена поръчка са Техническото предложение и Ценовата оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

34. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- Не изпълни задължението си по чл.48, ал.2 от ЗОП;

- Не извърши съответната регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Други:

35. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Уведомленията между Възложителя и участниците се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс.

36. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертата от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки, Правилника за приложението му, публичната покана и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“Техническа спецификация

Комутатор - 8 портов

портове 8 PoE x RJ45 (100/1000 Mbps)

2 порта 10/100/1000Base-T или SFP

производителност минимум 14.9 Mpps

комутиращ капацитет минимум 20 Gbps

да поддържа таблица минимум 16 000 МАС адреса

да поддържа Spanning tree (STP/MSTP/RSTP)

Guest VLAN

Jumbo frame (byte)

SPQ/WRR/WFQ

IGMP snooping (v1/v2/v3)

IEEE 802.3ad LACP aggregation

Broadcast storm control

Intrusion lock

MAC freeze

Specific MAC forwarding per port:

only specified MAC addresses can access the network (Port security)

Limited MAC number per port

IP source guard

Loop guard

802.1p CoS

IEEE 802.af PoE

IEEE 802.3at PoE Plus

PoE бюджет - минимум 180W

възможност за управление през CLI,web GUI

SNMP v1, v2c, v3

RS-232c local console
Комутатор - 48 портов

портове 48 x RJ45 (100/1000 Mbps)

4 от портовете да са 10/100/1000Base-T или SFP

2 x SFP 1000 Base-X

производителност минимум 72 Mpps

комутиращ капацитет минимум 97 Gbps

да поддържа таблица минимум 16 000 МАС адреса

да поддържа Spanning tree (STP/MSTP/RSTP)

Guest VLAN

Jumbo frame (byte)

SPQ/WRR/WFQ

802.1p CoS

IEEE 802.3ad LACP aggregation

IEEE 802.1Q VLAN tagging

Loop guard

802.3x flow control

GVRP

MAC freeze/Intrusion lock802.1X автентикация

TACACS+/RADIUS

ACL security filter L2/L3/L4

CPU protection

DHCP snooping

Rate limiting per IP/TCP/UDP per port

Policy-based rate limiting

SNMP v1, v2c, v3

SNMP trap group

Intrusion lock

Syslog

възможност за управление през CLI, Web browser, SNMPDHCP option 82

DHCP option 82 profile

Multilevel CLI

DHCP relay per VLAN

да отговаря на следните стандарти

100 - 240 V AC, 50/60 Hz

максимална консумация 40W

Multiple login session
Мрежови концентратор, рутер
Производителност

500Mbps VPN трафик

минимум едновременни 50 SSL VPN

минимум 90 000 сесии

минимум 200 IPSECa

Минимум 2Gb firewall throughput

минимум 8 порта със скорост 1Gb
Допълнителни параметри

CSA-certified IPsec VPN

Algorithm: AES, 3DES, DES

Authentication: SHA-2, SHA-1, MD5

Key Management: Manual Key, IKE

Perfect Forward Secrecy (DH Groups) Support 1, 2, 5

IPsec NAT Traversal

Dead Peer Detection/Relay Detection

PKI (X.509) Certificate Support

Centralize VPN Support

Clientless Secure Remote Access

Reverse Proxy Mode and Full Tunnel Mode

Unified Policy Enforcement

Supports Two-factor Authentication

L2TP support for iOS

VPN HA


Reverse Proxy Mode and Full Tunnel Mode

Управление на устройството ssh,CLI, WEB,Непрекъсваемо токозанхранващо устройство 3000 VA

Мощност (VA/W)

3000 VA / 2700 W

Обхват на входното напрежение и честота без използване на батерии

160-294 V (да се настройва се в диапазона 160-290 V), 47 до 70 Hz (мрежа с честота 50 Hz),
Изходно напрежение и честота 230 V (+6/-10 %)+/- 0.1 % (автоматична настройк

Комуникационен порт

1 USB порт + 1 RS232 сериен порт и релейни контакти (

Сертификати CE, CB, TüV
Графичен LCD дисплей:
Опция за външни батерии


Интерактивна дъска - мобилна, 77 инча диагонал, софтуер на български език, испански , френски , англ. и други., сменяем цифров преобразовател, работа с пръст ,стилус и ел.писалка, прием на данни чрез сезнзор на изображенията и инфрачервен сензор, работа на двама души едновременно
Система за отговори CPS Pulse с 32 радиочестотни кликъра - LCD дисплей, който дава възможност за изпращането на отворен тип отговори.

Да поддържа видове въпроси/отговори:

- множество избори;

- множество верни отговори;

- Да/Не, Вярно/Грешно;

- степенуване на отговорите;

- отворен тип отговори: въвеждане на цифри и текст, включително знаци и символи.

Да позволява употреба на разноезични кликъри в една сесия.

Да поддържа режим “Домашна работа” – в режим “Offline”.

Да работи в режим “Управление от обучаващия” или режим “Управление от обучавания”.

 1. Общи изисквания към всички доставяни стоки:

Всички предлагани от участниците стоки следва да бъдат:

 • нови и неупотребявани;

 • да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;

 • да отговарят на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него).

Моксимален срок на доставката: 30 календарни дни / словом тридесет /, считано от датата на сключване на договора.

В техническата си оферта участникът следва да предложи концепция и визия за изпълнение предмета на поръчката.Приложение № 2
списък на документите, съдържащи се в ОФЕРТАТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“

Долуподписаният/та ________________________________________________________

представител на участника ___________________________________________________

БУЛСТАТ/ЕИК _____________________


Прилагам следните документи:

 1. _____________________________________________________________________

 2. _____________________________________________________________________

 3. _____________________________________________________________________

 4. _____________________________________________________________________

 5. _____________________________________________________________________

 6. _____________________________________________________________________

 7. _____________________________________________________________________

 8. _____________________________________________________________________

 9. _____________________________________________________________________

 10. _____________________________________________________________________

 11. _____________________________________________________________________

 12. _____________________________________________________________________

 13. _____________________________________________________________________

 14. _____________________________________________________________________

 15. _____________________________________________________________________

 16. _____________________________________________________________________

 17. _____________________________________________________________________

 18. _____________________________________________________________________

 19. _____________________________________________________________________

 20. _____________________________________________________________________

Дата: ______________ г. ПОДПИС И ПЕЧАТ : _____________

Приложение №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА

ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/-ната/ ...........................................................................................................

ЕГН...................., лична карта № ................................изд. на.....................г. от.................................., в качеството ми на .................................................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управители, др.) на ......................................................................................................................, регистриран/о по фирмено дело №. ................... по описа за ..................г. на ............................................ съд, със седалище и адрес на управление....................................................................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: ………………………………


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат/-а и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за потенциален изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за изпълнение на поръчка.

................................г.

гр. .............................. Декларатор: ................................................

/подпис и печат/Приложение №4
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“


1. Наименование на участника:

……………………………………………………………………………………2. Седалище и адрес на управление:

……………………………………………………………………………………

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица No/бл., ап./

БУЛСТАТ/ЕИК: ...................................................

телефон No: ……………………………………

факс No:…………………………………………

e-mail :……………………………………………

3. Лице за контакти.................................................

Длъжност: ...........................................................

телефон/ факс ...........................................

Лични данни - ЕГН............................................, л.к. N ................................................. издадена на ....................................................... от МВР - ..............................................4. Обслужваща банка ………………………………………….. IBAN………………………………………………….

BIC:………………………………

Титуляр на сметката……………………………………………

Дата.......................................... подпис и печат:.......................Приложение №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 и ал. 2, т.2 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“Д Е К Л А Р И Р А М, че :
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321-321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно Законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им. .
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор: ­

*Декларацията се попълва от участника, подизпълнителя или члена на обединение, ако е ФЛ или ЕТ, или от лицата, представляващи ЮЛ – както е посочено в чл.47, ал4 от ЗОП.


Приложение №5а
Д Е К Л А Р А Ц И Я*

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 , т.3 и т.4 от ЗОП
Долуподписаният/ната/............................................................................. с лична карта №.........................., издадена на...........................от..............................., с ЕГН......................................, в качеството ми на.............................................(посочете длъжността) на........................................................................(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, чрез публична покана с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М , че: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“
Участникът ............................................ .................(посочете фирмата на участника, ако е ЮЛ или ЕТ, или името, ако е ФЛ), когото представлявам:

1. не е обявен в несъстоятелност;

2. не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

В случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

4. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
г. Декларатор: ­

*Декларацията се попълва от участника, подизпълнителя или члена на обединение, ако е ФЛ или ЕТ, или от лицата, представляващи ЮЛ – както е посочено в чл.47, ал4 от ЗОП.

Приложение №5 б

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“


Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Нямам сключен договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният

Декларатор /трите имена/:
ОБЕДИНЕНИЕ/ФИРМА ИМЕ:
Управител/Пълномощник:
ЕИК (БУЛСТАТ):
настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:
Като кандидат за участие в Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“

Че ще използвам /няма да използвам/ подизпълнители. (ненужното се зачертава!!)Подизпълнител

/ избройте имената и адресите на подизпълнителите/
Видове дейности,

които ще изпълнява
Дял в проценти (%)

от общата стойност на

обекта на поръчка, който

ще бъде изпълнен от подизпълнителя
Във връзка с това прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

……………………… г. Декларатор: ………………………………

Приложение №6a

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................., с ЕГН ......................................., в качеството ми на ...........................................(посочете длъжността) на ................................................ (посочете лицето, което представлявате) във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет :

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваното от мен дружество е съгласно да участва като подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на горепосочената поръчка и да изпълни следните видове дейности:

...............................................................................................................................................

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

1. документ за регистрация № от г. или ЕИК

2. доказателства за икономическото и финансовото състояние,

(посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка).

3. Техническите възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи:

(посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка).
4. Декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП от г. (посочете датата на подписване на декларациите)

(декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие)

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният /-ата/ .............................................................................................

име презиме фамилия

ЕГН ................................., л.карта № ..............................., изд. на ...........................г.от МВР - ............................., в качеството си на законен представител на .................................................................................., ЕИК ....................................................... – участник в обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“


ДЕКЛАРИРАМ, че:

през последните ……. години представляваният от мен участник е извършил следните договори със същия или сходен предмет с предмета на поръчката , както следва :
по ред

Контрагент /Купувач /

(наименование, адрес и телефон)

Предмет на договора.

Дата на сключване

и срок на действие на договора.

Приблизителна стойност на договора

без ДДС


1.


2.


3.


4.


5.


….

Известна ми е отговорността, предвидена в Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата ............................ Декларатор: .................

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният /-ата/ .............................................................................................

име презиме фамилия

ЕГН ................................., л.карта № ..............................., изд. на ...........................г.от МВР - ............................., в качеството си на законен представител на .................................................................................., ЕИК ....................................................... – участник в обществена поръчка : „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

през последните три , счетоводно приключили години представляваната от мен фирма има следният общ оборот
Година

Общо оборот без ДДСОбщо:Известна ми е отговорността, предвидена в Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница