2. условни изрази. Разклонени програми1Дата25.07.2016
Размер80.84 Kb.

2.Условни изрази. Разклонени програми

2.УСЛОВНИ ИЗРАЗИ. РАЗКЛОНЕНИ ПРОГРАМИ1

зад.1. Напишете програма, която определя по-голямото от две числа.


зад.2. Напишете програма, която въвежда два различни символа и намира и извежда по-големия символ.
зад.3. Напишете програма, която удвоява по-малкото от две числа, а по-голямото не променя, и ги извежда на екрана. В случай, че числата са равни, извежда кое да е тях. [1]
зад.4. Напишете програма, която определя най-голямото от три числа.
зад.5. Напишете програма, която намира max(min(x,y), min(z,r)).[4]
зад.6. Напишете програма, която определя абсолютната стойност на дадено число.

Съставно логическо условие

зад.7. Напишете програма, която определя в кой квадрант се намира точка, зададена чрез своите координати.


зад.8.* Напишете програма, която определя в кой октант се намира точка, зададена чрез своите координати в пространството. [7]
зад.9. Напишете програма, която определя дали a, b и c могат да бъдат страни на триъгълник.
зад.10. Напишете програма, която въвежда три точки, зададени чрез своите координати в

а) двумерно

б) тримерно

пространство, и определя дали могат да бъдат върхове на триъгълник. [7]


зад.11. Дадени са числата a, b и c. Напишете програма, която извежда 0, ако те не са страни на триъгълник, 3 – ако са страни на равностранен триъгълник, 2 – ако са страни на равнобедрен триъгълник, и 1 – ако са страни на произволен триъгълник. ( Внимавайте с реда на проверките). [4]
зад.12. Триъгълник е зададен чрез трите си страни. Напишете програма, която определя лицето му по формулата за равностранен триъгълник, ако триъгълникът е равностранен, по формулата за основа и височината към нея, ако е равнобедрен, и по Хероновата формула, ако е разностранен. [1]
зад.13. Даден е затвореният интервал [a,b]. Да се провери дали числото x  [a,b] или не.
зад.14. Напишете програма, която установява дали дадено число

а) принадлежи на интервала [5,10];

б) е извън интервала [5, 10] (по два начина);

в) принадлежи на някой от интервалите [1,7) или (17,23]. [4]


зад.15. Напишете програма, която установява дали точката (x,y) принадлежи на венеца с център

(0,0) и радиуси 5 и 10. [4]


зад.16* Напишете програма, която проверява дали точката (x,y) принадлежи на венеца с център (a,b) и радиуси r и R. [7]
зад.17. Да се състави програма, която за зададена двойка координати проверява дали съответната и точка от равнината принадлежи или не принадлежи на показаната на схемата затворена геометрична област.
зад.18. Напишете програма, която проверява дали въведеният символ е главна латинска буква.

зад.19. Високосна година е тази, която се дели на 4, с изключение на тази, която е кратна на 100, но не се дели на 400. Проверете дали дадена година е високосна, като използвате

а) вложени условни оператори;

б)* съставно логическо условие. [1]


зад.20. Дадени са две дати във вида ден, месец, година. Да се определи коя е по-ранна, ако се знае, че и двете са от нашия век. [6]
зад.21. Напишете програма, която проверява дали

а) числата a,b и c са различни;

б) поне две от числата a,b,c са равни. [4]
зад.22. Да се запише булев израз, който да има стойност истина, ако посоченото условие е вярно и стойност лъжа, ако условието не е вярно:

а) цялото число p се дели на 3;

б) уравнението ax+ bx + c = 0 (a  0) няма реални корени;

в) точката с координати (a,b) лежи във вътрешността на кръга с радиус 5 и център (0,1);

г) точката с координати (a,b) лежи извън кръга с център (c,d) и радиус f;

д) точка принадлежи на частта от кръга с център (0,0) и радиус 5 в трети квадрант;

е) точка принадлежи на частта от кръга с център (0,1) и радиус 5 в трети квадрант;

ж) x принадлежи на отсечката [0,1];

з) x = max {a,b,c};

и) x max {a,b,c} (операцията not да не се използва);

к) a,b и c са страни на триъгълник;

л) поне една от булевите променливи x и y има стойност true;

м) и двете булеви променливи x и y имат стойност true;

н) x принадлежи на отсечката [2,5] или на отсечката [-2,1];

о) x лежи извън отсечките [-3,2] и [4,8];

п) поне едно от числата a,b и c е отрицателно;

р) нито едно от числата a,b и c не е положително;

с) числата a,b,c и d са равни помежду си;

т) цифрата 7 влиза в записа на положителното трицифрено число p;

у) цифрите на трицифреното число m са различни;

ф) поне две от цифрите на трицифреното число m са равни помежду си. [3]
зад.23. Да се запише булев израз, който да има стойност истина, ако посоченото условие е вярно и стойност лъжа, ако условието не е вярно:

а) кодът на символа ch е кратен на 11; c1 c2 c3 c4

б) символът ch е малка латинска буква;

в) символът ch е голяма латинска буква;

г) символът ch не е голяма латинска буква;

д) символът ch е равен на d;

е) символът ch е равен на dили на z;

ж) поне един от символите c1 или c2 е цифра;

з) нито един от символите c1, c2 и c3 не е главна латинска буква;

и) поне два от символите c1, c2, c3 и c4 са равни;

к) единият от символите c1 и c2 е главна латинска буква, а другият е цифра. [3]
зад.24. Напишете програма, която проверява има ли сред цифрите на дадено положително трицифрено число две равни.
зад.25. Четирицифрен номер на автомобил се нарича щастлив, ако сумата от първите му две цифри е равна на сумата от последните му цифри. Напишете програма, която проверява дали даден автомобилен номер е щастлив.
зад.25. Напишете програма, която сортира във възходящ ред три реални числа. [3]
зад.26. Напишете програма, която намира най-малкия от четири символа, запомнени в променливите c1, c2, c3 и c4.
зад.27. Напишете програма, която въвежда четири реални числа и ги извежда във възходящ ред върху екрана.
зад.28. Да се напише условен оператор, който е еквивалентен на оператора за присвояване

x = a or b and c;, в който не се използват логически операции. (Например операторът x = !(a) е еквивалентен на оператора if(a) x = false; else x = true; ( false = 0, true  0). ) [3]
зад.29. Да се напише оператор за присвояване, еквивалентен на условния оператор

if (a) x = b; else x = c; . [3]
зад.30. Дадени са три числа a,b и c. Напишете програма, в резултат от изпълнението на която,

ако е в сила релацията abc, числата се удвояват, а в противен случай се заменят със своите абсолютни стойности. [3]


зад.. Напишете програма, която по зададени стойности на реалните променливи a,b и c намира:

а) min{a + b + c, a.b.c} + 15.2;

б) max{a + b+ c} – 17.9. [3]
зад.. Напишете указаното действие чрез един условен оператор:

а) d = max(a,b,c);

б) z = . [3]
зад.. Стойността на променливата y зависи от стойността на x. Зависимостта е следната:

y = . Напишете програма, която по дадено x намира стойността на y. [3]
зад.. Напишете програма, която по дадено реално число x намира стойността на y, където y=. [3]
зад.. Напишете програма,която по дадено число k намира стойността на функцията f в дадена точка x, където f(x) = . [3]
зад.. Напишете програма,която по дадено число a намира стойността на функцията f в дадена точка x, където f(x) = . [3]
зад.31.* Дадена е шахматна дъска 8x8 и фигура, стояща на определено поле. Напишете програма, която въвежда произволно поле (различно от даденото) и определя дали дадената фигура го бие. Задачата да се реши в случаите, когато дадената фигура е

а) топ;


б) офицер;

в) царица;

г) цар;

д) кон.
зад.32.** Решете предходната задача само с една проверка. [7]


зад.33.* Напишете програма, която представя десетично число (между 1 и 3999) в римска бройна система.
Многозначно разклонение (оператор за многовариантен избор)
зад.34. Странният професор

Университетът Математикус се славел с начетените си професори. Но всеки преподавател си имал по една странна черта. Например професорът по ДИС - всеки път, когато влезел в час, поглеждал многозначително студентите и с важен и сериозен тон съобщавал едно трицифрено число. Тази особеност силно озадачавала студентите. С течение на времето се разбрало, че има връзка между цифрите на числото и настроението на професора. Ето какво разбрали (или поне така си мислели) посещаващите лекциите студенти:


  • цифрата на единиците определяла настроението на професора: 1 – чудесно настроение; 2 – добро; 3 – по-добре да не му задавате въпроси, или по някакъв начин да го дразните;

  • цифрата на десетиците определяла материала, който ще предаде: 1 – два въпроса от конспекта наведнъж; 2 – нормална лекция; 3 – преговор, обобщение и забавни случки от преподавателската му кариера

  • цифрата на стотиците определяла вероятността материалът да се падне на изпита: 1 – ако не го знаеш, да не си стъпил на изпит; 2 – ако имаш късмет, може да минеш и без него; 3 – вероятност да се падне 0.001%.

Помогнете на студентите да си вземат изпита по ДИС, като напишете програма, която по зададено трицифрено число съобщава важната за всички информация или отпечатва съобщението “The professor could not have told such a number!”, ако числото не е валидно (в горния смисъл) число, изказано от професора.
зад.35. Напишете програма-меню за изчисляване периметър и лице на фигура по избор: правоъгълник, триъгълник, окръжност. [1]
зад.36. Напишете програма, която определя дали въведеният символ от клавиатурата е цифра, празен символ (празна позиция, нов ред, табулатор) или друг символ. Решете задачата по два начина, като използвате

а) вложени условни оператори и съставно логическо условие.

б) оператора за многовариантен избор. [1]
зад.37. Напишете програма, която определя дали въведеният символ е гласна латинска буква, съгласна латинска буква или друг символ. [1]
зад.38. Напишете програма, която чете цифра и извежда цифрата с думи. Например, при въвеждане на 0 извежда “нула”, при въвеждане на 1 – “едно”, и т.н. Ако не е въведена цифра, извежда подходящо съобщение за грешка. Задачата да се реши с оператора if-else и с оператора за многовариантен избор.
зад.39. Да се напише програма, която по дадено цяло число от интервала [1, 99] извежда върху екрана същото число, записано с думи. Например при въвеждане на числото 73 да се изведе “седемдесет и три”. [3]
зад.40. Да се напише програма, която въвежда цяло число от интервала [1, 99] и извежда с думи броя на буквите, участващи в записа на числото, записано с думи (без да се броят интервалите). Например при въвеждане на числото 43 извежда “петнадесет”. [3]
зад.41. а) Да се напише програма, която въвежда цифра и извежда толкова на брой звездички

(*).


б)* Модифицирайте написаната програма така, че в текста й да се срещат не повече от 9 символа (*).[7]

1 Задачите, които сравнително скоро са включени в този списък, не са номерирани.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница