2. Код на курса



Дата15.10.2018
Размер109.45 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 10/4/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по руска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и руски език (задочно обучение)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съвременният руски език в контекста на културата

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Избираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'бакалавър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


ІІ

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите курса ще са запознати с:

 • употребата в реална ситуация на изучавания от тях езиков материал;

 • някои константи и символи на руската култура;

 • филма „Москва слезам не верит” – един от четирите руски/съветски филма с награда „Оскар”;

 • текста на „Параболическая баллада” от А. Вознесенски (който е фрагмент от филма);

 • текста и съдържанието на основната песен – „Александра”.

ще могат ...


 • да използват с по-голяма лекота лексикалния и граматичен материал, включен в програмата по практически руски език;

 • по-уверено да възприемат руската разговорна писмена и устна реч;

 • да разпознават символи и емблематични елементи на руската култура.

Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно – лекции, мултимедийни презентации, интерактивни занятия

10.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите, избрали курса, трябва да са притежават езикови знания, получени в курса по Практически руски език (І част), и културологични знания от курса Странознание на Русия.

11.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)



12.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът следва общата стратегия за преподаване на руски език, литература и култура, разработена в Катедрата по руска филология за специалностите от направлението „Педагогика на обучението по...”, и е съобразен с профила на студентите в тези специалности, целите и желаните резултати от обучението по руски език през първата година на обучение. Цялостната му концепция е осмислена с опора както на фундаментални класически печатни издания, така и на електронни източници и самостоятелна работа онлайн, което би засилило интереса и мотивацията на студентите и би облекчило подготовката им при задочната форма на обучение.

Основната цел е да се повиши нивото на владеене на руски език и знание на руската култура от студентите, като се предостави възможност за допълнителен досег с писмената и звучаща съвременна руска реч и за коментиране на езиковата и културната проблематика, обхваната от задължителните дисциплини, най-вече от курса по практически руски език

Акцентът по време на занятията при този ограничен хорариум е работа с конкретен материал. За тази цел е избран емблематичен за руската кинематография и показателен за руската менталност и модел на живот от втората половина на ХХ в.: „Москва слезам не верит”. В езиково отношение филмът също е много подходящ, защото е наситен с лексикален и граматичен материал точно от началните теми по практически руски език: Знакомство, Учеба, Семья, Дружба и т.д. След коментар на въвеждащата проблематика, имащ за цел да очертае контекста и фокуса на внимание, се преминава към обсъждане на конкретен езиков материал и текстове, свързани с конкретни културологични символи. Като самостоятелна работа и значителна част от подготовката за изпита се предлага на студентите да гледат филма (при затруднение – първоначално със субтитри на български) и да се запознаят със сюжета му.

Общият хорариум на курса е 10 аудиторни часа лекции.

13.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


ИЗТОЧНИЦИ2

ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПОДГОТОВКА



Материали, свързани с филма

 1. Фильм „Москва слезам не верит”. Смотреть онлайн: <http://videoreactor.org/movie/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC_%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82_1979> (28.03.2013).

 2. Песня „Александра” из фильма (и текст песни). <http://pesnifilm.ru/load/sergej_nikitin/moskva_slezam_ne_verit_aleksandra_narezka_iz_filma/255-1-0-72> (28.03.2013).

 3. Песня „Александра” из фильма – с субтитрами на болгарском языке. <http://vbox7.com/play:4af965e9&al=2&vid=2679919> (28.03.2013).

 4. Александра” на български

<http://otkrovenia.com/main.php?action=show&id=133901> (28.03.2013).

5. Вознесенский А. Параболическая баллада // Собрание сочинений в 3 томах. Москва, 1983–1984.

6. А. Вознесенски. Парабола // Стрела в стената. Избрани стихове. Превел А. Германов. София: Народна култура, 1983.

Учебници по практика на руския език


 1. Словари // грамота.ру. <http://www.gramota.ru/slovari/> (28.03.2013).

 2. Гочева Е., Гочева Л. Практическа граматика на руския език. София, 2006.

 3. Гочева Е., Гочева Л. Руската граматика в 348 упражнения. София: Колибри, 2008.

Гочева Е., Гочева Л. Практическа руска граматика – с упражнения и отговори. София: Везни – 4, 2009.

Димитрова Ст. Руска граматика с упражнения. София: Наука и изкуство, 2006.

Кузова М., Чобанова Р. Слово.Ру 1. Лексический курс для студентов-русистов. Първа част. Пловдив: Контекст, 2010.

Муравьев В. История Москвы в пословицах и поговорках. Изд. 2-е. Москва: Алгоритм, 2007.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ



Културологичен аспект

 1. Белов В. Лад. Очерки о народной эстетике. Москва: „Молодая гвардия”, 1982. Онлайн версия: <http://www.booksite.ru/fulltext/vas/ily/lad/> (27.03.2013).

 2. Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Константы и переменные русской языковой картины мира. Москва: Языки славянских культур, 2012.

 3. Земская Е. А., Воронцова В. Л., Гловинская М. Я. и др. (ред.). Русский язык конца ХХ столетия. Изд. 2-е, стер. Москва: Языки русской культуры, 2000.

 4. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). Санкт-Петербург, 1994. Слушане на отделните беседи в YouTube: <http://www.youtube.com/> (27.03.2013).

 5. Сергеева А. В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. Москва: Флинта, 2008.

 6. Соловьев В. Русская культура. С древнейших времен до наших дней. Москва: Белый город, 2010.

 7. Соловьев В., Чонгарова И. Тетради по страноведению России. Тетрадь 1: „История”; Тетрадь 2: „История культуры”; Тетрадь 3: „География”. Пловдив, 2001–2002.

 8. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Москва: Школа „Языки русской культуры”, 1997.

ЕЛЕКТРОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 1. Бокалы, рюмки, стопки, фужеры (Бокалы для шампанского, бокалы для вина, коктейльные рюмки, бокалы для бренди и коньяка, пивные бокалы и кружки, бокалы для глинтвейна и Irish Coffee) (с картинками) // profPosuda.ru

<http://www.profposuda.ru/index.php/cPath/35> (28.03.2013).

2. Хочу верить! Небоскребы Москвы и Нью-Йорка, тайны построек. 71 выпуск (видео) // Мой мир@mail.ru. <http://video.mail.ru/mail/olgapopova33/2666/2737.html?liked=1>

(28.03.2013).

3. Культура России // Википедия.



<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8> (28.03.2013).

 1. Русская культура // Традиция. Русская энциклопедия. <http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0> (28.03.2013).

 2. Русская культура // Пища Ра. <http://www.peshera.org/khrono/khrono-17.html> (28.03.2013).

 3. Русская культура как особый тип культуры // Grandars.ru. <http://www.grandars.ru/college/sociologiya/russkaya-kultura.html> (28.03.2013).

 4. Сталинские высотки // Википедия.

<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8> (28.03.2013).

ИЗТОЧНИЦИ НА ТЕКСТОВЕ ЗА АУДИТОРНА РАБОТА

1. Лимитчики и другие приезжие. Прошлое и настоящее // Акуна Матата! <http://www.akynamatata.ru/view_fackt.php?id=25> (28.03.2013).

2. Смотрины жениха. Смотрины невесты // Мир свадьбы. <http://mir-3. svadbi.ru/smotriny-zhenixa-smotriny-nevesty/> (28.03.2013).

3. Современные и старинные русские свадебные обряды в России // Conferancie. <http://www.conferancie.ru/sovietys/sovremennye-i-starinnye-russkie-svadebnye-obryady-v-rossii> (28.03.2013).

14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции; интерактивни методи; работа в екип по време на занятията; взаимно оценяване; коментар; мултимедийни презентации с примери и коментари; самостоятелна работа по аудиране.

15.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текущ контрол по време на занятията и изпит (тест) след завършването на курса, който включва обсъдения езиков материал, културологична информация и въпроси, свързани със съдържанието и идеите на конкретния филм.

Начин на формиране на оценката: 30 % от работа в час и 70 % от изпит (в който 35 % е езиков материал и 35 % – материал, свързан с културните символи и конкретното съдържание на филма). В този смисъл в крайната оценка на теста е включена самостоятелната работа на студентите по запознаване със съдържанието на филма.

16.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Руски

17.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително



18.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина3

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Обзор специфики и основных ценностей русской культуры. Россия и русские сегодня.

2. Русский язык конца ХХ-го и начала ХХІ-го века. Разговорный язык, жаргон, молодежный жаргон – основные характеристики.

3. „Москва слезам не верит” и другие фразеологизмы о Москве.

4. Фильм „Москва слезам не верит” (В. Меньшов, 1979) в истории русского / советского кинематографа.

5. Русская языковая личность (на примере речи героев фильма).

6. Комментарий по тексту сценария фильма – особые моменты и стилистика, лексика, фразеологизмы, грамматические конструкции / глагольное управление, разговорные элементы, игра слов (Садовое кольцо – обручальное кольцо).

7. Языковая работа (на материале аналогичного лексического и грамматического материала).

8. Ключевые моменты и концепты русской культуры, нашедшие отражение в фильме (лимитчики, общежитие, комуналка, высотки, свадьба, смотрины, дача, застолье, выпивка, частушки, публичное чтение стихов и т.д.; текст песни „Александра”, текст „Параболической баллады” А. Вознесенского). Аналитическое чтение поддерживающих текстов. Просмотр некоторых из соответствующих фрагментов фильма


б) семинари (списък от теми или текстов файл)



в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)



г) практикуми (списък от теми или текстов файл)



д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)



13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Мултимедия

Интернет (речници, бази от данни, автоматични преводачи)



1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Заглавията от последните 5 години, задължителни според изискванията на НАОА, са маркирани в жълто.

3 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 15 октомври 2018 г. :: :: Стр. от .



Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница