2010г. Изготвена от: Вeселин Вълков Добрев, фак. №2054Дата11.02.2018
Размер246.56 Kb.
#58032ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА


К У Р С О В А Р А Б О Т А

по

Т у р и с т и ч е с к и р е с у р с и”


Tуристически ресурси на Унгария

2010г.

ИЗГОТВЕНА ОТ:
Вeселин Вълков Добрев, фак. № 2054

Курс 3, група 47

ПРИРОДНИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ


Унгария е типична средноевропейска страна, без пряк излаз към съседните морски басейни. Територията и възлиза на 93 хил.кв.км, заключена между Украйна, Румъния, Югославия, Хърватска, Австрия и Словения. Географското положение на страната е благоприятно, защото се намира между Западна и Източна Европа и между Скандинавието и Средиземноморието. През нея минават важни оживени железопътни и шосейни магистрали, които свързват северната част на Европа с големите райони на морския рекреативен туризъм, каквито са крайбрежията на Черно и Адриатическо море. Магистралата Будапеща- София- Истанбул я прави значителен транзитен център към перспективните туристически райони на Близкия и Средния Изток. През нейната територия минава и р. Дунав, посредством която се свързва с няколко европейски страни и Черно море.

Унгария е държава с равнинно- хълмист релеф. Преобладават синклиналните форми на релефа, т.е. низини, равнини, долини, а също и хълмове и ниски планини. Затова Унгария не е привлекателна дестинация за туристите от W2- тип (според типологията на туриста на Герхард Ган), с други думи за туристите, предпочитащи дълги и екстремни натоварвания с присъствие на опасности и риск, разбира се в границите на допустимото. Напротив, Унгария е търсена дестинация от туристите W1- тип, а именно любителите на лесните пътувания, излети и походи, на балнеоложкия и рекреационен туризъм край водни площи.

На изток от р.Дунав до границата с Румъния се простира Голямата унгарска низина (Алфьолд), заемаща повече от половината територия на страната. Освен за нуждите на земеделието, големи площи от нея са заделени за национални паркове. Първият в Унгария национален парк е Хортобад, открит през 1973 г. Заема 52000 хектара площ. Главното му предназначение е да закриля от похабяване и малкото, което е останало от някогашната растителност, от горите на Алфьолд, от екзотиката на някогашната Унгарска пуста. Ловът е основната цел на идващите от чужбина туристи. За отстрел се предлагат повечето от представителите на средноевропейската фауна. Определено има наднационално значение.

Другият национален парк в Алфьолд е Кишкуншаг. Той се състои от шест отдалечени един от друг парцели. В него са запазени някои от дървесните видове, които са били характерни за района преди регулацията на реките, запазени са някои мочурища с оригинална фауна, има и птичи резерват. Забележителен участък от парка Кишкуншаг е пустата Бугац, където за туристите се предлагат интересни атракции, включващи и конна езда. Ловът и риболовът в подложеното на специален режим езеро Колон са сред основните дейности на туристите.

Онези разклонения на Източните Алпи, които са в унгарските предели, се наричат Алпийското подножие или Подножието на Алпите. Те образуват два планински масива, достигащи до 882 м. надморска височина. Тези планини са покрити с борови и букови гори. Обекти са предимно на вътрешния крайноседмичен индивидуален и семеен туризъм; туристите провеждат излети и походи с цел активен отдих, физическа активност и разтоварване.

Трансдунавската хълмиста покрайнина се простира на юг от Балатон до поречието на река Драва. В северната и част е районът Шомог с относително високите си хълмове, някои от които надминават и 300 м. Те са покрити с дъбови и букови гори. Целите и условията за туризъм тук са идентични с тези, които предлага Алпийското Подножие. В южната част на Трансдунавската хълмиста покрайнина се извисява планината Мечек. Тамошните карстови пещери имат силно лечебно въздействие.

На юг от Мечек се намира планината Вилан, някога обрасла с гори, а сега обезлесена. Южните и склонове са особено подходящи за лозарство. Произвежданото тук червено вино е едно от най- известните и търсените унгарски вина. Атракция за любознателният турист представляват организираните посещения в тамошните изби и винарни, съпроводени, разбира се, с дегустация. Наблизо до планината, в селището Харкан има топъл минерален извор с лековита вода с температура 62оС. В околностите на планината Вилан флората е богата и в някои отношения е уникална. Тук са запазени някои реликтни видове растения.

От северозападния бряг на Балатон започва другата планинска верига- Трансдунавските средни планини. Състои се от шест дяла, най- високият от които е Пилиш със своите 756 м., следва го Бакон със 713 м. Разчленяват ги образувалите се през отдавнашен геологически период грабени (вдлъбнатини), които екзогенните процеси са оформили като причудливи ровове. Тук, по течението на рекичката Цуха, е едно от най- красивите дефилета на страната. Планинската верига е притегателно рекреационно място най- вече за жителите от околните райони. Освен чист въздух и лесни за преодоляване пресечени терени, планината предлага и интересни гледки на базалтови вулканични образувания.

В подножието на Будимските планини се е разположила Будапеща. Счита се, че тя е разположена върху една от най- красивите местности на земята. Туристът, обичащ да се любува на природните красоти, тук може да усети в максимална степен плюсовете на естествената конфигурация, включваща и пълноводната река (риболов, почивка), и опиращата до нея просторна низина отляво (краткотрайни излети, пешеходен туризъм), и красиво нагънатата планина отдясно (планински рекреационен туризъм). Будимските планини са лесно достъпни- не надвишават 527 м. Богати са на лечебни води, като общият им брой е 123, естествена предпоставка за развитие на медицински туризъм. Там има и интересни карстови пещери, привличащи туристите- изследователи или специалисти, където могат да задълбочат познанията си в областта на геологията. Дяловете на Будимските планини, които са в периферията на столичния град, в много отношения наподобяват тепетата на Пловдив. Такава е Шашхейг (Орловата планина), в чието подножие е един от районите на унгарската столица. Тя е забележителна с оригиналната си флора и фауна, с микроклимата си и е под специалната закрила на природозащитниците. С голяма интензивност на краткотрайните туристически посещения се отличава възвишението Буда поради близостта със столичната агломерация, независимо че най- високият му връх Яношхед е само 529 м.

От веригата на Северните средни планини с най- голямо, предимно местно значение са планините Бьоржон, Матра, Бюк и Земпленските планини. Долината на река Дунав, прорязваща масива Бьоржон, представлява най- красивото място на страната, наситено с природни и исторически забележителности. Подземните богатства на планината, като злато и руди, вече са изчерпани, но за сметка на това, като компенсация, тя си остава царство на многовековните гори и на безлюдието, тъй като села и градове има само в периферията на планината.

Планината Матра преди 14-16 млн. години е представлявала вулкан, подобен на Етна. За вулканичния и характер може да се съди и по намерените там източници на лечебни минерални води. С най- ценни показатели е изворът при селището Парад, то е и центъра на балнеолечебния туризъм в региона. Най- високият връх Матра Кейкештетьо (Син похлупак), е и най- високият връх в Унгария- 1014 м. Тук е устроен един от най- привлекателните курортни комплекси в страната.

В състава на планината Бюк преобладава варовикът, а това е предпоставка за образуването на пещери. В тях са открити следи от първобитни обитатели (например в пещерата Селета).


Като част от Карпато- Дунавския басейн Унгария принадлежи към зоната с умереноконтинентален климат. Разстоянието от западната до източната граница на Унгария е 520 км., а по посока север- юг е 320 км, така че по отношение на климата различията между отделните райони на страната не са драстични. Зимата обикновено е кратка и мека, със средни януарски температури минус 2оС. През лятото, което е топло и продължително, максималната температура през юли е 22оС. Континенталният характер на климата се засилва от запад на изток, поради което валежите намаляват от 900 мм в югозападната част до 450 мм в централната част на Алфьолд.

Най- голямо е количеството на валежите в Югозападна Унгария, а най- малко е в районите по средното течение на р. Тиса. Относително голямото количество на влагата в Югозападна Унгария се обяснява с влиянието на Средиземноморието.

Слънчевата радиация е друг, особено важен за туризма фактор. За географската ширина, на която се намира Унгария, слънчевата радиация е много интензивна. Целогодишното сумарно слънцегреене възлиза на около 2400 часа, което е по- голямо, отколкото в останалите средноевропейски страни. Това засяга най- вече околностите на Балатон, където е развит езерния рекреационен туризъм, т.е. условията за практикуването му са подходящи.
Заедно с другите природо- географски дадености водните ресурси са едни от много важните фактори, които обуславят туризма в Унгария. Обстоятелството, че тя се простира върху обгърнат от планини басейн, предопределя многообразния характер на нейната хидросистема.

Главния водоем на страната е река Дунав. Въпреки че дължината на унгарския и участък е само 417 км. , тя играе решаваща роля, най- вече от гледна точка на транспорта на туристи. През 1998 г. Унгария са посетили 42% австрийци, 34% германци, 19% чехи и 5% словаци от целия туристопоток, като по- малко от една трета от тях са предпочели речния превоз по река Дунав. Унгария отчита тази цифра като незадоволителна и занапред, чрез подобряване инфраструктурата на речните портове и интензифициране връзките с потенциалните емитивни пазари се надява да привлече още повече западни туристи.

С най- голяма дължина изцяло в Унгария е река Тиса. За предотвратяване на големите и разливания се изгражда поредица от хидротехнически съоръжения, част от които ще бъдат използвани за развитието на вътрешния туризъм. Това се отнася преди всичко за изкуственото езеро Кишкьоре. С по- малка дължина и условия за крайречен туризъм се нареждат реките Раба, Зала и Кьорош.

Заслужава си да споменем и малката река Шио, по- точно устието и, близо до което се намира гората Геменц. Тя е превърната в резерват заради изключителната си флора и фауна.

Езерата в Унгария, като геологически образувания, са отпреди няколко десетки хиляди години. Най- важно по значение за туризма е Балатон, най- голямото езеро в Средна Европа. Повърхността му е 598 кв.км, а дълбочината му- 11 м. Дъното му е пясъчно и през юли температурата му достига 27оС, което го прави основен район на водния рекреативен туризъм. Северният му бряг допира до Трансдунавската средна планина и е каменист, докато южният му бряг е нисък, покрит с пясък. Всъщност той представлява един огромен плаж, използван най- рационално за отдих и езерен рекреационен туризъм. Северният бряг е по- разнообразен и е богат на природни и културни забележителности. Особено внимание заслужава полуостров Тихан- едно от най- красивите места на страната. Там са открити находки, свидетелстващи за човешко присъствие преди настаняването на маджарите в Среднодунавската равнина. Частично запазеното в Тихан абатство от 11 в. е едно от важните свидетелства за ранната история на Унгария. Полуостров Тихан е обявен за Национален парк.

Транспортната достъпност до Балатон е много добра. През летния сезон се движат много пътнически влакове от Будапеща към езерото за превозване на многобройните летовници. Цялото крайбрежие е обхванато от пръстеновидна жп. линия, която свързва всички селища с курортни функции. Целогодишно или само през активния туристически сезон се движат 14 международни експреса. По качествени показатели шосейната мрежа също отговаря на съвременните изисквания. С оглед осигуряването на бързо и безопасно движение е построена модерна удобна магистрала от Будапеща до Шиофок на Балатон. Днес пренаселеността и преексплоатираността на южния бряг на Балатон пораждат екологични проблеми, които се изразяват в интензивно замърсяване и нарушаване екологичното равновесие между флора, фауна и акватория, което, разбира се, рефлектира върху обема на туристопотока в посока намаление.

В северната част на района е благоустроена пещерата Таваш, в която има подземно езеро, оборудвано с лодки за разходка на посетителите.

На североизток от Балатон, по пътя към столицата, се намира езерото Веленце. Откритата му водна повърхност е едва 12 кв.км. , останалата част е покрита с тръстика. Най- голямата му дълбочина е малко повече от 2 метра. И тук има възможности за пълноценен отдих; някои го наричат “Балатонът на бедняците”.

В северозападните покрайнини на Унгария се намира езерото Фертьо, чиято средна дълбочина е 1 м. Езерото, както и околността му, са превърнати в национален парк, уреден с общите усилия на унгарските и австрийските власти.

Унгария е много богата на подпочвени води и това се обяснява с географското и положение и с конструкцията и в геоложко отношение. Част от водите и обаче, които са по- близо до повърхността, са замърсени от използваните в селското стопанство химикали и това е твърде неблагоприятен фактор за развитието на балнеолечението. Голямо богатство за Унгария са термалните и минералните води. Броят на минералните извори е 450, а денонощният им дебит е 500 хил.куб.м. Част от термалните води са ценни и с това, че температурата им е много висока. Например при с.Залакарош (в Югозападна Унгария) вода избликва от 2370 м. дълбочина, а температурата и е 96о С.

Самата Будапеща е известна с минералните си бани и с естествените топли извори- над 100, някои от които са използвани още в дълбока древност. Сега столицата разполага с 16 басейна с минерална вода и 33 вида лечебници- за обслужване на страдащи от сърдечни, гръдни и ставни заболявания. Най- важното е, че те могат да се използват целогодишно. Лечебни и термални води има и в Хевиз, Балатонфюрел, Зелакорш- близо до Балатон, Балф и Бюкфюрдьо в западната част на страната, Дюла и Хайдусобосло в Алфьолд. В планинския масив Матра се намира балнеолечебния курорт Парадфюрдьо, в който почиват голям брой чуждестранни туристи.

Според доклада на Унгарската туристическа асоциация от 1998 г. най- важните причини, които туристите са изтъкнали за посещението си в Унгария са следните:

(1) Ваканция, отдих и рекреация – 27%

(2) Пазаруване – 24%

(3) Културно- познавателна цел – 18%

(4) Бизнес – 10%

Тези данни следва да посочат каква голяма роля играят природните балнеолечебни ресурси за постъпленията в туризма- за почти ¼ от целия туристопоток Унгария е привлекателна дестинация именно за лечебен туризъм. А за това, че те се експлоатират ефективно говори факта, че пак според тази агенция посетителите в страната с тази цел са платежоспособни, с висок доход и харчат 80% повече от обикновения турист. Според анкетите 80% от тях са готови да направят повторно посещение, а 50% от тях посещават Унгария 2 или дори 3 пъти в годината. Мисля, че това прави оценката на този вид ресурс много висока.

Любителите на природата не биха пропуснали да посетят споменатите вече национални паркове и резервати като Ипой, Тарноц, Вишеградските планини, парковете Бугац и Хортобад, резервата Геменц, езерата Балатон и Валенце. Освен тях, в Северната средна планина има два резервата, които също засужават внимание. Единият от тях- Бюк, обявен през 1976 г. за национален парк, включва едноименната планина и е обхваща 38 хил. хектара площ. Под специална закрила тук са вековните букови и дъбови гори с оригиналната и рядко срещана другаде флора и фауна- туристите все още имат възможност да видят някои застрашени от изчезване птици, като например черният щъркел, някои от видовете птици- хищници и др.

Проучването на пещерите в планината Бюк започва през 19 в. Понастоящем тук са известни 400 пещери. Много от тях представляват привлекателна туристическа атракция, като например пещерата “Ищван” в околността на курорта Лилафюред. Други пещери са интересни като някогашни обиталища на първобитни хора от каменната ера.

Другият резерват в Северните средни планини е Агтелек, обявен за национален парк през 1985 г. и обхващащ площ от 1970 ха. Това е знаменитият карстов участък на тия планини, който е на унгарско- словашката граница. За размерите на тамошната 22- километрова пещера Барадла може да се съди и по това, че една от нейните “зали” има 60 м. височина; повечето от коридорите и са широки по 10 м., а най- високият сталактит е 25 м.; сред сталактитовите образувания е обзаведена голяма концертна зала, дължината на която е 7 км. Недалеч от нея е другата пещера Бейке (Мир), известна с лечебното си въздействие върху дихателната система.

Изхождайки от характеристиката на природните ресурси можем да обобщим, че в Унгария те са представени с необходимото си многообразие и полезност. Те определят специализирането на туризма в езерен и речен рекреативен, балнеолечебен, пещерен и планински, т.е. природните условия дават възможност за провеждане на всички видове туризъм, изискващи комбинация от слънце, вода и планина.

АНТРОПОГЕННИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ


Унгария е имала много богата и изпълнена с превратности история. По тази причина тя е една от малкото страни със значително количество запазени историко- археологически и архитектурно- етнографски ресурси, което е предпоставка за развитието на познавателния туризъм. Те датират от дълбока древност и са свързани с основните исторически стадии на страната.

От 10 в.пр.н.е. до 4 век от.н.е. днешната територия на Западна Унгария е била включена в римската провинция Панония. През 896 г. тук се заселват унгарските племена под предводителството на Арпад. Едва през 1000 г. е извършена коронацията на Ищван I- първия унгарски крал. До нейната територия достигат и набезите на монголо- татарските войски, водени от хан Батай, които завладяват Унгария през 1241- 1242 г. В продължение на два века почти цялата страна, включително столицата Будапеща, се намира под турско владичество. След освобождението от турците през 17 век тя е включена в състава на Хабсбургската империя (Австро- Унгария). Независима унгарска държава се създава след Първата Световна война.

Посочените етапи в историческото развитие на Унгария са оставили много уникални творения. Преобладават предимно култовите обекти, както и разнообразни етнографски забележителности. От тази гледна точка Унгария е привлекателна туристическа дестинация за туристите от В- тип според типологията на туриста на Герхард Ган. Те търсят места, богати на исторически и културни паметници и посещават другите страни за да се запознаят с историята им. Към този тип спадат не само емоционалните любители, но и туристите със специфични интереси, свързани с работата или хобито им. Мисля, че Унгария им предлага множество подобни атракции и всички те могат както да обогатят културния си мироглед, така и да задълбочат познанията си в областите на унгарската история, култура, изкуство.

Историко- археологическите ресурси, както вече казах, са многобройни. Обект със наднационално значение е величествения Вишеградски дворец във Вишеград, чийто строеж започва през 1308 г. и завършва окончателно през 1490 г. , т.е. строен е в продължение на 182 години. Имал е типична представителна функция- тук династичната управляваща унгарска фамилия е приемала чужди пратеници. С разкошните си 350 стаи и великолепните паркове този дворец е бил един от най- хубавите през епохата на Ренесанса. Интериорът му се отличава с богата украса на мебелировка, дърворезба, картинна сбирка, облекла, оръжие, ловни трофеи. Запазен е декоративния фонтан от червен мрамор, от който по време на кралските пирове бликало бяло и червено вино. От същото време е и друга забележителност: останките от шестетажната кула Шоламан, свързана чрез стена с крепостта високо горе на хълма Вирхед. Функциите и са били отбранителна и наблюдателна; с локално значение.

В град Егер интерес представлява огромната крепост от първата половина на 16 в. с подземни катакомби, в която се намират средновековен епископски дворец и музеят “Ищван Добо”. Други забележителности са астрономическата кула, висока 53 м.; всички те също имат локално значение.

Известни бойни места също принадлежат към този вид ресурси. От по- новата история интерес за туристите представляват местата, свързани с боевете за освобождение от хитлеристите край Балатон и Драва. Специално за туристите от България това са няколко селища, където са водили бойни действия българите- Харкан, Надканижа, Драва- Соболч. В последното има уреден малък музей, посветен на I Българска армия.

Архитектурно- етнографските забележителности в Унгария се отличават с голямо разнообразие от гледна точка на генезиса им. Въпреки че от първобитнообщинната епоха не са известни значими за туризма обекти, то богатството и красотата на тези от другите епохи напълно компенсират тази липса. Говорейки например за Средновековието, в Западна Унгария, която в по- малка степен е засегната от османските нашествия, са останали паметници, свидетелстващи за църковното строителство- църкви и манастири от ранния период на унгарската държава- в Панонхалма, Як, абатството в Тихан и Фелдебрьо в Северна Унгария. Паметните места и старини в Северна и Източна Унгария също ни показват историята на обитателите им по това време. Показателен в това отношение е град Егер, където редом с великолепна православна църква от 1355 г. е запазена и някогашната джамия от 1471 г. В град Мишколц туристът трябва да види чудесната “гръцка църква” (източноправославен храм) и да посети музеят със шедьоври, дело на майстори пришълци от Балканите- все неща, свидетелстващи за многопластовостта на културата в Унгария.

Векове наред р. Дунав представлява важна пътно- търговска артерия. В сръбските квартали в покрайнините на Будапеща, където сърбите се настаняват за да търсят спасение от турския гнет - Сентендре, Рацкеве- са запазени красиви църкви и домове. В Рацкеве (южно от столицата), се намира единствената изградена в готически стил православна църква, която е от 15 в. Стените и са изписани с разноцветни растителни орнаменти (предимно с цветя) , а таваните са дървени плотове, украсени по същия начин.

На юг, в Печ, атракция за туристите биха могли да бъдат старохристиянските гробища и катакомби с фрески от 4 в. , също и четирикорабна църква от 11 в. Часовниковата кула от 1773 г. и причудливи старинни водни мелници също се посещават от много хора.

Строителството на сгради от епохата на Ренесанса в Унгария се отличава с голяма атрактивност. Тръгвайки по Дунав не може да не отбележим Естергом със забележителната Естергомска базилика, построена през 1882 г. в класически стил. Този величествен и най- голям за Унгария храм е разположен на височина край реката. Неговите изумителни фрески, тежките коринтски колони, порталът и фронтонът, както и огромният купол оставят трайно впечатление в туриста. Планът на храма е подобен на църквата “Св. Петър” в Рим. Друг култов обект е параклисът Бакач, издигнат през 1507 г. в стил Ренесанс. Тук е и световноизвестният християнски музей, помещаващ се в града от 12-13 в. В него се пазят колекции от стари икони, фламандски гоблени, унгарски, немски, италиански ювелирни изделия, скъпи предмети от фаянс, слонова кост, ценни кодекси, ръкописи, златни съкровища. В библиотеката се пазят 120 хил. тома стари книги.

Надмарош е разположено на левия бряг на р. Дунав малко курортно селище. На самия бряг има къща музей, пред която се виждат две големи фигури- на момче и момиче. Легендата разказва, че те се обичали много, но той бил беден овчар, а тя чорбаджийска щерка. Родителите на момичето не и разрешили да се ожени и двамата от отчаяние се самоубили.

Вац също е разположен на левия бряг на Дунав. Интересно за любознателния турист тук би била Епископската катедрала, изградена от известен виенски придворен строител през 1777 г. В нея се пазят ценни църковни принадлежности. Особено красива е църквата “Белите монаси”. Вътрешното и оформление е в стил рококо, а главния олтар- в класически стил. Последния представлява сложна композиция от архитектурни и живописни елементи със скулптурни фигури. Заслужава да се спомене и триумфалната арка, висока 15 м. , издигната в чест на Мария Терезия през 1764 г. в стил барок, построена от същия гореспоменат придворен строител.

В Будапеща можем да видим архитектурни шедьоври от различни епохи- сгради от Средновековието и от новото време, и от буржоазната епоха, и от тоталитарния период с отчайващото еднообразие на “модерната” панелна архитектура. Тук се намира единствения етнографски музей на открито- Аквинкумския музей. В него и околностите му под открито небе се виждат паметниците на римския град Аквинкум, чийто наследник е Будапеща- амфитеатри, улици и развалини на сгради. Към най- ценните находки се отнасят развалините на двореца на наместника, сред който е била намерена красива статуя на Фортуна Немезида и малък орган с воден механизъм. Този орган тежи 8 кг. и е единствената по рода си находка в света. От турското владичество са запазени сградите на няколко куполовидни минерални бани в близост до Дунав и мавзолеят на дервиша Гюл- баба. От 18-ти и 19-ти век датира строителството на множество величествени сгради в класически и бараоков стил- Националния музей, Националния театър, Академията на науките и мн. др. Тогава се строят и повечето от красивите мостове на Дунав- Верижен, Ержибет и др. Търсачите на красиви гледки и панорами биха могли да посетят и Рибарската крепост, разположена южно от р. Дунав, построена през 1421 г. За да се изкачи човек на върха, може да се използва извиващото се стълбище на Рибарския бастион. Този бастион е като постоянен магнит за многобройните туристи. Оттук пред погледа се открива цяла Пеща с множеството обществени и административни сгради, музеи, Парламента и др. Паметникът на крал Ищван, който покръстил унгарците, се намира в южния край на Рибарския бастион. Църквата на крал Матиаш се издига близо до паметника на Ищван I , оформена в готически стил. Тук са били коронясвани унгарските крале. По стените има изящни стенописи, а в подземието има уреден музей. Парламентът е най- красивата сграда в Будапеща. Зданието е построено за 17 години в късноготически стил. Вътрешността му е с многобройни зали за заседания и има фигури на унгарски крале и видни държавници.

Дебрецен е бил духовно средище на протестантството. Местната църква, издигната в периода 1814- 1821 г. , в съдбоносни за унгарската нация моменти се е превръщала в заседателна зала на унгарското правителство- както през 1849 г., така и през 1944 г. Тя е украсена с множество декоративни елементи и скулптори по тавана и стените, свързани с унгарската история- например скулптурните изображения на унгарски владетели и витязи. Трябва да се изтъкне, че тя има висока национална, не само познавателна, но и възпитателна мирогледна стойност.

В Сегед си заслужава да се види готическата църква от 15 в. “Св. Ана”. Тя има две островръхи кубета, на фасадата и са поставени скулптурни фигури, в стените са вградени колони, входът и прозорците са декорирани със сложни растителни орнаменти. Вътрешността е пищна- изобилства мраморът, има резби с позлата, стенописи, изображения на светци по купола.

Значение не само за вътрешния, но и за международния туризъм имат местата, свързани с дейността на великия музикант и композитор Ференц Лист в Северозападна Унгария- музеят в Шопрон, също и дворецът на Естерхази във Фертьод.

Под влияние на готиката в Унгария са изградени дървени постройки- камбанарии от дялани дървени плоскости, покриви на кули, врати с украсени навеси, изографисани дървени тавани на църкви- които се преценяват като шедьоври, свидетелстващи за богатото изкуство на страната и много ценени от туристите.

Наред с историческите паметници развитието на туризма се стимулира и от добре запазените елементи на фолклора и бита на унгарския народ. Те спадат към културните туристически ресурси. Известни са фестивалът на цветята в Дебрецен, празниците на пустата Хортобад- Ден на Конника и Панаир на моста, празниците на лозята. В южната част на Унгария е запазен етнографския резерват Шаркьоз, състояш се от 6 села. В едно от тях- Деч, се намира своеобразния музей “Дом на народното изкуство”, а освен това ежегодно се организира зрелищното сватбено шествие “Шаркьозки невести”. Старите традиции в развитието на лозарството и винопроизводството привличат много туристи към Токай, Егер и Бадачони (до Балатон)

Като социално- познавателни антропогенни ресурси бихме могли да разглеждаме и селските къщи, обект на селски туризъм, който в Унгария има все още само национално значение. Типичното унгарско село представлява застроени по протежението на пътната артерия една до друга къщи и принадлежащите към тях дворове. В центъра на селото се намира църквата, обществените сгради и домовете на селските първенци. Традиционната унгарска къща е едноетажна и продълговата, във формата на правоъгълник. Като строителен материал са използвани камък, дърво и кирпич, а за покрив- слама или тръстика. Неотменна част е преддверието, представляваща открита сводеста галерия, открояваща се с красиво оформени дървени или зидани колони, украсени с цветя. От преддверието се влиза в кухнята, където има пещ, готварска печка и друг старинен кухненски инвентар. Във всяка къща има и т.н. “чиста соба”, която- подредена и украсена- има специалното предназначение за посрещането на специален гост или за празнуването на семеен празник. Мебелите в тази стая- маса, украсени с резба пейки, ракла за дрехи, легло, изписано с разноцветни растителни орнаменти, огледало, рафтове или стенно шкафче- са изработвани от майстор дърводелец по поръчка. Калъфите на пухените възглавници и завивки са разкошно украсени с везмо. На много места в гостната вместо пейки се използват столове с облегалки, също богато украсени с резба.

За любителите на ексцентричния т.нар. “индустриален” туризъм Унгария също предлага възможности за забавление. “Железобетонните творби” на социалистическото строителство са предпоставка за оформянето на специфични познавателни маршрути до предприятията на радиоелектронната и автобусна промишленост (известните у нас автобуси “Икарус” ) в Будапеща и Секешфехервар, заводите за получаване на глинозем и алуминий в Айка, Тата, Инота, атомната електроцентрала в Пакш, новите социалистически градове Дунайварош и Татабаня. Предлаганите гледки не са от най- красивите, но пък свидетелстват за пролетарското народно строителство, обединяващи еднообразието, сивотата и скуката в едно.

Провеждането на конгресен туризъм също изисква наличието на антропогенни по същността си ресурси- става дума най- вече за сгради, постройки, съоръжения с функционално предназначение. Според Съюза на международните асоциации (UIA) и Европейската федерация на конгресните градове (EFCT) през последните 5 години Унгария се нарежда между 15-то и 25-то място сред страните в света, избрани за провеждане на всякакъв вид срещи. Класирането на Будапеща като конгресен град е същото. Според броя на състоялите се делови събития тя винаги е била начело в списъка на градовете-дестинации от бившия социалистически блок, следвана от Прага. Като столица очевидно тя привлича най- голям дял от срещите и изложбените мероприятия, но някои курортни зони като Балатон и някои други градове (Сегед, Мишколц, Дебрецен) също предлагат обществени сгради и реставрирани замъци за събирания с подобна цел.

В столицата най- важен от тази гледна точка е Будапещенския Конгресен Център, построен през 1985 г, с амфитеатрално разположение на местата и капацитет за 1 750 души в главната зала. Будапещенското Конгресно Бюро има включени в програмата си 12 първостепенни мероприятия и множество други с по- малко значение, които се провеждат в Спортна зала, концертна зала от 19 век, център за ново изкуство “Дуна Палас”, както и в университетски сгради. Този тип продукт се предлага и от всички по- големи хотели; “Мариот” и “Хилтън” постоянно разширяват конгресната си суперструктура, а “Кемпински” строи допълнителни конгресни и приемни зали, като обслужващият му капацитет не надхвърля 600 души.

Предлагането на този вид услуги изглежда обещаващо за Унгария. За оценката на наличните ресурси ще се позова отново на данни на Европейската федерация на конгресните градове (EFCT). През 1995 г. страната е била домакин на 347 международни конференции, 15 конгреса с над 2 000 участници. Записванията за важните интернационални събития в деловия свят, особено за конгреси по медицина, са постоянни и броят на деловите срещи се увеличава непрекъснато заради повишения интерес на международните корпорации към Будапеща като тяхна конгресна база в Централна и Източна Европа.

Можем да обобщим, че Унгария е богата на антропогенни туристически ресурси с културно- исторически и социално- познавателен характер, с възможности развитието на специализиран екотуризъм.

Мисля, че цифрите красноречиво показват степента на развитие на туризма в Унгария. През 1998 г. тя е посетена от 32 800 000 туриста, като прирастът в сравнение с предходната година е 12,94%. За същата година (98г.) постъпленията от туризма възлизат на 3 200 000 000 $, а ръстът от миналата година е 5,2%. За сравнение: делът на Унгария на общия туристически пазар на бившите социалистически страни за 98 г. е 31,37% , а на България- 8,5% . Въпреки че предлагането на ресурсите от антропогенен тип и свързаните с тях услуги са само една част от общото туристическо предлагане на пазара, те имат една от водещите роли и като цяло за Унгария може да им се постави една много добра оценка.

БИБЛИОГРАФИЯ


1. “Анализ на туристическата дейност”, Емил Лозанов, София, 1995

2. “География на туризма”, Марин Бъчваров и Найден Апостолов, Варна, 1982

3. “Дунав и Дунавския воден път”, Любен Ботев, Васил Дойков, София, 1980

4. .“Столиците в света”, Справочник, София, 1980

5. “Унгария”, Марта Бур и Димитър Марковски, София, 1999

6. “A geography of world tourism”, Milton D. Rafferty, 1993

7. “Countries of the world and their leaders”, Detroit, Michigan, 1977

8. “Travel and tourism report” 2/1993

Резюме
Унгария е една от малкото страни със значително количество запазени историко- археологически, културни и архитектурно- етнографски ресурси, което е предпоставка за развитието на познавателния туризъм. Те датират от дълбока древност и са свързани с основните исторически стадии на страната.

Хронологически погледнато, най- старите паметници са от римската епоха. В Будапеща се намира единствения етнографски музей на открито- Аквинкумския музей. В него и околностите му под открито небе се виждат паметниците на римския град Аквинкум, чийто наследник е Будапеща- амфитеатри, улици и развалини на сгради. Към най- ценните находки се отнасят развалините на двореца на наместника, сред който е била намерена красива статуя на Фортуна Немезида и малък орган с воден механизъм. Този орган тежи 8 кг. и е единствената по рода си находка в света. Богати на римски останки са и Секешфехервар и Сомбатхей (римския град Савария). Всички тези обекти са с наднационално значение

Владичеството на турците е оставило няколко джамии, например в Егер и Печ. В Будапеща са запазени сградите на няколко куполовидни минерални бани в близост до Дунав и мавзолеят на дервиша Гюл- баба.

Най- многобройни са паметниците от средновековната унгарска държава. Те имат значение не само за вътрешния, но и за международния туризъм. Това са местата, свързани с дейността на великият композитор Ференц Лист в Северозападна Унгария- музеят в Шопрон, дворецът на Естерхази във Фертьод. С национално значение са крепостите, дворците и църквите в Естергом, Егер, Вишеград, Вац, Дебрецен.

В Естергом се намира забележителната Естергомска базилика, построена през 1882 г. в класически стил. Неговите изумителни фрески, тежките коринтски колони, порталът и фронтонът, както и огромният купол оставят трайно впечатление в туриста. Планът на храма е подобен на църквата “Св. Петър” в Рим. В град Егер интерес представлява огромната крепост от първата половина на 16 в. с подземни катакомби, в която се намират средновековен епископски дворец и музеят “Ищван Добо”. Други забележителности са астрономическата кула, висока 53 м.; всички те имат локално значение. Обект със наднационално значение е величествения Вишеградски дворец във Вишеград, който е строен в продължение на 182 години. Имал е типична представителна функция- тук династичната управляваща унгарска фамилия е приемала чужди пратеници. Интериорът му се отличава с богата украса на мебелировка, дърворезба, картинна сбирка, облекла, оръжие, ловни трофеи. Запазен е декоративния фонтан от червен мрамор, от който по време на кралските пирове бликало бяло и червено вино. Вац е разположен на левия бряг на Дунав. Интересно за любознателния турист тук би била Епископската катедрала, изградена от известен виенски придворен строител през 1777 г. В нея се пазят ценни църковни принадлежности. Вътрешното и оформление е в стил рококо, а главния олтар- в класически стил. Заслужава да се спомене и триумфалната арка, висока 15 м. , издигната в чест на Мария Терезия през 1764 г. в стил барок от същия гореспоменат придворен строител. Църквата в Дебрецен, построена в периода 1814- 1821 г. , в съдбоносни за унгарската нация моменти се е превръщала в заседателна зала на унгарското правителство- както през 1849 г., така и през 1944 г. Тя е украсена с множество декоративни елементи и скулптори по тавана и стените, свързани с унгарската история- например скулптурните изображения на унгарски владетели и витязи. Трябва да се изтъкне, че тя има висока национална, не само познавателна, но и възпитателна мирогледна стойност.

От по- новата история интерес за туристите представляват местата, свързани с боевете за освобождение от хитлеристите край Балатон и Драва. Специално за туристите от България това са няколко селища, където са водили бойни действия българите- Харкан, Надканижа, Драва- Соболч. В последното има уреден малък музей, посветен на I Българска армия.

Наред с историческите паметници развитието на туризма се стимулира и от добре запазените елементи на фолклора и бита на унгарския народ. Те спадат към културните туристически ресурси, които в Унгария имат засега национално значение. Известни са фестивалът на цветята в Дебрецен, празниците на пустата Хортобад- Ден на Конника и Панаир на моста, празниците на лозята. В южната част на Унгария е запазен етнографския резерват Шаркьоз, състоящ се от 6 села. В едно от тях- Деч, се намира своеобразния музей “Дом на народното изкуство”, а освен това ежегодно се организира зрелищното сватбено шествие “Шаркьозки невести”. Старите традиции в развитието на лозарството и винопроизводството привличат много туристи към Токай, Егер и Бадачони (до Балатон). Но всичко това се посещава почти 90% от вътрешни туристи и Унгария се надява чрез интензифициране връзките с потенциалните емитивни пазари и усилена реклама да привлече повече западни туристи.

Като социално- познавателни антропогенни ресурси бихме могли да разглеждаме и селските къщи, обект на селски туризъм, който в Унгария има все още само национално значение Провеждането на конгресен туризъм също изисква наличието на антропогенни по същността си ресурси- става дума най- вече за сгради, постройки, съоръжения с функционално предназначение. Според броя на състоялите се делови събития Будапеща винаги е била начело в списъка на градовете-дестинации от бившия социалистически блок, следвана от Прага. Като столица очевидно тя привлича най- голям дял от срещите и изложбените мероприятия, но някои курортни зони като Балатон и някои други градове (Сегед, Мишколц, Дебрецен) също предлагат обществени сгради и реставрирани замъци за събирания с подобна цел. Предлагането на този вид услуги изглежда обещаващо за Унгария. За оценката на наличните ресурси ще се позова на данни на Европейската федерация на конгресните градове (EFCT). През 1995 г. страната е била домакин на 347 международни конференции, 15 конгреса с над 2 000 участници.Можем да обобщим, че Унгария е богата на антропогенни туристически ресурси с културно- исторически и социално- познавателен характер, с възможности развитието на специализиран екотуризъм.Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница