2. Код на курсаДата23.10.2018
Размер64.56 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 2/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по романистика и германистика,

Секция по испанска филология


Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3. Педагогика на обучението по български език и испански език

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и испански език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със названието на дисциплината по учебния план>


СТИЛИСТИКА НА ИСПАНСКИЯ ЕЗИК

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС “бакалавър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


6

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Проф. дфн Евгения Вучева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще познават основите на стилистиката като езиковедска дисциплина.

ще могат ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще усвоят методика за научно обоснован анализ на стилистичните явления в речта.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторни лекции.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Задължителни предходни дисциплини – всички езиковедски и литературоведски филологически дисциплини: Общо езикознание, Фонетика и фонология, Морфология, Синтаксис, Лексикология и Прагматика на испанския език.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Учебник

Анализ на научни текстове, свързани с теорията на стила.

Разработване на курсова работа.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Дисциплината въвежда в основните проблеми на лингвостилистиката. Разкрива принципите, които определят главните компоненти на стила в многообразните условия на речевото общуване. Очертава перспективите за изграждане на теоретичен подход към същността на стила.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>

Alonso, A. Estilística y gramática del artículo en español. – Estudios lingüísticos. Temas españoles. Madrid, 1967.

Bally, Ch. El lenguaje y la vida. Buenos Aires, 1957.

Coseriu, E. Determinación y entorno. – TLLG. Madrid, 1973.

Van Dijk, Teun A. Texto y contexto. Madrid, 1984.

Enkvist, N.E. Estilística, lingüística del texto y composición. – Lingüística del texto. (Compilación E. Bernárdez). Madrid, 1987.

Vuheva, E. Semántica y estilística de los diminutivos y los aumentativos. Чуждоезиково обучение, бр. 4 и 5, 1999.

Vucheva, E. Aproximación a la teoría del estilo. – Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение, НБУ, 2002, 67-76.

Vucheva, E. Estilística del español actual. Teoría y práctica del estilo. Sofía, 2008.

Вучева, Е. Граматика и стилистика на испанския глагол. София, 1995.

Паси, И. Метафората. София, 1988.

Фирсова, Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка. Москва, 1984.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Устен изпит и курсова работа.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Испански

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Проф. дфн Евгения Вучева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)

1. Стилистиката в нейния исторически контекст.

1.1. Периодът преди Шарл Баи.

1.2. Периодът на класическата стилистика.

1.3. Съвременната лингвостилистика.

2. Теория и методология на лингвостилистиката.

2.1. Понятието стил.

2.2. Триизмерната същност на стилистичното явление: психологически, езикови и социални компоненти.

2.3. Основни теоретични понятия на стилистиката.

2.4. Контекст.

2.5. Езиково съдържание: значение, обозначаване и смисъл.

2.6. Десигнация, денотация и конотация.

2.7. Полисемия и поливалентност.

2.8. Синонимия.

3. Стилистическа семасиология.

3.1. Изразни средства.

3.2. Стилистични похвати.

4. Проблеми на фоно и графостилистиката.

5. Стилистическа морфология.

5.1. Стилистични възможности на номиналната система.

5.2. Стилистични възможности на вербалната система.

6. Стилистическа лексикология.

6.1. Лексикално значение и стилистично съдържание в лексематичните структури.

6.2. Критерии за стилистична класификация на думите.

7. Стилистически синтаксис.

7.1. Изразни средства.

7.2. Стилистични похвати.

8. Стилистика на текста.

8.1. Текст и стил.

8.2. Основни категории на текста и техните стилистични възможности.

8.2. Изразни средства и стилистични похвати на текстово равнище.

8.3. Тактически реализации на различни текстови стратегии.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 23 октомври 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница