19 соу “ елин пелин ”- софиястраница3/3
Дата24.07.2016
Размер0.57 Mb.
#3155
1   2   3

Точките по петия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 5 = Т оп х 0,05, където:


  • “0,05” е относителното тегло на показателя.IV. Крайно класиране:

На първо място се класира участникът, който е събрал най-висока комплексна оценка Ко като Ко = Кц + Ксо + Кг + Kсг + Kоп.Приложение №12

Проект на договор


за обществена поръчка чрез публична покана за осигуряване на изпълнител за Доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“

Днес ........................, в град София, между

1. 19 СОУ „Елин Пелин“

(наименование на учебното заведение)

с адрес: ул. „Яков Крайков“ № 16, гр. София

представлявано от Детелина Александрова Арнаудова,

(трите имена на директора)

наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2. .....................................................................................................................................

седалище и адрес на управление........................, ЕИК ...................................................,

представлявано от …………………………………………………………………….., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и монтаж на офис оборудване за учебни кабинети, бизнес офис и библиотека в сградата на 19 СОУ „Елин Пелин“

съгласно техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от този договор.

Чл.1.1. При предаването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставката се описва по вид, количество, качество, опаковки и единична цена във фактури – спецификации, които стават неразделна част от договора. Опаковките на доставените стоки следва да бъдат в ненарушена цялост. В случай, че опаковките бъдат в нарушена цялост, възложителят може да не приеме съответната стока и да изиска от изпълнителя нейната замяна /за сметка на изпълнителя/ с друга от същия вид и с ненарушена опаковка.ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Единичните цени са съгласно ценовата оферта Приложение №9, което е неразделна част от този договор.

(2) Цената включва всички разходи до краен получател и е без включено ДДС.

(3) Цените са максимални и не подлежат на завишаване.

(4) Общата стойност на договора е ........................ лв. без ДДС и ........................ лв. с включено ДДС.

(5) Възложителят не се задължава да заяви услуги за цялата стойност на договор.

(6) Заплащането на възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по банков път в ..................срок след представяне на следните документи: подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности по договора, издадена фактура – оригинал за стойността на доставката.

ІІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Изпълнителят се задължава да извърши доставката, предмет на настоящия договор в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката, описана в този договор по вид, количество, качество и цени, съобразно описанията във фактурата, техническите спецификации и предложението за изпълнение на изпълнителя, представляващо неразделна част от настоящия договор.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното в срокове , съгласно условията на настоящия договор.

Чл. 6. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката в срок и без отклонения.

Чл. 7. Възложителят има право, когато Изпълнителя се е отклонил от изискванията за доставката да откаже тяхното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения съгласно договора.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна на Изпълнителя, (относно качество, стадий на изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да пречи на Изпълнителя.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършената от него доставка съобразно направеното от него в проведената процедура ценовото предложение, съставляващо неразделна част от договора.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме всички разходи по транспортирането и организирането на доставката до посоченият от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес. Изпълнителят е длъжен да предаде доставката във вид, количество, качество и документно оформяне, съгласно договореностите, постигнати с Възложителя.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска от погиването или влошаване състоянието на доставката до предаването й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи при предаването на доставката сертификати за произход, както и всички необходими за по-нататъшното използване по предназначение на доставката документи, разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на доставката, установени съобразно настоящия договор.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва гаранционна подръжка за срок от ……………………………….календарни дни, като през гаранционния срок той поема всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на всички модули, на изделията, включени в техническите спецификации.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до местоизпълнението –3 етаж в сградата на 19 СОУ «Елин Пелин» и товаро-разтоварителни действия.

Чл. 17. Изпълнителят има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не разкрива информация пред трети лица, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му по този договор.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на настоящия договор.

Чл. 20. Изпълнителят се задължава да отстрани безвъзмездно всички недостатъци на стоките, които намаляват качеството им, респ. да ги замени с други качествени стоки от същия вид.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 21. Рекламации за липси, могат да се правят в момента на приемане и предаване на доставката или в 3 /три/ дневен срок от нейното получаване. Констатирането на липсата се удостоверява с протокол, съставен от комисия.


Чл. 22. Рекламации относно дефекти и лошо качество на стоките могат да се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 дни от датата на узнаване на дефекта.

VII.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ.


Чл. 23. /1/ При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет процента/ от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 30% /тридесет процента/ от общата стойност на уговореното с настоящия договор възнаграждение. Възложителят има право да задържи предявената неустойка от последното плащане по договора.

/2/ В случай, че доставеното оборудване не съответства по качество и технически характеристики на предложеното за доставяне от изпълнителя при участието му в проведената процедура по възлагане на обществена поръчка, Възложителят има право на неустойка, съставляваща 50% от стойността на настоящия договор.

Чл. 24. Прилагането на горната санкция не отменя правото на Възложителя да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. Настоящият договор се прекратява:

– при неизпълнение на задължение на страните по настоящия договор;

– по взаимно съгласие на страните;

– при настъпване на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства за извършване на превоза;

– с изтичане срока на договора;

– при наличие на предвидено в ЗОП друго прекратително основание.IХ. СПОРОВЕ

Чл. 26. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

Чл. 27. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение, разваляне или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и процесуални закони.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

Чл. 29. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Чл. 30. Настоящият договор се прекратява:

а) с изтичане на уговорения срок;

б) с едностранно писмено предизвестие от изправната страна;

в) по взаимно съгласие на страните.Чл. 31. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 32. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения.

Приложение № 1 – Техническо задание

Приложение № 9 – Ценово предложение

Приложение № 10 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................ ИЗПЪЛНИТЕЛ: ........................
Приложение №13

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният /-ната/ с лична карта № , издаден на от , с ЕГН , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет ………………..
Д Е К Л А Р И Р А М:

1.Запознат съм с проекта на договор и приемам условията му.Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор: ­

(дата на подписване)

* Декларацията се попълва от участника, подизпълнителя или члена на обединение, ако е ФЛ или ЕТ, или от лицата, представляващи ЮЛ – както е посочено в чл.47, ал4 от ЗОП.Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница