2. 1 Филологии Специалност(и) 1 Английска филологияДата01.06.2017
Размер60.05 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 6/2/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример:

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филологии

Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Факултативна дисциплина 4

(Introduction to Computational Linguistics / Увод в компютърната лингвистика)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


факултативен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС “ Бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Четвърта

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


VIII-ми

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


гл. ас. д-р Росица Декова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Студентите, успешно завършили обучението си по тази дисциплина, ще са придобили представа за същността и задачите на компютърната лингвистика и в частност за различните етапи на компютърната обработка на естествения език с оглед на използването на лингвистични данни в различни езикови технологии.

ще могат ...


Те ще могат да прилагат своите знания за решаване на елементарни лингвистични задачи в областта на компютърната лингвистика.

Ще използват свободно различни електронни езикови ресурси, системи за търсене и извличане на информация, както за целите на преподаване и обучение, така и за научноизследователски и приложни цели.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Владеене на английски език на ниво С2.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът има за цел да запознае студентите със същността на компютърната обработка на естествения език, някои от съвременните формални подходи към езика, както и с приложението на лингвистичното знание и компютърната лингвистика в създаването и използването на различни електронни езикови ресурси, системи за търсене и извличане на информация, системи за разпознаване и генериране на реч, машинен превод, и др.

<списък библиографски източници>


Библиография:

Allen, J. F. Natural Language Understanding. Benjamin Cummings, 2nd edition, 1995.

Jurafsky, D. and J. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. Prentice Hall, 2000.

Manning, C. D. and H. Schutze. Foundations of Statistical Natural Language processing. The MIT press, 1999.

Mitkov , R. The Oxford Handbook of Computational Linguistics. OxfordUniversity Press, 2003.

van Benthem, J. and A. ter Meulen (editors). Handbook of Logic and Language. Elsevier/MIT Press, 1997. 

14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции

15.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва с изпит под формата на тест върху целия материал. Тестът се състои от 25 въпроса със затворен отговор и 5 въпроса с отворен отговор.

16.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

17.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително18.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. д-р Росица Декова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Същност и цели на компютърната лингвистика. Терминология.

Формално описание на естествените езици – обща теория и конкретни формални подходи във фонетиката, морфологията, синтаксиса и семантиката.

Електронни корпуси. Видове корпуси. Създаване и използване на корпуси.

Анотиране на корпуси. Значение на анотираните корпуси в компютърната лингвистика.

Морфологичен анализ на корпуси.

Синтактичен анализ (parsing) на корпуси.

Лексикални класове. Отстраняване на граматичната многозначност.

Лексикално-семантични мрежи. Онтологии.

Лексикална семантика. Семантичен анализ.

Отстраняване на семантичната многозначност.

Търсене и извличане на информация. Категоризация на текстовете.

Съвременни системи за разпознаване и генериране на реч.

Машинен превод – същност и видове.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


За представяне на материалите от лекционния курс е необходим прожектор (beamer)

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 01 юни 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница