2 по кк на с. Ветрище, общ. Шумен с нтп: „Друг вид недървопроизводителна горска площ, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, алДата15.10.2018
Размер29.5 Kb.
#87541


СЪОБЩЕНИЕ
по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Миранта БГ 2008“ ЕООД, гр. Шумен, ул. „Калиакра“ №4, документация за инвестиционно предложение „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 200 свине майки, 5 500 бр. прасенца до 45 дни и 36 660 прасета за угояване в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 730 м2 и 150882.103.202 с площ 25 011 м2 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен с НТП: „Друг вид недървопроизводителна горска площ“, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.12/2017 г.), чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ (обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.12/2016 г.).

Намерението за „Изграждане на свинекомплекс с капацитет 1 200 свине майки, 5 500 бр. прасенца до 45 дни и 36 660 прасета за угояване в поземлени имоти с идентификатори: 10882.103.201 с площ 85 730 м2 и 150882.103.202 с площ 25 011 м2 по КК на с. Ветрище, общ. Шумен попада в обхвата на т. 17 б) и в) от Приложение №1 към чл. 92, т. 1 от ЗООС „Ферми за интензивно отглеждане на свине с повече от 200 места за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг.) или 750 места за свине майки“ и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ по реда на Наредбата за ОВОС

Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните разпоредби на ЗБР.Копие на писмото е изпратено в Община Шумен, кметство с. Ветрище и ИАОС гр. София


Каталог: documents -> files
files -> Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната среда
files -> Д о к л а д за състоянието на
files -> Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василева
files -> Регионална инспекция по околната среда и водите шумен утвърдил: ивелина василева
files -> Закон за биологичното разнообразие зз защитена зона от екологична мрежа Натура 2000


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница