2007 г. Уважаеми членове на общото събрание!страница1/5
Дата16.08.2017
Размер0.74 Mb.
  1   2   3   4   5ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
НА РЕКТОРА

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА УНИВЕРСИТЕТА

ПРЕЗ МАНДАТНИЯ ПЕРИОД

2003 – 2007 г.
гр. Велико Търново

2007 г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ!

Отчитам пред вас състоянието на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" през последния четиригодишен управленски мандат – от 8 май 2003 до 17 май 2007 г. Периодът беше добър за Университета, но тежък като атмосфера за нормална работа на ръководството. В самото начало започнахме подготовка за 40-годишния юбилей на Университета, който след редица прояви беше отбелязан тържествено на 7 ноември 2003 г. Юбилеят беше добър повод да се направи една по-сериозна равносметка за мястото на нашия университет в системата на българските висши училища и тази равносметка се оказа добра. Юбилейното събрание беше почетено с присъствието на Министъра на образованието и науката доц. Игор Дамянов, на депутати, чуждестранни гости и много възпитаници на Великотърновския университет. Няколко месеца преди юбилея излезе първата История на Великотърновския университет с автор доц. П. Петков, появи се сборник със сведения за нашите университетски професори, документален филм, изработен с материали на бившия преподавател Г. Шопов и др.


Обстоятелството, че на изборите не се извърши пълна смяна на ръководството (сменени бяха само двама заместник-ректори), а и повечето декани бяха преизбрани, позволи новият мандат да бъде естествено продължение на предходния. В такъв смисъл проблеми между различните управленски равнища нямаше. Не се наложиха и големи структурни промени, както в предходния мандат. Известно изключение беше нереализираното решение на Академическия съвет за закриване на педагогическите колежи в градовете Плевен и Враца. Както ще бъде показано по-нататък в доклада, ние се намираме в напреднал етап на преустройство на колежите във филиали на Университета. Независещи от нас причини не позволиха да се довърши процедурата по създаване на филиал в град Видин, въпреки положителното становище на Националната агенция за оценяване и акредитация.

С големи усилия и с цената на много неприятности Великотърновският университет успя да съхрани финансовата си стабилност, което ни даде възможност да осъществим редица добри идеи. За съжаление държавната субсидия продължи реално да намалява, макар че номинално леко се увеличаваше. Въведе се нова, изключително неблагоприятна за университетите система за определяне на субсидията, която за 3-4 години показа своята непригодност. В момента се предлагат промени, но аз самият не съм сигурен дали са добре обмислени. Както ще се види по-нататък в доклада, принудени бяхме да прекратим всякакво продължаващо обучение извън Велико Търново. За щастие интересът към магистърските програми на Университета е много голям и това до известна степен компенсира загубите. Компенсира ги засега, но е трудно да се прогнозира какво ни очаква в следващите няколко години. Едно е сигурно, обстоятелството, че България вече е пълноправен член на Европейския съюз, поставя българските университети в много по-различни условия в сравнение със сегашните. Хубаво е, че смяната на университетските ръководства се извършва сега, за да може новите ни управленци да се съобразят с новите предизвикателства. И да ръководят Великотърновския университет по-добре, както обикновено се очаква.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
През отчетния период учебната дейност във Великотърновския университет (ВТУ) беше подложена на значително преустройство, свързано с изпълнението на няколко важни задачи, произтичащи от изискванията на Закона за висшето образование, променен през 2004 г., на другите подзаконови нормативни документи, например приложението на системата за натрупване и трансфер на образователни кредити, и на решенията на Академическия съвет в сферата на управлението и качеството на учебния процес. Подобно на другите университетски дейности цялостната учебна дейност на факултетите и другите структурни звена беше подчиненена на политика за успешно провеждане и финализиране на процедурите, свързани с получаване на сертификата за качество по ISO 9001:2000, с институционалната акредитация на Университета и програмните акредитации на професионалните направления и специалностите съгласно графиците на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

През посочения период Университетът беше на път да се сдобие с първия в историята си филиал в гр. Видин. Беше подготвен проектът за откриването на филиала, Министерството на образованието и науката отпусна 80 целеви бройки за прием на студенти в четири специалности, а Министерството на финансите осигури средства за ремонт на базата, предоставена от областния управител за нуждите на филиала. Промяната в Закона за висшето образование стопира навременното разглеждане на проекта в НАОА и когато все пак Агенцията излезе с положително решение за създаването на филиала, университетската политика, а и конюнктурата относно създаването на нови учебни звена за получаване на висше образование се бяха променили така, че доведоха до отказ да продължим процедурата до успешен завършек.

Не така обаче се слагат нещата с изпълнението на решението на Академическия съвет за трансформиране на двата педагогически колежа в гр. Плевен и гр. Враца във филиали. Благодарение на усилията на двата колектива бяха подготвени нужните документи и проектите се внесоха в НАОА. Процедурата по разглеждане на проектите е в ход, в близко бъдеще се очаква становището на експертните групи и Агенцията, вече има положително становище за бъдещия филиал в Плевен. Задвижена е и процедурата по създаването на колеж по социални и здравни грижи като основно структурно звено на университета на базата на закрития с решение на Министерския съвет Медицински колеж в град Велико Търново. Министър Даниел Вълчев твърдо обеща да предостави на Великотърновския университет сградата на бившия Медицински колеж, но все още не е изпълнил обещанието си, а това спира всички по-нататъшни наши действия.

След измененията в Закона за висшето образование през юни 2004 г. Академическият съвет взе решение за прекратяване на приема на нови студенти за следдипломно обучение в така наречените центрове за обучение на студенти и специализанти в гр. София, Пловдив и Добрич с оглед на постепенното им ликвидиране след завършването на вече приетите студенти. По същата причина Академическият съвет реши да се прекратят договорите за сътрудничество в подготовката на кадри с висше образование, сключени до промяната в Закона за висшето образование през 2004 г. на основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9. Към днешна дата са ликвидирани както посочените центрове за обучение на студенти и специализанти, така и договорите за сътрудничество с изключение на договорите с Икономическия институт на БАН – София, и с Научноизследователския институт за управление на регионални проекти – Русе. Тези два договора, съответстващи на член 21, ал. 1, т. 10 от Закона за висшето образование, предизвикаха спорове с Министерството на образованието и науката, а и с поделението на Сметната палата – гр. Русе, преди това, затова и по тях е преустановен приемът на нови студенти, съгласно решението на Академическия съвет поне до изясняване на съдбата на посочения текст в Закона за висшето образование.


Специалности и студенти

Към новите специалности за придобиване на бакалавърска степен, открити през периода 1999-2003, сега се прибавиха още няколко: Социология, въведена от учебната 2003-2004 г., Начална училищна педагогика и ромски език, въведена от същата учебна година, и Компютърни науки, по която започна обучение от учебната 2004-2005 г.

За да се обезпечи учебният процес по Социология, по предложение на ръководството на Философския факултет беше сключен договор за съвместна дейност с Института по социология на БАН. За съжаление опитът за акредитация излезе неуспешен и приемът по специалността от две години е прекратен. Предстои обаче нов опит за акредитация на направлението “Социология, антропология и науки за културата”.

Специалността НУП и ромски език предизвика широк отзвук в българското общество, тъй като за първи път в България се създава академично звено по ромистика, чиято цел не е само подготовката на начални учители по майчин език, но и полагане основите на научното изследване на ромския език, на историята, културата, традициите и съвременните проблеми на ромското население. И тази специлност обаче среща трудности при акредитацията на направлението Педагогика.

Специалността Компютърни науки се радва на засилен интерес от страна на кандидат-студентите и студентите, например през първата година от основаването на специалността всичките 10 приети студенти влязоха с максималния бал от 24,00. На дневен ред е въпросът за възстановяването на Факултета по математика и информатика, преди това обаче ще трябва да се обсъдят и решат в спокойна обстановка няколко важни проблема, един от които е например проблемът с мястото и ролята на математическото направление, което в бъдещия факултет би трябвало да бъде представено по-силно. Има място за равнопоставено развитие и на двете направления: Математика и информатика и Компютърни науки.

От учебната 2004-2005 година ръководството на Университета се опитва да промени политиката си спрямо разкриването на нови бакалавърски специалности. Нещо повече – беше обявен нулев прием в няколко специалности, редовна и задочна форма на обучение, между които например Български и чужд (немски, френски) език, НУП и физическо възпитание и др. Причините са известни: отказ на Министерството да осигури държавна поръчка, кадрова необезпеченост, слаб интерес от страна на кандидат-студентите, икономическа неефективност на задочното обучение в малки групи. Основната причина все пак е нуждата от финансова стабилизация на Университета, в който през годините бакалавърските програми значително се увеличиха при запазване и дори намаляване на държавната поръчка. Става все по-трудно на Университета да поддържа целия сегашен набор от бакалавърски специалности, по някои от които се обучават по двама-трима студенти. Основната ни цел при това положение беше да се намали броят на бакалавърските специалности, които в съответствие със Закона за висшето образование трябва да се развиват като широкопрофилни, базови специалности, и да се увеличи броят на магистърските програми, в които можем да приемаме студенти срещу заплащане. Същевременно увеличихме в рамките на възможното броя на студентите в традиционните за облика на университета специалности, където академичният състав както по брой, така и по квалификация гарантира висококачествено обучение. Такива специалности са например Българска филология, История, Български език и история.

Наред с вече утвърдените магистърски програми, по които се обучават немалък брой студенти, през отчетния период се въведоха някои нови програми, които привличат интереса на кандидати не само от нашия университет. Такива програми са например:


  • Съвременна българска лингвистика на Филологическия факултет;

  • Медии и реклама и Масови комуникации и журналистика на Катедрата по библиотекознание и масови комуникации;

  • Конферентен превод – програма, която се осъществява със съдействието на Генералната дирекция за конферентен превод – Брюксел, и Транслатология (един или два чужди езика);

  • Европейска интеграция, Държавно управление, Културно-историческо наследство (културен туризъм), Регионално развитие и политика – интердисциплинарни програми, които са базирани в Историко-юридическия факултет;

  • Българо-холандската междууниверситетска програма по образователен мениджмънт, която за съжаление беше ликвидирана;

  • Спортна педагогика, Музикална педагогика, Педагогика на деца със специални образователни потребности – програми на Педагогическия факултет;

  • Международен бизнес, Публична администрация, Психология и социология на управлението – програми на Стопанския факултет;

  • Дипломация и национална сигурност на Философския факултет;

  • Магистърските програми по Изящни изкуства (Живопис, Графика, Скулптура, Стенопис и Плакат) и акредитираната програма по Педагогика на изобразителното изкуство на Факултета за изобразително изкуство.

Най-силен е интересът към магистърските програми на Стопанския факултет – всяка година повече от 50 процента от подадените молби (над 2000 годишно) са за програмите на този факултет, а към тях трябва да се прибавят поне още по 1000 студенти годишно, които провеждат обучението си в Икономическия институт на БАН. През годините оставаше много висок интересът към магистърската програма по Психология (с близо 1000 студенти в момента), към бакалавърската програма (следдипломно обучение) по Английска филология и към програмата за продължаващо задочно обучение по Право.

Във Великотърновския университет се обучават 14888 студенти (бакалаври и магистри), като картината по структурни звена е следната:

Стопански факултет 5601

Историко-юридически факултет 2574

Педагогически факултет 2464

Философски факултет 1783

Филологически факултет 1686

Факултет за изобразително изкуство 331

Православен богословски 270

Педагогически колеж – Враца 97

Педагогически колеж – Плевен 82

По форма на обучение картината е следната:

Редовно обучение 5969

Задочно обучение 8324

Дистанционно обучение 595

По образователно-квалификационни степени:

Бакалавър (след средно образование) 7063

Бакалавър (следдипломно обучение) 1773

Магистър (след средно образование) 1833

Магистър (следдипломно обучение) 4219

Близо 500 студенти се обучават паралелно в две специалности.

През периода 2003-2007 г. в Университета са се обучавали чуждестранни студенти и специализанти, както следва:

В бакалавърски програми 789

В магистърски програми 101

Частично обучение 8

Специализанти (ПМС 103) 8

Специализанти (частично обучение) 6

Университетът обучава чуждестранни студенти и специализанти от Албания, Гърция, Казахстан, Киргизстан, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия (доскоро Сърбия и Черна гора), Турция, Украйна, САЩ, Франция, Австрия, Белгия, Холандия, Йордания, Египет, Швеция, Ирак, Кипър, Германия, Япония и др.

В контекста на особеното внимание, което обръщаме на обучението на студентите етнически българи, е съгласието да приемем за продължаващо обучение голяма група студенти от така нар. Западни покрайнини при условията, валидни за българските студенти. Тези студенти, повечето от които успешно завършиха образованието си, са зрели хора, работещи като учители в Димитровградско и Босилеградско (Сърбия). Някои от тях, след получаването на бакалавърската степен, се записаха за студенти по магистърски програми. В изпълнение на договора с Тараклийския университет – Молдова, Университетът приема за частично обучение големи групи студенти по различни специалности, като по време на пребиваването им тук им се осигурява и културно-развлекателна програма.

През 2005 г. беше подготвен и утвърден от Академическия съвет Правилник за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите. На базата на този правилник факултетските съвети приеха свои правилници, в които се отчитат специфичните моменти в тяхната учебна дейност. С посочения правилник се премахна администрирането на учебния процес, като се дадоха права на студентите да планират във времето изпълнението на ангажиментите си по учебните планове, съобразно с интересите и възможностите си. От друга страна, от тях се изисква редовно посещение на учебните занятия и изпълнение на задачите, поставени от преподавателите, които са неотменимо условие за допускане до изпит. Според Правилника учебният процес се синхронизира със системата за натрупване и трансфер на образователни кредити, което повишава мобилността на студентите и разширява възможностите за изборност на дисциплини, преподаватели, квалификации и специалности. Приложението на Правилника повиши качеството на учебния процес, защото изисква от студентите да се превърнат в активни участници в него.


Кандидатстудентски кампании

На фона на намаляващия абсолютен брой на кандидат-студентите поради демографския срив в България и все по-оскъдната за нашия университет държавна поръчка (годишно по около 1500 места) интересът към Великотърновския университет не само че не намалява, но се и засилва. В последните години броят на кандидат-студентите е малко под или малко над 8500 души при 7000 кандидати през 1998 г. и средно по 7500 кандидати годишно през периода 1999-2002 г.:

2002 г. 7352

2003 г. 8302

2004 г. 8460

2005 г. 8874

2006 г. 8686

Средният брой кандидати за едно място е между 5,50 и 6 души, което поставя Университета на едно от първите места по този признак сред българските университети – далече пред Софийския университет и Университета за национално и световно стопанство.

Увеличението на броя на кандидат-студентите в голяма степен се дължи на умелата рекламна кампания, чрез която се акцентува на предимствата на нашия университет, който въпреки нелоялната конкуренция успява да запази статуса си на национален университет, защото само 18 процента от кандидат-студентите са жители на Велико Търново и Великотърновска област. Интересът към отделните специалности обаче варира в изключително широки граници – от нулев или почти нулев за някои от специалностите до 30-40 кандидати за едно място. В топ 10 на специалностите според първото желание на кандидат-студентите са:

1. Маркетинг

2. Финанси

3. Публична администрация

4. Счетоводство и контрол

5. Психология

6. Право

7. Туризъм

8. Стопанско управление

9. Международни икономически отношения

10. Политология

Следват Компютърни науки, Изящни изкуства, Балканистика, Археология и др.

*Данните са от 2006 г.
Информационна система

През изминалия мандат бяха финализирани усилията по изграждането на Университетския информационен център за административно обслужване на студентите и докторантите. Следва да припомним, че съгласно измененията в Закона за висшето образование от 2004 г. изграждането и поддържането на такъв център са вписани като неотменимо задължение на всеки университет. Системата за административно обслужване на студентите и докторантите включва четири подсистеми, сървър за данни, уеб-сървър и уеб-приложения. Подсистемите обхващат учебните планове, графиците на учебните занятия, регистър със студентските данни, чийто набор е съобразен с изискванията на МОН, и обслужването на докторантите. Разработена е и подсистема за публикуване и поддържане на учебните програми по дисциплините от учебните планове. Така студентите и докторантите имат достъп до персоналната си информация, положените изпити и получените кредити, учебния план и дисциплините по него, учебните програми по съответните дисциплини, графика на занятията. Осигурен е достъп на всички инспектори за въвеждане на данните на студентите. Въведе се английската версия на подсистемите и се създаде подсистема за подготовка на европейските приложения към дипломите за висше образование. Обслужването на системата и координацията с МОН относно регистъра на студентите по степени на обучение и по професионални направления се извършва от двама главни специалисти – един информатик и един специалист по учебната документация, завършил английска филология.

През отчетния период бяха разширени компютърните мрежи във всички корпуси на ВТУ. В момента почти всички компютри са свързани към локалната мрежа и чрез нея имат осигурен достъп до информационните системи и интернет. През 2006 г. беше реализирана високоскоростна свързаност между мрежите в отделните корпуси посредством градската мрежа на БТК. Беше осъществено включването на Университета в академичната мрежа, което ни осигури високоскоростен достъп до интернет.

Подменени бяха 5 сървъра с нови и беше обособено сървърно помещение. Беше създадена система за отдалечено въвеждане на данни на студентите от колежите в гр. Плевен и гр. Враца. Създадени са зони за осигуряване на безжичен достъп до интернет в три от университетските корпуси. Беше въведено ползването на персонален идентификационен номер (ПИН) на студентите при плащането на таксите за обучение. Разработи се система, осигуряваща достъп на организаторите на учебния процес за публикуване на учебни програми по дисциплините от учебните планове.


Дистанционно обучение

Дистанционното обучение във ВТУ стартира през есента на 2003 г. с три магистърски програми, в съответствие с временен правилник, утвърден от Аакадемическия съвет. След излизане на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища през 2004 г. беше утвърден действащият Правилник, в който са отразени всички държавни изисквания за провеждане на дистанционно обучение.

Системата за дистанционно обучение във ВТУ функционира на основата на оригинален софтуер, разработен през 2003 и актуализиран през 2007 г. по заявка на Центъра за образователни технологии. Създадената интернет среда за обучение системно е надграждана в съответствие с развитието на технологиите и нарастващия интерес към дистанционната форма на обучение.

От разкриването на прием в дистанционна форма до сега общият брой на записалите се в магистърските програми студенти е 871. Броят на дипломираните към настоящия момент е 263.

Динамиката на дистанционното обучение във ВТУ през отчетния период се вижда от следващата таблица:


Година

Програми

Брой студенти

Приходи

Зима 2003

Финанси, Публична администрация, ОУО

85

17030

Календарна 2004

Финанси, Публична администрация, Стопанско управление, Туризъм, ОУО

332

110645

Календарна 2005

Финанси, Публична администрация, Стопанско управление, Туризъм, ОУО, ПДСОП

479

140585

Календарна 2006

Финанси, Публична администрация, Стопанско управление, Туризъм, ОУО, ПДСОП, Културен туризъм

631

293341

Лято 2007

Финанси, Публична администрация, Стопанско управление, Туризъм, ОУО, ПДСОП, Културен туризъм

365

123422

Обща сума на приходите:

685023

*ОУО – Организация на управлението и образованието

ПДСОП – Педагогика на деца със специални образователни потребности
Тревожно е изоставането на двата най-стари и реномирани факултета – Филологическия и Историко-юридическия, по отношение на разработката на програми за електронно дистанционно обучение. Въпреки че е приета програма за развитие на електронното обучение, компонент от което е дистанционното обучение, и въпреки добрата материална база и оборудване, с които вече разполагаме, изоставането

във всички факултети е факт, който буди опасения, че като цяло Университетът е може би някъде на опашката в България по степен на внедреност на електронното и виртуалното обучение.Каталог: pages
pages -> Джошкун кьокел
pages -> V здравноосигурителни вноски
pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> St cyril and st methodius
pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
pages -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
pages -> 1. един важен въпрос
pages -> Отчет за развитието на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница