2. Кое твърдение не е вярно? А елин Пелин е наречен от литературната критика „певец на българското село“. БДата26.05.2018
Размер115.62 Kb.
ЕЛИН ПЕЛИН

  1. Попълнете празните места така, че да се получи вярно твърдение.

Елин Пелин е роден в село ________. Истинското име на писателя е ________.

2. Кое твърдение НЕ е вярно?

А) Елин Пелин е наречен от литературната критика „певец на българското село“.

Б) Елин Пелин е автор на първия български фантастичен роман за деца.

В) „Гераците“ е първата повест в българската литература.

Г) Освен разкази за възрастни Елин Пелин създава и стихотворения, приказки и разкази за деца.

3. Кой ред НЕ съдържа характеристика на Елин-Пелиновия разказ?

А) ненатрапваща се позиция на повествователя

Б) опростена фабула

В) патетизъм при описание на родното

Г) праволинейност на събитийния ход

4. Коя опозиция отсъства от Елин-Пелиновия разказ?

А) красиво - грозно

Б) смърт – безсмъртие

В) сериозно - смешно

Г) добро - зло

5. За кой разказ на Елин Пелин се отнася наблюдението?

В разказа доминира приповдигнатото настроение, породено от волността на творческия труд, от виталността на героите и стремежа им към свобода на избора. За героите трудът е като игра, съпътствана от радост, усмивки и песен.

А) „Ветрената мелница“

Б) „Косачи“

В) „Мечтатели“

Г) „Задушница“

6. За кои Елин-Пелинови герои се отнася описанието?

Техният труд се различава от изнурителния труд на селяните в другите разкази на Елин Пелин. Трудът им е творчески, той е път към реализиране на мечтите им. И двамата имат „похватни майсторски ръце“. И двамата са „ветрени“, шегобийци и мечтатели.

А) Станчо и Стоилка от „Задушница“

Б) Петър и Павел от „Гераците“

В) Лазар Дъбака и дядо Корчан от „Ветрената мелница“

Г) Благолажа и Лазо от „Косачи“7. Кой от посочените моменти е сюжетната завръзка в разказа „Ветрената мелница“?

А) замлъкването на селските воденициБ) строежът на тепавицата

В) разговорът между главните герои за сушата

Г) появата на Христина

8. Кой от посочените моменти е сюжетно-композиционната кулминация на разказа „Ветрената мелница“?

А) появата на дъждовните облациБ) достигането до завършек на строежа на мелницата

В) надиграването между Христина и Дъбака

Г) приставането на Христина

9. Кой е народният обичай, с който селяните от разказа „Ветрената мелница“ отправят молитви за дъжд?

А) пеперуда

Б) вгражданеВ) надиграване

Г) наричане

10. За героите на кой Елин-Пелинов разказ се отнася описанието?

И двамата герои търсят път към обетованата земя на своето щастие - чичо Горан чрез чудната легенда за бялата кукувица, а Рустем чрез разковничето - любовното биле, което ще отключи сърцето на неговата Акима за обичта му.

А) „Косачи“

Б) „Мечтатели“В) „Ветрената мелница“

Г) „Задушница“


11. Кое твърдение е вярно по отношение на Елин-Пелиновия пейзаж?

А) Природата е само декор и естествена художествена среда за разгръщане на повествователното действие в разказите на Елин Пелин.

Б) Пейзажът в разказите на Елин Пелин контрастира на емоциите и настроенията на героите.

В) Елин-Пелиновият пейзаж обезсмъртява символите на родното пространство.

Г) В Елин-Пелиновия разказ пейзажът е активно действащо лице със свой живот и отношение към случващото се.

12. Кое твърдение НЕ се отнася до разказите на Елин Пелин?

А) Най-често в основата на разказа стои една случка.

Б) В повечето разкази диалогът е основно средство за предаване на случката.

В) Обикновено събитието се разгръща в рамките на един топос.

Г) Епилогът е характерна особеност на Елин-Пелиновите разкази.

13. Какви НЕ са героите на Елин Пелин?


А) с чувство за хумор

Б) жизнеустойчивиВ) патриоти

Г) трудолюбиви

14. Попълнете липсващото име на разказа.

Притиснати от оскъдицата, героите от разказа _______________ са принудени да напуснат домовете и семействата си и да слязат по долината на река Марица, за да търсят препитание. В хода на разказа се оформят два паралелни свята — на реалното и на приказното. Фикционалният свят е включен посредством композиционните похвати приказка в разказа и песен в разказа.

15. Попълнете липсващото име на герой от разказ на Елин Пелин.

Когато се разнесе из село новината, че дядо _______________ починал - никой не повярва, защото той обичаше да се шегува, па и по-напред такова нещо с него не бе се случвало.“16. Попълнете липсващите имена на герои от разказ на Елин Пелин.

Основното чувство при разкриването на съдбата на героите е тъгата. Но ________ _______ са носители на жизнеустойчивостта. Те - и двамата лишени от съпрузи, надделяват над грубостта и нерадостите, застигнали ги в сиромашкия им живот, и водени от виталността си, продължават заедно своя път, събирайки съдбите, неволите и децата си.

17. На кой от посочените разкази е начало откъсът?

Мъглив и влажен есенен ден е сподавил малкото селце. Ситен дъжд непрестанно ръми и рони последните жълти листа на оголелите тополи, които стърчат край старата черквица, печални и тъжни като вдовици. Разградените стари гробища пред черквата са пълни с жени, които безразборно щурат нагоре-надолу, печални и сериозни.“

А) „На оня свят“

Б) „Занемелите камбани“В) „Чорба от греховете на отец Никодим“

Г) „Задушница“

18. Кое твърдение е вярно по отношение на имената на героите в „Задушница“?

А) Името на починалата съпруга на Станчо - Божана, означава „взета от бога“.

Б) Имената на Станчо и Стоилка са синонимни - кръщавайки децата с подобни имена, фолклорният чо­век е вярвал, че се противопоставя на смъртта. Имената са производни от Стойо и означават този, които трябва да остане, да устои.

В) Давайки подобни имена на Станчо и Божана, авторът по художествен път внушава идеята, че двамата са много различни.

Г) Имената на героите в разказа са лишени от символика.

19. Върху коя от посочените опозиции е поставен акцент в разказа „Андрешко“?

А) аз – ти Б) аз – другите В) вие - те Г) вие - ние

20. Кой е кулминационният момент, който подтиква Андрешко да остави съдията в блатото?

А) Съдията и Андрешко прекратяват невъзможния си диалог.

Б) Съдията възстановява справедливостта с появяването си в селото.

В) Това е въображаемата среща на Андрешко със Станоя.

Г) За Андрешко е по-важно да прибере избягалия кон.

21. Кой вариант съдържа контекстови антоними от разказа „Андрешко“?


А) богат - беден

Б) вълчи кожух - конски чул

В) млад - стар

Г) разкаляно поле - дълбоко блато
22. Коя от посочените творби жанрово се отличава от останалите?

А) „Гераците“

Б) „Косачи“

В) „Мечтатели“

Г) „Андрешко“

23. Кой ред съдържа творби, включени в сборника „Под манастирската лоза“?

А) „Косачи“, „Гераците“

Б) „Занемелите камбани“, „Чорба от греховете на отец Никодим“

В) „Задушница“, „Мечтатели“

Г) „Ветрената мелница“, „На оня свят“

24. Кой вариант съдържа имена на герои от различни произведения на Елин Пелин?

А) Божан, Петър, Павел

Б) Божана, Станчо. Стоилка

В) дядо Корчан, Христина, Лазар Дъбака

Г) Лазо, Благолаж, отец Сисой

25. Попълнете липсващите заглавия на разкази от Елин Пелин.

В повествованието и на двата разказа -_________ и ________ _, приказката заема свое извънфабулно място, обособена е като самостоятелен сюжет, който се вплита в сюжета на разказа, като кореспондира и противостои на действителността.

26. Кой Елин-Пелинов герой произнася цитираните думи?

Да взема да ти разправям, да речем, за дрипавите гащи на дядо Тодор им за смачканата калимавка на дядо поп? Или да ти разправям за нас, голи-голтаци, дето сме тръгнали, с коси на рамо и с просеник в торбата, да бием път цяла седмица до Тракия на коситба? Всичко това, приятелю, е истина. Ама защо ти е тая пуста истина?“

Отговор:_ ________

27. За кой разказ на Елин Пелин се отнася наблюдението?

Заглавието на разказа насочва вниманието върху главния герой, който е и основният двигател на действието в творбата. Той и неговият спътник са носители на два типа морал, два начина на мислене и говорене.

Отговор:_ ________28. В кой от посочените разкази отсъства мотивът за любовта?

А) „Ветрената мелница“

Б) „Косачи“

В) „Мечтатели“

Г) „На оня свят“

29. Какъв НЕ е светът на Гераците в началото на повестта?

А) Живеят в подредено родово пространство и време.

Б) Техният свят е устойчив.

В) Живеят затворено и самотно в търсене на познанието за себе си и другите.

Г) Животът им е подвластен на цикличното време, затворен и сигурен е.

30. За коя героиня от „Гераците“ се отнася описанието?

Тя е пазителка на семейното огнище и следи зорко за справедливостта, реда и сговора, олицетворява хармонията и чистотата в родовия дом.

Отговор:_ ________31. Срещу всяко твърдение запишете вярно или НЕВЯРНО е то.

Твърдение

Отговор

А) Смъртта на баба Марга бележи края на митологичното време за рода на Гераците.
Б) Емоционалните и грозни свади между Петровица и Божаница поставят началото на два нови рода, разклонили се от големия род.
В) Открадването на стоте жълтици от стария Герак е кулминацията на произведението.
Г) Сбиването между тримата братя е кулминационен момент в отчуждението между героите на повестта „Гераците“.
32. Поставете липсващото име на герой от „Гераците“.

_________вършееше и сипваше житото в хамбара си с една трескава алчност и нена­ситност. Той събираше класовете, закачени по плета, и зърната, паднали на земята. Гонеше с псувни врабците, които страхливо се застъпваха за своя мъничък дял.“

33. Поставете липсващото име на герой от „Гераците“.

През първите години _________ си дохождаше често в отпуска. През всичкото това време той пиеше със съселяните, караше циганите да му свирят, ловеше бас на големи суми, пееше някакви си мръсни руски песни и на хорото пред всички щипеше булката си за бузите и я караше да не знае къде да се дене от срам.“34. За кой от тримата братя от „Гераците“ се отнася цитатът?

Сега той имаше само земя, широка и корава земя, с която трябваше да се бори. Труд и нищо друго. Но неговото сърце беше леко, птичо сърце. Той обичаше да живее тъй, само по себе си. Трудът го плашеше. Той гледаше тая обширна бурелива земя, облещена към небето за благодат, и мислите му се носеха над нея, черни и нерадостни като орляк врани. "

Отговор:_ ________

35. Срещу кой герой от „Гераците“ НЕ стоят характеристики от портрета му?

Характеристика

Герой

... суха, висока жена, с дълго, кокалесто, грубо лице, посеяно с едри месести брадавици, с мустаци като на мъж. Тя се караше на всички и всички мразеше, дори и мъжа си. Той често я биеше немилостиво и за нищо.“

Божаница

Тя държеше постоянно към земята своите черни угаснали очи и в погледа й се четеше тъга и замисленост, дълбока, потайна. Тя никога не се смееше с висок глас, както другите жени в село, а само се усмихваше бледо и сдържано с малките си уста.“

Елка

Тя разбра. От удареното й сърце протече кръв, но тя държеше до гърдите си своето мечтано щастие, своите блянове, своите надежди, своето едничко свето упование и не искаше да го изпусне, а искаше да го вземе, да го завладее, да го има.“

Петровица

.. .самотна душа в света, прибрана по милост от дядо Йордан, държеше кръчмата, едно старо, ниско и дълго здание до пътя, което стоеше като глава и камък иа големия зидан пръстен, който обграждаше двора.“

Матей Маргалака

36. Кой от героите в „Гераците“ произнася цитираните думи?

Ех, че време ли се отваря! Пак ще се къпе в човешка пот майката земя.“А) Божан

Б) Петър

В) Матей Маргалака

Г) Йордан Герака

37. Коя от посочените идеи отсъства от разказите в цикъла „Под манастирската лоза“?

А) за смисъла на битиетоБ) за духовното оскотяване на човека

В) за греховността на човека

Г) за неотделимостта на доброто и злото у човека

38. Кое твърдение НЕ е вярно по отношение на разказа „Занемелите камбани“?

А) Дрипавата богомолка, страдаща за единственото си болно дете, дарява на Богородица „проста игличка със синя топчица на края“.Б) Отхвърляйки дара на страдащата жена, отец Йоаким следва църковния канон.

В) Добрият старец отец Йоаким е наказан за сторения от него грях.

Г) Нарушената хармония е възстановена в края на разказа, когато отецът поправя злото, сторено от него.

39. Кой ред съдържа лайтмотивни теми от разказите на Елин Пелин?

А) любовта и беднотиятаБ) трудолюбие и жажда за знания

В) песента и родолюбието

Г) възходът и падението на личността

40. Кое твърдение НЕ е вярно за дървото от двора на Гераците?

А) Издига се високо и право като стрела сред широкия двор на Гераците.Б) Това е единственият бор в цялата околия.

В) Донесено е като малко борче от светите рилски гори.

Г) Засадено е от Йордан Герака при раждането на първия му син.


50% за среден; до 70% за добър; до 90 % за мн.добър; над 91% за отличен


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница