2 Веднъж спасeн, завинаги спасенДата15.11.2017
Размер153.22 Kb.
2 - Веднъж спасeн, завинаги спасен

Евреи 10:35-39:"И така, не напускайте дръзновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, така че, като извършите Божията воля, да получите обещаното. "Защото още много малко време, и ще дойде Този, Който има да дойде, и няма да се забави. А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра; но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми." Ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява.

Чрез светата история на нашия Господ Исус Христос - Неговото въплъщение, свят живот, кръстна смърт и възкресение - Бог изработи едно съвършенно и напълно завършено спасение за цялото човечество в Исус Христос. Но неговата цел - универсалното спасение, което е получил в Христос да стане ефективно във всеки един от нас поотделно. Това е първото дело на Светия Дух, който Христос обобщава в Йоан 16:7-11:

"Обаче Аз ви казвам истината - за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя. И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате; а за съд, защото князът на този свят е осъден.”

Неговата първа работа е в света. Той има мисия в света и ние ще открием каква е нашата част и каква е частта на Светия Дух в тази мисия.

В Йоан 16:7, Исус каза на учениците:

"Обаче Аз ви казвам истината - за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.”

Ние трябва да анализираме в това преминаване и да открием защо бе необходимо за Христос да си отиде за да изпрати на нас Утешителя. В гръцкия текст за утешител е използвана думата parakletos, която означава, някой който е на наша страна, за да ни помага, ръководи и укрепва. Точно преди Исус да тръгне за Неговия небесен дом, Той дава на учениците поръчение което бе,"Идете по целият свят и провъзгласете евангелието на всяка твар". Но Исус знаеше, че учениците не биха могли да направят това със своя собствена сила.»

В Лука 24:48-49 ни е казано защо когато Христос си заминава изпраща Утешителя:«Вие сте свидетели на тези неща....»

Учениците бяха свидетели на святата история на Исус Христос.

Вие сте свидетели за това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.”

Тези ученици се нуждаеха от сила затова Исус ги предупреди,

"Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята."

В Деяния 1:8 ние четем това, което Исус каза на учениците точно преди Той се възнесе. Исус казва в стих 8 , че това е мисията на Светия Дух да реализира победата на Христос в света и делото на Светия Дух чрез вярващите.

В Йоан 14:12, Исус направи това изявление на учениците:

"Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.

Ние разбрахме от думите на Исус Христос в Йоан 16:7, че причината Исус да отиде при Своя Отец е за да ни изпрати Светия Дух, parakletos, единствения който може да работи в нас, да ни насърчава, да ни съветва и ръководи:"Обаче Аз ви казвам истината - за вас е по-добре Аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас; но ако отида, ще ви Го изпратя.”

С други думи, работата за печелене на души е винаги дело на Светия Дух. Ние никога не трябва да забравяме, че Светият Дух работи и чрез вярващите. Исус каза, "Вие ще бъдете Моите свидетели". Нашата работа е да свидетелствуваме; нашата работа е да провъзгласим евангелието, не да убеждаваме хората. Това е работа на Бога. Независимо от това, колко добре ние организираме Библейски занятия, независимо от това, колко внимателно и логично анализираме библейските текстове, без Духа ние няма да убедим нито една душа. Това не е наша работа. Нашата работа е да свидетелстваме за истината; Бог ще ги убеди чрез Светия Дух.

Ние не трябва да се ангажираме с дело, което не е наше. Бог не ни е натоварил да убеждаваме когото и да било, Бог желае ние просто да свидетелствуваме. Но въпросът е, "Как да свидетелстваме"? тъй като, ясно четем, че ние правим свидетелстването, Светият Дух е този, който ще обвини света за грях. Но Светият Дух не може да намери за виновен света, докато ние не свидетелстваме за Христос. С други думи, ние трябва несъмнено да дадем нашето свидетелстване, за да може Светия Дух да обвини света за виновен. Ето защо Исус, в стих 8, обяснява накратко на учениците за какво Светия Дух ще обвини света. Така нашето свидетелстване трябва да бъде в контекста на Йоан 16:8:

"И когато дойде, Той ще обвини света за грях, за правда и за съд;”

Христос каза на учениците, че когато Светият Дух дойде Той ще убеди света за три неща: за грях, за правда и за съд. Дали Светият Дух трябва да направи това чрез нас, ние трябва да сме наясно какво означават думите на Христос - за грях, за правда и за съд. Христос не ни оставя в мрак. В Йоан 16:9-11 Той взема всяка една от тези думи и ги изрича дума по дума. Първата дума е в стих 9.«Светият Дух ще убеди света на грях: "за грях, защото не вярват в Мене;

Забележете, че Исус не дава за греха общото определение което ние даваме. Йоан 16:9 казва: "за грях, защото не вярват в Мене;

Нека да погледнем какво означава това изявление на Исус в светлината на евангелието. Ние знаем от Свещеното писание, че Исус дойде за да спаси грешниците. В 1 Тимотей 1:15, апостол Павел казва:

"Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.

Всички ние сме грешници. Римляни 3:23:"Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,"

Римляни 3:10:

"Както е писано: "Няма праведен нито един;"

Исус ни спаси от всички грехове. Следователно, според Новия Завет, в светлината на евангелието, безусловната блага вест на Бога е, че всяко човешко същество е било изкупено и опростено от всички грехове. Тъй като някои срещат трудност да разберат това, нека да прочетем текста от 2 Коринтяни 5:18-19. Това е много ясно изявление представено от апостол Павел. Стих 18:"А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение;”

Това е вестта на евангелието, за която ние трябва да свидетелствуваме. Отиваме и казваме на света; престанете да бягате от Бога. Той вече се е помирил с вас чрез Исус Христос. В следващия стих, 2 Коринтяни 5:19, ние откриваме вестта която ние трябва да проповядаме:"т. е. че Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и повери на нас посланието на примирението.

Всеки грях който сме извършили и всеки грях който ние ще извършим е бил взет под внимание чрез смъртта от нашия Господ Исус Христос. Следователно, единственият грях от който човек е изгубен е греха "неверие". Това е един грях който Бог не може да прости тъй като неверието е умишлен отказ на спасението, чрез подаръка на нашия Господ Исус Христос.

Следователно, в Новия Завет това е много ясно представено - единствената причина човек да бъде лишен от спасение не е тъй като той е лош, не защото той е грешник, но тъй като той умишлено е отхвърлил Исус Христос. Това е, което Исус се опитваше да каже на учениците. "Хората ще са изгубени тъй като те не вярват в Мен". Вие знаете, че Евреите са разделяли човешкия род в два лагера. Твърдяха, че те са Божиите деца. Те се смятаха за праведни, тъй като Бог сключи с тях завет, а езичниците бяха грешници. Но Евангелието казва - това не е вярно. И евреите и езичниците - всички са под грях. Римляни 3:9:

"Тогава какво следва? Имаме ли ние някакво предимство над езичниците? Никакво; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях."

Но в Исус Христос ние имаме подарък и този подарък е праведността на Бога, която ни квалифицира за небето. Чуйте думите на Исус в Марко 16:15-16."И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.”

Той е осъден тъй като не вярва.

Два пъти ние намираме в тази глава същата истина. В Йоан 3:18 и 36, Исус е малко по-конкретен отколкото е в Марко:

Който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.”

Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.”

С други думи, единствената причина някой да е изгубен е тъй като е отхвърлил подаръка Исус Христос. Нашата работа е да свидетелстваме за евангелието. Нашата работа е да кажем на света, на всеки един, че те вече са били помирени чрез Исус Христос. Това е нашата вест. Светият Дух ще дойде и ще ги обяви за виновни. Това е истината. Вие можете да свидетелствате това не с най-добрите думи; вашето свидетелство може би ще е нелогично, може би с много бедна граматика - това няма значение. Бог не зависи от нашето красноречие; Той зависи от Светия Дух да ги убеди и Светият Дух ще ги убеди.

Но Бог няма да ги застави. Бог е любов и всеки който чува евангелието ще направи своя избор. Например, в Римляни 11:20, където Павел обсъжда Евреите, които желаели да знаят защо ще загубят спасението, защо са отсечени от маслиненото дърво, от Израел? Павел им казва, че това е поради неверието им:

"Добре, поради неверие те бяха отрязани, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но се бой.”

В Евреи 3:18-19, автора казва за Евреите при Изхода, които те не влезаха в обетованата земя, приблизително два милиона от тях, почти всички на възраст от 20 години нагоре, които останаха в Египет, поради неверие:"На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни? И така, виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат.”

Тогава, в Евреи 4:1-2, той продължава да ни уверява, че ние които сме повярвали на евангелието сме влязли в Божията почивка:"И така, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях; но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха.”

Единствения непростителен грях е греха неверие и точно както вяра е умишлено подчинение на истината такава, каквато е в в Христос, така и неверие е умишлен отказ от истината такава, каквато е в Христос. Тук християнството и исляма са съгласни, тъй като думата "Ислям" означава подчинение. Ислямът казва ние се подчиняваме на Бога, тъй като Той държи на Своите правила. Това е една законническа религия. Християнството също така изисква подчинение, но нашето подчинение е на Господ Исус Христос. Той е нашият Спасител. Ние имаме спасение в Него, не в нас. Ние наистина трябва да имаме плодовете на спасение, което е дело на Светия Дух в живота на вярващия.

Поради това ние ще погледаме към един много важен текст. Има много християни които са объркани относно това, което ние наричаме непростителен грях. Това е представено в Матея 12:30-32. Това е Исус, който отново говори на Евреите. Чуйте какво Той им казва:

«Този който не е с мен е срещу мен...»

Ние сме или за Христос или сме срещу Него и когато това евангелие се прогласи в целият свят за свидетелство, то ще раздели човешкия род в само два лагера. Деноминационализма ще си отиде. Ще има една вяра, едно кръщение, една истина. Двата лагера са вярващите на едната страна и невярващите на другата, онези които са с Христос, и онези които са срещу Него. Стих 30:

«...и който не се събира с мен се разпилява

Невярващия иска да унищожи християнската църква, тъй като това е дело на дявола; вярващия иска да доведе хората при Христос. В светлината на това, Исус казва в Матея 12:31:"Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.”

Причината е, тъй като на кръста, Исус Христос плати цената за всеки грях включително и богохулството.«...но богохулството срещу Духа няма да бъде опростено

Стих 32:


И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости - нито в този свят, нито в бъдещия.”

Исус говори на Евреите които бяха срещу Него, но условното освобождаване все още не се беше затворило. Но след като Исус се възнесе и Светият Дух се изля на Петдесетницата и убеждаваше същите Евреи, че този е Месията, който те разпнаха на кръст, дали те ще отхвърлят това бе вече не богохулство срещу Сина на Бога, но богохулство срещу Светия Дух.

Спомнете си, че Светия Дух убеждава света, че хората са изгубени, не защото са лоши или, че хората са спасени, защото са добри, но тъй като те са без Христос. Те са спасени тъй като са приели подаръка на спасение в Христос.

Светия Дух също така намира за виновен света за правда. Йоан 16:10:"за правда, защото отивам при Отца и няма вече да Ме виждате;”

Исус ни дава указание за това, което то означава в Йоан 16:28:"Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.”

Христос не бе изпратен тук от Отца Си в отпуск. Той бе изпратен тук с мисия. И тази мисия е указана на много места, като например, Йоан 3:17:"Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него."

В Галатяни 4:4-5, ние четем тези думи записани от апостол Павел:"а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението."

Бог изпрати Исус да извърши изкупителното дело; Той имаше мисия, която да завърши.

В Йоан 17:3-4, ние четем следните думи:

"А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, Когото си изпратил. Аз те прославих на земята, като извърших делото, което Ти Ми даде да върша.”

На кръста, Йоан 19:30, Исус каза,"А Исус, като прие оцета, каза: Свърши се, и наведе глава, и предаде дух.

Исус отиде при Отца поради факта, че Бог има вече осигурена праведност за всички хора в Исус Христос. Това е завършена работа. Доказателството е това, че Исус отива при Отца Си. Когато Исус възкръсна от мъртвите, Йоан 20:17, Исус каза на Мария, "Исус й каза: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.”

Значението на всичко това е, че Исус трябваше да получи уверение, че Неговата мисия бе напълно завършена. Той отиде при Своя Отец, и Отец изрече, "Сине, Аз съм удовлетворен, Аз съм доволен от това което Ти направи. Давам Ти пълно пълномощие да вземеш тези грешници на небето". Така Исус се върна, и в Матея 28:18-20 четем: "Тогава Исус се приближи към тях и заговори: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.

Исус каза на Своите ученици, "Всяка власт е дадена на Мен. Аз имам сега законното право на взема тези хора на небето. Аз съм удовлетворил изискванията на Божия закон. Аз съм получил праведността, правдата на Бога, за тях. Идете по целият свят и направете ученици, кръщавайте ги в името на Отца, Сина, и Светия дух. И тогава ги научете да пазят всичко, което съм ви заповядал".

Христос се връща при Своя Отец защото делото за което бе изпратен е напълно завършено. В Йоан 5:24, ние четем думите на Христос:

"Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.

Ние вярваме, че Бог е изпратил Исус Христос тук на нашата земя за нас и че Исус изпълни съвършено тази мисия. Затова тук Исус казва за онзи които вярва в това, че: "... има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.”

«Вече имате вечен живот и няма да бъдете осъдени; вие вече сте преминали от смърт към живот". Това са добрите новини!

Но проблемът е, че не всички приемат подаръка, затова Светия Дух ще обвини света и за още нещо и ние намираме това в Йоан 16:11:

"а за съд, защото князът на този свят е осъден.”

След като е направено това изявление, позволете ми, накратко да обясня какво Христос иска да ни каже. Когато доклада за сътворението в Битие 1, особено стихове 26-28, откриваме, че когато Бог е създал този свят с всички животни, растителност, птици, едър добитък, всичко, Той се обърнал към Адам и Ева и казал, "Моля ви да управлявате всичко това. Аз съм създал това за Вас и вашите деца. Аз съм създал този свят за Вас". Битие 1:26-28:"Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.”

Ето защо ние сме виновни за съдбата на този наш свят. Бог никога не е дал този свят за неправилна употреба. Когато Адам съгреши, той предаде този свят и всичко което бе в него, включително и човешкия род, под владичеството на Сатана. Ние знаем това, че тъй като, в Лука 4, Сатана изкушава Исус на висока планина и като Му показва всичките царства на света и Сатана казва в Лука 4:6:"На Тебе ще дам цялата тази власт и слава на тези царства, защото на мен е предадена и аз я давам на когото искам.”

Исус не спори със Сатана. Всъщност, в Йоан 14:30, Исус нарича Сатана «княза на този свят:"Аз няма още много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо свое в Мене.”

Но нещо се случи на кръста. Исус не само ни спаси от греха, но Той направи още нещо: Той ни изкупи. 1 Петр. 1:18-19:"като знаете, че не с преходни неща - сребро или злато, сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец - без недостатък и пречист,”

Друг отличен текст е Откровение 12:10. Това са Добрите Новини на Евангелието:"И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.”

Думата "сега" се позовава на кръста. На кръста, Исус стана законния собственик на този свят и втората половина на стих 10 ни казва за Сатана:

защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.”

От кръста, Сатана не е вече законния собственик на този свят. Той принадлежи на Христос; Той е законния Собственик на този свят. Той откупи този свят обратно по две причини:

За да откупи нас.

За да го възстанови.

Първото Той е направил; ще направи и второто. Той ни е откупил и Той ще възстанови земята и ние ще бъдем свидетели на това възстановяване само ако приемем подаръка Исус Христос. Ако ние отказваме подаръка, в такъв случай има съд за нас. С други думи, когато застанем пред Божия съд и сме невярващи, ние няма да можем да се оправдаем с Адам, ние дори няма да можем да се оправдаем с нашата грешна природа, ние няма да можем да обвиним Бога, ние не можем да обвиним когото и да било с изключение на нас самите, тъй като Бог ще ни каже, "Аз ви дадох спасение като подарък на безкрайна цена за Мен, това бе свободен подарък за Вас. И вие отказахте, не веднъж, не два пъти, хиляди пъти Аз достигнах до Вас, но Вие отказахте. И, сега, Аз трябва да Ви обрека на опустошиние, поради преднамерен, умишлен, окончателен отказ от Исус Христос. В Евреи 2:3, ни е казано какво ще се случи ако ние умишлено, отхвърляме подаръка:

"то как ще избегнем въздаянието ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, отначало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тези, които бяха го чули;”

В Евреи 10:14 ние имаме Добрите Новини на Евангелието:"Защото с един принос Той е усъвършенствал завинаги онези, които се освещават.”

Но сега още един поглед в Евреи 10:26:"Защото ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,”

Думата "грях" тук има същото значението както в Йоан 16:9, - на неверие. "Дали умишлено отхвърляте Христос след като сте чули за Неговото жертвоприношение? Моля спомнете си, че авторът говори на Евреите и Евреите зависеха от жертвоприношението на овни, овци и кози. Павел казва, "Онези жертвоприношения не могат да спасят никого. Има само едно жертвоприношение. Дали ще го отхвърлите, след като имате откритата истина от Светия Дух, в такъв случай няма нищо друго за Вас, но (стих 27):"а едно страшно очакване на съд и на едно огнено негодуване, което ще погълне противниците.”

Стих 29:


тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи онзи, който е потъпкал Божия Син и е сметнал за просто нещо пролятата при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?”

Светият Дух ги е намерил за виновни чрез нашето свидетелстване и те са отказали Него Спасителя. Нищо друго не остава, освен съд.

Осемдесет процента от света не са християни. Деветстотин милиона - приблизително една пета на световното население са мюсулмани. В 1970 имаше над едни милион мюсюлмани в САЩ. В 1980, са се увеличили на два милиона. Десет години по-късно, в 1990, общия брой на ислямското население в САЩ само е пет милиона. Ние имаме едно сериозно предизвикателство; те се нуждаят от евангелието.

Нашата работа не е да ги убеждаваме. Ние никога не можем да убедим мюсюлманите. Аз съм опитал това. Аз работя 18 години в страна където 50 процента от населението е ислямско. Светият Дух ще направи убеждаването. Нашата работа трябва да е проповядване на евангелието.

Позволете на Светия Дух да направи убеждаването. Моята молитва е ние да вземем нашата мисия сериозно. Пророчеството в Откровение 14, вечното евангелие, трябва да се прогласи на всяка нация, племе, език, и хора. Исус каза в Матея 24:14:

"И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят."

"Тогава краят ще дойде" тъй като всяко човешко същество ще трябва да направи своя избор - или за Христос или срещу Христос.

Когато Христос дойде Той ще раздели човешкия род на два лагера - само на два лагера. Той ги назовава овце и кози в Матея 25:33:"и ще постави овцете от дясната Си страна, а козите от лявата.”

В стих 41, е представено, какво Той ще каже на козите, онези които преднамерено са Го отхвърлили:"Тогава ще каже и на тези, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие, проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели"

С други думи, "Огънят който ще ги унищожи не беше подготвен за Вас, но тъй като вие отхвърлихте моя Син, вие се съединихте с лагера на Сатана и Аз нямам друг избор, освен да ви включа в този огън".Това е моята молитва, никой който прочита или слуша това да не бъде в този огън, но моята по-голяма молитва е всички да свидетелствуваме за евангелието на един загиващ свят така, че Светия Дух да завърши Своята мисия на тази земя.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница