1915/Изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд в Специализиран учебен център „Црънча“страница1/4
Дата10.02.2018
Размер1.37 Mb.
  1   2   3   4
ОБЩА ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:

1915/Изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд

в Специализиран учебен център „Црънча“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерството на отбраната

чрез главна дирекция „Отбранителна аквизиция”

І. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА

1. Положителна резолюция на Докладна записка до постоянния секретар на отбраната за включване на обекта в Единен поименен списък на обектите за строителство и строителни услуги на МО през 2016 г., рег. № 20-26-259/19.08.2016 г.

2. Докладна записка от командира на 68–ма бригада Специални части, рег. № 30-13-502/09.08.2016 г.

3. Постановление на министерски съвет № 206 от 11.08.2016 г., чл. 1, ал. 1, т. 1.

4. Договор за проучване, проектиране и авторски надзор ВИ-06-15/29.09.2016г., между Министерство на отбраната - възложител и ПРОНО ЕООД – изпълнител, сключен на основание чл.14, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки и утвърдена от министъра на отбраната докладна записка рег.№30-13-502/09.08.2016г.

5. Виза за проучване и проектиране с №87/01.09.16г. и съгласувано задание за проектиране.ІІ. ОБЩА ЧАСТ

1. Съществуващо положение

Войскови район (ВР) 1915 е действащ район, с ползвател в.ф. 32 990, на територията на който е разположен Специализираният учебен център (СУЦ) „Црънча” на 68–ма бригада Специални сили. Войсковият район е разположен в поземлен имот 000426 в землището на с. Црънча, община Пазарджик. За имота има съставен Акт за публична държавна собственост № 0342 от 19.04.2002 г.

Във ВР 1915 са разположени сгради и съоръжения, използвани за учебната и тренировъчна дейност на Специалните части.

Съществуващите сгради не могат да осигурят нормални условия за ежедневната войскова дейност и учебен процес на формированието.

Необходимостта от изграждането на нови сгради за осъществяване на учебния процес е обоснована в Докладна записка от командира на 68–ма бригада Специални части, рег. № 30-13-502/09.08.2016 г.

Заданието за проектиране е за изграждане на нови сгради за учебен център с максимален капацитет 200 човека и ремонт на съществуваща сграда № 24 представляваща команден пункт (вишка).

За разполагане на новия сграден комплекс е избрана свободна територия, разположена в близост до съществуващия вход на поделението и сградата на командния пункт № 24, както и е съобразена с пътната мрежа във военното формирование.

В издадената Виза за проучване и проектиране с №87/01.09.16г. е указан избрания район за застрояване с площ 13495 м кв. с ограничителна линия между точки от 1 до 13 по приложен координатен регистър.

Сграда № 24 представлява команден пункт (вишка), състояща се от две ниски едноетажни тела (разположени на изток и запад) и високо триетажно тяло с полуподземен етаж. Сградата е със застроена площ от 152,50 м2. Носещата конструкция е монолитна стоманобетонова. Покривите на телата са плоски. Сградата е построена през 1960 г.

В западното ниско тяло се намира конферентна зала. Тази част от сградата е ремонтирана– подменена е дограмата на врати и прозорци е PVC, подовата настилка е изпълнена с теракотни плочи, таванът е окачен с вградени осветителни тела. Подменена е електрическата, водопроводната и канализационната инсталации. Ремонтирани са санитарните възли, обслужващи залата.

Конферентната зала не е предмет на строителните и монтажни дейности, които се предвиждат за сграда № 24 с настоящото задание за проектиране.

В източното ниско тяло е разположена кухня, която след ремонта ще отпадне.

Дограмата на високото тяло е дървена и амортизирана. Мазилката по фасадата на сградата е напукана и обрушена на места.

Вътрешните електрически инсталации в сграда № 24 (във високо и източното ниско тяло, в което се намира кухнята)са амортизирани и не отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба.

В района има изградена водомерна шахта, която се намира близо до неговата граница. До шахтата съществуващият водопровод е изпълнен с тръби Ф 75 мм, след нея – Ф50 мм.

В сграда № 24 има съществуващи водопроводна и канализационна инсталации, които са изградени само в помещението на кухнята (мивки и канал) и в обособения санитарно-хигиенен възел към конферентната зала.Отпадните битово–фекални водиот тях се отвеждат в две съществуващи септични ями, намиращи се близо до дерето. Във високото тяло няма и не се предвижда изграждане на санитарно-хигиенни възли.

Захранването на съществуващите сгради в района се осъществява от трафопост с трансформатор 180 кVA/20 кV(сграда № 19), собственост на министерството на отбраната.

Войсковият район не е топлофициран. Сграда № 24 се отоплява с електрически калорифери.2. Цел на инвестиционния проект

Инвестиционният проект се изготвя с цел извършване на ново строителство и ремонт на съществуваща сграда – команден пункт за осигуряване на ежедневната войскова дейност и учебен процес на Специалните сили на територията на СУЦ „Црънча“, в рамките на предвидените средства по Постановление на министерски съвет № 206 от 11.08.2016 г., чл. 1, ал. 1, т. 1.ІІІ. ФАЗИ НА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Инвестиционният проект ще бъде изготвен еднофазно, във фаза „Работен проект”,при спазване изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектната документация е комплектована по подобекти съгласно заданието за проектиране (ЗП) и нормативните изисквания.

ІV. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Инвестиционният проект съдържа следните подобекти:

ПОДОБЕКТ 1: „Битов корпус”;

ПОДОБЕКТ 2: „Хранителен блок“;

ПОДОБЕКТ 3: „Класни помещения и брифинг зала”;

ПОДОБЕКТ 4: „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)“.

ПОДОБЕКТ 5: „Зона за благоустрояване, вертикална планировка, строеви плац,

паркинги и техническа инфраструктура“;

ПОДОБЕКТ 6: „Ремонт на сграда № 24 – команден пункт (вишка)“.

Подобект 5 обхваща паркоустройството, благоустройството, вертикалната планировка и външната техническа инфраструктура на Подобект 1, Подобект 2, Подобект 3 и Подобект 4.

Обемно-планировъчното решение на инвестиционият проект представлява функционално и пространствено взаимосвързан комплекс от сгради, съоръжения и техническа инфраструктура, отговарящи на основната цел на проекта - изграждане на съвременен, специализиран учебен център с капацитет 200 военнослужащи.

Подобектите предмет на инвестиционния проект са проектирани съгласно с:

- Виза за проучване и проектиране и Задание за проектиране;

- Фактическото положение на съществуващия сграден фонд във ВР 1915;

- Топографията на терена и съществуващата площадкова инфраструктура ;

- Функционалните връзки между отделните подобекти и тяхната специфика;

- Изискванията на Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

За разполагане на новия сграден комплекс е избрана свободна от застрояване територия, разположена в близост до съществуващия вход на поделението и сградата на командния пункт № 24, Проектът включва част от съществуващата пътна мрежа във военното формирование, като я допълва и адаптира към новото решение съгласно заданието за проектиране и нормативните изисквания.

Главният автомобилен подход към комплекса се осъществява през съществуващия входен портал на поделението. От източна страна, в непосредствена близост до главния вход, плаца и останалата част на комплекса, е ситуиран паркинг с капацитет 32 паркоместа. До него е ситуиран подземен резервоар с помпена станция разположен под нивото на терена с обем 170 м³.

Осигурен е транспортен достъп за зареждане на хранителния блок (подобект 2), обслужване на пречиствателната станция за отпадни води - ПОСВ (подобект 4) и площадката за дизел генератор. Тази новопроектирана обслужваща улица започва след входния портал в дясно, от север на Хранителния блок и продължава до площадка за обръщало с необходимите габарити за достъп с пожарни коли, западно на Битовия корпус. В началото на тази вътрешна улица е обособен втори малък служебен паркинг с 5 паркоместа.

Сградите на Специализираният учебен център (СУЦ) „Црънча”- Битов корпус (подобект 1), Хранителен блок (подобект 2), Класни помещения и брифинг зала (подобект 3), носят основните функции на комплекса. В тях протича ежедневната дейност на военослужещите в учебния център. За това тези сгради са свързани в един архитектурен ансамбъл, обединени композиционно от строевия плац.

Строевият плац има тренировъчни и представителни функциии. В южната му страна ще бъде разположена трибуна за 15 души, както и метални пилони за знамена.

Главните входове на битовия корпус, хранителния блок и брифинг залата са ориентирани към плаца, който представлява обединяващо, открито пространство на комплекса.

Проектирано е озеленяване, пешеходни алеи и прилежащи на сградите тротоари, които да осигурят необходимите пешеходни връзки и благоустройствен стандарт на обитаване, съобразен с функцията и вертикалната планировка на обекта.

Новото застрояване е нискоетажно. Битовият корпус е двуетажен с частичен сутеренен етаж, а хранителният блок и сградата с класни помещения и брифинг зала са едноетажни. Покривите на основните нови сгради са двускатни.

Проектът е решен рационално в архитектурно-строително отношение. Конструкцията на сградите е монолитна, със скелетна стоманобетонна носеща конструкция, с 25 см външни тухлени стени и фундиране съгласно актуалните нормативни изисквания. Плочите са стоманобетонови, а покривите са скатни с дървена покривна конструкция и покритие от метални керемиди. Вертикалната планировка на комплекса е проектирана да отговори по оптимален начин на изискванията на заданието за проектиране, в зависимост от функционалните и конструктивните изисквания към всички подобекти, в т.ч. площадковата инфраструктура – мрежи и проводи.

Подобект 4 представлява ПСОВ – пречиствателна станция за отпадни води.

Сграда №24 е съществуваща сграда подлежаща на частичен ремонт съгласно ЗП.

Обемно-пространствената концепция позволява гъвкаво изпълнение на инвестиционния проект по подобекти, което обуславя по-добра организация на СМР и по-кратки срокове на изпълнение.

Подобект 1: „БИТОВ КОРПУС”

ОСНОВАНИЕ И НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Проектът е изготвен съгласно:

 • Закон за устройство на територията

 • Закон за енергийна ефективност на сгради

 • НАРЕДБА № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

 • НАРЕДБА № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

 • НАРЕДБА № 7 за енергийна ефективност на сгради

 • Наредба №7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 • Наредба №Із-1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар


Проектът е изготвен въз основа на:

 • Виза за проучване и проектиране №87/01.09.2016г.

 • Задание за проектиране, одобрено от Бригаден Генерал Явор Матеев

 • Договор за проектиране ВИ-06-15/29.09.2016г.

 • Постановление на МС №206/11.08.2016г.

 • Извадка от кадастралната карта

 • Геодезическо заснемане.


ІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
Обектът се намира в район ВР1915, и представлява Подобект 1 - Битов корпус.

Според визата за проучване и проектиране, от целия имот е ограничена зона за благоустрояване и застрояване между точки с номера от 1 до 13. Съгласно нея, всички новопроектирани сгради трябва да са на минимално разстояние от 5м. до указаната ограничителна линия.


ІІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПРОЕКТ
Проектът се разработва еднофазно във фаза работен проект
3.1. Ситуационно решение

Подобект 1 - Битов корпус е ситуиран в западната част на терена за ново застрояване и представлява сграда на два етажа, с частичен сутерен.

Входът е ориентиран на изток, към плаца.

Предвиден е допълнителен евакуационен изход, срещуположно на основния вход, на западната фасада.

Поради особеностите на съществуващия терен се оказва възможно обособяването на допълнителен вход към сутеренното ниво, който също ще се ползва за евакуационен.
3.2. Функционално решение

Сградата е на два етажа, с частичен сутерен, разделена на три блока чрез конструктивни фуги.

Битовият корпус е проектиран да осигури настаняване на 200 военнослужещи.


 • Кота ±0,00, застроена площ 1254,02 м²:

Етажът има следната функционална организация:

Главният вход е ориентиран към плаца и останалите сгради на комплекса, осигуряващ бързи и удобни функционални връзки. Това е един от общо трите евакуационни изхода на сградата. През него се достига до входно фоайе с директен достъп до вътрешната хоризонтална комуникация на сградата, при непосредствен контрол осъществяван от дежурната стая и помещението за охрана на района.

От фоайето чрез коридори в западна и северна посока се достига до двете стълбищни клетки, които осигуряват вертикалната комуникация в сградата. Западното стълбище свързва партерния с първия надземен етаж, а северното свързва партерния етаж с първия и сутеренния етаж, през който се осигурява един от евакуационните изходи. Третият евакуационен изход се намира в края на западния коридор.

Основните помещения на този етаж са три типа спални помещения – за 1, 2, и 4 човека, както и обслужващите ги санитарно-хигиенни помещения.

Общите санитарно-хигиенни помещения са за мъже. Те са организирани в две групи, като всяка от тях е съдържа: умивалня с 6 бр.мивки, помещение с 6 бр.тоалетни и 6 бр.писоара, съблекалня, помещение с 6 бр. душове и зона за бойлера.

Към стаите за жени и стаите с малък капацитет са осигурени самостоятелни бани-тоалетни – общо 12 броя на етаж.

На етажа са предвидени също 2 броя стаи за чистене на оръжие, 2бр. помещения за съхраняване на оръжие и 2 броя перални помещения.
 • Кота +2.95 със застроена площ 1204,43 м²:

Плановата структура на етажа повтаря партера. Двете стълбищни клетки са затворени чрез остъклени витрини и евакуационни врати към коридора, аналогично на долния етаж. В края на северния коридор има предвидена тераса.

Основните помещения на този етаж три типа спални помещения, за 1, 2, и 4 човека, както и обслужващите ги санитарно-хигиенни помещения.

Общите санитарно-хигиенни помещения са за мъже. Те са организирани в две групи помещения, като всяка от тях съдържа: умивалня с 6 бр.мивки, помещение с 6 бр.тоалетни и 6 бр.писоари, съблекалня, помещение с 6 бр. душове и склад за почистващи материали.

Към стаите за жени и стаите с малък капацитет са осигурени самостоятелни бани-тоалетни – общо 12 броя на етаж.

На етажа са предвидени също 2 броя стаи за чистене на оръжие, 2 помещения за съхранение на оръжие, 2 броя перални помещения и регистратура.

 • Сутерен на кота -3,40 със застроена площ 362,10 м²:

Етажът е достъпен през стълбището в северния коридор, а срещу него, на ниво терен е организиран евакуационен изход директно навън.

На това ниво е проектиран салон за физическа подготовка с необходимите съблекални и санитарни помещения към тях, медицински кабинет, 4 бр.складове за съхранение на имущество, ГРТ и вентилационно техническо помещение.

3.3. Конструкция

Предвижда се конструкцията на сградата да е монолитна стоманобетонна, безгредова.

Покривна конструкция – покривът е двускатен, дървен. Върху плоча от стоманобетон стъпва дървената конструкция на покрива. По плочата се полага пароизолация и топлоизолация от 14 см минерална вата, каширана с алуминиево фолио. Покривното покритие е от метални керемиди.

Подпокривното пространство е разделено от противопожарни стени на зони с площ под 300кв.м. В стените са монтирани метални пожароустойчиви врати.

Достъпът до подпокривното пространство се осъществява чрез сгъваеми стълби, монтирани в стълбищните клетки. Капакът на стълбите да се предвиди от огнеупорни материали и да е снабден с уплътнение, което осигурява плътност между капака и касата. Таванската стълба да показва пожароустойчивост 60 мин.
3.4. Довършителни работи


 • Подове

В спалните помещения, коридорите, административно-битовите и санитарните помещения е предвидена настилка от неплъзгащи плочи от гранитогрес. В складовите и технически помещения подовото покритие е гланцирана циментова замазка.

В салона за физическа подготовка се предвижда рулонна винилова настилка върху саморазливна циментова замазка. • Стени

По външните стени се изпълнява топлоизолация от 10см EPS. Върху нея се поставя мрежа от стъклофибър и шпакловка. Финалният слой по фасадите е полимерна мазилка. В зоната на цокъла се поставя 10см XPS върху него - мрежа от стъклофибър, шпакловка и мозаечна мазилка.

По вътрешните стени в общите санитарни възли и самостоятелните бани се предвижда облицовка от фаянсови плочи до височина от 2,10м от нивото на готовия под и машинна вароциментова мазилка и водоустойчив латекс до нивото на тавана. За складовите и техническите помещения повърхностната обработка е от гипсова мазилка и латекс.

Към санитарните възли има предвидени инсталационни шахти които са преградени от към коридорите с щендерни стени от гипсокартон с ревизионни отвори.

По стените на спалните, коридорите, административните помещения се предвижда гипсова мазилка и латекс. • Тавани:

За коридора на кота +0,00 и на трите блока се предвижда поставяне на окачен таван от минераловатни пана 60х60см, като височината им е на 2,50м от нивото на готовия под. Такъв таван е предвиден също в съблекалните към салона за физическа подготовка.

В останалите помещения не се предвижда направа на окачен таван. Повърхностната обработка е вароциментова мазилка и водоустойчив латекс за санитарните и битовите помещения и гипсова мазилка и латекс за всички останали. • Дограма:

Външната дограма е PVC, с двоен стъклопакет и клас на въздухонепроницаемост не по-нисък от 3, съгл. БДС EN 12207:2002, петкамерен профил, с прекъснат термомост, остъклен със стъклопакет бяло-бяло с две стъкла по 4 мм и въздушна междина 16 мм. Коефициент на топлопреминаване Uw ≤ 1.4 W/m²K

Входните врати на сградата са от алуминиева дограма с прекъснат термомост и коефициент на топлопреминаване Uw≤1,7 W/m2K. Вратите са оборудвани с антипаник панел.

Вътрешните врати са алуминиеви, без прекъснат термомост с плътна част от PVC панел с дебелина 24мм или остъклени, според приложената спесификация.

Вратите на складовите помещения, вентилационното и главното разпр.табло са метални с EI 90. Такива са и двете врати, предвидени в подпокривното пространство, за връзка между отделните подпокривни обеми.

Вратите на четирите оръжейни помещения са метални, оборудвани със секретна брава и прозорец с решетка.

Прозорците на оръжейните и складовите помещения са защитени с решетки по детайл.


3.4. Подвижно обзавеждане:

Съгласно заданието за проектиране е направено предложение за съответното подвижно обзавеждане, дадено в приложените чертежи.Подвижно обзавеждане включва:

- Необходимите легла, нощни шкафчета, гардероби, маси и столове за спалните помещения.

- Бюра, столове, шкафове, гардероби и останалата необходима подвижна мебелировка за дежурните помещения и медицинския кабинет.

Показано е и пълно обзавеждане на съблекалните и санитарните помещения, както и на салона за физическа подготовка.


ІV. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Обща застроена площ: - 1254,02 м²

Обща разгъната застроена площ - 2820,55 м²

Общ застроен обем - 7786,52 м3

2. Част „Конструктивна”

Проектът е разработен въз основа на договор за проучване и проектиране на Министерството на отбраната с вх.№ ВИ-06-15/29.09.2016г., и архитектурен проект за отговарящ на изискванията на заданието за проектиране. Конструктивният проект третира подобекта като двуетажна сграда с частичен сутерен, разделен конструктивно на три самостаятелни блока. Блоковете са отделени един от друг на фуга от 5см.

Сградата е разположена върху наклонен терен и е ситурана в план с „Г“ образна геометрична форма. Районът, в който е разположена сградата е силно земетръсен - от IX степен съгласно БДС EN 1998.

Сградата е разделена на три отделни блока, отделени един от друг с противоземетръсни фуги от 5см., преминаващи през цялата височина на конструкцията и през фундаментите до основната им плоскост, като се получават три отделни секции – „А“, „Б“ и „В“. Конструкцията на трите секции е монолитна, стоманобенонова и се състои от : безгредови, безкапителни плочи, колони, стоманобетонни шайби и фундаменти.

На кота - 0.13 за секции „А“ и „Б“, и кота - 3.53 за секция „В“, се изпълняват монолитни плочи, стъпващи върху монолитни рандбалки. Под рандбалките се изпълнява подложен бетон В 12.5.

Секция „В“ има сутерен на цялата си площ, а сеции „А“ и „Б“, нямат сутерен.

Фундирането на отделните секции, се извършва на три различни нива, заради наклонения терен и местоположение в земетръсна зона от IX степен.

Фундаментите на всяка една от секциите е предвидено да се изпълнява на едно ниво.Преходът от ниската към високата част на фундиране, се осъществява на стъпала, изпълнени от бетон В12.5 и отношение 1:2. Фундаментите се изпълняват на дълбочина мин.1.2м, от нивото на съществуващия терен, в пласт № 2-пролувиални глини, с Rо=0.32MPa (условно изчислително натоварване), заснет по време на проучвателните работи. Фундирането на сградата е разработено въз основа на инженерно-геоложки доклад с вх.№1716/19.12.1984г.

Основите на секции „А“ и „“Б“, представляват фундаментна гредова скара на еластична основа. Основите на секция „В“, представляват обща фундаментна плоча с дебелина 45см. Предвидено е обратния насип да се уплътни до достигане на обемно тегло на скелета на почвата γ˳=16KN/m³. Земната основа трябва да се приеме от проектанта конструктор или инж.геолог.

Предвидено е хоризонталните сили от земетръс да се поемат от монолитни стманобетонни шайби, разположени във двете взаимно перпендикулярни посоки.

Покривът на сградата е двускатен, с дървена носеща конструкция.

Задължително е необходимо котата на фундиране да се приеме от инж.геолог и проектанта - конструктор. При изпълнението на изкопните работи трябва да се провери за наличие на комуникации в района на изкопа и да не се допуска тяхното компрометиране. При необходимост - да се достигне до здравия пласт с увеличаване дебелината на подложния бетон.

При изпълнението на стоманобетонните стени и армировката от настилката, надлъжната армировка трябва задължително да се закотви в хоризонталните ж.б.пояси или монолитните колони. При необходимост от снаждане на надлъжната армировка от ж.б.пояси - армировката да се застъпи мин.40см.

Партерен етаж кота +0.00=303.05

Предвижда се да се изпълнят и подпорни стени в рамките на имота и по регулационната линия, поради голямата денивелация на терена.Разработена е схема за изпълнението на подпорните стени и съответната армиравка за всеки един участък. При вътрешните подпорни стени при вътрешните алеи,се изпълняват външни стъпала по проект „Вертикална планировка”.

При проектирането са спазени следните нормативни документи :


 • БДС EN 1997

 • БДС EN 1992

 • БДС EN 1998

 • БДС EN 1995

Материали :

 • бетон – В 12.5 – подложен

 • бетон – В 25(С20/25) – за фундаменти, Ст.Б.Ст., шайби,колони и плочи.

 • армировъчна стомана – AI , AIII

Сградата е изчислена за следните нормативни натоварвания :

 • Постоянни товари

 • Полезен товар – 3.0 KN/m²

 • Земетръс IX степен (aᵍR=0.27)

Всички използувани материали в обекта следва да бъдат с доказани качества.

При изпълнението на СМР стриктно да се спазват изискванията на ПИПСМР и ПБЗ за съответните видове работи.3. Част „Отопление, вентилация и климатизация“ (ОВК)

3.1. Обща част

Настоящият проект е изработен въз основа на:

- Задание за проектиране;

- Архитектурен проект;

- Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради;

- Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

- Закон за енергийна ефективност;

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

Съгласно заданието за проектиране, инсталациите са оразмерени при:

- външна изчислителна температура θе = - 10ºС (0,4% необезпеченост).

- външна, лятна изчислителна температура θе=+35°С(0,4% необезпеченост).

Топлоснабдяване на обекта

Енергоносител за обекта е електрическа енергияВидове инсталации, разработени в проекта

- Отопление/охлаждане с климатични системи на„Вода“ 55/45°; за охл. 7/12°;

- Отопление с алуминиеви радиатори с вода 55/45°с отделна тръбна система;

- Рекуператорна вентилационна инсталация за фитнес зала

- Вентилация на тоалетните възли (бани, съблекални и тоалетни)

3.2. Техническа част

Сградата е два етажа и частичен сутерен, с монолитна, стоманобетонова носеща конструкция, двускатен покрив с дървена конструкция и метални керемиди, ориентирана към географски посоки изток, запад, север и юг. Стените са тухлени, вертикалните носещи елементи са стоманобетонни колони и шайби. Покривът на сградата е двускатен, с дървена носеща конструкция върху стоманобетонова плоча, с покритие от метални керемиди. Сградата

Плътните ограждащи елементи на сградата са изолирани, както е показано в изчисленията на коефициентите на топлопреминаване в част „Енергийна ефективност”

Прозорците на сградата са от пластмасова дограма с петкамерен профил, остъклени с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване на сглобен елемент Uw≤1,4W/m²K и клас на въздухонепроницаемост не по-нисък от 3.

Коефициентите на топлопреминаване през ограждащите конструкции са съобразени с референтните стойности на коефициентите, съгласно Наредба № 7 –за енергийна ефективност на сгради.

Данни за инсталациите, разработени в проекта


 • Отопление / охлаждане/

Изчисленията на потребната топлина и охладителните товари на системата са направени на база на заданието на възложителя.

- вътрешна изчислителна температура в стаи– θi,л= 26ºС и θi,з= 20ºС

- вътрешна изчислителна температура за фоайета, коридори, общи санитарни възли - θi,з= 15ºС

На база на направените изчисления на потребната топлина и охладителните товари на обекта, предвиждаме монтиране на:

-климатични вентилаторни конвекторниза двутръбна системи на вода от термопомпена, хладилна инсталация „Чилър“ въздух/вода за стаи и фитнес зала.

-отоплителнасистема е с Алуминиеви радиатери с отделна двутрбна система за санитарните помеяения, коридорите , баните , съблекалните и WC пом. Климатичните вентилаторни конвектори са с вграден панел за регулиране на температурата на помещението съгласно заданието: за стаите 20/26ºС и 18/26ºС за Фитнес залата. Тръбните ситеми са монтирани по тавана на портерния етаж и са изолирани топлинно с готови изолационни форми. Тръбите са украпани със скоби тип „видра“ и с дюбели за бетоновата плоча. С вертикални щрангове от тръбната мрежа се захранват разпределителни колекторни кутии снабдени със спитателни кранове и разпределителни колектори. От Колекторните кутии до отделните вентилаторни конвектори ще се монтират пласмасови тръби с алуминиева вложка изтеглени в гофрирани препазни тръби. • Рекуператорна инсталация за пресен въздух за Фитнес зала

За опресняване на въздуха в помещението се предвижда монтиране на рекуператорна инсталация за пресен (открит монтаж в помещение). Инсталацията се комплектова от засмукваща неподвижна жалузийна решетка (за взимане на пресен въздух) и изхвърляща мрежеста решетка – за изхвърляне на отработения), подвижни клапи с ел. задвижване (за възпрепятстване на неконтролирано навлизането на външен и излизане на въздух от помещенията при неработеща инсталация), смукателни и приточни вентилационни канали и решетки. Рекуператорният вентилационен блок се монтира под тавана на Фитнес залата. Пресният въздух за зимен режим се подава предварително подгрят с електрически калорифер (срещи замръзване), а за летен режим - необработен, като охладителните товари се поемат от превидените вентилаторни конвектори в залата. Въздуховодите към рекуператорния блок се изолират с изолация от минерална вата, подлепена с алуминиево фолио.

 • Смукателна вентилационна инсталация за вентилиране на тоалетни възли

За всеки тоалетен възел се предвижда механична смукателна вентилация, осигуряваща 6-кратен въздухообмен, съгласно заданието.

Всяка смукателна вентилационна инсталация се комплектова от кръгъл канален вентилатор, смукателен въздуховод и регулируеми смукателни решетки.

Вентилационните системи за тоалетните възли се монтират открито, под тавана на помещенията. Изхвърлянето на отработения въздух от смукателните вентилационни инсталации е над покрива на сградата.

За локалните санитерни помещения към стаите (Баня и WC) e предвидена смукателна вентилация 90м3/h с малък вентилатор за баня. Отвеждането на насмукания въздух от вентилаторчетата се извежда над покрива на сградата.

В битовия корпус за разработени 14 (12 +2) бр смукателни системи с кръгли въздуховоди и аксиални вентилатори, регулируеми вентилаторни смукателни решетки и изхвърляне на въздуха над покрива на сградата. От индивидуалните санитарни възли са разработени 14 вертикални системи за извеждане на насмуквания въздух над покрива на сгарадата.


 • Термопомпена халдилна система въздух/вода за охлаждане и отоляване на сградата

За осигуряване необходимата топлина и студ за сградата е предвидено да се монтира до сградата на бетонов фундамент Модулен въждухоохлаждаем водо-охлаждащ термопомпен агрегат за външен монтаж с аксиални вентилатори. В машинното помещение са предвидени да се монтират отделните елементи на водната част от термопомпената инсталация – обемен буферен съд, циркулационни водни помпи със спирателна арматура, обратни клапани, филти и др. За поемане на топлинните разширения на водата е предвиден затворен разширителен съд. На обемния буферен съд е предвиден предпазен калапан с пружина. От буферния съд в ревим на отопление с отделни водни циркулационни помпи се подава вода 55/45ºС по двете тръбни мрежи към вентилаторните конвектори и към алуминиевите радиатори.

При режим на охлаждане се затварят спирателните кранове на тръбите за отпление с радиатори и остава да тработи помпата за вентилаторните конвектори.

С помоща на колекторните кутии ще може, според нуждите на стопаните, да се спира охлаждането на група (групи) помещения или на цели етажи с оглед на икономия на ел. енергия. По същия начин ще може да се спира подаването на топла вода към вентилатроните конвектори през отоплителния сезон. За радиаторна система не е допустимо да се спита отоплението защото се отопляват помещения, в които има водопроводни инсталации и спирането може да доведе до замръзването на водата в инсталацията и в тоалетни чинии.

4. Част „Електрическа”

Общи изисквания към електрическите инсталации, отнасящи се за всички подобекти

Проектните разработки отговарят на действащата нормативна уредба и стандартите за проектиране и строителството на електрически инсталации, мрежи и уредби.

Строителните продукти, които са вложени в проекта отговарят на изискванията на „Наредба № РД–02–20–1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България”.

Електрическите инсталации отговарят на изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч., но не само: „Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии”, „Наредба № 1/27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради”, „Наредба № 3/18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи”, БДС–EN 12646-1:2011 Светлина и осветление, „Наредба № 4/22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства“, Наредба № 2/22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи“, „Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, „Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населени места”, „Наредба № 7 за системите за физическа защита на строежите“; Стандарти от серията БДС EN 50130-х Алармени системи; Стандарти от серията БДС EN 50131-х Алармени системи. Системи срещу проникване и нападение, БДС EN 60849 „Звукови системи за аварийни ситуации“ и др.


Настоящият работен проект е изготвен на база архитектурен проект, оглед на площадката, данни за конструктивната система и включва данните за системите за климатизация, вентилация, отопление и водоснабдяване.


В проекта са разработени следните инсталации:

 • ел. табла и захранващи линии;

 • инсталация за контакти общи нужди,

 • осветителна инсталация – работно, дежурно и аварийно евакуационно осветление;

 • силова инсталация за захранване на съоръжения за отопление, вентилация, и ВиК;

 • заземителна инсталация,

 • мълниезащитна инсталация;

 • СКС – структурна кабелна система

 • ПИС – пожароизвестителна система

 • АСПП - Алармена система против проникване

 • СВ – система за видеонаблюдение

Част „Електрозахранване”

Електрозахранването на сграда „Битов корпус“ е предмет на ПОДОБЕКТ 5: „Зона за благоустрояване, вертикална планировка, строеви плац, паркинги и техническа инфраструктура“.

За разпределение на електрическата енергия в сградата е предвидено главно разпределително табло (ГРТ) с контролен електромер. ГРТ се състои от две секции:

ГРТ-ТП – захранена от трафопост - работна (основно захранване) за нерезервирани консуматори;

ГРТ-ДГ - захранена от АВР на дизел генератор - аварийна за резервирани консуматори;

От аварийната секция са захранени: дежурно/аварийно работното осветление, аварийно евакуационното осветление; структурната кабелна система (СКС), пожароизвестителната централа (ПИЦ); алармената система против проникване (АСПП); системата за видеонаблюдение (СВ);
Всички останали електрически консуматори се захранват от работната секция.

ГРТ се предвижда в самостоятелно помещение в сутерена, в съответствие с 1745 на Наредба №3 и чл. 240 на Наредба № Iз-1971;


Осветление, контакти и силови консуматори

4.1 Инсталации

Ел. инсталациите са предвидени скрито в тръби, положени под мазилката на стените или в замазката на пода.

В участъци с oкачен таван, кабелите са неразпространяващи горенето (например N2XH или равностоен), както и изтеглени в изпълнени от негорими материали тръби на кабелни скари.

В подпокривното пространство ел. инсталациите се изпълняват по дървената покривна конструкция, в негорими стоманени тръби (гофрирани) с кабели тип СВТ (N2XH). Не се предвиждат разклонителни кутии. За предпазване на проводниците и кабелите срещу механични повреди в краищата на металните тръби да се поставят специални защитни накрайници и втулки.4.2 Осветление

Реализираните количествени и качествени показатели на осветителната уредба са съобразно Нормите за изкуствено осветление БДС EN 12464-1:2011 Светлина и осветление Осветление на работни места Част 1: Работни места на закрито.

Осветителната инсталация в сградата е разделена на работно, дежурно и аварийно евакуационно осветление. Работно осветление е предвидено за всички помещения. Дежурното осветление, при отпадане на основното захранване работи като аварийно работно осветление и е предвидено на следните места: входове/изходи на сградата, стълбищата, в коридорите, помещенията за съхранение на имущество, пред и в помещенията за съхранение на оръжието и в пирамидите, регистратурата, дежурното помещение, помещението за охраната на района, в помещение ГРТ и другите технически помещения.

Предвидено е аварийно евакуационно осветление. Предвидени са евакуационни осветители обозначаващи ИЗХОД над всяка врата, която се планира да бъде използвана при аварийна ситуация, при всяка промяна на посоката на евакуационния път, при промяна котата на евакуационния път, във всяка пресечна точка на коридорите, извън и в близост до крайния евакуационен изход.

Минимална продължителност на работа на аварийното евакуационно осветление е един час. Към светлотехническите изчисления са приложени данни за предлаганите осветители, които показват постигането на осветеността на евакуационния път по осовата линия.

4.3. Контактна инсталация за общи нужди

Предвидени са контакти с общо предназначение, съобразено с обзавеждането, за почистване и др.

За всички токови кръгове, захранващи контактни излази, е предвидено автоматично изключване на захранването чрез защитни прекъсвачи с номинален ток на сработване не по-голям от 30mA.

4.4. Контактна инсталация за СКС

Предвидена е самостоятелна контактна инсталация за СКС, която обхваща Комуникационния шкаф (КШ) и комуникационните точки (КТ) за компютри.

Към всяка КТ за компютър са предвидени два контакта.

Контактите, предназначени за компютърното оборудване, са отделени от контактите с общо предназначение, различен цвят са и са подсигурени срещу включване на други консуматори към тях. Захранването на компютърните контакти да е от отделни токовите кръгове, снабдени с подходяща дефектнотокова защита (тип “si”).4.5. Структурна кабелна система СКС

Предвидена е СКС, предназначена за пренос на некласифицирана информация, достъп до Интернет и включване на телефони, според изискванията на заданието.

СКС се състои от стандартен комуникационен шкаф (КШ), окабеляване, комуникационни точки (КТ) – компютърни и телефонни. Кабелите се терминират в КШ на разпределителни пач панели с екранирани портове RJ45 минимум Категория 6.

Структурната кабелна система е предвидена с екранирани кабели с по 4 усукани двойки (4 pair) тип SFTP cat6, Class E, AWG23. До всяко работно място ще бъдат положени по 2 кабела тип SFTP. Кабелите се терминират от едната страна на комуникационен/телефонен панел в комуникационният шкаф R1, a от другата страна в комуникационната розетка.

Всички пасивни елементи на СКС да отговарят на изискванията заложени за кат.6, клас „Е“ и да осигуряват възможност за пренос на звук и данни със скорост до 1GBps съгласно следните протоколи:


 • IEEE 802.3-10Base T;

 • IEEE 802.3u -100Base TX, 100Base T4, 100Base T2;

 • Analog and Digital Voice;

 • IEEE 802.3ab – Gigabit Ethernet 100Base T.

Всички компоненти на кабелната система са предвидени от една категория. Всички комуникационни розетки трябва да отговарят на изискванията на посочените стандарти за съответната категория.

Преминаването на кабелите през стени и плочи да става под прав ъгъл като след изтегляне на кабела отворите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

В комуникационният шкаф е предвидено да се инсталира както пасивното така и активното оборудване. Предвиден е и 30% резерв от свободно пространство за бъдещи разширения. Изборът и доставката на активно оборудване са предмет на друг проект.

Всички кабели се свързват съгласно международните стандарти.

При полагане на кабелите трябва да са спазени всички ограничения и препоръки, посочени в гореспоменатите стандарти, за да бъде осигурена надеждната работа на комуникационната мрежа. Кабелите трябва да се пакетират на снопове и да се подведат до разпределителните панели в съответния комуникационен шкаф. Всички кабели в снопа да са успоредни (да не се кръстосват) и да не се притягат силно.

Максималната дължина на хоризонталните кабели между комуникационните розетки и помещението, в което е разположено активното оборудване не надвишава 90 m.

СКС обхваща следните помещения:


 • медицински кабинет – 1 КТ за телефон;

 • регистратура – 1 КТ за компютър и 1 КТ за телефон;

 • дежурно помещение – 2 КТ за компютър и 2 КТ за телефон;

 • помещение за охрана на района – 2 КТ за компютър и 2 КТ за телефон.

Под комуникационна точка (КТ) се разбира 1 (един) екраниран порт RJ45, на който се терминира 1 (един) кабел SFTP.

4.6. Силови консуматори

Предвидено е захранване на бойлерите, зададени с ВК проекта.

За бойлерите 2kW/230Vи 3kW/230V са предвидени бойлерни табла. За бойлерите 12kW/380V са предвидени товарови прекъсвачи тип бойлерно табло.

Захранени са съоръженията, зададени с проекта по ОВиК: конвектори в стаите, вентилатори, термопомпен агрегат и др..4.7. Заземителна и мълниезащитна инсталация

Предвидена е обща заземителна уредба за електрическите уредби с различни предназначения и напрежения, намиращи се в новопроектираната сграда.

Заземителната уредба се изпълнява така, че да удовлетворява всички изисквания към заземяването – защита срещу поражения от електрически ток, режими на работа на мрежите, защита на електрообзавеждането от пренапрежения и др.

Предвидена е заземителна инсталация с контур около сградата със стоманена горещо поцинкована шина (лента) 40/4 мм.

Главна заземителна клема (шина, планка) за изравняване на потенциала се монтирана в помещение ГРТ при въвода, до таблата и тази планка се свързва към заземителния контур около сградата. Главната заземителна шина се свързва посредством заземителна шина 40/4мм от горещо поцинкована стомана със заземителния контур.

Към главната заземителна клема (шина), за свързване към системата за изравняване на потенциалите, да се присъединят токопроводимите части: • основен (магистрален) защитен проводник;

 • основен (магистрален) заземителен проводник;

 • метални тръби от комуникациите на сградата и към съседни сгради;

 • мълниезащитата, системи за централно отопление, вентилация и климатизация, съединени помежду си при въвеждането в сградата.

  • всички достъпни нетоководещи метални тръбопроводи и съоръжения в обекта, които нормално не са, но могат да попаднат под напрежение.

Мълниезащитата на сградата се осигурява с мълниеприемници с изпреварващо действие.

Два мълниеприемника с изпреварващо действие ще се монтират на покрива на сградата. Върхът им ще бъде 2,5 метра над нивото на най-високата точка на покрива; включително съоръжения. Мълниеприемниците да се монтират на мачта (прът) посредством устройства за свързване, съгласно указания на производителя. Мачтата се монтира на покрива и се укрепва на комин. Двата мълниеприемника се свързват.

Изпълнават се по два токоотвода от всеки мълниеприемник. Токоотводи са от екструдиран проводник от алуминиева сплав AlMgSi0.5 Ø10(8)mm, положени под топлоизолацият на фасадата на сградата до контролна клема в кутия с капак на височина от 1 до 2 метра от терена. След контролните клеми токоотводите се изпълняват от стоманена горещопоцинкована шина 40/4мм в защитна негорима тръба (или тръба обмазана с материали с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 като бетон, гипс и др.) до заземителите.

Заземителите се изпълнява с два кола от горещопоцинкована стомана Ø20мм с дължина 2,5м. Заземителите да отстоят на 1,5м от основите на сградата При необходимост се набиват допълнително колове до постигане на изискването Rпр< 4. Заземителите се свързват към заземителния контур около сградата (подземната система за изравняване на потенциалите).

Заземителната уредби за сградата е обединена със заземителните уредби за мълниезащита както е посочено за втора категория на мълниезащита в Чл. 157. (3) на Наредба №3.4.8. Пожароизвестителна инсталация.

Проектът спазва изискванията на EN 54-14 “Пожароизвестителни системи “, част 14: „Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддръжка “.

Пожароизвестителната система /ПИС/ обхваща всички помещения в сградата с изключение на санитарно хигиенните.

Пожароизвестителната централа ПИЦ е адресируема и ще бъде монтирана в помещението с 24-часово дежурство на охраната на района.

В зависимост от функционалното предназначение на всяко от помещенията са предвидени димооптични или комбинирани /димооптични и термодиференциални/ адресируеми пожароизвестителни детектори. Предвидени са пожароизвестителни детектори в окачените тавани.

В коридорите и на фасадата на сградата са предвидени сирени с блиц лампа за осигуряване на светлинен и звуков сигнал в случай на пожар.

Предвидени са ръчни пожароизвестители, които се монтират на стена на височина 1,4м от кота готов под.

Към пожароизвестителната централа са предвиден допълнителни адресируеми модули, които ще подават сигнал към секции ГРТ-ТП и ГРТ-ДГ за изключване на ел.захранването, при което ще включи аварийното евакуационно осветление и светлинните указателни знаци в режим на захранване от акумулаторните батерии.

Ел.захранването на пожароизвестителната централа ще става от разпределително табло РТ-СИСТЕМИ-ДГ посредством кабел тип СВТ 3x1,5mm2.

Предвидено е време за работа при захранване от автономен независим източник (акумулаторни батерии) на ПИЦ – не по-малко от 24 часа;

Срокът за експлоатация на акумулаторните батерии, резервиращи захранването, да бъде не по-малък от 5 години;

Пожароизвестителната инсталация ще бъде изградена с трудногорим безхалогенен пожароизвестителен кабел, екраниран LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN) 2х1,00mm2.

Пожароизвестителните детектори са предвидени на разстояние мин. 1м от климатичната инсталация и на разстояние мин. 0,2м от осветителни тела и на не по-малко от 2 пъти височината на осветителното тяло в близост до тях.

Пожароизвестителната централа ще осигури работни режими, включително :

„Дежурен режим” – да се извършва контрол на състоянието на пожароизвестителните линии (късо съединение и прекъсване), контролируемите изходи и самостоятелни изпълнителни устройства (ако се използват) и източниците на захранващо напрежение;

„Пожар” – да се активира при регистриране на пожар или опасност от възникване на пожар, като сигнализира чрез звукови и светлинни сигнали, извършва регистрация и запис и да поддържа архив;

„Повреда” – да се активира при регистриране на техническа неизправност;

„Тест” – тестване на пожароизвестителните линии и датчици, и реакция чрез светлинната индикация и звуковата сигнализация.

Предвидено е компонентите за изграждане на пожароизвестителната система да са в съответствие с частите от БДС ЕN – 54.

4.9. Системи за физическа сигурност

Общо за АСПП и СВ

Съгласно заданието в сградата няма обособени зони за сигурност по Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация (приета на заседание на ДКСИ с Протокол № 165-1/30.06.2004г., изм. с Решение № 2-1/08.01.2009г. и Решение № 26-1/10.04.2012г.). Предвиждат се алармена система против проникване (АСПП) и система за видеонаблюдение (СВ).

Всяка от системите е проектирана като напълно самостоятелна.

Захранването на АСПП и СВ е предвидено от табло РТ-СИСТЕМИ-ДГ, което е резервирано от ДГ с АВР. Резервното захранване на системите е осигурено с акумулаторни батерии с осигурена автономност съответно:

- за АСПП не по-малко от 24 часа;

- за СВ – не по-малко от 1 час.

Системите за физическа сигурност се наблюдават и управляват от помещение с 24 часово дежурство на охраната на района, където ще бъдат изведени и сигнализациите от тях.

В помещението на охраната на района се осигуряват възможности за управление, сигнализация, визуализация и наблюдение на СФС за всички сгради чрез централни устройства, допълнителни устройства и/или работни станции (персонални компютри).

Работният температурен интервал за съставните части, предназначени за външен монтаж, за които в стандарт / БДС EN 50130-5 / са определени изисквания за класове на околна среда, да включва температурния интервал за клас на околна среда III (за работа на открито), който е от -25°C до 50°C.4.9.1. АСПП

АСПП обхваща входните врати на битовия корпус и помещенията в сградата.

Входовете и помещенията се охраняват по следния начин:

– вратите на входовете / изходите на сградата и вратите на помещенията с магнитно-контактни детектори, които се монтират в горната част на вратите;

– отваряемите крила на прозорците – с магнитно-контактни детектори;

– обемът на помещенията – с необходимия брой обемни детектори тип PIR

– контролът на АСПП се осъществява с контролен панел с необходимия брой разширители, охранителни зони и клавиатури. От контролния панел или разширител до всеки детектор се полага 6-жилен кабел 6x2x0.22mm².

Управлението на контролния панел /включване, изключване/ ще се осъществява посредством клавиатура, монтирана на стена в помещение охрана на района. Предвидени са клавиатури в коридора при входа на партера и при входа в сутерена. Тези клавиатури се монтиранат на стената в метална кутия със заключване, с магнитно–контактен детектор /тампер ключ/, който е обособен като отделна закъснителна зона.4.9.2. Система за видеонаблюдение.

Предназначението на СВ е наблюдение с автоматично регистриране и запис на видеоинформацията в зоните на охрана, при включена функция „детекция на движение“.

Системата за видеонаблюдение обхваща:


 • фасадите и входните врати на сградата;

 • помещенията за съхранение на оръжието;

 • помещенията за съхранение на имущество;

 • помещението на регистратурата;

 • дежурното помещение;

 • помещението за охраната на района.

Видеонаблюдението вътре в сградата е предвидено с купулни камери с цветно изображение. При избора на куполни камери да се имат предвид следните параметри:

 • ІР камера, за вътрешен монтаж;

 • захранване - 12 VDC/PoE

 • инфрачервена подсветка, собствена с обхват не по-малко от 10м;

 • ден/нощ камера, цветно изображение;

 • разделителна способност - минимум 500 TVL;

 • светлочувствителност под 0,4 lux;

 • обектив с автоматичен ирис, варифокален f=3.3-10mm;

Видеонаблюдението на фасадите и входовете на сградата е предвидено със стационарни корпусни камери окомплектовани със стойки за външен монтаж. При избора да са спазени следните параметри:

 • корпусна цветна камера ІР, за външен монтаж;

 • термостатиран кожух ;

 • захранване - 12 VDC;

 • инфрачервена подсветка, собствена с обхват не по-малко от 20м;

 • ден/нощ камера, цветно изображение;

 • разделителна способност - минимум 500 TVL;

 • светлочувствителност под 0,4 lux;

 • обектив с автоматичен ирис, варифокален f=2.7-12mm

 • монтаж на фасадата на сградата на височина 2,5-3м;

Захранването на камерите за видеонаблюдение е предвидено с кабел тип SFTP cat.6.

Сигналите от всички камери ще се подават към 24–портов и 16-портов суич с PoE захранване. Всяка камера /кабел/ заема по един порт на захранващия суич.

Оборудването на системата за видеонаблюдение ще бъде поместено в комуникационен шкаф, разположен в помещение охрана на района. В този шкаф се монтира и UPS с батериен модул.

От разклонител в комуникационния шкаф се захранва UPS-а. От UPS-а се захранват двата суича. До този шкаф се изтеглят кабели от сгради Хранителен блок и Класни помещения и брифинг зала.

За наблюдение е предвидена работна станция с 3 броя монитори 32“ и UPS. Предвидено е UPS устройствата, да осигуряват непрекъсната работа при отпадане на основното захранване не повече от 2 часа и не по-малко ти 1 час.

4.9.3. Осигуряване на безопасност на пожар.

Eлектрообзавеждането на помещенията е предвидено съобразно групата на пожарна опасност и в зависимост от класа на функционална пожарна опасност на сградата, като са спазени изискванията на глава 12 на Наредба №Iз-1971.

Комутационни апарати (ключове, превключватели и щепселни съединения), разклонителни кутии, фасунги, осветители и др. се предвиждат върху и в конструкции и поставки, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Изброените елементите на електрическите инсталации, може да са в конструкции и поставки, изпълнени от продукти с класове по реакция на огън В,С,D, E и F, при условие че под и/или около тях са поставени подложки от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с дебелина най-малко 3mm.

Степента на защита на Разпределителните устройства и табла е минумум IP33.

Степента на защита на осветителните тела е IP44 за влажните и IP65 за мокрите помещения.

Електрическата уредба на обекта е проектирана три/петпроводна като схема TN-S съгласно член 155 на Наредба №3.

За всички токови кръгове, захранващи контактни излази, е предвидено автоматично изключване на захранването чрез защитни прекъсвачи с номинален ток на сработване не по-голям от 30mA.

Предвидена е заземителна и мълниезащитна инсталации.

Предвидено е аварийно евакуационно осветление. Минималната продължителност на работа на аварийното евакуационно осветление е един час. В проекта са предвидени аварийни евакуационни осветители, които за 5 секунди да достигат половината от светлинния си поток и до 60 секунди да достигат пълния си светлинен поток.

Осигурена е осветеност на евакуационния път по осовата линия на пода е мин. 1Lx.

Евакуационни осветители обозначаващи ИЗХОД са предвидени над всяка врата, която се планира да бъде използвана при аварийна ситуация, при всяка промяна на посоката на евакуационния път, при промяна котата на евакуационния път, във всяка пресечна точка на коридорите, извън и в близост до крайния евакуационен изход.

Пожароизвестителната система /ПИС/ обхваща всички помещения в сградата с изключение на санитарно хигиенните.

В коридорите и на фасадата на сградата са предвидени сирени с блиц лампа за осигуряване на светлинен и звуков сигнал в случай на пожар.

Предвидени са ръчни пожароизвестители, които се монтират на стена на височина 1,4м от кота готов под.

Пожароизвестителната инсталация ще бъде изградена с трудногорим безхалогенен пожароизвестителен кабел, екраниран LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN) 2х1,00mm2.

Към пожароизвестителната централа са предвиден допълнителни адресируеми модули, които ще подават сигнал към секции ГРТ-ТП и ГРТ-ДГ за изключване на ел.захранването, при което ще включи аварийното евакуационно осветление и светлинните указателни знаци в режим на захранване от акумулаторните батерии.5. Част „Водоснабдяване и канализация” (В и К)

Проектът за Битов корпус, предвижда разделянето на сградата на три блока – бл.“А“, бл.“Б“ и бл.“В“, отделени един от друг с противоземетръсни фуги. Блок“А“ и блок“Б“ ще бъдат на два етажа, а блок“В“ ще бъде на три етажа, с частичен сутеренен етаж. Сградата е коридорен тип с двустранно разположени помещения. Носещата конструкция е монолитна, стоманобенонова и се състои от : безгредови, безкапителни плочи, колони, стоманобетонни шайби и фундаменти. Покривът на сградата е класически, дървен, двускатен. Дъждовните води от покрива ще се оттичат по околния терен чрез външни водосточни тръби.

Съгласно Наредба № Iз-1971, чл. 199, табл.19, т.5 се предвижда вътрешно противопожарно водоснабдяване на сградата, която е с обем над 5000 . Вътрешното водоснабдяване за пожарогасене е 2л/сек.

Съгласно чл.172, табл.16 за външно пожарогасене ще бъдат необходими 15л/сек, обем на сградата от 5000 до 20000м3, които ще се осигурят от новопроектирана противопожарна мрежа с пожарни хидранти и противопожарен резервоар с помпена станция по проект по ПОДОБЕКТ 5: „Зона за благоустрояване, вертикална планировка, строеви плац, паркинги и техническа инфраструктура“.

Водоснабдяването на битовият корпус е решено с две сградни водопроводни отклонения-едното за битови нужди, а другото за противопожарни нужди. Те ще бъдат захранени от новопроектираните площадкови водопроводи за битови и за противопожарни нужди. Битовото горещо водоснабдяване е предвидено да бъде с електрически бойлери. Предвиден е контролен водомер за отчитане на консумираната вода.

Сградната канализационна инсталация е решена с едно сградно канализационно отклонение. Отпадните битово–фекални води ще бъдат отведени в новата площадкова канализационна мрежа.ПОДОБЕКТ 2: „ХРАНИТЕЛЕН БЛОК”

1. Част „Архитектурна”

Новият хранителен блок е ситуиран съгласно Виза №87/01.09.2016г. за проучване и проектиране на обект1915/Изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд в СУЦ „Црънча“, в границите на ВР 1915 при спазване изискванията на действащата нормативна уредба (Закона за устройство на територията и Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони), като бъдат отчетени съществуващите транспортни комуникации и инженерна инфраструктура в терена.Планировъчно решение

Планировъчното решение на новия хранителен блок е съобразено с Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Норми и правила за проектиране на заведения за обществено хранене,Утвърдени с решение на Комитета по архитектура и благоустройство с Протокол № 65 от 1961 г., в сила от 1.01.1962 г., Норми и правила за проектиране на санитарните помещения в жилищните и обществените сгради, Одобрени с Решение № 9 по Протокол от 6.06.1967 г. на МАБ, публикувани в БСА, бр. 8 от 1967 г и действащата нормативна уредба. • Сградата на хранителния блок е ситуирана в северната част на територията определена за ново строителство, в близост до съществуващия вход на поделението. Северно от сградата е осигурен път за стопанско обслужване и паркинг за 5 бр служебни автомобили. Входът за зареждане с продукти е едновременно и служебен вход за персонала. Пред входа е обособена разтоварна рампа- дебаркадер за зареждане и обслужване.

 • Кухнята е оразмерена за приготвяне на 200 порции, като са предвидени изискващите се по норматив производствени, складови и административно-битови помещения.

 • Входът за столуващи на военнослужещи е ориентиран към плаца Залата за хранене е предвидена с капацитет 200 души, като са осигурени необходимите санитарни помещения за столуващите; При оразмеряване им е отчетено, че съотношението между жените и мъжете в българската армия е средно 1:5;

 • Предвидени са две линии за самообслужване на столуващите, съгласно технологичната част на заданието и нормативните изисквания;

 • Осигурена е последователността на технологичния процес при кухненската обработка на хранителните продукти. Спазено е изискването да не се кръстосват пътищата на суровините, готовата продукция и отпадъците, на готовата храна и неизмитите съдове, както и на измитите и неизмитите съдове и прибори;

 • Предвидено е помещение за главно разпределително табло.

Обем и съдържание

Хранителният блок съдържа:

1. Столова за 200 военослужещи - 294, 80м²;

светла височина на залата 3,50 м до кота окачен таван;

2. Главен вход за столуващи с входно предверие - 12,00 м²;

Главният вход за военослужещи е ориентиран от към плаца. Към него са достъпни:

- умивално помещение 8,80 м² и тоалетни 15,95 м² - за мъже;

- умивално помещение 5,45 м² и тоалетни 5,50 м² - за жени;

- Обслужващи коридори 34,15 м² + 15,30 м²

3. Кухненският блок

3.1. Вход за зареждане (служебен вход) с приемно помещение - 5,85 м²

3.2. Битова стая с помощение за два душа + баня и тоалетна – 10,85 м²

3.3. Технически помещения:

- Машинно помещение – 24,10 м²

- Помещение ВиК – 8,50 м²

- Главно разпределително табло /ГРТ/ - 4,66 м²

- Помещение за инвентар 6,70 м²

- Перално помещение– 15,25 м² и склад бельо 5,04 м²

3.4. Хранителни складове:

- Склад сухи продукти - 13,30 м²

- Склад плодове и зеленчуци- 13,30 м²

- Съхранение и рязане на хляб - 11,02 м²

- Хладилен склад – 24,10 м²

- Склад амбалаж- 14,02 м²

- Дневна дажба – 19,05, м²

3.5. Производствени помещения

- Подготовка месо и риба – 10,95 м²

- Подготовка зеленчуци – 8,55 м²

- Подготовка яйца - 7,70 м²

- Топла кухня – 51,15 м²

- Умивалня кухня (съдове)- 7,70 м²

- Умивалня от зала за хранене – 18,60 м²

- Помощение за съхранение на чиста посуда- 4,60 м²

- Помещение отпадъци – 9,62 м²

- Разливна към зала за хранене- 49,02 м²

Конструкция

Носещата конструкцията на сградата по проект е монолитна, стоманобетонова, със носещи конструктивни елементи от колони и греди. Таванската плоча е стоманобетонна с дебелина 12см. Подът в сградата е изпълнен с армирана бетонова настилка. Покривът на сградата е двускатен, с дървена носеща конструкция и покритие от метални керемиди. Върху таванската плоча се полага пароизолация 1 пласт, топлоизолация от 14см мин. вата.Довършителни работи:

 • Подове

Във всички помещения се изпълнява подово покритие от матиран гранитогрес.

 • Стени

Външните стени са с дебелина 25 см и ще бъдат изпълнени от тухлени керамични блокове с ниско обемно тегло Изпълнява се топлоизолация от 10см EPS, поставен от външната страна /съгл. Закона за енергийна ефективност и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективностна сгради/. Върху нея се поставя мрежа от стъклофибър и шпакловка. Финалният слой по фасадите е от полимерна и линирана мазилка. В зоната на цокъла се поставя 10см XPS върху него- мрежа от стъклофибър, шпакловка и мозаечна мазилка.

Вътрешните преградни стени са с дебелина 12 см и 25см.

Стените в кухнята и производствените помещения към нея да се покриват с фаянс до 210 см и се боядисват с водоустойчив латекс до ниво таван.

Стените в санитарно-битовите помещения се покриват с фаянс до 210см и се боядисват с водоустойчив латекс до ниво таван.

Стените в техническите помещения и складове се покриват с латекс.


 • Таван

Окачен растерен таван 60/60 с метална носеща конструкция и минераловатни пана е предвиден единствено в залата за хранене на височина 3,50м светла височина от пода. Таваните на помещенията от кухнята и подготовките се боядисват с водоустойчив латекс.

 • Дограма

Външните прозорци ще бъдат PVC с коефициент на топлопреминаване Uw=1.4W/m²K, с петкамерен профил, остъклени със двоен стъклопакет. Отваряемите крила на прозорците ще бъдат предвидени с противокомарни мрежи.

Входната врата е алуминиева с прекъснат термомост Uw≤1,7 W/m2K.

Вътрешните врати са алуминиеви без прекъснат термомост.

Метални врати са предвидени на техн . помещение и помещение за ГРТ.Подвижно обзавеждане:

Проектът включва предложение на подвижното обзавеждане съобразено с изискванията на заданието за проектиране. В част”Технологична” на проекта има спецификация на технологичното оборудване.ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Обща застроена площ: - 808,70 м²

Обща разгъната застроена площ - 808,70 м²

Застроен обем - 4830 м куб.

Етажност – 1 етаж

Кота корниз +3,40

Кота било +5,95м

2. Част „Конструктивна”

Конструкцията на сградата е проектирана съгласно изискванията на „Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции“. Изчисленията включват статически и динамически изследвания по приетите схеми на натоварвания и въздействия на сеизмичност.Каталог: sites -> pp.mod.bg -> files -> infro
files -> Министерство на отбраната на република българия дирекция „инвестиции в отбраната“
files -> Приложение №1
files -> Образец до министъра на отбраната на република българия господин красимир каракачанов
infro -> Информация за освобождаване на гаранции за участие
infro -> Министерство на отбраната на република българия главна дирекция „отбранителна аквизиция
infro -> Д о к у м е н т а ц и я з а у ч а с т и е в открита процедура за възлагане на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница