2. 1 Филология Специалност(и) 1 „Английска филология – лингвистика и превод”Дата10.02.2018
Размер70.77 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 2/3/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра „Английска филология”

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология – лингвистика и превод”

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Художествен превод”

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


избираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


магистър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


I година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


I семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще имат задълбочени теоретични познания и практически умения, осигуряващи предвидените от квалификационната степен на специалността компетенции и професионална реализация.

ще могат ...


Завършилите обучението студенти ще могат да прилагат на практика придобитите по време на следването знания във връзка с естеството, теоретичните аспекти, практическите похвати и методиката за превеждане на художествена литература.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно: цикъл от теоретични дискусии и практически упражнения върху превод на художествени текстове в съответствие с проблематиката на съвременната транслатология. Посоката на превода е както от английски на български, така и от български на английски.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите от магистърска програма „Английска филология – лингвистика и превод” следва да притежават знанията и уменията, усвоени в бакалавърския курс на обучение на филологическите специалности с английски език. Също така трябва да имат заложените в изпитните програми на съответните бакалавърски курсове езикови и социокултурни компетенции, подплатени с мотивираност за изучаване на теорията и практиката на превода, лингвистичната теория и хуманитарната проблематика.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът “Превод и редактиране на художествени текстове” е част от магистърската специалност „Английска филология - Лингвистика и превод”. Общият хорариум на настоящата едносеместриална учебна дисциплина е 30 учебни часа, като по време на всяко едно занятие се разглежда отделна тема. Тематичният обхват е съобразен с разискваните в редица теоретични изследвания и помагала актуални проблеми на съвременното преводаческо изкуство.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


LITERARY TRANSLATION

Bibliography:

Alexieva, Bistra, ed. Readings in the Special Theories of Translation. Sofia: Sofia UP, 1988. Print.

Bassnett-McGuire, Susan. Translation Studies. 3rd ed. London: Routledge, 2002. Print.

Brislin, R. W., ed. Translation: Applications and Research. New York: Gardner P, 1976. Print.

Brower, Reuben A., ed. On Translation. New York: Oxford UP, 1966. Print.

Catford, John C. A Linguistic Theory of Translation: An Essay in Applied Liguistics. London: Oxford UP, 1965. Print.

Nida, Е. A., and C. A. Taber. The Theory and Practice of Translation. Leiden: Brill, 1969. Print.

Postgate, John P. Translation and Translations: Theory and Practice. London: Bell, 1922. Print.

Rose, M. G, ed. Translation Spectrum. Essays in Theory and Practice. Albany: State U of New York, 1981. Print.

Данчев, А. Българска транскрипция на английски имена. София: Народна просвета, 1982. Печ. изд.

Данчев А., ред. Езикови проблеми на превода. София: Наука и изкуство, 1986. Печ. изд.

Ликоманова, Искра. Преводът между теорията и практиката. София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2002. Печ. изд.

Лилова, А. Увод в общата теория на превода. София: Народна култура, 1981. Печ. изд.

Аристов, Н. Б. Основы перевода. Москва: Издательство литературы на иностранных языках, 1959. Печ. изд.

Бархударов, Л. С. Язык и перевод. Москва: Международные отношения, 1975. Печ. изд.

Васева, Ив. Теория и практика перевода. София: Наука и изкуство, 1980. Печ. изд.

Влахов, Сергей, и Сидер Флорин. Непреводимото в превода. София: Наука и изкуство, 1990. Печ. изд. 

Федоров, А. В. Основы общей теории перевода. Лингвистические проблемы. Москва: Высшая школа, 1983. Печ. изд.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


1. Аудиторна заетост: семинари, на които се провеждат дискусии с интерактивен подход. Всяка семинарна тема се разработва според предварително раздаден план, указващ конкретната тема и въпросите за дискутиране, библиотечни и/или електронни издания, подпомагащи предварителната подготовка.

2. Извънаудиторна заетост: запознаване на студентите с избрана критическа литература и работа върху преводи на конкретни текстове.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Английски език и български език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Атанас Манчоров

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


LITERARY TRANSLATION

1. Introduction to Translation Theory.

2. Cultural Implications for Translation. “Realia” as Term and Concept. Types of Cultural Implications.

3. Historical Implications for Translation.

4. Local color and “Fading” of Local Color.

5. Translation of Units of Measurement.

6. Translation of Monetary Units.

7. Translation of Situation-Bound Cultural Implications.

8. Translation of Phraseological Units.

9. Translation of Proper Names.

10. Translation of Forms of Address.

11. Translation of Onomatopoeias and Interjections.

12. Departures from the Literary Norm in Translation.

13. Foreign Language Elements.

14. Translation of Terms.

15. Translation of Puns.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 10 февруари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница