2 Изпълнителят се задължава да изпълни цялостно работата, включително предаването на крайните резултати доДата13.01.2018
Размер66.42 Kb.
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ " АНГЕЛ  КЪНЧЕВ "

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР

 

ДОГОВОРN .....................

 

           Днес,.................... год. в гр. Русе между Научноизследователския сектор (НИС) при Русенски университет "Ангел Кънчев", наричан Изпълнител, представляван от Директора доц. д-р инж. Данко Тонев и гл. счетоводител Яна Кралева и ............................................................, наричан Възложител, представляван от..................................................................................се сключи настоящият договор за следното: 

1.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни при условията на този договор задачата:  ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................с ръководител......................................................................

1.2.Видовете работи, цените на етапите и сроковете за изпълнението им, резултатите, които трябва да бъдат осигурени, формата, в която трябва да бъдат предадени и изискванията, на които трябва да отговарят те, са определени в Технико-икономическото задание (ТИЗ) и Работната програма (РП), които са неразделна част от договора.

2.СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1.Изпълнителят се задължава да изпълни цялостно работата, включително предаването на крайните резултати до ..................................... 200.... г.

2.2.Сроковете за изпълнение се продължават с толкова дни, с колкото Възложителят забави изпълнението на задълженията си по т.3.2 и т.4.2 от този договор.

2.3.Конкретните срокове за изпълнение на отделни видове работи и етапи са указани в ТИЗ и РП.

3.ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ

3.1.За цялостното изпълнение на договора Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя........................../..................................................................... / лева без (с) ДДС.

3.2.Възложителят се задължава в срок от .......................... дни след сключване на договора да приведе аванс в размер на ............................. лева, които се приспадат пропорционално при всяко следващо плащане.

3.3.Плащанията за съответните етапи, предвидени в РП, се извършват от Възложителя с платежно нареждане или в брой в срок не по-късно от 10 дни след подписване на приемно-предавателния протокол.

3.4.Цената на договора подлежи на промяна при  отчитане на всеки етап в съответствие със средния индекс на инфлация за периода на етапа, обявен от ЦСУ, като за целта се състави допълнително споразумение.

Възложителят'>4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1.Възложителят има следните права:

4.1.1.Да ползва междинните и крайните резултати по предмета на договора.

4.1.2.Да проверява видовете работи, етапите и получените крайни резултати по предмета на договора съгласно ТИЗ и РП.

4.2.Възложителят има следните задължения:

4.2.1.Да осигури на Изпълнителя /информационни материали, изходни данни, ресурси, съдействие и средства за извършване проучвания/ .. .............в срок от ....................... дни.

4.2.2.Да съдейства за преодоляване на възникналите трудности в хода на работата.

4.2.3.Да приеме завършените етапи съгласно ТИЗ и РП.

4.3.Изпълнителят има следните права:

4.3.1.Да търси уговорено съдействие от Възложителя при изпълнението на работите, съгласно т.4.2.

4.4.Изпълнителят има следните задължения:

4.4.1.Да информира своевременно Възложителя за възникнали трудности при изпълнение на задачата.

5.ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРЕНАТА РАБОТА

5.1.Изпълнителят предава на Възложителя завършените междинни и край-ни резултати, който ги приема в 15-дневен срок с двустранно подписан приемно-предавателен протокол.

5.2.Когато Възложителят не се произнесе в срокове по т.5.1. се счита, че предадените междинни и крайни резултати отговарят на изискванията по договора.

6.ПАТЕНТНО-ПРАВНА ЗАЩИТА И АВТОРСКИ ПРАВА

6.1.В случай, че при изпълнението на този договор, Изпълнителят получи резултати, защитими от ЗИР, те са обект на допълнително договаряне между Възложителя и Изпълнителя.

6.2.Резултатите, получени от Изпълнителя, незащитими от ЗИР, могат да бъдат предоставени на трета страна само след сключване на допълнителен тристранен договор между Възложителя, Изпълнителя и третата страна.

7.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1.Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора, когато не се изпълняват поетите с него задължения.

7.2.Възложителят може едностранно да прекрати договора по своя преценка с 2-месечно писмено предизвестие, при което е длъжен да заплати всички фактически разходи на Изпълнителя до момента на прекратяване на договора и неустойка в размер на 10% от фактическите разходи.

7.3.Договорът се прекратява, когато Изпълнителят докаже, че въпреки добросъвестните си усилия, високата квалификация на специалистите и добрата организация на работа, възникнали научно-технически проблеми, природни бедствия, пожар, държавни разпоредби, правят изпълнението на договора невъзможно. В този случай рисковете се поемат изцяло от Възложителя.

8.САНКЦИИ

8.1.В случай на закъснение при междинен и при краен срок за изпълнение, на неспазване на установен с допълнително споразумение срок и на неоснователен отказ от приемане или заплащане, виновната страна заплаща неустойка в размер на 0,25% на ден върху цената на непредадените, неприетите и незаплатените работи, но не повече от 15%.

8.2.При реорганизация страните по договора са длъжни в едномесечен срок да уведомят контрагента си за наименованието и седалището на организацията, правоприемник на правата и задълженията по договора. При неизпълнение на това задължение те отговарят на всички щети, нанесени на изправната страна.

8.3.Страните носят отговорност при неизпълнение на настоящия договор съгласно разпоредбите на ЗЗД и неизправната страна заплаща на изправната предвидените за това санкции.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................10.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.За всички изменения или допълнения страните сключват допълнително споразумение.

10.2. За неуредени с този договор отношения между страните, се прилага ЗЗД и издадените въз основа на него нормативни актове. Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, се решават по съдебен ред.

10.3. Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра, от които един за Възложителя и един за Изпълнителя.
АДРЕС НА СТРАНИТЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................................................................................................................ ................................... телекс ............................ факс ........................ б.код ................... б. с-ка ...........……….при ............................... данъчен номер ........................................ регистриран

(нерегистриран) по ЗДДС.ИЗПЪЛНИТЕЛ: НИС при РУ "Ангел Кънчев", ул. "Студентска" N8, пощ. код 7017, тел. 888 445 , Банка ОББ - АД клон Възраждане, IBAN BG16 UBBS 8002 3113 1975 10, BIC UBBSBGSF.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:    1. Технико-икономическо задание

                                   2. Работна програма

 

                                                       Съгласуван с р-л катедра: ...............................

 

         ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ :1. ............................                                       1. .............................

2. ............................                                       2................................

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ N1

                                                                             Към договор N ....................

 

ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Технико-икономически изисквания:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. Като резултат от изпълнението на договора на Възложителя се предава .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
3. Приемно-предавателните изпитвания ще се извършват в ........................................................................................................................................................ 

4.Резултатите от изпълнението на задачата ще се приемат от 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ :1.                       

2.                                    


ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

                                                                   Към договор N ...........................
РАБОТНА   ПРОГРАМА

 


Етап

Кратко описание на видовете работа

Срок

Цена на етапа

Начален (дата, месец, година)

Краен (дата, месец, година)

лв.

1

2

3

4

5

 

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                           ИЗПЪЛНИТЕЛ :1. .............................                                       1. .............................

2. .............................                                       2. .............................


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница