2. Обектите се предоставят при условие, че се използват съобразно предназначението и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които имотите са предоставени за управлениДата11.06.2018
Размер33.99 Kb.
#73038
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

З А П О В Е Д
1620/ 17.11.2011 г.
На основание чл. 89, ал. 3 от Закона за висшето образование, чл.16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, във вр. с чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и като взех предвид това, че посочените в заповедта обекти, представляващи части от недвижими имоти – публична държавна собственост, са свободни и с оглед по-ефективното им стопанисване и ползване по предназначение
Н А Р Е Ж Д А М:
1. Откривам търг с тайно наддаване за отдаване под наем на посочените по – долу обекти, представляващи части от недвижими имоти, публична държавна собственост, предоставени на Тракийски университет – Стара Загора, а именно:

Помещения с обща площ 560 кв.м за целия втори и целия трети етаж на сграда, намираща се на ул. „Боруйград” № 87, гр. Ст.Загора.

2. Обектите се предоставят при условие, че се използват съобразно предназначението и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които имотите са предоставени за управление.

3. Определям срок за отдаване под наем – 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем.

4. Определям първоначална наемна цена на обектите по реда на чл. 41 от ППЗДС в размер, както следва:

Помещения с обща площ 560 кв.м за целия втори и целия трети етаж на сграда, намираща се на ул. „Боруйград” № 87, гр. Ст.Загора – 1 920.00 лв. /хиляда деветстотин и двадесет лева\ на месец (без ДДС). В наемната цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, вода и други.

5. Търгът да се проведе на 19.12.2011г. от 10.00ч. в Заседателната зала на Тракийски Университет – Ректорат.

6. Определям депозит за участие в търга – в размер на първоначалната наемна цена, определена за съответния обект, без ДДС, платим по банков път по банкова сметка BG 70 UNCR76303300000769, BIC: UNCRBGSF или в касата на Тракийски Университет.

7. Одобрявам приложената към настоящата заповед тръжна документация.

8. Определям цена на тръжна документация – 30,00 лв. без ДДС, вносима в касата на Тракийски Университет – Студентски град.

9. Определям срок за получаване на документацията от 9.00ч. до 15.00ч. до 16.12.2011г. от касата на Тракийски Университет – Ректорат.

11. Определям срок за подаване на заявленията за участие – всеки работен ден от 9.00ч. до 15.00ч. до 16.12.2011г. в деловодството на Тракийски Университет – Ректорат.

12. Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на Тракийски Университет, след предварителна заявка. За контакти – тел.: 042/699230; и тел: 042/699577.

13. Специални изисквания:

13.1. Предоставеният под наем обект да се използва съобразно предназначението му и по начин, който да не възпрепятства дейността на Университета. Извършваната от наемателя дейност да е съвместима с провеждането на учебния процес.

13.2. Извършваната от наемателя дейност в наетия обект да не застрашава живота и здравето на студентите и персонала на университета, да не е свързана с използването или отделянето на токсични вещества и отпадъци, както и с каквито и да е било вещества, опасни за живота и здравето на учащите и персонала на Тракийски университет.

13.3. Наемателят да се снабди за своя сметка с всички необходими разрешителни за извършване на дейността. Същият няма право да извършва конструктивни изменения в предоставения обект.

13.4. Да дооборудват за своя сметка наетия имот, с което да осигурят неговото функциониране;

13.5. Да извършват за своя сметка необходимите текущи и аварийни ремонти;

13.6. Да заплащат стойността на консумативните разходи на наетия обект.

14. Условията на търга, определени в настоящата заповед да се публикуват в един национален и в един местен ежедневник, както и на интернет страницата на Тракийски Университет най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

15. Условията на търга да се обявяват и на видно място в сградата на ТрУ в 3-дневен срок от нейното издаване.

16. Назначавам Комисия в състав:

1. Доц. д-р Добри Ярков – председател

2. Зоя Колева – юрист

3. Илиана Танева – ФСО

4. инж. Иванка Влашева – ст. експерт

5. Александър Александров – отг. поддръжка сградния фонд на ТрУ

Резервни членове: адв.Веселина Андреева – юрист и Иванка Денева – ФСО.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.РЕКТОР :

ДЯ/ИВ /Проф. дсн Иван Станков/
Каталог: wp-content -> uploads -> truni -> file
file -> Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
file -> На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
file -> Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
file -> Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
file -> Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
file -> Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
file -> Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
file -> На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница