2 ноември 2010 г. Тема: здравеопазванестраница1/5
Дата25.07.2016
Размер0.66 Mb.
#5312
  1   2   3   4   5
2 ноември 2010 г.


ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕПРЕМИЕРЪТ СЛОЖИ КРАЙ НА ТЕЖКИТЕ ПРЕГОВОРИ
СТИСНАХА СИ РЪЦЕТЕ ЗА ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА

Вноската скача е 1,8% от януари, затвор за укрити доходи от 2011 г.
МАРИЯ МИЛКОВА

След месеци тежки преговори за пенсионната реформа вчера правителство, синдикати и ра­ботодатели си стиснаха ръцете и подписаха национално спора­зумение за развитието на систе­мата до 2035 г.

Представи го лично министър-председателят в присъствието на социалния министър Тотю Младе­нов, управителя на НОИ Христина Митрева, синдикалните лидери на КНСБ и „Подкрепа", на 6-те нацио­нално представителни организа­ции и представители на пенсион­ните фондове.

„Прочетохме всякакви неща - за натиск, диктат, национализация, но днес сме всички тук заедно. Правим реформа до 2035 г. Не мо­же еднозначно, колкото ида е би­ла голяма изборната победа на ГЕРБ, да вземаме решения, касае­щи цялата нация за толкова годи­ни напред", каза премиерът. Той бе категоричен, че целта на мерките е стабилизация на системата.

Стратегията

Сред мерките са вдигане на вноската за пенсия с 1,8% до 17,8% от 2011 г. Между 2012 и 2020 г. стажът за III категория ще се повишава с по 5 месеца до дос­тигане на 37 г. за жените и 40 г. за мъжете. От 2011 г. наказанието за укрити осигуровки ще е затвор. Възрастта за пенсиониране на I и II категория труд ще се вдига от 2015 г. с по 6 месеца на година до­като стигне 55 г. за мъжете и 52 г. за жените от I категория и 60 г. за мъжете и 57 г. за жените при II ка­тегория.

Доволни

„С тези мерки дефицитът на НОИ през 2017 г. ще бъде нула", каза Бойко Борисов. Сега е 2 млрд. лева. „Ако не направим всичко това, той ще продължава да расте", обясни премиерът.„Искам лично да благодаря на премиера, че няколко пъти се на­месва, за да се стигне до днешното споразумение", каза лидерът на „Подкрепа" Константин Тренчев. И. д. президентът на КНСБ Пламен Димитров определи споразумение­то като „възможно най-добрият ком­промис". Шефът на Българската стопанска камара Божидар Данев поздрави кабинета за решител­ността да предприеме реформи.
Купуваме до 5 години стаж:

Хората ще могат да купува до 5 г. стаж за пенсия, предвиждат последните промени в КСО. Сега също дава възможност за откупу­ване на 5 г., но по план те трябваше да бъдат свалени до 2 г. Подобен вариант обаче би още­тил висшистите, на които най-често се налага да купуват недостигащи заради следването годи­ни стаж. Хората, които прибегнат към това, ще плащат вноските за 5-те

години върху 17,8% от минималния осигурите­лен доход за самоосигуряващи се. Те плащат по 4 скали. Най-ниската е 420 лева.
От 2011• Вноската за фонд „Пенсии" се увеличава с 1,8% и става 17,8% • Затвор за укрити осигуровки

2011-2013• Няма да има вноска във фонд „Гарантирани взимания на работници и служители,,

До края на 2014• Ранните пенсии за I и II категория труд ще се изплащат от НОИ, вноските от 12% и 7% ще се внасят в института

От 2012• Стажът за 111 категория расте с по 4 месеца на годи¬на до достигане на 37 г. за жените (сега 34) и 40 г. за мъжете (сега 37) през 2020 г.

Шефът плаща само първия ден от болничния в размер на 100% от дневната надница, НОИ плаща от 2-рия ден.

Увеличаване на периода за купуване на стаж до 5 г.

От 2014•Таванът за новоотпуснатите пенсии отпада, плавно се увеличава таванът за старите пенсии (в момента е 700 лева)

От 2015•Започва изплащането на ранните пенсии за I и II категория труд от пенсионните фондове

От 2017• Вноската за универсалния фонд нараства от 5% на 7%

Увеличава се тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на 1,2

Дефицитът на НОИ ще стане нула

От 2021• Възрастта за пенсия нараства с 6 месеца на годи¬на до достигане на 63 г. за жените (сега 60) и 65 за мъжете (сега 63) през 2024 г.

2025 • Пенсията ще е в размер на 65% от заплатата

2035 • Влиза „Сребърният фонд"


В СЛЕДВАЩИТЕ 15 ГОДИНИ
ЗАКРИВАТ ДОМОВЕТЕ ЗА ИЗОСТАВЕНИ БЕБЕТАЛЕКАРИ ПРОВЕРЯВАТ ДИАГНОЗИТЕ НА 1074 УВРЕДЕНИ ДЕЦА
TEPE3ATPEHEBA

Всички 32 дома за изоставени деца на възраст до 3 г. ще бъ­дат закрити в следва­щите 15 г. Това обяви­ха вчера от здравното ведомство на кръгла маса, посветена на проблемите в институ­циите за деца у нас.

Първите 9 дома с най-лоши условия ще бъдат закрити в идните 5 г. Още не е ясно точно кои ще са те, уточни зам. здравният министър Де­сислава Димитрова. Всички 2334 деца, които ще излязат от институ­циите, ще бъдат върна­ти при семействата им или ще бъдат настанени в приемни семейства. 1074 деца в домовете са със сериозни уврежда­ния и хронични заболя­вания, съобщиха още от МЗ.

Проверки


Заради многото увре­дени и болни деца след­ващия месец ведомст­вото стартира проверка. Целта е да се установи дали поставените диаг­нози са реални и дали грижите, които се пола­гат, са адекватни. На ба­зата на резултатите ще се направят индивиду­ални планове за реинтеграция на всяко дете.

Миналия месец пък е завършила проверка на Държавната агенция за закрила на детето в 56 институции. Тя е обхва­нала 1797 деца и младе­жи в 23 дома за деца с умствени увреждания, 1 дом за деца с физичес­ки увреждания, както и тези за бебета. 265 от децата в тези заведе­ния са в риск. „Много от тях са хипотрофйчни - с тегло и ръст под норма­та за възрастта им", обясни председателят

Лекари проверяват диагнозите на 1074 увредени деца на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани. За друга част са наложителни по­вече здравни грижи, тъй като страдат от тежки сърдечни и мозъчни за­болявания, хемофилия и мускулна дистрофия. Експертите срещнали и деца с деструктивно по­ведение. Те често изпадали в пристъпи на ярост, били опасни за себе си и околните. Вни­манието на персонала в тези домове е изцяло към тези деца, а остана­лите са пренебрегвани и изостават в развитието си.

Мерки


За децата в най-тежко положение, които са около 160 и трудно мо­гат да намерят приемни семейства, ще се изгра­дят защитени жилища. Ще бъдат създадени и центрове за временно настаняване, в които ще се приемат по мак­симум 8 деца. Целта е на всяко да се гаранти­рат максимално внима­ние и грижи. Предвиж­да се да бъдат изграде­ни и семейно-консултативни центрове. Там специалисти ще кон­султират бременни и майки с новородени с цел предотвратяване на изоставянето на бе­бетата.
Мобилни екипи следят ромите за имунизации

Мобилни екипи от специалисти ще тръгнат из ромските общнос­ти, за да следят дали децата са имунизирани. Това стана ясно още вчера. Специалистите ще следят и за цялостното здравос­ловно състояние на децата в риск. Освен това се предвижда и създаването на центрове за дет­ско здраве. Те ще включват каби­нети за имунопрофилактика. По този начин ще се осъществява превенция на заразните заболя­вания. В тях ще работят лекар, педиатър и акушер-гинеколог.
Правят център за малчугани с увреждания

В център за ранна диагностика на родени и по приемна грижа ще бъде транс­формиран пловдивс­кият дом за деца от 0 до 3 г.

Той е единства областта и в него отглеждат 95 изоста­вени бебета. От тях 46% са с увреждания, съобщи директорът му д-р Иглика Казанджиева.

През следващите три години в дома трябва да заработи център за ранна диагностика, в който кари, психолози, социални работници, рехабилитатори и терапевти ще помага родители,които трудности в отглеж­дането на новородените си,особено на тези с увреждания. Целта е по този начин да намали броят на изоставените.


ПРЕВЪРНАХМЕ ГИ В ЖЕРТВА НА СОБСТВЕНОТО СИ ЛИЦЕМЕРИЕ
ЗАБРАВЕНИТЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИ
Домовете за изоставени деца и сираци до 3-годишна възраст ще бъдат закрити в следващи­те 15 години, а питомците им ще се сдобият с майка и татко, обявиха от здравното минис­терство. А кога врати ще затво­рят и останалите интернати, превърнали се в къщи на ужа­сите за своите обитатели?

238. Това е броят на децата от социални домове, починали през последните 10 години. 31 от тях са издъхнали от глад. 84 - от безхаберие и занемаряване от стра­на на служителите, отговорни за тях. 2 от насилие, 6 - от „злополу­ки".... Това показва срамната ста­тистика, обявена от прокуратура­та и Хелзинкския комитет преди малко повече от месец. Твърде късно, за да бъде спасен животът на тези невинни души. Но може би навреме, за да бъдат спасени други близо 8000 съдби. Толкова са децата, които гаснат и оскотяват в интернатите, пръснати из страната. Сираците сред тях са малцинство. Повечето са изоста­вени.

Тонове хартия и мастило са из­писани, за да заклеймят безхаберието на стотиците родителите, запратили децата си в социални домове. За хитрите номерца на мургави посестрими, които оста­вят бебетата си на грижите на държавата за пет месеца, а на шестия се присещат да ги потър­сят. Само и само да не загубят со­циалните помощи, които им се броят за тях. Що промени в зако­на бяха направени, за да ре сло­жи край на играта на котка и миш­ка между държавата и тези т, нар. родители и да получат отро­четата им шанс за ново семейст­во. Само че как да бъде написан закон срещу лицемерието и безхаберието на обществото? Не са ли именно те основната причина у нас социалните заведения да се превръщат в домове за обречени

души. Защо беше нужно една британка да направи филм за Могилино, за да се усети държа­вата и ние като граждани, че от години там има един дом с обита­тели, забравени и от Бога, и от хората? Че спят по две на легло, къпят ги като животни с маркуч, дават им по 100 грама порцион на ден, а здраво дете е третирано като глухонямо, само защото ни­кой не си е направил труда да го учи да говори?

Оставям настрана мотивите на авторката на филма, която впро­чем започна кампания за набира­не на средства за дома, но и до ден-днешен не сме чули какво се случи с даренията. Спомняте ли си обаче реакцията на русенци, когато социалните решиха да из­ведат хлапетата в защитени жи­лища в града? Тръгнаха на про­тести. Така де - всички жалим те­зи деца, но ги възприемаме като чужд проблем. Като бройка, а не като съдби. Не е ли признанието на зам. правосъдния министър Даниела Машева, че чужденци-

те са по-толерантни от нас, бъл­гарите, и осиновяват деца с ув­реждания, само по себе си е при­съда за нас като общество.

Хаос

Впрочем питал ли се е някой за­що институциите се присетиха едва преди няколко години да започнат т.нар. отпушване на системата за осиновяване? Дали не е, защото дотогава хаосът, създаден от бюрокрацията, под­помагаше корупцията, а децата бяха превърнати в златни кокош­ки за някои хора? През годините имаше какви ли не данни за пос­реднически фирми за осиновява­не, които трябвало да кешират петцифрени суми, за да им бъдат подновени лицензите. А къде отиваха даренията, постъпващи в домовете? Със сигурност не и при децата. Само един е начинът да бъде прекъснат омагьосаният кръг. Да бъдат затворени домовете, а питомците им да отидат в приемни семейства. Ако не вяр­вате, че може да се случи погледнете Франция. Там интернати няма.
Основните пенсионни промени остават за други

Формулата за съгласието в тристранния съвет е "всички еднакво недоволни"
Мила Кисьова

След няколко месеца пре­говори правителството, синдикатите и работода­телите подписаха вариант "последен" за пенсионните промени. Резултатът беше определен като баланси­ран, защото в него има по малко от предложенията на всички. Проектът оба­че е твърде амбициозен, защото включва действия до 2035 г.

В сряда промените в Кодекса за социално оси­гуряване трябва да бъдат приети само на подпис от министрите, след което отиват за гласуване в На­родното събрание. Преми­ерът Бойко Борисов даде гаранции пред социалните партньори и журналисти­те, че всички депутати от ГЕРБ ще подкрепят промените. Дежурните подкрепящи депутати на "Атака" ще осигурят ми­нималното необходимо мнозинство, за да може предложенията да се пре­върнат в закон.

БСП вече обяви, че нами­ра идеите за пенсионна ре­форма за "антисоциални". Синята коалиция също е критична към действията на правителството, а ли­дерите й вече заявиха, че няма да подкрепят бюджета на държавата за следващата година, както и бюджетите на Държавното общест­веното осигуряване и на здравната каса.

Одобрените от тристран­ния съвет промени в пен­сионната система ще бъдат приети само с гласовете на ГЕРБ и "Атака" и това прави твърде несигурно изпълнението на амбици­озния план до 2035 г. До­тогава би трябвало да има поне 6 пъти парламентар­ни избори и няма никаква гаранция, че следващите управляващи ще приемат плана на ГЕРБ. Другият вариант е Бойко Борисов да спечели следващите 6 парламентарни вота.

В рамките на това прави­телство остават единствено повишаването на осигу­ровката с 1.8% от 1 януари 2011 г. и постепенното уве­личаване на осигурителния стаж от 1 януари 2012 г.

Балансиране на интересите

Най-спорните въпроси -вдигането на стажа и на възрастта за пенсиониране, са решени в споразумение­то някъде по средата меж­ду това, което препоръчаха МВФ и представителите на бизнеса, и това, за което настояваха синдикатите. Първите призоваха да няма отлагане на реформата и промените да започнат още от догодина. Синдикатите пък се опитваха по всяка­къв начин да отсрочат по-късното пенсиониране.

Споразумението беше подписано и от социалния министър Тотю Младенов, и от шефа на НОИ Христи­на Митрева. Прави впечат­ление, че липсва подписът на финансовия министър Симеон Дянков, който като вицепремиер е председател на Съвета за тристранно съ­трудничество и беше един от най-големите опоненти на синдикатите.

По-високи вноски

С резервите на работо­дателските организации от 1 януари 2011 г. с 1.8 процентни пункта се уве­личава осигурителната вноска за фонд "Пенсии" и става 17.8%. Очаква се това увеличение заедно с по-високите минимални осигурителни прагове да запуши с 600 млн. лв. дуп­ката в дефицита на фонд "Пенсии" догодина.

За бизнеса и всички, ко­ито се осигуряват, има още едно натоварване на оси­гурителната тежест - от 1 януари 2017 г. ще има ново увеличение на вноската за пенсия с още 2 .процентни пункта. Тези 2% ще отиват

единствено към универсал­ните пенсионни фондове, които дават втора допъл­нителна пенсия за родените след 1959 г. Така вноската за универсалните фондове ще нарасне от сегашните 5 на 7%.

От 2012 г. се връща ста­рото положение за плаща­не на болничните - рабо­тодателят ще плаща само първия ден в размер 100% от възнаграждението, а от втория ден се изплаща обезщетение от НОИ.

Компромис - 2012 г.

Стажът за пенсии за масо­вата, трета категория труд в България ще започне да се вдига от 1 януари 2012 г. МВФ настояваше това да стане още от 2011 п, син­дикатите натискаха да се отложи за 2015 г. Плавното увеличение на стажа ще става с по 4 месеца всяка календарна година до дос­тигане на 37 години стаж за жените и 40 години за мъ­жете. Това ще бъде постиг­нато през 2020 г., след като в момента необходимият за пенсиониране трудов стаж при жените е 34, а при мъ­жете 37 години.

Още от 2021 г. започва постепенно нарастване на възрастта за пенсиониране на жените и мъжете, рабо­тещи при трета категория труд. Увеличението ще бъ­де с по 6 месеца до дости­гане на възраст 63 години за жените, което ще стане до 2026 г., и 65 години за мъжете, което ще стане до 2024 г.

Обещания за no-високи пенсии

От 2025 г. сегашните уп­равляващи обещават пен­сиите да са в размер, не по-малко от 65% от дохода, взиман преди пенсионира­нето. Таванът за новоотпуснатите пенсии ще падне от 1 януари 2014 г., като от същата година ще започ­не постепенно да нараства максималният осигурите­лен доход, който в момента е 2000 лв. От 1 януари 2017 г. ще се увеличи тежестта на всяка година осигурите­лен стаж от 1.1 на 1.2% при изчисляване на размера на пенсиите.

Премиерът Борисов обе­ща и по-ефективни мерки за подобряване на събираемостта на осигурителните вноски. Една от тези мерки е криминализиране на ук­риването на осигурителни вноски от 1 януари 2011 г. Все още обаче Министер­ството на правосъдието не е готово с необходимите промени в Наказателно-процесуалния кодекс, въ­преки че се очакваше те да влязат в Народното събра­ние през октомври.

Визия до 2035 г.

По думите на Борисов спо­разумението за пенсион­ните промени "гарантира до 2035 г. стабилността на пенсионната система. Няма обаче да чакаме 2035 г, дотогава ще се вземат допълнителни мерки, каза Борисов. Това е годината, в която разчетите на НОИ показват, че фонд "Пен­сии" отново ще започне да трупа дефицити, след като през 2016 г. ще излезе на нулев дефицит и после 19 години ще бъде с излишък. Причината е силното вло­шаване на демографската картина - застаряване на населението, увеличаване на продължителността на живота и намаляване на броя на активното населе­ние. Затова от 2035 г. ще влезе в сила плащането на пенсии от Сребърния фонд, който дотогава трябва да е натрупал значителен финансов ресурс от над 10 млрд. лв.

А дотогава

Правителството, работо­дателските организации и синдикатите постигнаха на практика съгласие най-важните стъпки да бъдат извършени от следващите правителства. Близката ис­тория на България показва, че шансовете следващите правителства да продължат политиката на кабинета "Борисов" не са много го­леми. Така най-големият резултат от преговорите може да се окаже постига­нето на съгласие в рамки­те на тристранния съвет. Което е добра новина, но не тази, която всички очак­ваха.


Вноска

1,8► процента увеличение на вноската за фонд "Пенсии" от 2011 г. Увеличение от още 2 процентни пункта е заложено от 2017 г. за универсалните пенсионни фондове

Стаж

2010► е годината, в която започва вдигането на осигурителния стаж с по 4 месеца годишно до достигане на 37 години за Жените и 40 години за мъжете през 2020 г.

Пенсионна възраст

2021► е годината, в която започва нарастване на възрастта за пенсиониране с по шест месеца годишно до достигане на 63 години за Жените (2026 г.) и 65 години за мъжете (2024 г.).
Ще искаме гаранции и от партиите
Toтю Младенов,

министър на труда и социална­та политика

Времето, преми­нало в преговори, не беше загубено. В България се случи нещо, което никога не се беше случвало досега - реформи­ра се пенсионната система с визия до 2035 г. Още от утре за­почваме срещи с различните парла­ментарни групи. Искаме да получим гаранции от тях, че в бъдеще няма да се променят тези параметри, които са договорени сега.


Да се ликвидира ранното пенсиониране
Божидар Данев, председател на БСК

БСК винаги е настоява­ла да не се отлага пен­сионната реформа. Затова приветстваме решението на премиера да се съо­брази и с предложението на МВФ и промените да започнат по-рано - от 2012 г.

Искам да подчертая едно много важно ста­новище на МВФ в техния доклад - от 2028 г. да се ликвидира ранното пен­сиониране. България про­дължава да бъде изолиран остров сред европейските страни с изключително широкото прилагане на ранно пенсиониране.
Отлагат ограниченията за ранно пенсиониране от 2015 г.
Служителите от МВР и отбраната ще рабо­тят три години повече
Условията за пенсиониране на работниците от тежките професии няма да се про­менят до края на 2014 г. Така синдикатите успяха да извоюват отсрочка за около 100-те хиляди работещи при първа и втора катего­рия труд.

В споразумението между социалните партньори не е описано как ще се променя възрастта за пенсиониране на тези работници след 2014 г. Обяснението дойде вчера от пенсионните дружества след срещата на техни пред­ставители с премиера.

Възрастта расте с по 6 месеца годишно

От 2015 п пенсионната въз­раст за работещите първа и втора категория труд ще започне да се увеличава с по 6 месеца всяка година до достигане на 55 години за мъжете при първа категория и 60 години при втора. За жените възрастта за пенсиониране трябва да достигне 52 години при първа категория и 57 години при втора.

Всички категорийни ра­ботници, които се пенси­онират до края на 2014 г., ще получават пенсията си от НОИ. За тази цел преди няколко дни беше решено след консултации с пенси­онните дружества от про­фесионалните им фондове да бъдат прехвърлени 100 млн. лв. към фонд "Пенсии" на НОИ.

От 1 януари 2015 г. ранни пенсии за работещите при първа и категория труд ще се изплащат само от про­фесионалните пенсионни фондове. Ако работник има право да се пенсионира до 2014 г., но не го направи, НОИ ще му изплати обратно парите, натрупани преди то­ва в професионалния фонд, обясни Даниела Петкова, изп. директор на ПОК "До­верие". Тези пари ще може и да се наследяват.

Вдигат стажа 6 спе­циалните ведомства

От 1 януари 2012 г. ще започне да се увеличава с по четири месеца годишно и стажът за работещите в специалните ведомства - МВР и отбраната. Общо необходимият стаж в про­фесията ще нарасне с три години. Това е записано във финалното споразу­мение. То беше по насто­яване на работодателските организации, които също така изискаха от правител­ството да направи по-про­зрачни бюджетите на двете министерства и парите за осигуровки. Критиките, че държавата плаща твърде ниски вноски на фона на големите права, които по­лучават тези служители при пенсиониране, е от много години.

Промяната ще засегне и учителите. От 1 януари 2012 г. плавно с по четири месеца годишно се вдига с общо три години и техният стаж за пенсиониране.

Мила Кисьова


Синята коалиция: Бюджет 2011 е за купуване на гласове
СДС и ДСБ не изключват възможността да се стигне до предсрочни парламентарни избори
Бюджетът за 2011 г. е пре­дизборен, той не е за изли­зане, а за оставане в кризата, заявиха от Синята коалиция. Според Иван Костов доказа­телство е „най-съмнително­то перо" в бюджета - този на социалното министерство. В него за следващата година има 152 млн. лв. допълни­телно за социално подпома­гане, което „не е нищо друго освен бюджет за купуване на гласове". От своя страна Мартин Димитров не из­ключи след президентските и местните избори догодина да настъпи нова политиче­ска ситуация, включително и да се стигне до предсрочни избори.

„Увеличаване на дис­танцията"

От Синята коалиция отново потвърдиха, че при гласува­нето на проектобюджета за следващата година ще гла­суват „въздържал се" за ре­публиканския и „против" за бюджета на НОИ и НЗОК „С това показваме увеличаване на дистанцията от ГЕРБ", заяви Мартин Димитров, съпредседател на Синята ко­алиция. Той допълни още, че не може да приеме, че парите за подслушване са повече от парите за култура. „ГЕРБ опитват да закърпят чувала, наречен „бюджет", за да изкарат до местните и пре­зидентските избори", обясни Иван Костов. Сините преду­предиха още, че пенсиите за следващата година ще са със 7% по-ниски от сега, и обя­виха, че дори в криза трябва да се прави индексация с инфлацията. Освен това пра­вителството няма да успее да се вмести в прогнозата си за бюджетния дефицит и той ще надхвърли 3%.

По-рано към урните

Според Мартин Димитров след следващите избори ще има изцяло нова по­литическа ситуация. „Не изключвам предсрочни пар­ламентарни избори, защото, когато не се правят рефор­ми, това има тежка полити­ческа цена", каза Димитров. По думите му аналогия мо­же да се направи с НДСВ. „Който не вярва, да види какво се случи с НДСВ, коя­то дойде на власт с по-голя­мо доверие от ГЕРБ", каза още съпредседателят на сините. Според Иван Костов надеждата на премиера е да изкара до следващите из­бори. А ако има предсрочни избори и се стигне до ново правителство със същия премиер, то отново няма да е коалиционно. „Бойко Борисов няма да предлага на който и да е участие в коалиционно правителство. Това противоречи на него­вите персонални качества, той е недиалогичен, неспо­собен на такива решения", коментира Иван Костов и препоръча на премиера да направи ремонт на кабине­та, за да махне най-провале­ните министри.

От лош по-лош

Според Синята коалиция вече е много трудно да се каже кой министър се про­валя повече. „Правилният въпрос е, кой се справя, а не кой се проваля", заяви Димитров. Той допълни, че в последните дни големи гафове прави Тотю Младе­нов, а идеите, с които се е изложил най-много, са били за национализацията и за увеличаването на социал­ните тежести.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница