1Уводни разпоредби 1ЦелДата22.07.2016
Размер74.72 Kb.
#284


1Уводни разпоредби
1.1Цел

Целта на този документ е дефиниране на правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация от геодезическо заснемане на енергийни обекти .

Документацията, изготвена по приложението ще се импортира в ГИС на ЧЕЗ „Разпределение България”АД .

1.2Област на приложение

Приложението се прилага задължително в ЧЕЗ”Разпределение България”АД към „Процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ”Разпределение България” АД” като правилата и изискванията се спазват от чужди организации, извършващи геодезическо заснемане.1.3Задължителна сила

Приложението към Процедурата за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ”Разпределение България” АД” има задължителна сила за чуждите фирми , извършващи геодезическо заснемане на енергийни обекти и всички служители на “ЧЕЗ Разпределение България“ АД.2. Дефиниция на основни термини и съкращения
Съкращение

Дефиниция

Dwg формат

Файлов формат, съвместим с AutoCAD 2007

WGS-84

Световна геодезическа система 1984г.

UTM 35N

Универсална Трансферзална Меркартова проекция в зона 35 север към 27-ми меридиан

AutoCAD 2007

Софтуерно приложение за двуизмерно проектиране и чертане, версия 2007
3. Предметно съдържание на документа
Правила и изисквания за изготвяне на геодезическа част на екзекутивна документация /геодезическо заснемане/ на енергийни обекти

1. Формат на геодезическата част на екзекутивната документация


Файлов формат

Всички графични файлове се изработват в DWG-формат (двумерна графика). Спазва се структурата на данните, зададена с настоящата инструкция. Конкретните изисквания за размери, цветове и слоеве, в които се разполагат обектите в отделните графични файлове, са дефинирани в таблици в Приложение 1.

Графичните файлове се предават във формат DWG и при осигурена съвместимост с AutoCAD 2007
Графични обекти

При създаване на графиките се използват само следните двумерни графични примитиви, при осигурена съвместимост с AutoCAD 2007 • полилиния

 • затворена полилиния;

 • блок:

 • точка:

 • текст.

Всички електронни документи съставна част на екзекутивната документация трябва да бъдат предадени също и на хартиен носител, да имат печат и подпис на изпълнителя, като по този начин се доказва правилността и пълнотата на показаните данни.Класификация и наименования на чертежите формат dwg.

Чертежите формат dwg трябва да отговарят на следната класификация.Име на чертеж

Структура на чертеж

Съдържание на чертеж

Съоръжения

IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg

Нови елементи

Съоръжения

IC-XX-YYxxyyy-1-s-l.dwg

Ликвидирани елементи

Координатен регистър

Tochki-IC-XX-YYxxyyy.txt

Измерени координати на съоръжения

пример: чертеж Съоръжения нови елементи 0.38 кV.

IC-XX-YYxxyyy-1-s-n.dwg

 • Префикс съгласно изграждане по проект - IC

Префикс

Класификация

IC

Инвестиционен проект

IB

Проект по присъединяване

ID

Проект от придобиване

RP

Проект по ремонтна програма

 • № на строежа според SAP PS - XX-YYxxyyy

XX – Информация за район

YY – Информация за година

xx – Информация за подрайон

yyy – Пореден номер • Символ за напрежение -1

Символ

Класификация

1

0.38 kV

2

6 kV

3

10 kV

4

20 kV

5

35 kV

6

110 kV


2.Oбщи условия на измерване


Геодезическото заснемане за изготвяне на екзекутивна документация се извършва от правоспособни лица по чл.16, ал.(1) от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Точността на геодезическото заснемане съответства на изискванията по чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър, посочени в чл.18 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри .

Геодезическата част на екзекутивната документация се създава в координатна система WGS – 84/ UTM 35N и Балтийска височинна система.

3. Координатен регистър на заснети точкиФайл съдържащ координатен регистър на заснетите точки на съоръжения във формат *.txt (v ASCII вид) без управленски знаци на текстовите редактори.

Наименование на файла Tochki.txt, като структурата му ще бъде съгласно Приложение 2.

Ще съдържа към всяка точка, 4 отделни колони в един ред:

идентификатор, координата Х, координата Y, височина H 

Разделителен знак м/у колонките ще е два интервала.

Координатите се записват в метри, с три значещи цифри

Използваните точки от изходната геодезическа основа се вписват с техния тип и номер. Подробните точки се номерират последователно.

4. Teхническа информация от измерване


Файл съдържащ техническата информация от геодезическото заснемане за екзекутивна документация

 • формат на файл - *.doc,

 • шрифт Arial, размер на буквите на нормален текст 11.

 • наименованието на файла Tigz.doc

TigzТехническа информация от геодезическо заснемане.

структурата на файла ще бъде съгласно Приложение 3.5.Графичен файлов формат

Файлът с графична информация да се изработва , като се ползва Приложение 4 - dwt файл и Приложение 16.Условия за предаване на геодезическата част на екзекутивната

документация


Данните трябва да се предадат на CD или DVD, както и на хартиен носител. Доставчикът гарантира, че предаваният носител ще е напълно четлив и че под никаква форма няма да съдържа компютърни вируси или троянски коне.

На едно CD/DVD могат да се съдържат данните отнасящи се само за един обект.

Цифровия носител CD/DVD ще се обозначи с описание:


 • Името на обекта

 • Името на изпълнителя на геодезическата част на екзекутивната документация, адреса и телефон за контакт.

 • Номера на поръчката на геодезическата част на екзекутивната документация.

Примерна структура на папки на цифров носител CD/DVD с геодезическата част на екзекутивна документация.

 1. Подреждане на dwg чертежи


Във файловете не трябва да се намират никакви грешни елементи.

 1. Teкстовите описания да са на български език.

 2. Включени са всички слоеве.

 3. Размерът на изобразяване на блоковете и текстовете са пригодени за читаемост при мащаби 1:1000.

 4. Винаги се използва официално одобрения шаблон на файлов формат dwg.

Приложения:


Приложение 1 – таблица 1.1 със съоръжения и библиотека блокове

Приложение 2 – Координатен регистър

Приложение 3 - файл „Техническа информация за геодезическо заснемане”

Приложение 4 – dwt файл2. Заключителни разпоредби и приложения


Екзекутивната документация от геодезическото заснемане на енергийни обекти по това приложение към „Процедура за реализация на присъединяване на потребители и производители към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ”Разпределение България” АД” замества приложението на електронен носител към „Удостоверение от Агенцията по геодезия,кадастър и картография” .

На инвеститори от Направление РОРНП се предава от изпълнителя на CD носител екзекутивната документация – геодезическо заснемане и екзекутивна документация – част „Електро”.

В срок от 5 дни, същата се предава с приемо-предавателен протокол за проверка за съответствие с правилата за изготвяне на екзекутивната документация от геодезическо заснемане на енергийни обекти в отдел „Техническа документация на мрежи”. При установени несъотвествия с настоящето приложение отдел „Техническа документация на мрежи” връща екзекутивната документация на инвеститора с установените забележки за корекция. При липса на забележки отдел „Техническа документация на мрежи” уведомява писмено инвеститора.


Приложения:
Приложение 1

Приложение 2 ,3

Приложение 4
Контролирано копие № 01

Дата: 20.03.2012

Стр. от

Контролирано копие. Не копирай!
ЧЕЗ Разпределение България” АД
Каталог: edee -> content -> file-other -> bulgaria
bulgaria -> Безкасови начини на плащане Платете в движение – само с един sms какво Ви е нужно?
bulgaria -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms
bulgaria -> До потенциални кандидати реф. № Czs17-004 покана уважаеми господа
bulgaria -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
bulgaria -> Списък на материалите по вид, количества и място, където се намират
bulgaria -> В 26-те пощенски станции на "Български пощи" еад се извършва приемане на заявления, молби, жалби, сигнали


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница